Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15674

Title: Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна
Other Titles: The contribution of the Ternopil local history museum in the popularization of Yaroslav Omelyan’s creative work
Authors: Білик, Надія Іванівна
Bilyk, Nadia
Bibliographic description (Ukraine): Білик Н. І. Внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості Ярослава Омеляна / Надія Іванівна Білик // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 72-88.
Bibliographic description (International): Bilyk N. (2013) Vnesok Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu v populiaryzatsiiu tvorchosti Yaroslava Omeliana [The contribution of the Ternopil local history museum in the popularization of Yaroslav Omelyan’s creative work]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 72-88 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: музей
популяризація
виставка
художник
Ярослав Омелян
museum
popularization
exhibition
artist
Yaroslav Omelyan
Page range: 72-88
Start page: 72
End page: 88
Abstract: У статті на основі архівних джерел і друкованих матеріалів дослідже­но внесок Тернопільського обласного краєзнавчого музею в популяризацію творчості художника Ярослава Омеляна. Вивчено фонди музею щодо збере­ження його доробку, проаналізовано тематичне й жанрове різноманіття ви­ставок мистця.
The author investigates the contribution of the Ternopil Local History Museum in the popularization of Yaroslav Omelyan’s creative work on the basis of archival sources and printed materials. The museum’s stock concerning the ways of his masterpieces preservation has been studied and thematic and genre diversity of the artist’s exhibitions has been analyzed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15674
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
References (Ukraine): 1. Головин Б. Омелян Ярослав Максимович / Богдан Головин, Ігор Дуда // Тернопільський Енциклопедичний Словник. - Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 2005.- Т. 2 : К - О.- С. 673-674.
2. Терета І. Художники Тернопільщини /Ігор Терета // Ярослав Омелян. Каталог / Вступ, ст. І. Терети. - Тернопіль, 1993. - С. 3-7.
3. Матеріали з особистого архіву Ярослава Омеляна (м. Тернопіль).
4. Довідка Ярослава Омеляна про звільнення від спец, поселення (№ 440 від 5.11.1958 р.) [ксерокопія] //Тернопільський обласний краєзнавчий музей (далі - ТОКМ). - ТКМНД-17880.
5. Запрошення Тернопільського обласного оргкомітету по проведенню фестивалю самодіяльного мистецтва, присвяченого 50-річчю утворення СРСР, на виставку образотворчого мистецтва та каталог цієї виставки (Тернопіль, 1972 р.) // ТОКМ. - ТКМРД-2І08.
6. Ярослав Омелян. Акварель: каталог / Вступ, ст. Т. Удіної. - Терно­піль: Друкарня вид-ва «Збруч», 1979. - 8 с.
7. Каталог виставки творів графіка Ярослава Омеляна. - Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 2004. - 46 с.
8. Ярослав Омелян. Каталог / Вступ, ст. Б. Новосядлого. - Тернопіль: Джура, 2008. - 96 с.
9. Удіна Т. [Вступна стаття] / Тамара Удіна // Ярослав Омелян. Аква­рель: каталог / Вступ, ст. Т. Удіної. —Тернопіль: Друкарня вид-ва «Збруч», 1979. - С. 2-3.
10. Афіша «Виставка творів тернопільського художника Я. М. Омеля­на, присвячена 40-річчю возз’єднання західноукраїнських земель з УРСР» у приміщенні картинної галереї Тернопільського краєзнавчого музею (чер­вень 1979 р.) // ТОКМ. - ТКМПЛ-799.
11. Список персональних виставок художника Ярослава Омеляна (1983) [машинопис російською мовою] // ТОКМ. - ТКМНД-7392.
12. Терета І. Ліногравюри світань / Ігор Терета // Дзвін. - 2000. - № 8.
13. Ярослав Омелян. Каталог / Вступ, ст. І. Терети. — Тернопіль, 1993. - ЗО с.
14. Негативи фотографій з виставки Я. Омеляна (1997) //ТОКМ. - ТКМНег — 5823.
15. Терета І. Ярослав Омелян / Ігор Терета // Ярослав Омелян. Каталог виставки (Краєзнавчий музей, травень-червень 1997 р.) / Вступ, ст. І. Те­рети. - Тернопіль: Збруч, 1997. — С. 2, 4.
16. Ярослав Омелян. Каталог виставки (Краєзнавчий музей, травень-червень 1997р.) / Вступ, ст. І. Терети. - Тернопіль: Збруч, 1997. - 16 с.
17. Буклет-каталог виставки «Ярослав Омелян» (Тернопіль, 1999) // ТОКМ. - ТКМРД-11916.
18. Каталог виставки Ярослава Омеляна, присвяченої 150-й річниці пам’яті Ю. Словацького (Тернопіль, 1999) // ТОКМ. — ТКМРД — 13533.
19. Каталог виставки книжкових знаків, присвяченої Нілу Хасевичу - «Бей-Зоту». Художник - Ярослав Омелян (Тернопіль, 2002) // ТОКМ. - ТКМРД-12848.
20. Монолог-роздум [Із розповіді Ярослава Омеляна записав Василь Штокало] // Каталог виставки творів графіка Ярослава Омеляна. - Тер­нопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 2004. - С. 3-4.
21. Новосядлий Б. Ніжна музика серця і вогонь нескореного духу: Штрихи до портрета члена Національної Спілки художників, заслуже­ного художника України та лауреата Всеукраїнської премії імені Братів Лепких Ярослава Омеляна з нагоди його вісімдесятирічного ювілею / Бог­дан Новосядлий // Ярослав Омелян. Каталог / Вступ, ст. Б. Новосядлого. - Тернопіль: Джура, 2008. - С. 4-14.
22. Ониськів М. «...і вишита сорочка з рідного села: Червоними і чорни­ми узорами переплетена доля митця Ярослава Омеляна» / Михайло Онись­ків // Вільне життя. - 2009. - 16 січня. - С. 4.
23. Новосядлий Б. Сто десять сходинок мистецької долі Ярослава Омеляна / Богдан Новосядлий, Наталія Новосядла // Вісник Львівської на­ціональної академії мистецтв. - Вип. 20. - Львів, 2009. - С. 338-354.
24. Книга обліку виставок ТОКМ // ТОКМ.
25. Костюк С. Архітектура Тернополя у ліноритах Ярослава Омеляна (на основі фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею) / Сте­пан Костюк // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів досьогодення)» / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТИПУ ім. В. Гнатюка, 2012. У двох частинах. - Ч. II. - С. 74-76.
References (International): 1. Holovyn B. Omelian Yaroslav Maksymovych, Bohdan Holovyn, Ihor Duda, Ternopilskyi Entsyklopedychnyi Slovnyk, Ternopil: VAT TVPK "Zbruch", 2005, V. 2 : K - O, P. 673-674.
2. Tereta I. Khudozhnyky Ternopilshchyny /Ihor Tereta, Yaroslav Omelian. Kataloh, Vstup, st. I. Terety, Ternopil, 1993, P. 3-7.
3. Materialy z osobystoho arkhivu Yaroslava Omeliana (m. Ternopil).
4. Dovidka Yaroslava Omeliana pro zvilnennia vid spets, poselennia (No 440 vid 5.11.1958 y.) [kserokopiia] //Ternopilskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei (dali - TOKM), TKMND-17880.
5. Zaproshennia Ternopilskoho oblasnoho orhkomitetu po provedenniu festyvaliu samodiialnoho mystetstva, prysviachenoho 50-richchiu utvorennia SRSR, na vystavku obrazotvorchoho mystetstva ta kataloh tsiiei vystavky (Ternopil, 1972 y.), TOKM, TKMRD-2I08.
6. Yaroslav Omelian. Akvarel: kataloh, Vstup, st. T. Udinoi, Terno­pil: Drukarnia vyd-va "Zbruch", 1979, 8 p.
7. Kataloh vystavky tvoriv hrafika Yaroslava Omeliana, Ternopil: VAT TVPK "Zbruch", 2004, 46 p.
8. Yaroslav Omelian. Kataloh, Vstup, st. B. Novosiadloho, Ternopil: Dzhura, 2008, 96 p.
9. Udina T. [Vstupna stattia], Tamara Udina, Yaroslav Omelian. Akva­rel: kataloh, Vstup, st. T. Udinoi. -Ternopil: Drukarnia vyd-va "Zbruch", 1979, P. 2-3.
10. Afisha "Vystavka tvoriv ternopilskoho khudozhnyka Ya. M. Omelia­na, prysviachena 40-richchiu vozziednannia zakhidnoukrainskykh zemel z URSR" u prymishchenni kartynnoi halerei Ternopilskoho kraieznavchoho muzeiu (cher­ven 1979 y.), TOKM, TKMPL-799.
11. Spysok personalnykh vystavok khudozhnyka Yaroslava Omeliana (1983) [mashynopys rosiiskoiu movoiu], TOKM, TKMND-7392.
12. Tereta I. Linohraviury svitan, Ihor Tereta, Dzvin, 2000, No 8.
13. Yaroslav Omelian. Kataloh, Vstup, st. I. Terety, Ternopil, 1993, ZO s.
14. Nehatyvy fotohrafii z vystavky Ya. Omeliana (1997) //TOKM, TKMNeh - 5823.
15. Tereta I. Yaroslav Omelian, Ihor Tereta, Yaroslav Omelian. Kataloh vystavky (Kraieznavchyi muzei, traven-cherven 1997 y.), Vstup, st. I. Te­rety, Ternopil: Zbruch, 1997, P. 2, 4.
16. Yaroslav Omelian. Kataloh vystavky (Kraieznavchyi muzei, traven-cherven 1997y.), Vstup, st. I. Terety, Ternopil: Zbruch, 1997, 16 p.
17. Buklet-kataloh vystavky "Yaroslav Omelian" (Ternopil, 1999), TOKM, TKMRD-11916.
18. Kataloh vystavky Yaroslava Omeliana, prysviachenoi 150-y richnytsi pamiati Yu. Slovatskoho (Ternopil, 1999), TOKM, TKMRD - 13533.
19. Kataloh vystavky knyzhkovykh znakiv, prysviachenoi Nilu Khasevychu - "Bei-Zotu". Khudozhnyk - Yaroslav Omelian (Ternopil, 2002), TOKM, TKMRD-12848.
20. Monoloh-rozdum [Iz rozpovidi Yaroslava Omeliana zapysav Vasyl Shtokalo], Kataloh vystavky tvoriv hrafika Yaroslava Omeliana, Ter­nopil: VAT TVPK "Zbruch", 2004, P. 3-4.
21. Novosiadlyi B. Nizhna muzyka sertsia i vohon neskorenoho dukhu: Shtrykhy do portreta chlena Natsionalnoi Spilky khudozhnykiv, zasluzhe­noho khudozhnyka Ukrainy ta laureata Vseukrainskoi premii imeni Brativ Lepkykh Yaroslava Omeliana z nahody yoho visimdesiatyrichnoho yuvileiu, Boh­dan Novosiadlyi, Yaroslav Omelian. Kataloh, Vstup, st. B. Novosiadloho, Ternopil: Dzhura, 2008, P. 4-14.
22. Onyskiv M. "...i vyshyta sorochka z ridnoho sela: Chervonymy i chorny­my uzoramy perepletena dolia myttsia Yaroslava Omeliana", Mykhailo Onys­kiv, Vilne zhyttia, 2009, 16 sichnia, P. 4.
23. Novosiadlyi B. Sto desiat skhodynok mystetskoi doli Yaroslava Omeliana, Bohdan Novosiadlyi, Nataliia Novosiadla, Visnyk Lvivskoi na­tsionalnoi akademii mystetstv, Iss. 20, Lviv, 2009, P. 338-354.
24. Knyha obliku vystavok TOKM, TOKM.
25. Kostiuk S. Arkhitektura Ternopolia u linorytakh Yaroslava Omeliana (na osnovi fondiv Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu), Ste­pan Kostiuk, Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ternopil i Ternopillia v istorii ta kulturi Ukrainy i svitu (vid naidavnishykh chasiv dosohodennia)", by gen. ed. prof. I. S. Zuliaka, Ternopil: Vyd-vo TYPU im. V. Hnatiuka, 2012. U dvokh chastynakh, Ch. II, P. 74-76.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.