Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15672

Title: Організація та менеджмент музейної справи в умовах вузівської науки та використання його засобів у навчальних процесах
Other Titles: Organization and management of museum deed under university science and using its tools in the educational process
Authors: Андрушків, Богдан
Погайдак, Ольга Богданівна
Кирич, Наталія Богданівна
Мельник, Лілія Миколаївна
Aitdrushkiv, Bohdun
Pogaydak, Olha
Kyrych, Nataliya
Melnyk, Liliya
Bibliographic description (Ukraine): Організація та менеджмент музейної справи в умовах вузівської науки та використання його засобів у навчальних процесах / Богдан Лндрушків, Ольга Погайдак, Наталія Кирич, Лілія Мельник // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 36-48.
Bibliographic description (International): Aitdrushkiv B., Pogaydak O., Kyrych N., Melnyk L. (2013) Orhanizatsiia ta menedzhment muzeinoi spravy v umovakh vuzivskoi nauky ta vykorystannia yoho zasobiv u navchalnykh protsesakh [Organization and management of museum deed under university science and using its tools in the educational process]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 36-48 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Date of entry: 28-Apr-2016
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: музей
експозиція
історія
ВУЗ
навчальні процеси
museum
exhibition
history
university
educational processes
Page range: 36-48
Start page: 36
End page: 48
Abstract: У статті розкрито особливості організації та менеджменту музейної справи в умовах ВУЗівської науки. Дано класифікацію музеїв та їх характеристи­ку. Запропоновано шляхи використання музейних засобів у навчальних процесах.
The peculiarities o f organization and management o f museums in university science. Given a classification o f museums and their characteristics. The ways to use museum resources in the educational process.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15672
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
References (Ukraine): 1. Андрушків Б. М. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого під­ приємництва / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, І. Ю. Крамар та іи. - Терно­ піль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2011. - 340 с.
2. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або Абетка для підприємця: навчальний посібник / Б. М. Андрушків, П. Д. Дудкін, Ю. Я. Вовк, І. І. Стойко та ін. - Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2010. - 300 с.
3. Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. - К : Кондор, 2011. - 528 с.
4. Байдахер Фрідріх. Загальна музеологія / За ред. Зеновія Мазурика / Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. - К.: Літопис, 2005.
5. Буланий І. Т. Громадські музеї України. Історія, досвід, проблеми / І. Т. Буланий, І. Г. Явтушенко. — К.: Наукова думка, 1979.
6. Василенко А. О. Літопис історії становлення і розвитку народних музеїв України / А. О. Василенко. - К.: Наукова думка, 1974.
7. Власюк Г. М. Музеєзнавство та архівна справа: Навч.-метод, посіб. / Г. М. Власюк, О. Ю. Зосимович, М. В. Хададова. - Житомир: ЖДПУ іме­ні Івана Франка, 2006.
8. Гайдукевич Я. Музейна справа на Тернопільщині / Я. Гайдукевич // Тернопільський енциклопедичний словник. - Тернопіль: Збруч, 2004 - 2010. - Т .2 , 2005.
9. Закон України «Про музеї та музейну справу» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995. — № 25. - Ст. 191.
10. Калугина Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. - СПб., 2001.
11. Лорд Б. Менеджмент в музейном деле / Б. Лорд, Г. Лорд. — М., 2002.
12. Мезепцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв УРСР) / За ред С. М. Чайковського. - К .: Вища школа, 1980.
13. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. - К : Задруга, 1999.
14. Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. - К : Златограф, 2004.
15. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: Навч. посіб. / П. Горішевський, М. Ковалів, В. Мель­ник, С. Оришко. - Івано-Франківськ: Плай, 2005.
16. Стан та шляхи модернізації музейної справи в умовах ВУЗівської науки Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. - 259 с.
References (International): 1. Andrushkiv B. M. Innovatsiino-kompleksni shliakhy rozvytku maloho pid­ pryiemnytstva, B. M. Andrushkiv, Yu. Ya. Vovk, I. Yu. Kramar ta iy, Terno­ pil: TNTU im. Ivana Puliuia, 2011, 340 p.
2. Andrushkiv B. M. Osnovy orhanizatsii pidpryiemnytskoi diialnosti abo Abetka dlia pidpryiemtsia: navchalnyi posibnyk, B. M. Andrushkiv, P. D. Dudkin, Yu. Ya. Vovk, I. I. Stoiko and other - Ternopil: TNTU im. I. Puliuia, 2010, 300 p.
3. Andrushkiv B. M. Korporatyvna kultura, B. M. Andrushkiv, S. P. Chernychynets, K : Kondor, 2011, 528 p.
4. Baidakher Fridrikh. Zahalna muzeolohiia, ed. Zenoviia Mazuryka, Per. z nim. X. Nazarkevych, O. Lianh, V. Lozynskoho, K., Litopys, 2005.
5. Bulanyi I. T. Hromadski muzei Ukrainy. Istoriia, dosvid, problemy, I. T. Bulanyi, I. H. Yavtushenko, K., Naukova dumka, 1979.
6. Vasylenko A. O. Litopys istorii stanovlennia i rozvytku narodnykh muzeiv Ukrainy, A. O. Vasylenko, K., Naukova dumka, 1974.
7. Vlasiuk H. M. Muzeieznavstvo ta arkhivna sprava: Navch.-metod, posib., H. M. Vlasiuk, O. Yu. Zosymovych, M. V. Khadadova, Zhytomyr: ZhDPU ime­ni Ivana Franka, 2006.
8. Haidukevych Ya. Muzeina sprava na Ternopilshchyni, Ya. Haidukevych, Ternopilskyi entsyklopedychnyi slovnyk, Ternopil: Zbruch, 2004 - 2010, T .2 , 2005.
9. Zakon Ukrainy "Pro muzei ta muzeinu spravu" //Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1995, No 25, P. 191.
10. Kaluhina T. P. Khudozhestvennyi muzei kak fenomen kultury, T. P. Kaluhina, SPb., 2001.
11. Lord B. Menedzhment v muzeinom dele, B. Lord, H. Lord, M., 2002.
12. Mezeptseva H. H. Muzeieznavstvo (na materialakh muzeiv URSR), Za red S. M. Chaikovskoho, K ., Vyshcha shkola, 1980.
13. Muzei Ukrainy: Dovidnyk, Ministerstvo kultury i mystetstv Ukrainy, K : Zadruha, 1999.
14. Muzeina sprava ta muzeina polityka v Ukraini XX stolittia, K : Zlatohraf, 2004.
15. Osnovy muzeieznavstva, marketynhu ta reklamno-informatsiinoi diialnosti muzeiv: tutorial, P. Horishevskyi, M. Kovaliv, V. Mel­nyk, S. Oryshko, Ivano-Frankivsk: Plai, 2005.
16. Stan ta shliakhy modernizatsii muzeinoi spravy v umovakh VUZivskoi nauky Ternopil: TzOV "Terno-hraf", 2013, 259 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.