Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15671

Назва: Представники українства у світовій науці
Інші назви: Representatives of ukrainian are in world science
Автори: Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Ниталія
Стойко, Ігор
Погайдик, Ольга
Мельник, Лілія Миколаївна
Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Natalia
Stoyko, Iitor
Pogaydak, Olha
Melnyk, Liliya
Бібліографічний опис: Представники українства у світовій науці / Богдан Андрушків, Ниталія Кирич, Ігор Стойко, Ольга Погайдик, Лілія Мельник // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 24-35.
Bibliographic description: Andrushkiv B., Kyrych N., Stoyko I., Pogaydak O., Melnyk L. (2013) Predstavnyky ukrainstva u svitovii nautsi [Representatives of ukrainian are in world science]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 24-35 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: діаспора
США
українці
наука
інтелігенція
космос
аерокосмічна промисловість
diaspore
USA
Ukrainians
science
intellectuals
Ukraine
space
aerospace industry
Діапазон сторінок: 24-35
Початкова сторінка: 24
Кінцева сторінка: 35
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто особливості та проблеми відродження україн­ства в умовах закордоння. Дано аналіз статистики існуючої української діа­спори в США та стан і ситуацію, в якій вона перебуває. Запропоновано шляхи налагодження співпраці інтелігенції, що перебуває у закордонні з прабатьків­щиною, та увічнення їх пам’яті шляхом запровадження іменних премій, державних відзнак тощо.
In the article features and problems of revival of Ukrainian are considered in the conditions of foreign. The analysis of statistics of the existent Ukrainian diaspore is given in the USA and state and situation which it is in. The ways of adjusting of collaboration of intelegencii are offered that is in oversea with native country and immortalization of their memory by introduction of nominal bonuses, state differences of other.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15671
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cl523bdc045J67b3/
http://nadbuhom.pl/art_2583.html
http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych
http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html
http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm
http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
Перелік літератури: 1. Підгурський М. Українсько-американські паралелі освоєння космічного простору / Микола Підгурський // Збірник праць НТШ. - Т. 7. Праці Інженерно-технічної комісії. - Тернопіль: Джура , 2012 р. - С.198 - 203.
2. Яримович Михайло // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
3. Абліцов В. Г. Український Все-Світ / В. Г. Абліцов. - K.: КИТ, 2011. - Т І. - 672 с.
4. Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андруїиків, С. П. Черничинець. - K.: Кондор, 2011. - 528 с.
5. Аксіоми для нащадків: Українські імена в науці: 36. нарисів // Упоряд. і передм. О. К. Романчука. - Львівська істор. просв. організ. «Меморіал», 1992. - 544 с.
6. Байдахер Фрідріх. Загальна музеологія / За ред. Зеновія Мазурика; Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. - K.: Літопис, 2005.
7. Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cl523bdc045J67b3/.
8. Гайдукевич Я. Музейна справа на Тернопільщині / Я. Гайдукевич // Тернопільський енциклопедичний словник. - Тернопіль: Збруч, 2004 - 2010. - Т . 2 . - 2005.
9. Режим доступу: http://nadbuhom.pl/art_2583.html.
10. Режим доступу: http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych.
11. Режим доступу: http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html.
12. Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. - К : Златограф, 2004.
13. Режим доступу: http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm.
14. Режим доступу: http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html.
15. Патон Б. Є. Україна в сузір’ї космічних держав світу / Б. Є. Патон, І. В. Вавілова, О. О. Негода, Я. С. Яцків. - K.: HAH України, 2001. - 92 с.
References: 1. Pidhurskyi M. Ukrainsko-amerykanski paraleli osvoiennia kosmichnoho prostoru, Mykola Pidhurskyi, Zbirnyk prats NTSh, V. 7. Pratsi Inzhenerno-tekhnichnoi komisii, Ternopil: Dzhura , 2012 y, P.198 - 203.
2. Iarimovich Mikhailo, Access mode: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
3. Ablitsov V. H. Ukrainskyi Vse-Svit, V. H. Ablitsov, K., KYT, 2011, T I, 672 p.
4. Andrushkiv B. M. Korporatyvna kultura, B. M. Andruiykiv, S. P. Chernychynets, K., Kondor, 2011, 528 p.
5. Aksiomy dlia nashchadkiv: Ukrainski imena v nautsi: 36. narysiv, Uporiad. i peredm. O. K. Romanchuka, Lvivska istor. prosv. orhaniz. "Memorial", 1992, 544 p.
6. Baidakher Fridrikh. Zahalna muzeolohiia, ed. Zenoviia Mazuryka; Per. z nim. X. Nazarkevych, O. Lianh, V. Lozynskoho, K., Litopys, 2005.
7. Access mode: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cl523bdc045J67b3/.
8. Haidukevych Ya. Muzeina sprava na Ternopilshchyni, Ya. Haidukevych, Ternopilskyi entsyklopedychnyi slovnyk, Ternopil: Zbruch, 2004 - 2010, T . 2 , 2005.
9. Access mode: http://nadbuhom.pl/art_2583.html.
10. Access mode: http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych.
11. Access mode: http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html.
12. Muzeina sprava ta muzeina polityka v Ukraini XX stolittia, K : Zlatohraf, 2004.
13. Access mode: http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm.
14. Access mode: http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html.
15. Paton B. Ye. Ukraine v suziri kosmichnykh derzhav svitu, B. Ye. Paton, I. V. Vavilova, O. O. Nehoda, Ya. S. Yatskiv, K., HAH Ukrainy, 2001, 92 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.