Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15673

Title: Музейний комплекс Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Other Titles: The Ternopil National Pedagogical University Museum complex named after Volodymyr Hnatyuk
Authors: Безпалько, Уляна
Bezpalko, Ulyana
Bibliographic description (Ukraine): Безпалько У. Музейний комплекс Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Уляна Безпалько // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 49-71.
Bibliographic description (International): Bezpalko U. (2013) Muzeinyi kompleks Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka [The Ternopil National Pedagogical University Museum complex named after Volodymyr Hnatyuk]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 49-71 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: музей
Тернопільський національний педагогічний універ­ситет імені Володимира Гнатюка
експозиція
фотоматеріали
каталог
museum
Temopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk
exhibition materials
catalogue
Page range: 49-71
Start page: 49
End page: 71
Abstract: У статті досліджено історію формування і розвитку музейного комп­лексу Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, проаналізовано його структуру, висвітлено основні аспекти діяльнос­ті музейного комплексу в контексті навчально-виховних завдань сучасної ви­щої школи.
This history of the formation and the development of Temopil National Pedagogical University Museum Complex named after V. Hnatyuk has been traced, the museum structure has been analyzed and the main aspects of the museum complex in the context of educational problems of modem higher education were highlighted in the article.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15673
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL for reference material: http://www.tnpu.edu.ua/vyhovna/museji.plip
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126238794232801&id=100005400424405
References (Ukraine): 1. 1993-1997. Статистичні дані розвитку ТДПУ. - Тернопіль, 1998.
2. Актуальні проблеми історії і правознавства у працях молодих вчених (До 10-річчя створення історичного факультету ТДПУ імені В. Гнатюка). Програма Всеукраїнської науково-практичної конферен­ції (23-24 жовтня 2003 р.). - Тернопіль, 2003. - 22 с.
3. Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХУІІ-ХУІІІ ст.ст.) /Л. Алексієвець. - Терно­піль: Збруч, 1999. - 263 с.
4. Алексієвець М. М. За законами нового світу. НДР: 1949-1979 / М. М. Алексієвець. - Київ: Видавництво політичної літератури України, 1979. - 100 с.
5. Алексієвець М. М. Роль М. Грушевського у піднесенні національної са­мосвідомості українського народу (кінець XIX - поч. XX ст.) / М. М. Алек­сієвець, Л. М. Алексієвець, О. П. Трум. - Тернопіль: Літопис, 2002. — 104 с.
6. Алексієвець М. М.,3уляк І. С. Діяльність «Просвіти» у національно-культурному відродженні Східної Галичини (1868-1914) / М. М. Алексіє­вець, І. С. Зуляк. - Тернопіль: Літопис, 1999. - 184 с.
7. Альманах філологічного факультету. Студентський науковий збір­ник. - Вип. 1. - 2000. - 99 с.
8. Археологическая карта Башкирии. - М.: Наука, 1976. - 264 с.
9. Археология СССР. Мезолит СССР. - М.: Наука, 1989. - 352 с.
10. Археологія. Програма навчального курсу (за вимогами кредитно-модульної системи) / упорядн.: Петровський О. М., Кіцак В. М. - Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, 2012. - 56 с.
11. Бубернак С. Легенди про Ягільницю / С. Бубернак. - Чортків: Принтерінформ, 1997. - 36 с.
12. Волік О., Свинко Й. Травертини Поділля: монографія / О. Волік, Й. Свинко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 144 с.
13. Володар у царстві духу. Мистецька програма художніх колективів та виконавців музично-педагогічного факультету (До 187-оїрічниці від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка). - Тернопіль: ТДПУ, 2001.
14. Володимир Гнатюк і сучасність: фольклористика, етнографія, лі­тературознавство. Програма Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції, присвяченої 130-річчю від дня народження Володимира Гнатюка (3-4 травня 2001 р.). - Тернопіль, 2001.
15. Всеукраїнські Гнатюківські читання. Українська мова і літерату­ра: історія, сучасний стан і перспективи розвитку (5-6 травня 1999 р.). - Тернопіль, 1999. - 16 с.
16. Галанина Л. К. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Бранденбурга) / Галинина Л. К. - М.: Наука, 1977. - 68 с.
17. Геологічний музей Географічного факультету (буклет). - Терно­піль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Воло­димира Гнатюка, 2000.
18. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного уні­верситету імені Володішира Гнатюка: Путівник / Автори укладачі Йосип Свинко, Петро Дем’янчук. — Тернопіль, 2012. — 52 с., іл.
19. Гнатюк В. Народні новели / В. Гнатюк. - Львів: Українська видав­нича спілка, 1917.
20. Горюнов Е. А. Ранние этапы истории славян Днепровского Лево­бережья / Е. А. Горюнов. - Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1981. - 136 с.
21. Гумен Ю. Є. Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 р р .: історичний аспект / Ю. Є. Гумен. - Тернопіль: Вектор, 2008. - 264 с.
22. Древности причерноморских степей. Сборник научных статей. - К.: Наукова думка, 1993. - 124 с.
23. Духовні скарби українського народу в житті молоді. Програма науково-практичної конференції, приуроченої 3-й річниці заснування то­вариства «Вертеп» (25-26 лютого 1994р.). - Тернопіль, 1994.
24. Етнографічний збірник (Етнографічна комісія НТ111). - Т. VI. Галицько-руські анекдоти (зібрано Володимиром Гнатюком). - Львів, 1899.
25. Залевский Г. В. Фиксированные формы поведения / Г. В. Залевский. - Иркутск: Восточно-Сибирское книж ное издательство, 1976. - 192 с.
26. Історичний факультет. Програма подальшого розвитку (у світ­лі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та виступу на ньо­му Президента України Леоніда Кучми). - Тернопіль: Літопис, 2002. - 8 с.
27. Каталог фауни хребетних зоологічного музею кафедри зоології / уклад.: Кваша В. І., Страшнюк Д. В. / Довідник (2-е видання, доповнене). - Тернопіль: ТИПУ ім. В. Гнатюка, 2005. - 19 с.
28. Король Я. А. Математичні ребуси в початковій школі / Я. А. Кораль, І. Я. Романишин. - Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 1999. - 64 с.
29. Кравченко-Бережной Р. Перекличка / Р. Кравченко-Бережной. - Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1978. - 216 с.
30. Краєзнавство. Науково-популярний журнал. - Київ, 1999. — № 1-4. - 168 с.
31. Крис X. И. Кизил-Кобинская культура и тавры / X. И. Крис. - М.: Наука, 1981. - 128 с.: ил.
32. Крочак І. Протичовновий корвет «Тернопіль»/I. Крочак, О. Мухладі, Р. П’ятницький, О. Петровсъкий, О. Гаврилюк . - Тернопіль: Видавни­цтво «Астон», 2009. - 96 с.
33. Лоза Ю., Вовк Ю. Наш Петриків (до 550-річчя) / Ю. Лоза, Ю. Вовк. - Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2008. - 25 с.
34. Матеріали науково-практичної конференції «Замки Тернопілля - невід’ємна складова історико-культурної спадщини України». - Збараж: Національний заповідник «Замки Тернопілля», 2006. - 130 с.
35. Кордуба М. У контексті сучасного національного відродження. Програма всеукраїнської науково-практичної конференції (20 березня 2001 р.) / Мирон Кордуба. - Тернопіль: Літопис, 2001. - 8 с.
36. Мокрій Ю. Підволочиськ; короткий ілюстрований історичний на­рис / Ю. Мокрій. - Підволочиськ, 2001. - 206 с.
37. Музейний комплекс (буклет). - Тернопіль: Тернопільський націо­нальний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
38. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. - Мовознавство. - 1999. - № 1. - 115 с.
39. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універси­тету імені Володимира Гнатюка. - Мовознавство. - 2002. - № 2 (8). - 120 с.
40. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. - Мовознавство. - 2003. - № 2 (10). - 160 с.
41. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гчатюка. Серія: Мистецтвознавство. - 2000. — № 1 (4). - 144 с.
42. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного уні­верситету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. - Тернопіль. - 2003. - Вип. 2. — 282 с.
43. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного уні­верситету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. Тернопіль: ТДПУ, 2001. - Bun. V - 150 с.
44. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універси­тету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. - Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. - Вип. 25. - 347 с.
45. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного універси­тету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред. проф. М. Ткачука. - Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. - Вип. 28. - 418 с.
46. Пам’ятки історії та культури України. Каталог-довідник. Зо­шит І: Пам’ятки історії та культури України: дослідження та збере­ж ення/ Горбик В.О., Денисенко Г.Г., Катаргіна Т.І., Колосок Б.В. та ін. — К.: Інститут історії України НАН України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. - 2005. - 240 с.: іл.
47. Пам’ятники України. Інформаційно-методичний бюлетень Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. - 1986. — № 2. - 64 с.
48. Панченко В. Міські та містечкові герби України. - К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. - 204 с. : іл.
49. Петровський О. Культурна спадщина України: Матеріали до Зводу пам’яток історії та культури Тернопільської області (Тернопільський ра­йон та м. Тернопіль) / О. Петровський. - Тернопіль: Астон, 2009. - 124 с.
50. Пивоваров С. В., Федорак В. Ф. Основи археології Буковини (шкіль­ний курс) / С. В. Пивоваров, В. Ф. Федорак- Чернівці: Місто, 2010. - 156 с.
51. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся / М. А. Полятикін. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. - 102 с .- 4 іл.
52. Програма всеукраїнської науково-практичної конференції «Релігі­єзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні і методич­ні основи викладання у вищій школі» (15-16 листопада 2002 р.). - Терно­піль: Літопис, 2002. - 18 с.
53. Програма всеукраїнської студентської наукової конференції «Укра­їнська молодь у боротьбі за незалежність у XX ст.» (23-24 жовтня). - Тернопіль, 1997. - 20 с.
54. Програма III міжнародної конференції молодих вчених «Україна-Польща: шлях до європейської співдружності» (16-17 травня 2002 р ). - Тернопіль, 2002. - 16 с.
55. Програма концерту камерного оркестру для студентів історично­го, філологічного та психолого-педагогічного факультетів (1 листопада 2000 р.). - Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2000.
56. Програма між народної науково-практичної конференції «Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя». Україна, м. Тернопіль. 18-19 листопада 2003 р. - Київ - Тернопіль, 2003. - 22 с.
57. Програма ювілейного концерту симфо-джаз оркестру під керуван­ням заслуженого працівника культури України Володимира Семчишина (24 березня 2002 р„ м. Тернопіль). - Тернопіль, 2002.
58. Роль В. Гнатюка у розвитку української національної культури (Тези доповідей і повідомлень наукової конференції, присвяченої 120-річчю від Дня народження В. Гнатюка). - Тернопіль, 1991.
59. Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї /В. К. Сапіга. - Київ: Товариство «Знання України», 1993. - 112 с.
60. Свинко Й. Природа Тернопільщини в геологічному минулому / И. Свинко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. - 112с., іл.
61. Свинко И. Природа Хмельниччини в геологічному минулому / И. Свинко. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. - 112с., іл.
62. Синица И Е. Педагогический такт и мастерство учителя / И. Е. Синица. - М .: Педагогика, 1983. - 248 с.
63. Ситник О. Середній палеоліт Поділля / О. Ситник. - Львів: Ін­ститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, 2000. - 372 с.
64. Скифия и Кавказ. Сборник научных трудов. - К .: Наукова думка, 1980. - 260 с.
65. Спадщина Олега Кандиби-Ольжича у контексті національного від­родження України. Збірник матеріалів міжнародної наукової студент­ської конференції / За ред. М. М. Алексієвця. - Тернопіль: Видавництво ТДПУ, 1999. - 278 с.
66. Студентський науковий вісник. - Випуск № 3, - 2000. - 236 с.
67. Тернопільський національний педагогічний університет Імені Воло­димира Гнатюка. Музейний комплекс Тернопільського національного пе­дагогічного університету імені Володимира Гнатюка // Режим доступу: http://www.tnpu.edu.ua/vyhovna/museji.plip
68. Тернопільський Національний Педагогічний Університет. Від­криття нової експозиції у музеї зоології ТНПУ // Режим доступу: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126238794232801&id=100005400424405
69. Троян М. В. Мукачевский замок: Историко-краеведческий очерк // М. В. Троян. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Ужгород: Карпаты, 1982. - 56 с.
70. Троян Н. А. Гутисько: роки, долі, події (1945-2006 рр.) / Н. А. Троян. - Тернопіль: Мандрівець, 2006. - 112 с.
71. Українська історична біографістика: забуте і невідоме / За ред. проф. М. М. Алексієвця. - Част. 1. - Тернопіль: Лілея, 2005. - 352 с.
72. Чмихов М. О. Археологія та стародавня історія України: Курс лек­цій / М. О. Чмихов, Н. М. Кравченко, І. Т. Черняков. - Київ: Либідь, 1992. - 376 с.: іл.
References (International): 1. 1993-1997. Statystychni dani rozvytku TDPU, Ternopil, 1998.
2. Aktualni problemy istorii i pravoznavstva u pratsiakh molodykh vchenykh (Do 10-richchia stvorennia istorychnoho fakultetu TDPU imeni V. Hnatiuka). Prohrama Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferen­tsii (23-24 zhovtnia 2003 y.), Ternopil, 2003, 22 p.
3. Aleksiievets L. Kyievo-Mohylianska akademiia u suspilnomu zhytti Ukrainy i zarubizhnykh krain (KhUII-KhUIII st.st.) /L. Aleksiievets, Terno­pil: Zbruch, 1999, 263 p.
4. Aleksiievets M. M. Za zakonamy novoho svitu. NDR: 1949-1979, M. M. Aleksiievets, Kyiv: Vydavnytstvo politychnoi literatury Ukrainy, 1979, 100 p.
5. Aleksiievets M. M. Rol M. Hrushevskoho u pidnesenni natsionalnoi sa­mosvidomosti ukrainskoho narodu (kinets XIX - poch. XX st.), M. M. Alek­siievets, L. M. Aleksiievets, O. P. Trum, Ternopil: Litopys, 2002, 104 p.
6. Aleksiievets M. M.,3uliak I. S. Diialnist "Prosvity" u natsionalno-kulturnomu vidrodzhenni Skhidnoi Halychyny (1868-1914), M. M. Aleksiie­vets, I. S. Zuliak, Ternopil: Litopys, 1999, 184 p.
7. Almanakh filolohichnoho fakultetu. Studentskyi naukovyi zbir­nyk, Iss. 1, 2000, 99 p.
8. Arkheolohicheskaia karta Bashkirii, M., Nauka, 1976, 264 p.
9. Arkheolohiia SSSR. Mezolit SSSR, M., Nauka, 1989, 352 p.
10. Arkheolohiia. Prohrama navchalnoho kursu (za vymohamy kredytno-modulnoi systemy), uporiadn., Petrovskyi O. M., Kitsak V. M, Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni V. Hnatiuka, 2012, 56 p.
11. Bubernak S. Lehendy pro Yahilnytsiu, S. Bubernak, Chortkiv: Prynterinform, 1997, 36 p.
12. Volik O., Svynko Y. Travertyny Podillia: monograph, O. Volik, Y. Svynko, Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2008, 144 p.
13. Volodar u tsarstvi dukhu. Mystetska prohrama khudozhnikh kolektyviv ta vykonavtsiv muzychno-pedahohichnoho fakultetu (Do 187-oirichnytsi vid Dnia narodzhennia Tarasa Hryhorovycha Shevchenka), Ternopil: TDPU, 2001.
14. Volodymyr Hnatiuk i suchasnist: folklorystyka, etnohrafiia, li­teraturoznavstvo. Prohrama Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konfe­rentsii, prysviachenoi 130-richchiu vid dnia narodzhennia Volodymyra Hnatiuka (3-4 travnia 2001 y.), Ternopil, 2001.
15. Vseukrainski Hnatiukivski chytannia. Ukrainska mova i literatu­ra: istoriia, suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku (5-6 travnia 1999 y.), Ternopil, 1999, 16 p.
16. Halanina L. K. Skifskie drevnosti Podneprovia (Ermitazhnaia kollektsiia Brandenburha), Halinina L. K, M., Nauka, 1977, 68 p.
17. Heolohichnyi muzei Heohrafichnoho fakultetu (buklet), Terno­pil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volo­dymyra Hnatiuka, 2000.
18. Heolohichnyi muzei Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho uni­versytetu imeni Volodishyra Hnatiuka: Putivnyk, Avtory ukladachi Yosyp Svynko, Petro Demianchuk, Ternopil, 2012, 52 p., il.
19. Hnatiuk V. Narodni novely, V. Hnatiuk, Lviv: Ukrainska vydav­nycha spilka, 1917.
20. Horiunov E. A. Rannie etapy istorii slavian Dneprovskoho Levo­berezhia, E. A. Horiunov, Leninhrad: Nauka. Leninhradskoe otdelenie, 1981, 136 p.
21. Humen Yu. Ye. Urboekolohichni problemy Zakhidnoho rehionu Ukrainy 1960-1990 r r ., istorychnyi aspekt, Yu. Ye. Humen, Ternopil: Vektor, 2008, 264 p.
22. Drevnosti prichernomorskikh stepei. Sbornik nauchnykh statei, K., Naukova dumka, 1993, 124 p.
23. Dukhovni skarby ukrainskoho narodu v zhytti molodi. Prohrama naukovo-praktychnoi konferentsii, pryurochenoi 3-y richnytsi zasnuvannia to­varystva "Vertep" (25-26 liutoho 1994y.), Ternopil, 1994.
24. Etnohrafichnyi zbirnyk (Etnohrafichna komisiia NT111), T. VI. Halytsko-ruski anekdoty (zibrano Volodymyrom Hnatiukom), Lviv, 1899.
25. Zalevskii H. V. Fiksirovannye formy povedeniia, H. V. Zalevskii, Irkutsk: Vostochno-Sibirskoe knizh noe izdatelstvo, 1976, 192 p.
26. Istorychnyi fakultet. Prohrama podalshoho rozvytku (u svit­li rishen II Vseukrainskoho zizdu pratsivnykiv osvity ta vystupu na no­mu Prezydenta Ukrainy Leonida Kuchmy), Ternopil: Litopys, 2002, 8 p.
27. Kataloh fauny khrebetnykh zoolohichnoho muzeiu kafedry zoolohii, uklad., Kvasha V. I., Strashniuk D. V., Dovidnyk (2-e vydannia, dopovnene), Ternopil: TYPU im. V. Hnatiuka, 2005, 19 p.
28. Korol Ya. A. Matematychni rebusy v pochatkovii shkoli, Ya. A. Koral, I. Ya. Romanyshyn, Ternopil: Navchalna knyha "Bohdan", 1999, 64 p.
29. Kravchenko-Berezhnoi R. Pereklichka, R. Kravchenko-Berezhnoi, Murmansk: Murmanskoe knizhnoe izdatelstvo, 1978, 216 p.
30. Kraieznavstvo. Naukovo-populiarnyi zhurnal, Kyiv, 1999, No 1-4, 168 p.
31. Kris X. I. Kizil-Kobinskaia kultura i tavry, X. I. Kris, M., Nauka, 1981, 128 p., il.
32. Krochak I. Protychovnovyi korvet "Ternopil"/I. Krochak, O. Mukhladi, R. Piatnytskyi, O. Petrovskyi, O. Havryliuk , Ternopil: Vydavny­tstvo "Aston", 2009, 96 p.
33. Loza Yu., Vovk Yu. Nash Petrykiv (do 550-richchia), Yu. Loza, Yu. Vovk, Ternopil: TzOV "Terno-hraf", 2008, 25 p.
34. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii "Zamky Ternopillia - nevidiemna skladova istoryko-kulturnoi spadshchyny Ukrainy", Zbarazh: Natsionalnyi zapovidnyk "Zamky Ternopillia", 2006, 130 p.
35. Korduba M. U konteksti suchasnoho natsionalnoho vidrodzhennia. Prohrama vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20 bereznia 2001 y.), Myron Korduba, Ternopil: Litopys, 2001, 8 p.
36. Mokrii Yu. Pidvolochysk; korotkyi iliustrovanyi istorychnyi na­rys, Yu. Mokrii, Pidvolochysk, 2001, 206 p.
37. Muzeinyi kompleks (buklet), Ternopil: Ternopilskyi natsio­nalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuka.
38. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho univer­sytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Movoznavstvo, 1999, No 1, 115 p.
39. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universy­tetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Movoznavstvo, 2002, No 2 (8), 120 p.
40. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho univer­sytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Movoznavstvo, 2003, No 2 (10), 160 p.
41. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho univer­sytetu imeni Volodymyra Hchatiuka. Serie: Mystetstvoznavstvo, 2000, No 1 (4), 144 p.
42. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho uni­versytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serie: Istoriia, by gen. ed. prof. M. M. Aleksiievtsia, Ternopil, 2003, Iss. 2, 282 p.
43. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho uni­versytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serie: Movoznavstvo. Ternopil: TDPU, 2001, Bun. V - 150 p.
44. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universy­tetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serie: Literaturoznavstvo, ed. prof. M. Tkachuka, Ternopil: TNPU im. V.Hnatiuka, 2008, Iss. 25, 347 p.
45. Naukovi zapysky Ternopilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universy­tetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serie: Literaturoznavstvo, ed. prof. M. Tkachuka, Ternopil: TNPU im. V.Hnatiuka, 2009, Iss. 28, 418 p.
46. Pamiatky istorii ta kultury Ukrainy. Kataloh-dovidnyk. Zo­shyt I: Pamiatky istorii ta kultury Ukrainy: doslidzhennia ta zbere­zh ennia/ Horbyk V.O., Denysenko H.H., Katarhina T.I., Kolosok B.V. and other - K., Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, Ukrainske tovarystvo okhorony pamiatok istorii ta kultury, 2005, 240 p., il.
47. Pamiatnyky Ukrainy. Informatsiino-metodychnyi biuleten Ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury, 1986, No 2, 64 p.
48. Panchenko V. Miski ta mistechkovi herby Ukrainy, K., Vydavnychyi tsentr "Prosvita", 2000, 204 p. : il.
49. Petrovskyi O. Kulturna spadshchyna Ukrainy: Materialy do Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ternopilskoi oblasti (Ternopilskyi ra­yon ta m. Ternopil), O. Petrovskyi, Ternopil: Aston, 2009, 124 p.
50. Pyvovarov S. V., Fedorak V. F. Osnovy arkheolohii Bukovyny (shkil­nyi kurs), S. V. Pyvovarov, V. F. Fedorak- Chernivtsi: Misto, 2010, 156 p.
51. Poliatykin M. A. Narodni tantsi Volyni i Volynskoho Polissia, M. A. Poliatykin, Lutsk: Volynska oblasna drukarnia, 2008, 102 s , 4 il.
52. Prohrama vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Relihi­yeznavstvo yak navchalna dystsyplina: teoretyko-metodolohichni i metodych­ni osnovy vykladannia u vyshchii shkoli" (15-16 lystopada 2002 y.), Terno­pil: Litopys, 2002, 18 p.
53. Prohrama vseukrainskoi studentskoi naukovoi konferentsii "Ukra­yinska molod u borotbi za nezalezhnist u XX st." (23-24 zhovtnia), Ternopil, 1997, 20 p.
54. Prohrama III mizhnarodnoi konferentsii molodykh vchenykh "Ukraine-Polshcha: shliakh do yevropeiskoi spivdruzhnosti" (16-17 travnia 2002 r ), Ternopil, 2002, 16 p.
55. Prohrama kontsertu kamernoho orkestru dlia studentiv istorychno­ho, filolohichnoho ta psykholoho-pedahohichnoho fakultetiv (1 lystopada 2000 y.), Ternopil: TDPU im. V. Hnatiuka, 2000.
56. Prohrama mizh narodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Natsionalno-derzhavne vidrodzhennia slovianskykh narodiv Tsentralno-Skhidnoi Yevropy kriz pryzmu 85-richchia". Ukraine, m. Ternopil. 18-19 lystopada 2003 y, Kyiv - Ternopil, 2003, 22 p.
57. Prohrama yuvileinoho kontsertu symfo-dzhaz orkestru pid keruvan­niam zasluzhenoho pratsivnyka kultury Ukrainy Volodymyra Semchyshyna (24 bereznia 2002 r" m. Ternopil), Ternopil, 2002.
58. Rol V. Hnatiuka u rozvytku ukrainskoi natsionalnoi kultury (Tezy dopovidei i povidomlen naukovoi konferentsii, prysviachenoi 120-richchiu vid Dnia narodzhennia V. Hnatiuka), Ternopil, 1991.
59. Sapiha V. K. Ukrainski narodni sviata ta zvychai /V. K. Sapiha, Kyiv: Tovarystvo "Znannia Ukrainy", 1993, 112 p.
60. Svynko Y. Pryroda Ternopilshchyny v heolohichnomu mynulomu, Y. Svynko, Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2010, 112p., il.
61. Svynko Y. Pryroda Khmelnychchyny v heolohichnomu mynulomu, Y. Svynko, Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2010, 112p., il.
62. Sinitsa I E. Pedahohicheskii takt i masterstvo uchitelia, I. E. Sinitsa, M ., Pedahohika, 1983, 248 p.
63. Sytnyk O. Serednii paleolit Podillia, O. Sytnyk, Lviv: In­stytut ukrainoznavstva imeni Ivana Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2000, 372 p.
64. Skifiia i Kavkaz. Sbornik nauchnykh trudov, K ., Naukova dumka, 1980, 260 p.
65. Spadshchyna Oleha Kandyby-Olzhycha u konteksti natsionalnoho vid­rodzhennia Ukrainy. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovoi student­skoi konferentsii, ed. M. M. Aleksiievtsia, Ternopil: Vydavnytstvo TDPU, 1999, 278 p.
66. Studentskyi naukovyi visnyk, Issue No 3, 2000, 236 p.
67. Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet Imeni Volo­dymyra Hnatiuka. Muzeinyi kompleks Ternopilskoho natsionalnoho pe­dahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Access mode: http://www.tnpu.edu.ua/vyhovna/museji.plip
68. Ternopilskyi Natsionalnyi Pedahohichnyi Universytet. Vid­kryttia novoi ekspozytsii u muzei zoolohii TNPU, Access mode: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126238794232801&id=100005400424405
69. Troian M. V. Mukachevskii zamok: Istoriko-kraevedcheskii ocherk, M. V. Troian, 2-e izd., pererabotannoe i dopolnennoe, Uzhhorod: Karpaty, 1982, 56 p.
70. Troian N. A. Hutysko: roky, doli, podii (1945-2006 rr.), N. A. Troian, Ternopil: Mandrivets, 2006, 112 p.
71. Ukrainska istorychna biohrafistyka: zabute i nevidome, ed. prof. M. M. Aleksiievtsia, Chast. 1, Ternopil: Lileia, 2005, 352 p.
72. Chmykhov M. O. Arkheolohiia ta starodavnia istoriia Ukrainy: Kurs lek­tsii, M. O. Chmykhov, N. M. Kravchenko, I. T. Cherniakov, Kyiv: Lybid, 1992, 376 p., il.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.