Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15615

Назва: Величні надбання культури в трагічних прикладах політичного торгу: бібліотека «Оссолінеум» і Рацлавицька панорама
Автори: Парацій, Володимир Михайлович
Приналежність: Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани
Бібліографічний опис: Парацій В. М. Величні надбання культури в трагічних прикладах політичного торгу: бібліотека «Оссолінеум» і Рацлавицька панорама / Володимир Парацій // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 145-162. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Paratsii V. M. (2007) Velychni nadbannia kultury v trahichnykh prykladakh politychnoho torhu: biblioteka "Ossolineum" i Ratslavytska panorama. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 145-162 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 145-162
Початкова сторінка: 145
Кінцева сторінка: 162
Короткий огляд (реферат): На прикладах бібліотеки «Оссолінеум» і живописного твору «Рацлавицька панорама» проаналізовано використання культурних цінностей у радянсько-польських (зокрема українсько-польських) політичних відносинах. Після розпорядження тогочасного Голови Ради Міністрів Української РСР М. Хрущова безцінні історично пов’язані зі Львовом мистецькі шедеври та стародруки були подаровані Польщі. Такий процес власного інформаційно-мистецького самозбіднення та відповідного збагачення сусідів був абсолютно однобічним.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15615
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Бібліотека ім. Оссолінських у Львові // Бібліологічні вісті. - К., 1925. - № 1-2.
2. Вислоцький В. 100-літній ювілей 0550Ііпеит’а // Бібліологічні вісті. - К., 1927. - № 3.
3. Віхи історії античної естетики. - К., 1988.
4. Городецкий М. Музей Оссолинских-Любомирских в Львове // Исторический вестник. - СПб., 1885. - Т. 21.
5. Документы и материалы по истории советско-польских отношений. - М., 1974. - Т. 9.
6. Ковальский М. Источники по истории Украины ХУІ-ХУІІ вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦТ АДА. - Днепропетровск, 1979.
7. Крушельницька Л. Правдиво про «Оссолінеум» // Пам’ятки України. - 1994. - № 3-6.
8. Львівські бібліотеки // Бібліологічні вісті. - К., 1923. № 4.
9. Правова охорона культурних цінностей. - К., 1997.
10.Пріцак О. Скарби української культури в Гарварді (виставки в бібліотеках Вайденера і Гутона) // Чому катедри українознавства в Гарварді? Вибір статей на тему нашої культурної політики. - Нью-Йорк, 1977.
11. Радянська енциклопедія історії України. - К., 1971. - Т. 3.
12. Федорук О. Україна - Польща: хто кому винен // Голос України. - 1997. - 17 квітня. - № 69.
13. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВОВУ України). - Ф.2. - Оп. 7. -С п р. 1941.
14.ЦЦАВОВУ України. - Ф. 2. - Оп. 7. - Спр. 2147.
15.ЦДАВОВУ України. - Ф. 2. - Оп. 7. - Спр. 3086.
16.ЦДАВОВУ України. - Ф. 2. - Оп. 7. - Спр. 3347.
17.ЦДАВОВУ України. - Ф. 2. - Оп. 7. - Спр. 3355.
18.ЦДАВОВУ України. - Ф. 2. - Оп. 7. - Спр. 3356.
19.Центральний державний історичний архів у м. Львові (ЦДІАЛ). - Ф. 75. - Оп. 1. - Спр. 1.
20.ЦДІАЛ. - Ф. 75. - Оп. 1. - Спр. 2.
21.ЦДІАЛ. - Ф. 75. - Оп. І.-С п р.З.
22.ЦДІАЛ. - Ф. 75. - Оп. 1. - Спр. 4.
23.ЦДІАЛ. - Ф. 75. - Оп. 1. - Спр. 5.
24.Чибисов Ю. Война и сокровища //Советский музей. - 1992. - № 2.
25.Шопенгауэр А. Новые паралипомены. - Минск, 2000.
26.Матейко Ян. Варшава (не датов.) // Національна бібліотека України ім. В. Вернадського (НБУ ім. В. Вернадського). Відділ естампів і репродукцій.
27.Arcydziela mistrza Jana Matejki, z słowem wstępnym i objaśnieniami. - Kraków, (не датов.) // НБУ ім. В. Вернадського. Відділ естампів і репродукцій.
28.Katalog dokunientow Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich. - Wrocław, 1953, - Cz. 1.
29.Katalog dokumentow Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich. - Wrocław - Warszawa - Kraków, 1969. - Cz. 2.
30.Matejko. Osobowość artysty, tworczość, forma i styl/Napisał M. Treter. - Lwów - Warszawa, 1939.
31.Mikułski T. Literatura połska w awtografach Biblioteki Z.N. i O. we Wrocławiu. - Wrocław, 1947.
32.Niewiadomski B. Malarstwo polskie XIX і XX wieku. - Warszawa, 1926.
33.Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Galicyi. - Lwów, 1914.
34. Wrocław. Przewodnik po dawnym i wspolczenym miejscie / Oprać. W. Roszkowska. - Warszawa, 1963.
References: 1. Biblioteka im. Ossolinskykh u Lvovi, Bibliolohichni visti, K., 1925, No 1-2.
2. Vyslotskyi V. 100-litnii yuvilei 0550Iipeyta, Bibliolohichni visti, K., 1927, No 3.
3. Vikhy istorii antychnoi estetyky, K., 1988.
4. Horodetskii M. Muzei Ossolinskikh-Liubomirskikh v Lvove, Istoricheskii vestnik, SPb., 1885, V. 21.
5. Dokumenty i materialy po istorii sovetsko-polskikh otnoshenii, M., 1974, V. 9.
6. Kovalskyi M. Ystochnyky po ystoryy Ukrayny KhUI-KhUII vv. v Lytovskoi metryke y fondakh prykazov TsT ADA, Dnepropetrovsk, 1979.
7. Krushelnytska L. Pravdyvo pro "Ossolineum", Pamiatky Ukrainy, 1994, No 3-6.
8. Lvivski biblioteky, Bibliolohichni visti, K., 1923. No 4.
9. Pravova okhorona kulturnykh tsinnostei, K., 1997.
10.Pritsak O. Skarby ukrainskoi kultury v Harvardi (vystavky v bibliotekakh Vaidenera i Hutona), Chomu katedry ukrainoznavstva v Harvardi? Vybir statei na temu nashoi kulturnoi polityky, Niu-York, 1977.
11. Radianska entsyklopediia istorii Ukrainy, K., 1971, V. 3.
12. Fedoruk O. Ukraine - Polshcha: khto komu vynen, Holos Ukrainy, 1997, 17 kvitnia, No 69.
13. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVOVU Ukrainy), F.2, Op. 7. -S p r. 1941.
14.TsTsAVOVU Ukrainy, F. 2, Op. 7, Spr. 2147.
15.TsDAVOVU Ukrainy, F. 2, Op. 7, Spr. 3086.
16.TsDAVOVU Ukrainy, F. 2, Op. 7, Spr. 3347.
17.TsDAVOVU Ukrainy, F. 2, Op. 7, Spr. 3355.
18.TsDAVOVU Ukrainy, F. 2, Op. 7, Spr. 3356.
19.Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u m. Lvovi (TsDIAL), F. 75, Op. 1, Spr. 1.
20.TsDIAL, F. 75, Op. 1, Spr. 2.
21.TsDIAL, F. 75, Op. I.-S p r.Z.
22.TsDIAL, F. 75, Op. 1, Spr. 4.
23.TsDIAL, F. 75, Op. 1, Spr. 5.
24.Chibisov Iu. Voina i sokrovishcha //Sovetskii muzei, 1992, No 2.
25.Shopenhauer A. Novye paralipomeny, Minsk, 2000.
26.Mateiko Yan. Varshava (ne datov.), Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. Vernadskoho (NBU im. V. Vernadskoho). Viddil estampiv i reproduktsii.
27.Arcydziela mistrza Jana Matejki, z słowem wstępnym i objaśnieniami, Kraków, (ne datov.), NBU im. V. Vernadskoho. Viddil estampiv i reproduktsii.
28.Katalog dokunientow Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich, Wrocław, 1953, Cz. 1.
29.Katalog dokumentow Biblioteki zakładu narodowego im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków, 1969, Cz. 2.
30.Matejko. Osobowość artysty, tworczość, forma i styl/Napisał M. Treter, Lwów - Warszawa, 1939.
31.Mikułski T. Literatura połska w awtografach Biblioteki Z.N. i O. we Wrocławiu, Wrocław, 1947.
32.Niewiadomski B. Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa, 1926.
33.Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Lwów, 1914.
34. Wrocław. Przewodnik po dawnym i wspolczenym miejscie, Oprać. W. Roszkowska, Warszawa, 1963.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.