Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15616

Title: Фактор україно-польських відносин у розвитку УГКЦ та РКЦ в Україні
Authors: Мороз, Володимир
Affiliation: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Bibliographic description (Ukraine): Мороз В. Фактор україно-польських відносин у розвитку УГКЦ та РКЦ в Україні / Володимир Мороз // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 163-169. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description (International): Moroz V. (2007) Faktor ukraino-polskykh vidnosyn u rozvytku UHKTs ta RKTs v Ukraini. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 163-169 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Issue Date: 27-Nov-2007
Publisher: Рада
Rada
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 163-169
Start page: 163
End page: 169
Abstract: Показано, що історично римо-католицька церква (РКЦ) в Україні тісно пов’язана з поляками: вони принесли й укріплювали латинство на українських землях і сповідують його досі. Польський фактор впливає на динаміку РКЦ в кожному регіоні української держави по- іншому: він дає джерело латинства і обмежує його поширення водночас. Подальший розвиток РКЦ та Української греко- католицької церкви (УГКЦ) значною мірою визначить просвітницька діяльність, яка вримо-католиків поки що ефективніша.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15616
ISBN: 966-8818-01-6
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2007
URL for reference material: http://patriyarkhat.org.ua/ukr/news/article;28/
http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/behind/452219dd5742b/view_print/
http://www.rkc.lviv.ua/Cx4.php3?L=u&D=A
http://catholicmedia.org.ua/index.php?option=com_content&task
http://www.otechestvo.org.ua/main/20063/1301.htm
http://www.ugcc.org.ua/ukr/library/2005/paper/1/
http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr_1999/
http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/rkc/
http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr2006/
http://www.risu.org.ua/content.php?page_id=36&l=ua
http://obozrevatel.com/news_print/2007/1/24/153223.htm
http://www.state.gov/g/drl/ris/irf/2006/71415.htm
References (Ukraine): 1. Брестская уния / Большая Советская Энциклопедия. - М.: ГНИ БСЭ, 1951. - Т. 6. - С. 85.
2. Грушсвський М.С. З історії релігійної думки в Україні. - К.: Освіта, 1982. - 192 с.
3. Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т. - Т. 6. - К.: Наукова думка, 1995. - 680 с.
4. Гузар Любомир, митрополит. Один Божий народ у краї на київських горах. Слово Блаженнішого Любомира, митрополита Києво-Галицької митрополії Української Греко-Католицької Церкви, з нагоди започаткування повернення осідку митрополита до м. Києва // Інформаційно-аналітичний звіт Радіо „Воскресіння”. - 2004. - № 4.-С. 3-6.
5. Гузар Любомир, митрополит. Про утвердження патріаршого устрою Української Греко-Католицької Церкви. Пастирське послання // Патріархат. - 2006. - № 4(395) // http://patriyarkhat.org.ua/ukr/news/article;28/
6. Дзюба Виталий, Симоненко Иван. Брестская уния и современность // http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/behind/452219dd5742b/view_print/
7. Дієцезії римсько-католицької церкви в Україні // http://www.rkc.lviv.ua/Cx4.php3?L=u&D=A
8. Історія РКЦ в Україні (Католицький медіа-центр) // http://catholicmedia.org.ua/index.php?option=com_content&task^category&seсtionid=1&id=4&Itemid=12
9. Каспер Вальтер, кардинал. Православ'я і Католицька Церква: 40 років після оприлюднення Декрету II Ватиканського Собору про екуменізм „Unitatis redintegratio” // Інформаційно-аналітичний звіт радіо „Воскресіння”. - 2004. - № 4.
10.Кравец Ольга. Униаты спустя 60 лет со дня Львовского собора: попытка реванша // http://www.otechestvo.org.ua/main/20063/1301.htm
11.Мороз В. УГКЦ - пошуки ідентичності (сучасний стан проблеми) // Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення ( 1596-1686-1946): Науковий збірник / Ред. А.М. Колодний, П.Я. Яроцький, А.М. Гудима та ін. - Тернопіль: Видавець Стародубець В.О., 2006. - С.114-120.
12.Пецюх Ігор, пресвітер. Євхаристійна еклезіологія // http://www.ugcc.org.ua/ukr/library/2005/paper/1/
13.Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
14.Релігійні організації у регіонах України (станом на І січня 1999 р.). Наводиться за публікацією в журналі “Людина і світ” (січень 1999 р.) // http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr_1999/
15.Римо-католицька церквав Укра http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/rkc/
16.Роча Фелічіо Мануель де. Примат Папи і помісні церкви // Сопричас 1998. - № І. - С.3-23.
17.Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2006 року: Статистичні дані Державного департаменту у справах релігій // http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr2006/
18.Турій Олег. Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом? // http://www.risu.org.ua/content.php?page_id=36&l=ua
19.У Московського патріархату серйозні проблеми в Україні (дані соціологічного опитування, проведеного „Українським демократичним колом” та службою „Юкрейніан соціолоджі сервіс” з 7 по 25 грудня 2006 р.) // http://obozrevatel.com/news_print/2007/1/24/153223.htm.
20.Чировський Андрій. До Церковної самоідентифікації Української Греко-Католицької Церкви // Сопричастя. - 1998. - № 4. - С. 6-48.
21.Ukraine International Religious Freedom Report 2006. Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor // http://www.state.gov/g/drl/ris/irf/2006/71415.htm
References (International): 1. Brestskaia uniia, Bolshaia Sovetskaia Entsiklopediia, M., HNI BSE, 1951, V. 6, P. 85.
2. Hrushsvskyi M.S. Z istorii relihiinoi dumky v Ukraini, K., Osvita, 1982, 192 p.
3. Hrushevskyi M.S. Istoriia Ukrainy-Rusy: V 11 t, V. 6, K., Naukova dumka, 1995, 680 p.
4. Huzar Liubomyr, mytropolyt. Odyn Bozhyi narod u krai na kyivskykh horakh. Slovo Blazhennishoho Liubomyra, mytropolyta Kyievo-Halytskoi mytropolii Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy, z nahody zapochatkuvannia povernennia osidku mytropolyta do m. Kyieva, Informatsiino-analitychnyi zvit Radio "Voskresinnia", 2004, No 4.-P. 3-6.
5. Huzar Liubomyr, mytropolyt. Pro utverdzhennia patriarshoho ustroiu Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy. Pastyrske poslannia, Patriarkhat, 2006, No 4(395), http://patriyarkhat.org.ua/ukr/news/article;28/
6. Dziuba Vitalii, Simonenko Ivan. Brestskaia uniia i sovremennost, http://www.partyofregions.org.ua/contrprop/behind/452219dd5742b/view_print/
7. Diietsezii rymsko-katolytskoi tserkvy v Ukraini, http://www.rkc.lviv.ua/Cx4.php3?L=u&D=A
8. Istoriia RKTs v Ukraini (Katolytskyi media-tsentr), http://catholicmedia.org.ua/index.php?option=com_content&task^category&sestionid=1&id=4&Itemid=12
9. Kasper Valter, kardynal. Pravoslavia i Katolytska Tserkva: 40 rokiv pislia opryliudnennia Dekretu II Vatykanskoho Soboru pro ekumenizm "Unitatis redintegratio", Informatsiino-analitychnyi zvit radio "Voskresinnia", 2004, No 4.
10.Kravets Olha. Uniaty spustia 60 let so dnia Lvovskoho sobora: popytka revansha, http://www.otechestvo.org.ua/main/20063/1301.htm
11.Moroz V. UHKTs - poshuky identychnosti (suchasnyi stan problemy), Ukrainske khrystyianstvo: istoriia trahedii ta uroky sohodennia ( 1596-1686-1946): Naukovyi zbirnyk, Red. A.M. Kolodnyi, P.Ya. Yarotskyi, A.M. Hudyma and other - Ternopil: Vydavets Starodubets V.O., 2006, P.114-120.
12.Petsiukh Ihor, presviter. Yevkharystiina ekleziolohiia, http://www.ugcc.org.ua/ukr/library/2005/paper/1/
13.Pro kilkist ta sklad naselennia Ukrainy za pidsumkamy Vseukrainskoho perepysu naselennia 2001 roku, http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/
14.Relihiini orhanizatsii u rehionakh Ukrainy (stanom na I sichnia 1999 y.). Navodytsia za publikatsiieiu v zhurnali "Liudyna i svit" (sichen 1999 y.), http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr_1999/
15.Rimo-katolitska tserkvav Ukra http://www.risu.org.ua/ukr/major.religions/rkc/
16.Rocha Felichio Manuel de. Prymat Papy i pomisni tserkvy, Soprychas 1998, № I, P.3-23.
17.Relihiini orhanizatsii v Ukraini stanom na 1 sichnia 2006 roku: Statystychni dani Derzhavnoho departamentu u spravakh relihii, http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr2006/
18.Turii Oleh. Hreko-katolyky, latynnyky i pravoslavni v Ukraini: proty, poruch chy razom?, http://www.risu.org.ua/content.php?page_id=36&l=ua
19.U Moskovskoho patriarkhatu seriozni problemy v Ukraini (dani sotsiolohichnoho opytuvannia, provedenoho "Ukrainskym demokratychnym kolom" ta sluzhboiu "Yukreinian sotsiolodzhi servis" z 7 po 25 hrudnia 2006 y.), http://obozrevatel.com/news_print/2007/1/24/153223.htm.
20.Chyrovskyi Andrii. Do Tserkovnoi samoidentyfikatsii Ukrainskoi Hreko-Katolytskoi Tserkvy, Soprychastia, 1998, No 4, P. 6-48.
21.Ukraine International Religious Freedom Report 2006. Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, http://www.state.gov/g/drl/ris/irf/2006/71415.htm
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.