Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15614

Назва: Етноконфесійні трансформації в контексті польсько-української депортації
Автори: Стоцький, Ярослав
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана ГТулюя
Бібліографічний опис: Стоцький Я. Етноконфесійні трансформації в контексті польсько-української депортації / Ярослав Стоцький // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 122-144. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Stotskii Ia. (2007) Etnokonfesiini transformatsii v konteksti polsko-ukrainskoi deportatsii. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 122-144 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 122-144
Початкова сторінка: 122
Кінцева сторінка: 144
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано переселення (депортація) польського населення із західних областей України в Польщу та українського населення з українських етнічних земель Польщі в Україну (1944-1946 рр.). Досліджено людські та конфесійні втрати в контексті польсько- українського воєнного протистояння.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15614
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Центральний державний архів громадянських об’єднань України. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 4356. - Арк. 26.
2. Там само. - Арк. 27. -
3. Сергійчук В. Трагедія українців в Польщі. - Тернопіль, 1997. - С. 234.
4. Там само.
5. Там само. - С. 236.
6. Там само. - С. 356.
7. Дані Головного Представника уряду УРСР у справах евакуації польських громадян О. Цоколя від 15.09.1946р. на ім’я Д. Коротченка під титулом „Звіт про проведену роботу Головного Представника уряду УРСР у справах евакуації польських громадян з території Західних областей України за період з 10 жовтня 1944 р. по 15 вересня 1946 р”. ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 2610. - Арк. 191-196.
8. Козак М. Пом’яни, Господи, душі слуг Твоїх. - Перемишль - Львів, 2002. - С. 15.
9. Там само.
10.Там само. - С. 15-16.
11.Горний М. Українська інтелігенція Холміцини і Підляшшя у XX ст. - Львів, 2002. - С. 265.
12.Szczesniak А. В., Szota W.Z. Droga do nikond. Dziatalnosc organizacyi Ukrairiskich Nacionalistöw і jej likwidacja w Polsce. - Warszawa, 1973. - S. 214.
13. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Книга друга. - K., 1994.- С. 540.
14. Там само. - C. 29-31.
15. Використовуємо це число священиків з даних на 1941 р., котре подає К. Z. Nowakowski спираючись на Archiwum Panstwowe w Przemyslu (APP), Апостольської Адміністрації Лемківщини у статті „Administracja Apostolska Lemkowszczyny w latach 1939-1947”. Polska-Ukraina. 1000 lat sasiedztvva. T. 3. - Przemysl, 1996. - S. 233.
16.Козак M. П ом ’яни, Господи, душі слуг Твоїх. - Перемишль - Львів, 2002. - С. 22.
17.Там само. - С. 32-33.
18.Wojewoda Zbigniew. Zarys historii Kosciota Greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989. - Krakow, 1994. - S. 32.
19. Козак M. Пом’яни, Господи, душі слуг Твоїх. - Перемишль Львів, 2002. - С. 243. Хоч він же на 249 с. подає число 67 греко-католицьких священиків Перемишльської єпархії, що були знищені у згаданий період, але число 41 священика, вбитого на території Польщі, підтверджено ще раз. Натомість Євген Місило у „Греко-Католицька Церква в Польщі (1944-1947)” // Варшавські українознавчі запискиї. — (1989) 210 та у Akcja “Wisla” : Dokumenty. - Warszawa, 1993 - твердить, що від рук підпільних формувань АК і Батальйонів Хлопських в часі депортації загинуло 24 греко-католицьких і православних священики. Цю цифру використовує й Богдан Боцюрків у „Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950). - Львів, 2005. - С. 182. Пор.: О. Ігор Гарасим. Нарис вибраних аспектів історії Греко-католицької Церкви в Польщ і (1945—1985) //Зустрічі. - Варшава, 1990. - № 5-6. - С. 22, наводить число 39 священиків, що стали жертвами польського підпілля у 1943-1947 р. А Ян Лукашов у Walki polsko-ukrainskie 1943-1947 // Zeszyty Historyczne. Z. 90. - Paryz, 1989. - S. 191 для періоду 1945-1946 рр. зазначає, що загинуло 35 або 48 греко-католицьких священиків і З православних.
20. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. Т. З - Przemysl, 1996. - S. 243. Пор.: Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. Т. 4 - Przemysl, 1998. - S. 347.
21. Там само. - C. 244-245.
22. Там само. - C. 245.
23. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. T. 4 - S. 352.
24. Козак M. Пом’яни, Господи, душі слуг Твоїх. - Перемишль - Львів, 2002. - С. 246-247.
25. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. Т. 4 - S. 348-350.
26. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. Т. 4 - S. 351.
27. Zi61kowski M. Gdrie je st Kosciol, tam je st nasza dusza, tam jest і nasz Narod. Dar Polski Bialorusinom, Rosjanom і Ukraincom na Tysi^clecie ich Chrztu Swi^tego. - London, 1989.- S. 152.
28. Там само. - C. 153.
29. Горний М. Українська інтелігенція... - C. 248. Див.: Хомський церковний народний календар на 1943-1944 рр. - Холм: Свята Данилова Гора. - С. 41.
30. Горний М. Українська інтелігенція... - С. 256.
31. Державний архів Волинської області (ДАВО). - Ф. 393. - Оп. 3. - Спр. 1. - Арк. 25.
32. Борщевич В. Доля священиків УАПЦ Волині у 1944-1950 рр. - Луцьк, 1997. - С. 52.
33. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). - Ф. 9401. - Оп. 2. - Д. 64. - С. 379-384.
34. Білас І. Репресивно... Книга друга. - С. 587.
35. Korda L. Dziatalnosc polskiego duckowienstwa katolickiego w ZSRR (1945-1980) // Dar Polski Bialorusinom, Rosjanom і Ukraincom na Tysi^clecie ich Chrztu Swi^tego. - London, 1989. - S. 167. Див.: J. Czem iakiewicz. Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR 1944-1948. Warszawa, 1987. S. 47.
36. Polska- Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. T. 4. - S. 390.
37. ЦДАГОУ. - ф. 1. - Oп. 23. - Спр. 1640, - Арк. 16.
38. Там само. - Арк. 95.
39. Там само. - Арк. 171.
40. Державний архів Львівської області (ДАЛО). - Ф.Р. 1332. - Оп. 2 - Спр. 6. - Арк. 42.
41. ДАЛО. - Ф. 3. — Оп. 1. — Спр. 449. - Арк. 139.
42. ДАЛО. - Ф. З. - Оп. 1. - Спр. 439. - Арк. 40.
43. ДАЛО. - Ф.Р. 1332. - Оп. 2. - Спр. 6. - Арк. 48.
44. Там само. - Арк. 59.
45. Там само. - Арк. 57.
46. ДАЛО. - Ф. 3. - On. І. - Спр. 439. - Арк. 68.
47. Державний архів Тернопільської області (ДАТО). - Ф. П. 1. - Оп. 1. - Спр. 283. - Арк. 78.
48. ДАТО. - Ф. П. 3241. - Оп. 1. - Спр. 25. - Арк. 22.
49. ДАТО. - Ф. П. І. - Оп. 1. —Спр. 283. - Арк. 79.
50. ДАТО. - Ф. П. 1. — Оп. 1. - Спр. 608. - Арк. 5-6. Як бачимо з цих даних, попередньо наведена статистика обласного уповноваженого щодо чернецтва, а власне, жіночого, була не точною. Натомість дані, виявлені в безпосередній акції депортації, яка була контрольована відповідними органами, а відносно духовних осіб - уповноваженим у справах релігійних культів, заслуговують на значно більшу довіру.
51. ДАТО. - Ф. П. 1. - Оп. І.- Спр. 1454.- Арк. 9-15.
52. Там само. - Арк. 57-58.
53. ДАТО. - Ф. П. 1. - Оп. І. - Спр. 253. - Арк. 38.
54. ДАТО. — Ф. П. І. - Оп. 1. - Спр. 1454. - Арк. 34.
55. Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО). - Ф. 2. - Оп. 7. Спр. 538. - Арк. 7.
56. ДАІФО. - Ф. Р.388. - Оп. І.- Спр. І. - Арк. 111-112.
57. ДАІФО. - Ф. Р.388 сч. - Оп. 2. - Спр. І.- Арк. 17-18.
58. ДАІФО. - Ф. Р.388 сч. - Оп. 2. - Спр.38. - Арк. 11.
59. ДАІФО. - Ф. Р.388. -Оп. 1. Спр. 6. - Арк. 111-112.
60. ДАІФО.- Ф. Р.388.- Оп. І.- Спр. 5. - Арк. 39-41.
61. ДАІФО. - Ф. Р.388. - Оп. 2. - Спр. 64. - Арк. 41.
62. Там само.
63. Горний М. Українська інтелігенція... - С. 257.
64. Там само. - С. 258.
65. Козак М. П ом’яни... - С. 14-15.
66. Там само. - С. 15.
67. Там само. - С. 16.
68.1. Білас. Репресивно... Книга перша. С. 228-229.
69. Po!ska-Ukraina. 1000 lat scjsiedztwa. Т. 3 -S. 237.
70. Там само. - C. 240.
71. ДАТО. - Ф. П. 25. - On. 1. - Спр. 6. Арк. 8-9. Див.: С. Ткачов. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр.. Виселення поляків з Тернопілля. - Тернопіль, 1997. - С. 109-110.
72.Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля. - Тернопіль, 1997. - С. 112-113. Див.: Archiwum W schodni. Osrodek Karta. - П. - 2027. - S. 5.
73.Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля. - Тернопіль, 1997. - С. 150. Див.: I.Juzwa. Po 50-ciu latach w Zaleszczykach і Czerwonogradzie // Biuletyn informacyjny Ogölnopolskiego okregu zolnierzy AK obszaru Lwowskiego. - Krakow, 1994. - № 12/49. - S. 5.
74. ЦЦАГОУ. - Ф. 1. — Оп. 23. - Спр. 1466.- Арк. 44-46.
75. Сергійчук В. Депортація поляків з Галичини в Польщу в 1944-1946 роках // Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 листопада 1996 р. - Івано-Франківськ, 1997. - С. 257.
76. Ткачов С. Польсько-український трансфер... - С. 91.
77. Там само.
78. G. Hryciuk. J. Stockyj. Studia nad demografiq. histcryczn^ і sytuacjq. religijn^ Ukrainy. - Lublin, 2000. — S. 62. Українські дані щодо кількості переселенців не збігаються з польськими даними. Так, наприклад, Я. Чернякевич подає, що з Тернопільської області гіересилилися до Польщі 213026 осіб: J.Czemiakiewicz. Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR 1944-1948. - W-wa, 1987. - S. 134. Інший польський вчений ІІ.Еберхардт називає цифру 229,7 тисяч поляків, котрих було депортовано з Тернопільщини: P.Eberchardt. Przem iany narodowiosciowe na Ukraine XX wieku. - W-wa, 1994. - S. 173. Також, за даними польських районних уповноважених уряду Польської республіки у справах евакуації польського населення, за період 1944-1946 рр. було евакуйовано (дані по трьох областях): з Львівської області - 257929 поляків, 17265 жидів, 5423 інших національностей; із Станіславської 99616 поляків, 2218 жидів, 2579 інших; з Тернопільської - 254348 поляків, 4119 жидів, 10157 інших; разом по областях: 611893 поляки, 23602 жидів, 10157 інших; сумарна сума становить 645652. Джерело: Archiwum Akt Nowych, sygn. Rejonowy Pelnomocnik Rz^du RP do spraw Ewakuacji Ludnosci Polskiej. - T. - 3-6. Див. Також: G rzegorz Hiyciuk, Jaroslaw Stockyj. Studia nad demografiq hi story czn^ і sytuacjX religijn^ Ukrainy. - S. 109. Як бачимо, В. Сергійчук подає, що з цих трьох областей було депортовано у Польщу 530258 поляків, зрештою, він же у тій же зазначеній праці твердить, що відмовилися пересилитися з УРСР до Польщі 13573 особи, а це щонайменше у десять раз менше ніж у польській історіографії.
References: 1. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadianskykh obiednan Ukrainy, F. 1, Op. 23, Spr. 4356, Ark. 26.
2. Tam samo, Ark. 27. -
3. Serhiichuk V. Trahediia ukraintsiv v Polshchi, Ternopil, 1997, P. 234.
4. Tam samo.
5. Tam samo, P. 236.
6. Tam samo, P. 356.
7. Dani Holovnoho Predstavnyka uriadu URSR u spravakh evakuatsii polskykh hromadian O. Tsokolia vid 15.09.1946y. na imia D. Korotchenka pid tytulom "Zvit pro provedenu robotu Holovnoho Predstavnyka uriadu URSR u spravakh evakuatsii polskykh hromadian z terytorii Zakhidnykh oblastei Ukrainy za period z 10 zhovtnia 1944 y. po 15 veresnia 1946 r". TsDAHOU, F. 1, Op. 23, Spr. 2610, Ark. 191-196.
8. Kozak M. Pomiany, Hospody, dushi sluh Tvoikh, Peremyshl - Lviv, 2002, P. 15.
9. Tam samo.
10.Tam samo, P. 15-16.
11.Hornyi M. Ukrainska intelihentsiia Kholmitsyny i Pidliashshia u XX st, Lviv, 2002, P. 265.
12.Szczesniak A. V., Szota W.Z. Droga do nikond. Dziatalnosc organizacyi Ukrairiskich Nacionalistöw i jej likwidacja w Polsce, Warszawa, 1973, S. 214.
13. Bilas I. Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917-1953. Knyha druha, K., 1994, P. 540.
14. Tam samo, P. 29-31.
15. Vykorystovuiemo tse chyslo sviashchenykiv z danykh na 1941 y., kotre podaie K. Z. Nowakowski spyraiuchys na Archiwum Panstwowe w Przemyslu (APP), Apostolskoi Administratsii Lemkivshchyny u statti "Administracja Apostolska Lemkowszczyny w latach 1939-1947". Polska-Ukraina. 1000 lat sasiedztvva. T. 3, Przemysl, 1996, S. 233.
16.Kozak M. P om yany, Hospody, dushi sluh Tvoikh, Peremyshl - Lviv, 2002, P. 22.
17.Tam samo, P. 32-33.
18.Wojewoda Zbigniew. Zarys historii Kosciota Greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1989, Krakow, 1994, S. 32.
19. Kozak M. Pomiany, Hospody, dushi sluh Tvoikh, Peremyshl Lviv, 2002, P. 243. Khoch vin zhe na 249 p. podaie chyslo 67 hreko-katolytskykh sviashchenykiv Peremyshlskoi yeparkhii, shcho buly znyshcheni u zghadanyi period, ale chyslo 41 sviashchenyka, vbytoho na terytorii Polshchi, pidtverdzheno shche raz. Natomist Yevhen Misylo u "Hreko-Katolytska Tserkva v Polshchi (1944-1947)", Varshavski ukrainoznavchi zapyskyi, (1989) 210 ta u Akcja "Wisla" : Dokumenty, Warszawa, 1993 - tverdyt, shcho vid ruk pidpilnykh formuvan AK i Batalioniv Khlopskykh v chasi deportatsii zahynulo 24 hreko-katolytskykh i pravoslavnykh sviashchenyky. Tsiu tsyfru vykorystovuie y Bohdan Botsiurkiv u "Ukrainska Hreko-Katolytska Tserkva i Radianska derzhava (1939-1950), Lviv, 2005, P. 182. Por., O. Ihor Harasym. Narys vybranykh aspektiv istorii Hreko-katolytskoi Tserkvy v Polshch i (1945-1985) //Zustrichi, Varshava, 1990, No 5-6, P. 22, navodyt chyslo 39 sviashchenykiv, shcho staly zhertvamy polskoho pidpillia u 1943-1947 r. A Yan Lukashov u Walki polsko-ukrainskie 1943-1947, Zeszyty Historyczne. Z. 90, Paryz, 1989, S. 191 dlia periodu 1945-1946 rr. zaznachaie, shcho zahynulo 35 abo 48 hreko-katolytskykh sviashchenykiv i Z pravoslavnykh.
20. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. T. Z - Przemysl, 1996, S. 243. Por., Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. V. 4 - Przemysl, 1998, S. 347.
21. Tam samo, P. 244-245.
22. Tam samo, P. 245.
23. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. T. 4 - S. 352.
24. Kozak M. Pomiany, Hospody, dushi sluh Tvoikh, Peremyshl - Lviv, 2002, P. 246-247.
25. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. V. 4 - S. 348-350.
26. Polska-Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. V. 4 - S. 351.
27. Zi61kowski M. Gdrie je st Kosciol, tam je st nasza dusza, tam jest i nasz Narod. Dar Polski Bialorusinom, Rosjanom i Ukraincom na Tysi^clecie ich Chrztu Swi^tego, London, 1989, S. 152.
28. Tam samo, P. 153.
29. Hornyi M. Ukrainska intelihentsiia.., P. 248. Dyv., Khomskyi tserkovnyi narodnyi kalendar na 1943-1944 rr, Kholm: Sviata Danylova Hora, P. 41.
30. Hornyi M. Ukrainska intelihentsiia.., P. 256.
31. Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti (DAVO), F. 393, Op. 3, Spr. 1, Ark. 25.
32. Borshchevych V. Dolia sviashchenykiv UAPTs Volyni u 1944-1950 rr, Lutsk, 1997, P. 52.
33. Hosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii (HARF), F. 9401, Op. 2, D. 64, P. 379-384.
34. Bilas I. Represyvno... Knyha druha, P. 587.
35. Korda L. Dziatalnosc polskiego duckowienstwa katolickiego w ZSRR (1945-1980), Dar Polski Bialorusinom, Rosjanom i Ukraincom na Tysi^clecie ich Chrztu Swi^tego, London, 1989, S. 167. Dyv., J. Czem iakiewicz. Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR 1944-1948. Warszawa, 1987. S. 47.
36. Polska- Ukraina. 1000 lat s^siedztwa. T. 4, S. 390.
37. TsDAHOU, f. 1, Op. 23, Spr. 1640, Ark. 16.
38. Tam samo, Ark. 95.
39. Tam samo, Ark. 171.
40. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (DALO), F.R. 1332, Op. 2 - Spr. 6, Ark. 42.
41. DALO, F. 3, Op. 1, Spr. 449, Ark. 139.
42. DALO, F. Z, Op. 1, Spr. 439, Ark. 40.
43. DALO, F.R. 1332, Op. 2, Spr. 6, Ark. 48.
44. Tam samo, Ark. 59.
45. Tam samo, Ark. 57.
46. DALO, F. 3, On. I, Spr. 439, Ark. 68.
47. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti (DATO), F. P. 1, Op. 1, Spr. 283, Ark. 78.
48. DATO, F. P. 3241, Op. 1, Spr. 25, Ark. 22.
49. DATO, F. P. I, Op. 1. -Spr. 283, Ark. 79.
50. DATO, F. P. 1, Op. 1, Spr. 608, Ark. 5-6. Yak bachymo z tsykh danykh, poperedno navedena statystyka oblasnoho upovnovazhenoho shchodo chernetstva, a vlasne, zhinochoho, bula ne tochnoiu. Natomist dani, vyiavleni v bezposerednii aktsii deportatsii, yaka bula kontrolovana vidpovidnymy orhanamy, a vidnosno dukhovnykh osib - upovnovazhenym u spravakh relihiinykh kultiv, zasluhovuiut na znachno bilshu doviru.
51. DATO, F. P. 1, Op. I, Spr. 1454, Ark. 9-15.
52. Tam samo, Ark. 57-58.
53. DATO, F. P. 1, Op. I, Spr. 253, Ark. 38.
54. DATO, F. P. I, Op. 1, Spr. 1454, Ark. 34.
55. Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti (DAIFO), F. 2, Op. 7. Spr. 538, Ark. 7.
56. DAIFO, F. R.388, Op. I, Spr. I, Ark. 111-112.
57. DAIFO, F. R.388 sch, Op. 2, Spr. I, Ark. 17-18.
58. DAIFO, F. R.388 sch, Op. 2, Spr.38, Ark. 11.
59. DAIFO, F. R.388. -Op. 1. Spr. 6, Ark. 111-112.
60. DAIFO, F. R.388, Op. I, Spr. 5, Ark. 39-41.
61. DAIFO, F. R.388, Op. 2, Spr. 64, Ark. 41.
62. Tam samo.
63. Hornyi M. Ukrainska intelihentsiia.., P. 257.
64. Tam samo, P. 258.
65. Kozak M. P om’iani.., P. 14-15.
66. Tam samo, P. 15.
67. Tam samo, P. 16.
68.1. Bilas. Represyvno... Knyha persha. P. 228-229.
69. Po!ska-Ukraina. 1000 lat scjsiedztwa. V. 3 -S. 237.
70. Tam samo, P. 240.
71. DATO, F. P. 25, On. 1, Spr. 6. Ark. 8-9. Dyv., S. Tkachov. Polsko-ukrainskyi transfer naselennia 1944-1946 rr.. Vyselennia poliakiv z Ternopillia, Ternopil, 1997, P. 109-110.
72.Tkachov S. Polsko-ukrainskyi transfer naselennia 1944-1946 rr. Vyselennia poliakiv z Ternopillia, Ternopil, 1997, P. 112-113. Dyv., Archiwum W schodni. Osrodek Karta, P, 2027, S. 5.
73.Tkachov S. Polsko-ukrainskyi transfer naselennia 1944-1946 rr. Vyselennia poliakiv z Ternopillia, Ternopil, 1997, P. 150. Dyv., I.Juzwa. Po 50-ciu latach w Zaleszczykach i Czerwonogradzie, Biuletyn informacyjny Ogölnopolskiego okregu zolnierzy AK obszaru Lwowskiego, Krakow, 1994, No 12/49, S. 5.
74. TsTsAHOU, F. 1, Op. 23, Spr. 1466, Ark. 44-46.
75. Serhiichuk V. Deportatsiia poliakiv z Halychyny v Polshchu v 1944-1946 rokakh, Ukrainsko-polski vidnosyny v Halychyni u XX st., Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 21-22 lystopada 1996 y, Ivano-Frankivsk, 1997, P. 257.
76. Tkachov S. Polsko-ukrainskyi transfer.., P. 91.
77. Tam samo.
78. G. Hryciuk. J. Stockyj. Studia nad demografiq. histcryczn^ i sytuacjq. religijn^ Ukrainy, Lublin, 2000, S. 62. Ukrainski dani shchodo kilkosti pereselentsiv ne zbihaiutsia z polskymy danymy. Tak, napryklad, Ya. Cherniakevych podaie, shcho z Ternopilskoi oblasti hieresylylysia do Polshchi 213026 osib: J.Czemiakiewicz. Repatriacja ludnosci polskiej z ZSRR 1944-1948, W-wa, 1987, S. 134. Inshyi polskyi vchenyi II.Eberkhardt nazyvaie tsyfru 229,7 tysiach poliakiv, kotrykh bulo deportovano z Ternopilshchyny: P.Eberchardt. Przem iany narodowiosciowe na Ukraine XX wieku, W-wa, 1994, S. 173. Takozh, za danymy polskykh raionnykh upovnovazhenykh uriadu Polskoi respubliky u spravakh evakuatsii polskoho naselennia, za period 1944-1946 rr. bulo evakuiovano (dani po trokh oblastiakh): z Lvivskoi oblasti - 257929 poliakiv, 17265 zhydiv, 5423 inshykh natsionalnostei; iz Stanislavskoi 99616 poliakiv, 2218 zhydiv, 2579 inshykh; z Ternopilskoi - 254348 poliakiv, 4119 zhydiv, 10157 inshykh; razom po oblastiakh: 611893 poliaky, 23602 zhydiv, 10157 inshykh; sumarna suma stanovyt 645652. Dzherelo: Archiwum Akt Nowych, sygn. Rejonowy Pelnomocnik Rz^du RP do spraw Ewakuacji Ludnosci Polskiej, T, 3-6. Dyv. Takozh: G rzegorz Hiyciuk, Jaroslaw Stockyj. Studia nad demografiq hi story czn^ i sytuacjX religijn^ Ukrainy, S. 109. Yak bachymo, V. Serhiichuk podaie, shcho z tsykh trokh oblastei bulo deportovano u Polshchu 530258 poliakiv, zreshtoiu, vin zhe u tii zhe zaznachenii pratsi tverdyt, shcho vidmovylysia peresylytysia z URSR do Polshchi 13573 osoby, a tse shchonaimenshe u desiat raz menshe nizh u polskii istoriohrafii.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.