Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15670

Назва: Наукове товариство ім. Шевченка на Тернопільщині: минуле і сучасність
Інші назви: Shevchenko Ternopil Scientific Society: The past and contemporaneity
Автори: Андрейчин, Михайло Антонович
Andreychyn, Mychaylo
Бібліографічний опис: Андрейчин М. А. Наукове товариство ім. Шевченка на Тернопільщині: минуле і сучасність / Михайло Андрейчин // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : «Терно-граф», 2013 — Том 8 : Музеї Тернопільщини. — С. 17-23.
Bibliographic description: Andreychyn M. (2013) Naukove tovarystvo im. Shevchenka na Ternopilshchyni: mynule i suchasnist [Shevchenko Ternopil Scientific Society: The past and contemporaneity]. Scientific collection of works TB SSS (Tern.), vol. 8, pp. 17-23 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Scientific collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 8 : Музеї Тернопільщини
Дата публікації: 1-жов-2013
Видавництво: «Терно-граф»
"Terno-graph"
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Теми: Наукове товариство ім. Шевченка
Тернопільський осередок
березневі читання
видавнича робота
музейні фонди
Shevchenko scientific society
Temopil centre
March readings
publishing work
museum funds
Діапазон сторінок: 17-23
Початкова сторінка: 17
Кінцева сторінка: 23
Короткий огляд (реферат): Висвітлено основні віхи становлення і розвитку Тернопільського осеред­ку Наукового товариства ім. Шевченка. Відзначено зростання числа комісій і членів осередку. Зроблено стислий огляд його діяльності та друкованої про­дукції, а також громадського визнання. Вказано фонди НТШ в Тернопільсько­му обласному краєзнавчому музеї.
The basic landmarks o f becoming and development of the Ternopil centre of Shevchenko Scientific society are reflected. The increase of commissions and members of centre number is marked. The compressed review of activity, printed products and also public recognition have been done. The funds of Scientific society in Ternopil regional museum are indicated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15670
ISBN: 978-966-457-200-9
Власник авторського права: © Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2013; © Бистрицька Е., передмова, 2013; © ТзОВ «Терно-граф», 2013
Перелік літератури: 1. Романів О. М. Наукове товариство ім. Шевченка. 130 років праці для України / О. М. Романів. - Львів, 2003. — 40 с.
2. Купчинський О. А. 20 років відновлення і розбудови Наукового това­рист ва ім. Ш евченка в Україні / О. А. Купчинський // Вісник НТШ - 2009. - Ч. 42. - С. 1-9.
3. Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товари­ства ім. Шевченка. Т. 1. - Тернопіль, 2004. - 316 с.
4. Національно-визвольні змагання українського народу у X X столітті: Збірник праць Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 2. - Тернопіль, 2006. - 398 с.
5. Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні: Збірник праць Тер­нопільського міського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 3. - Тернопіль, 2007. - 440 с.
6. Видатні постаті в українській культурі і науці: Збірник праць Тер­нопільського міського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 4 , - Тернопіль, 2008. - 381 с.
7. Нобелівський рух і Україна: Збірник праць Тернопільського осеред­ку Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 5 , - Тернопіль, 2010. - 316 с.
8. Актуальні питання екології та охорони здоров'я: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 6. - Терно­піль, 2011. — 303 с.
9. Праці Інженерно-технічної комісії: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 7. - Тернопіль, 2012. - 214 с.
10. Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею: «Рідкісні документи» - ТКМРД; «Рідкісні книги» - ТКМРК; «Плакати, листівки» — ТКМПл; «Науково-допоміжні матеріали» - ТКМНД.
References: 1. Romaniv O. M. Naukove tovarystvo im. Shevchenka. 130 rokiv pratsi dlia Ukrainy, O. M. Romaniv, Lviv, 2003, 40 p.
2. Kupchynskyi O. A. 20 rokiv vidnovlennia i rozbudovy Naukovoho tova­ryst va im. Sh evchenka v Ukraini, O. A. Kupchynskyi, Visnyk NTSh - 2009, Ch. 42, P. 1-9.
3. Zbirnyk prats Ternopilskoho miskoho oseredku Naukovoho tovary­stva im. Shevchenka. V. 1, Ternopil, 2004, 316 p.
4. Natsionalno-vyzvolni zmahannia ukrainskoho narodu u X X stolitti: Zbirnyk prats Ternopilskoho miskoho oseredku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. V. 2, Ternopil, 2006, 398 p.
5. Ukrainsko-polski vidnosyny: vchora i sohodni: Zbirnyk prats Ter­nopilskoho miskoho oseredku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. V. 3, Ternopil, 2007, 440 p.
6. Vydatni postati v ukrainskii kulturi i nautsi: Zbirnyk prats Ter­nopilskoho miskoho oseredku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. V. 4 , Ternopil, 2008, 381 p.
7. Nobelivskyi rukh i Ukraine: Zbirnyk prats Ternopilskoho osered­ku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. V. 5 , Ternopil, 2010, 316 p.
8. Aktualni pytannia ekolohii ta okhorony zdorovia: Zbirnyk prats Ternopilskoho oseredku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. V. 6, Terno­pil, 2011, 303 p.
9. Pratsi Inzhenerno-tekhnichnoi komisii: Zbirnyk prats Ternopilskoho oseredku Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. V. 7, Ternopil, 2012, 214 p.
10. Fondy Ternopilskoho oblasnoho kraieznavchoho muzeiu: "Ridkisni dokumenty" - TKMRD; "Ridkisni knyhy" - TKMRK; "Plakaty, lystivky" - TKMPl; "Naukovo-dopomizhni materialy" - TKMND.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 8 : Музеї Тернопільщини, 2013Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.