Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15671

Title: Представники українства у світовій науці
Other Titles: Representatives of ukrainian are in world science
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Ниталія
Стойко, Ігор
Погайдик, Ольга
Мельник, Лілія Миколаївна
Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Natalia
Stoyko, Iitor
Pogaydak, Olha
Melnyk, Liliya
Bibliographic description (Ukraine): Представники українства у світовій науці / Богдан Андрушків, Ниталія Кирич, Ігор Стойко, Ольга Погайдик, Лілія Мельник // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 24-35.
Bibliographic description (International): Andrushkiv B., Kyrych N., Stoyko I., Pogaydak O., Melnyk L. (2013) Predstavnyky ukrainstva u svitovii nautsi [Representatives of ukrainian are in world science]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 24-35 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 8 : Музеї Тернопільщини
Issue Date: 1-Oct-2013
Date of entry: 28-Apr-2016
Publisher: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Keywords: діаспора
США
українці
наука
інтелігенція
космос
аерокосмічна промисловість
diaspore
USA
Ukrainians
science
intellectuals
Ukraine
space
aerospace industry
Page range: 24-35
Start page: 24
End page: 35
Abstract: У статті розглянуто особливості та проблеми відродження україн­ства в умовах закордоння. Дано аналіз статистики існуючої української діа­спори в США та стан і ситуацію, в якій вона перебуває. Запропоновано шляхи налагодження співпраці інтелігенції, що перебуває у закордонні з прабатьків­щиною, та увічнення їх пам’яті шляхом запровадження іменних премій, державних відзнак тощо.
In the article features and problems of revival of Ukrainian are considered in the conditions of foreign. The analysis of statistics of the existent Ukrainian diaspore is given in the USA and state and situation which it is in. The ways of adjusting of collaboration of intelegencii are offered that is in oversea with native country and immortalization of their memory by introduction of nominal bonuses, state differences of other.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15671
ISBN: 978-966-457-200-9
Copyright owner: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
URL for reference material: http://uk.wikipedia.org/wiki/
http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cl523bdc045J67b3/
http://nadbuhom.pl/art_2583.html
http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych
http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html
http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm
http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html
References (Ukraine): 1. Підгурський М. Українсько-американські паралелі освоєння космічного простору / Микола Підгурський // Збірник праць НТШ. - Т. 7. Праці Інженерно-технічної комісії. - Тернопіль: Джура , 2012 р. - С.198 - 203.
2. Яримович Михайло // Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
3. Абліцов В. Г. Український Все-Світ / В. Г. Абліцов. - K.: КИТ, 2011. - Т І. - 672 с.
4. Андрушків Б. М. Корпоративна культура / Б. М. Андруїиків, С. П. Черничинець. - K.: Кондор, 2011. - 528 с.
5. Аксіоми для нащадків: Українські імена в науці: 36. нарисів // Упоряд. і передм. О. К. Романчука. - Львівська істор. просв. організ. «Меморіал», 1992. - 544 с.
6. Байдахер Фрідріх. Загальна музеологія / За ред. Зеновія Мазурика; Пер. з нім. X. Назаркевич, О. Лянг, В. Лозинського. - K.: Літопис, 2005.
7. Режим доступу: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cl523bdc045J67b3/.
8. Гайдукевич Я. Музейна справа на Тернопільщині / Я. Гайдукевич // Тернопільський енциклопедичний словник. - Тернопіль: Збруч, 2004 - 2010. - Т . 2 . - 2005.
9. Режим доступу: http://nadbuhom.pl/art_2583.html.
10. Режим доступу: http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych.
11. Режим доступу: http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html.
12. Музейна справа та музейна політика в Україні XX століття. - К : Златограф, 2004.
13. Режим доступу: http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm.
14. Режим доступу: http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html.
15. Патон Б. Є. Україна в сузір’ї космічних держав світу / Б. Є. Патон, І. В. Вавілова, О. О. Негода, Я. С. Яцків. - K.: HAH України, 2001. - 92 с.
References (International): 1. Pidhurskyi M. Ukrainsko-amerykanski paraleli osvoiennia kosmichnoho prostoru, Mykola Pidhurskyi, Zbirnyk prats NTSh, V. 7. Pratsi Inzhenerno-tekhnichnoi komisii, Ternopil: Dzhura , 2012 y, P.198 - 203.
2. Iarimovich Mikhailo, Access mode: http://uk.wikipedia.org/wiki/.
3. Ablitsov V. H. Ukrainskyi Vse-Svit, V. H. Ablitsov, K., KYT, 2011, T I, 672 p.
4. Andrushkiv B. M. Korporatyvna kultura, B. M. Andruiykiv, S. P. Chernychynets, K., Kondor, 2011, 528 p.
5. Aksiomy dlia nashchadkiv: Ukrainski imena v nautsi: 36. narysiv, Uporiad. i peredm. O. K. Romanchuka, Lvivska istor. prosv. orhaniz. "Memorial", 1992, 544 p.
6. Baidakher Fridrikh. Zahalna muzeolohiia, ed. Zenoviia Mazuryka; Per. z nim. X. Nazarkevych, O. Lianh, V. Lozynskoho, K., Litopys, 2005.
7. Access mode: http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/cl523bdc045J67b3/.
8. Haidukevych Ya. Muzeina sprava na Ternopilshchyni, Ya. Haidukevych, Ternopilskyi entsyklopedychnyi slovnyk, Ternopil: Zbruch, 2004 - 2010, T . 2 , 2005.
9. Access mode: http://nadbuhom.pl/art_2583.html.
10. Access mode: http://dbpedia.org/page/Michael_I._Yarymovych.
11. Access mode: http://knk.nas.gov.ua/pages/sklad.html.
12. Muzeina sprava ta muzeina polityka v Ukraini XX stolittia, K : Zlatohraf, 2004.
13. Access mode: http://ugcc.sebastopol.ua/mecenats.htm.
14. Access mode: http://do-uvahy.blogspot.com/2010/03/blog-post.html.
15. Paton B. Ye. Ukraine v suziri kosmichnykh derzhav svitu, B. Ye. Paton, I. V. Vavilova, O. O. Nehoda, Ya. S. Yatskiv, K., HAH Ukrainy, 2001, 92 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.