Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15646

Назва: Синтез фільтру Калмана для опрацювання низькоінтенсивного електроретиносигналу
Інші назви: Synthesis Kalman filter to process of low energy electroretinosignal
Автори: Тимків, Павло Олександрович
Забитівський, Василь Петрович
Яворський, Богдан Іванович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Ternopil National Technical University named after Ivan Pul'uj, Ternopil, Ukraine
Дата публікації: 26-кві-2016
УДК: 53.05
617.753
Теми: квантовий електроретиносигнал
фільтр Калмана
нейротоксикація
низька інтенсивність
світлове подразнення
метод прямого направленого перебору
часова складність
time complexity
method directly addressed busting
Kalman filter
quantum electroretinosignal
low intensity light stimulation
neurotoxic
Кількість сторінок: 8
Короткий огляд (реферат): Вдосконалено метод визначення коефіцієнтів фільтру Калмана, при опрацюванні низькоінтенсивного електро-ретиносигналу, у квантові («фотонні») електроретинографії, для задачі виявлення ризиків нейротоксикації (виявлення ней-ротоксикантів, оцінювання їх типу, кількісних характеристик, часу впливу, тощо), шляхом застосування методу перебору у декілька ітерацій, із зміною кроку. На основі визначених коефіцієнтів, синтезовано фільтр Калмана для опрацювання низькоінтенсивного квантового електроретиносигналу. Проведено порівняння часу роботи алгоритму визначення коефіці-єнтів методом прямого направленого перебору, та алгоритму удосконаленого пошуку із змінним кроком перебор. Змоде-льовано низькоінтенсивний квантовий електроретиносигнал, на основі стандартного електроретиносигналу. Проведено опрацювання змодельованого квантового електроретиносигналу удосконаленим методом визначення коефіцієнтів, що призвело до зменшення часу пошуку коефіцієнтів у 120 разів, та зменшення обчислювальної складності алгоритму пошуку. Алгоритм визначення коефіцієнтів шляхом прямого направленого перебору реалізовано в програмному середовищі Matlab.
The method of determining the coefficient Kalman filter, the processing of low electroretinosignal in quantum ( "photonic") electroretinography for problem detection risk neurotoxic (identifying neurotoxin, evaluating type of neurotoxic, quantitative characteristics, exposure time, etc.), by applying the method busting in several iterations, a change of step. On the basis of certain factors, synthesized Kalman filter to process low-quantum electroretinosignal. Comparison of time determination of algorithm coefficients yentiv by direct-directional sorting, and improved search algorithm with variable step-busting. Low energy quantum electroretinosignal simulated based on standard electroretinosignal. A study simulated the quantum electroretinosignal improved method for determining the factors that led to a decrease in search time coefficient 120 times, and reducing the computational complexity of the search algorithm. The algorithm determining factors addressed by direct enumeration implemented in software environment Matlab.
Опис: Тимків П.О. Синтез фільтру Калмана для опрацювання низько інтенсивного електроретиносигналу / П.О. Тимків, В.П. Забитівський, Б.І. Яворський // Міжнародний науково-технічний журнал "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах". – Хмельницький. – 2016. – № 1. – Обмін практичним досвідом та технологіями. – С.168-176
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15646
ISSN: 2219-9365
Перелік літератури: 1. Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: – http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc223.htm 2. Ткачук Р.А. Підвищення ефективності біотехнічних систем для активних біомедичних досліджень / Ткачук Р.А., Цуприк Г.Б., Яворський Б.І. // Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів: тези до-повіді. – Київ, 15-19 жовтня 2012.– С.145 3. Ткачук Р.А. Оптимізація ретинографічної системи для виявлення прихованого біологічного впливу на організм людини / Р.А. Ткачук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – № 2. – С. 145-152. 4. Ткачук Р. Метод побудови біотехнічної системи для оцінювання електроретинограм з підвищеними вірогідністю та ефективністю / Р. Ткачук, Б. Яворський // Вісник ТДТУ. – 2009. – Том 14. – № 3. – С. 102-110. 5. Ткачук Р.А. Устройство возбуждения сетчатки глаза для фотонной электроретинографии / Р.А.Ткачук, Б.И. Яворский // 20-я Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные тех-нологии». – 2010. – С. 128 – 133. 6. Hecht S. Energy, Quanta and Vision / S. Hecht // Journal of General Physiology. – 1942, July 20. P. 819 – 840. 7. Brunner N. Detection of Weak Optical Signals by the Human Visual System: Perspectives in Neuroscience and in Quantum Physics / N. Brunner, Ch. De Balthazar, R. Alvarez // Electrical Neuromaging Group, HUG, Geneva. – 2008. – 12p. 8. ISCEV 118:60-77 // Springer-Verlag. – 2008.– С. 9. 9. Ткачук Р. А. Оптимальна обробка електроретиносигналу для визначення форми електроретиногра-ми / Р.А. Ткачук // Вимірювальна техніка та метрологія. — 2009. – № 70. – С. 9 – 13. 10. Franklin, G.F. Digital Control of Dynamic Systems / G.F. Franklin, J.D. Powell, and M.L. Workman. ¬— Second Edition: Addison-Wesley. – 1990. – 850р. 11. Казарян А.А. Паттерн-ретинограмма и глаукома/ А.А.Казарян // Офтальмология. – 2005. – № 3. – С. 62–65. 12. D. Finkelstein. Human electroretinogram near the absolute threshold of vision / Finkelstein D., Gouras P., Hoff M. – Investigative Ophthalmology. – 1963, April. – Volume 7. – Number 2.– P. 214-218. 13. Тимків П.О. Використання закону Вебера-Фехнера в квантовій електроретинографії/ П.О. Тимків, Б.І. Яворський // Телемедицина – досвід та перспективи: тези доповіді на VIII міжн. конф. – Донецьк, 19-20.03.2012. С. 108-110.
References: 1. Environmental Health Criteria 223. Neurotoxicity Risk Asessment For Human Health: Principles And Approaches: – http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc223.htm 2. Tkachuk R.A. Pidvuschennja efectyvnosti biotehnichnyh system dlja actyvnyh biomedychnyh doslidjen’ / R.A. Tkachuk, H.B. Tsupryk, B.I. Yavorskyy // Obroblennja sygnaliv i zobrajen’ ta rozpiznavannja obraziv: tezy dopovidi. – Kyiv, 15-19 zhovtnja 2012.– p.145. [in Ukrainian]. 3. Tkachuk R.A. Optymizatsia retynographichnyh system dlja vyjzvlennja pryhovanogo biologichnogo vplyvuna organizm ljudyny / R.А. Tkachuk // Optyko-electronni informatsijno-energetychni tehnologii. – 2009. – № 2. – pp. 145-152. [in Ukrainian]. 4. Tkachuk R. Metod pobudovy biotehnichnoi systemy dlja otsinjyvannja electroretynogram z pidvyschenojy virohidnistjy ta efectyvnistjy// R. Tkachyk, B. Yavorskyy, Visnyk TDT. – 2009. – Vol. 14. – № 3. – pp.102-110. [in Ukrainian]. 5. Tkachuk R.A. Ustrojstvo vozbuzjdenia setchatki glaza dlja fotonnoj electroretinografii / R.A. Tkachuk, B.I. Yavorskyy // 20-ja Mezhdunarodnaja konferentsia «SVCH-technika i telecomunitsionnye tehnologii». – 2010. – pp. 128 – 133. [in Ukrainian]. 6. Hecht S. Energy, Quanta and Vision / S. Hecht // Journal of General Physiology. – 1942, July 20. pp. 819 – 840. 7. Brunner N. Detection of Weak Optical Signals by the Human Visual System: Perspectives in Neuroscience and in Quantum Physics / N. Brunner, Ch. De Balthazar, R. Alvarez // Electrical Neuromaging Group, HUG, Geneva. – 2008. – 12p. 8. ISCEV 118:60-77 // Springer-Verlag. – 2008.– С. 9. 9. Tkachuk R.A. Optymal’na obrobka electroretynosygnaly dlja vyznachennja formy electroretynogamy / R.A. Tkachuk // Vymirjyval’na tehnika ta metrologia. — 2009. – № 70. – pp. 9 – 13. [in Ukrainian]. 10. Franklin, G.F. Digital Control of Dynamic Systems / G.F. Franklin, J.D. Powell, and M.L. Workman. ¬— Second Edition: Addison-Wesley. – 1990. – 850р. 11. Kazaryan A.A. Pattern-retinograma i glaucoma / A.A. Kazaryan // Oftal’mologia. – 2005. – № 3. – pp. 62–65. [in Russian]. 12. D. Finkelstein. Human electroretinogram near the absolute threshold of vision / Finkelstein D., Gouras P., Hoff M. – Investigative Ophthalmology. – 1963, April. – Volume 7. – Number 2.– P. 214-218. 13. Tymkiv P.O. Vykorystannja zakonu Vebera-Fehnera v kvantovij electroretunografii / P.O. Tymkiv, B.I. Yavorskyy // Telemedytsyna – dosvid ta perspectyvy: tezy dopovidi na VIII mizhn. konf. – Donetsk, 19-20.03.2012. pp. 108-110. [in Ukrainian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри біотехнічних систем

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Tymkiv_P_O_.pdf632,12 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tymkiv_P_O_.djvu723,39 kBDjVuПереглянути/відкрити
Tymkiv_P_O___COVER.png383,36 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора