Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15627

Title: Powstanie Chmielnickiego w Ogniem і mieczem Henryka Sienkiewicza, w Radzie Perejeslawskiej Natana Rybaka і w publicystyce historycznej Pawla Jasienic
Other Titles: Повстання Хмельницького у «Вогнем і мечем» Генріка Сенкевича, в «Переяславській раді» Натана Рибака та в історичній публіцистиці Павла Ясениці
Authors: Жбіковський, Пйотр
Zbikowski, Piotr
Affiliation: Інститут польської філології Жешівського університету
Uniwersytet Rzeszowski
Bibliographic description (Ukraine): Zbikowski P. Powstanie Chmielnickiego w Ogniem і mieczem Henryka Sienkiewicza, w Radzie Perejeslawskiej Natana Rybaka і w publicystyce historycznej Pawla Jasienic / Piotr Zbikowski // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 267-307. — (Українсько-польські культурні зв’язки).
Bibliographic description (International): Zbikowski P. (2007) Povstannia Khmelnytskoho u "Vohnem i mechem" Henrika Senkevycha, v "Pereiaslavskii radi" Natana Rybaka ta v istorychnii publitsystytsi Pavla Yasenytsi. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 267-307 [in Polish].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Issue Date: 27-Nov-2007
Date of entry: 22-Apr-2016
Publisher: Рада
Rada
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 267-307
Start page: 267
End page: 307
Abstract: Порівняно два історичні романи, що змальовують надзвичайно драматичний і переломний історичний момент для Польщі та України - повстання Богдана Хмельницького: «Вогнем і мечем» / енріха Сенкевича та «Переяславська рада» Натана Рибака. Ті самі або споріднені проблеми, явища й процеси, пов’язані з цим історичним моментом, нерідко одні й ті ж персонажі показано з іншого погляду, оцінюються за цілком іншими критеріями. Отже, романи є наче аверсом і реверсом однієї епохи. Історична публіцистика Павла Ясениці служить мірилом історичної правди.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15627
ISBN: 966-8818-01-6
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2007
References (Ukraine): 1. K. Bartoszyński, O poetyce powieści historycznej,[w:] Powieść w świecie literackości, Warszawa 1001, s. 86.
2. S. Sawicki, problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, Lublin 1992, s. 102.
3. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego. Wyd. drugie poszerzone i poprawione, Wrocław 1988, s. 387-388.
4. K. Bartoszyński, op. cit., s. 95-96.
5. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, Warszawa 1990, s. 323. Wydawca: Agencja Polwar
6. Słownik języka polskiego, red. naukowy M. Szymczak. Tom drugi: L-P, Warszawa 1982, s. 712.
7. N. Rybak, Rada Perejesławska. Warszawa 1951, s. 646.
8. Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Część druga: Calamitatis regnum. I. Sprawa czterech miesięcy, Warszawa 1986, s. 20.
9. Ibidem, s. 22.
10.N. Rybak, op., cit., s. 14.
11.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., s. 16.
12.Cyt. za:P. Jasienia, Rzeczpospolita obojga Narodów, op. cit., s. 16.
13.Ibidem,s. 45.
14. Ibidem, s. 33.
15.Ibidem, s. 67.
16.Ibidem, s. 68,
17.Ibidem, s. 122.
18.Ibidem, s. 124, 47.
19.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op.cit., t.l, s. 16.
20.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 178.
21.Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 76.
22.H. Sienkiewicz, ogniem i mieczem, op. cit, t.2. s. 145.
23.N. Rybak. Rada Perejesławska, op. cit., s. 37.
24.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., t.2, s.147.
25.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 37.
26.B. Prus, Ogniem i mieczem. Powieść z dawnych łat Henryka Sienkiewicza, [w:] Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus. O literaturze. Wyboru dokonał, posłowiem i przypisami opatarzył Z. Najder, Warszawa 1956, s. 338.
27.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., t.l, s. 273.
28.Ibidem, s. 274-275.
29.Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów. Warszawa 1965, nr 18, s. 27.
30.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., t. 1, s. 117.
31.Ibidem, s. 329.
32.Ibidem, s. 272.
33.B. Prus, Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza, op. cit., s. 338.
34.P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga narodów, op. cit., s. 20.
35.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., s. 228.
36.Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 31.
37.Hegel, Wykłady z filozofii dziejów. Przekł. J. Grabowskiego i A. Landmana, Warszawa 1958, t.l, s.101, 49.
38.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., s. 151-152.
39. Ibidem, t.2, s. 224.
40.Ibidem, t. 1, s. 46
41.Ibidem, s. 56.
42. N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 423.
43. Ibidem, s. 420.
44.Ibidem, s. 557-558.
45.P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga narodów, op. cit., s. 66.
46.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 442.
47. Ibidem, s. 444.
48.A. Mickiewicz, Dziadów cz. III, [w:] Dzieła, t. III: Utwory dramatyczne. Wyd. Narodowe, Warszawa 1949. s. 267.
49.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 633-634.
50.P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 10. 29, 44. 76-78. 81. 83, 89-90, 114.
51.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 558.
52. Ibidem, s. 557,
53.Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 127.
54. A. Tołstoj, Piotr Pierwszy, Warszawa 1985, s. 221,220, 229, 287.
References (International): 1. K. Bartoszyński, O poetyce powieści historycznej,[w:] Powieść w świecie literackości, Warszawa 1001, s. 86.
2. S. Sawicki, problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, Lublin 1992, s. 102.
3. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego. Wyd. drugie poszerzone i poprawione, Wrocław 1988, s. 387-388.
4. K. Bartoszyński, op. cit., s. 95-96.
5. H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, Warszawa 1990, s. 323. Wydawca: Agencja Polwar
6. Słownik języka polskiego, red. naukowy M. Szymczak. Tom drugi: L-P, Warszawa 1982, s. 712.
7. N. Rybak, Rada Perejesławska. Warszawa 1951, s. 646.
8. Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Część druga: Calamitatis regnum. I. Sprawa czterech miesięcy, Warszawa 1986, s. 20.
9. Ibidem, s. 22.
10.N. Rybak, op., cit., s. 14.
11.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., s. 16.
12.Cyt. za:P. Jasienia, Rzeczpospolita obojga Narodów, op. cit., s. 16.
13.Ibidem,s. 45.
14. Ibidem, s. 33.
15.Ibidem, s. 67.
16.Ibidem, s. 68,
17.Ibidem, s. 122.
18.Ibidem, s. 124, 47.
19.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op.cit., t.l, s. 16.
20.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 178.
21.Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 76.
22.H. Sienkiewicz, ogniem i mieczem, op. cit, t.2. s. 145.
23.N. Rybak. Rada Perejesławska, op. cit., s. 37.
24.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., t.2, s.147.
25.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 37.
26.B. Prus, Ogniem i mieczem. Powieść z dawnych łat Henryka Sienkiewicza, [w:] Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus. O literaturze. Wyboru dokonał, posłowiem i przypisami opatarzył Z. Najder, Warszawa 1956, s. 338.
27.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., t.l, s. 273.
28.Ibidem, s. 274-275.
29.Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów. Warszawa 1965, nr 18, s. 27.
30.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., t. 1, s. 117.
31.Ibidem, s. 329.
32.Ibidem, s. 272.
33.B. Prus, Ogniem i mieczem. Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza, op. cit., s. 338.
34.P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga narodów, op. cit., s. 20.
35.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., s. 228.
36.Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 31.
37.Hegel, Wykłady z filozofii dziejów. Przekł. J. Grabowskiego i A. Landmana, Warszawa 1958, t.l, s.101, 49.
38.H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, op. cit., s. 151-152.
39. Ibidem, t.2, s. 224.
40.Ibidem, t. 1, s. 46
41.Ibidem, s. 56.
42. N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 423.
43. Ibidem, s. 420.
44.Ibidem, s. 557-558.
45.P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga narodów, op. cit., s. 66.
46.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 442.
47. Ibidem, s. 444.
48.A. Mickiewicz, Dziadów cz. III, [w:] Dzieła, t. III: Utwory dramatyczne. Wyd. Narodowe, Warszawa 1949. s. 267.
49.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 633-634.
50.P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 10. 29, 44. 76-78. 81. 83, 89-90, 114.
51.N. Rybak, Rada Perejesławska, op. cit., s. 558.
52. Ibidem, s. 557,
53.Cyt. za: P. Jasienia, Rzeczpospolita Obojga Narodów, op. cit., s. 127.
54. A. Tołstoj, Piotr Pierwszy, Warszawa 1985, s. 221,220, 229, 287.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.