Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15613

Назва: Четвертий етап депортації українців з Польщі
Автори: Кіцак, Володимир
Приналежність: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Бібліографічний опис: Кіцак В. Четвертий етап депортації українців з Польщі / Володимир Кіцак // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 111-121. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Kitsak V. (2007) Chetvertyi etap deportatsii ukraintsiv z Polshchi. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 111-121 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 111-121
Початкова сторінка: 111
Кінцева сторінка: 121
Короткий огляд (реферат): Досліджено четвертий етап брутальної депортації українців з Польщі в УРСР (1 січня - 15 червня 1946 р.); розглянуто специфіку < )і’портаційних процесів. Тоді на теренах УРСР опинились орієнтовно півмільйона українців. Однак, якщо взяти до уваги, що депортація проходила в умовах війни та післявоєнної руїни, при постійній протидії УГ1А та пасивному опорі всього населення, під тиском військовиків, то точну кількість депортованих нині визначити неможливо і, ймовірно, така можливість не з 'явиться в майбутньому.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15613
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. - Київ: Либідь - Військо України, 1994. - Кн. 1. - 432 с.
2. Депортації - Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади: У трьох томах. - Т. 1: 1939-1945 рр. - Львів: Жовківська книжкова друкарня видавництва 00 Василіян «Місіонер», 1996. - 752 с.
3. Депортації - Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У трьох томах. - Т. 2: 1946-1947 рр. - Львів: Жовківська книжкова друкарня видавництва ОО Василіян «Місіонер», 1998. - 540 с.
4. Довідка про стан господарського влаштування українського населення, евакуйованого з Польщі в УРСР на І січня 1947 р. - Центральний державний архів вищих органів влади та управління в Україні. - Ф. 4626. - Оп. 1. - Спр. 27. - Арк. 78-88.
5. Доповідна записка від 7 квітня 1945 р. І секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку про хід переселення українського, російського і білоруського населення з території Польщі в УРСР. - Центральний державний архів громадських організацій України. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1469. - Арк. 40-56.
6. Інформація І секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку від 10 вересня 1945 р. про хід евакуації українського населення з території Польщі. - Центральний державний архів громадських організацій України. - Ф. 1. - Оп. 23. - Спр. 1469. - Арк. 159-160.
7. Історія України / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. - Львів: Світ, 1996. - 488 с.
8. Козловський І. Депортація українського населення з Польщі у 1944-46 рр. // Акція «Вісла» в контексті українсько-польських відносин XX століття: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-літтю проведення акції «Вісла». - Івано-Франківськ: Івано-Франківська обласна друкарня, 1999.- С. 31-40.
9. Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя (Новіші часи). - Вінніпег-Торонто: [б. в], 1989. - 466 с.
10.Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. - Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1997. - 440 с.
11.Misilo E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraincöw z Polski do USRR 1944-1946. T.l. Dokumenty 1944-1945. - Warszawa: «Oficyna Wydawnicza «Archiwum Ukrainskie», 1996. - 336 s.
12.Misito E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraincöw z Polski do USRR 1944-1946. - T.2: Dokumenty 1946. - Warszawa: «Oficyna Wydawnicza «Archiwum U krainskie»,1999. - 400 s.
13.MisiIo F,. Akcja «Wisla»: Dokumenty. - Warszawa: Archiwum Ukrainskie - Zaktad W ydawniczy «Tyrsa», 1993. - 524 s.
14. Siwicki M. Dzieje konfliktow Polsko-Ukrainskich. - Tom trzeci. - Warszawa, 1994. - 439 s.
15.Motyka Grzegorz, W nuk Rafal. Pany і rezuny. W spöipraca AK-W iN і UPA. 1945-1947. - Warszawa: O ficyna wydawnicza VOLUMEN, 1997. - 232 s.
16.Sowa A.L. Stosunki polsko - ukrainskie. 1939-1947. Zarys problematyki. - Krakow, 1998. - 342 s.
17.Szcesniak A. Szota W. D roga do nik;\d. Dzialalnosö Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow і jej likwidacja w Polsce. - Warszawa, 1973. - 305 s.
References: 1. Bilas I. Represyvno-karalna systema v Ukraini. 1917-1953. Suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz. U 2 kn, Kyiv: Lybid - Viisko Ukrainy, 1994, Kn. 1, 432 p.
2. Deportatsii - Zakhidni zemli Ukrainy kintsia 30-kh - pochatku 50-kh rr. Dokumenty, materialy, spohady: U trokh tomakh, V. 1: 1939-1945 rr, Lviv: Zhovkivska knyzhkova drukarnia vydavnytstva 00 Vasyliian "Misioner", 1996, 752 p.
3. Deportatsii - Zakhidni zemli Ukrainy kintsia 30-kh - pochatku 50-kh rr. Dokumenty, materialy, spohady. U trokh tomakh, V. 2: 1946-1947 rr, Lviv: Zhovkivska knyzhkova drukarnia vydavnytstva OO Vasyliian "Misioner", 1998, 540 p.
4. Dovidka pro stan hospodarskoho vlashtuvannia ukrainskoho naselennia, evakuiovanoho z Polshchi v URSR na I sichnia 1947 y, Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia v Ukraini, F. 4626, Op. 1, Spr. 27, Ark. 78-88.
5. Dopovidna zapyska vid 7 kvitnia 1945 y. I sekretariu TsK KP(b)U D. Korotchenku pro khid pereselennia ukrainskoho, rosiiskoho i biloruskoho naselennia z terytorii Polshchi v URSR, Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh orhanizatsii Ukrainy, F. 1, Op. 23, Spr. 1469, Ark. 40-56.
6. Informatsiia I sekretariu TsK KP(b)U D. Korotchenku vid 10 veresnia 1945 y. pro khid evakuatsii ukrainskoho naselennia z terytorii Polshchi, Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh orhanizatsii Ukrainy, F. 1, Op. 23, Spr. 1469, Ark. 159-160.
7. Istoriia Ukrainy, Ker. avt. kol. Yu. Zaitsev, Lviv: Svit, 1996, 488 p.
8. Kozlovskyi I. Deportatsiia ukrainskoho naselennia z Polshchi u 1944-46 rr., Aktsiia "Visla" v konteksti ukrainsko-polskykh vidnosyn XX stolittia: Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 50-littiu provedennia aktsii "Visla", Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivska oblasna drukarnia, 1999, P. 31-40.
9. Pasternak Ye. Narys istorii Kholmshchyny i Pidliashshia (Novishi chasy), Vinnipeh-Toronto: [b. v], 1989, 466 p.
10.Serhiichuk V. Trahediia ukraintsiv Polshchi, Ternopil: Knyzhkovo-zhurnalne vydavnytstvo "Ternopil", 1997, 440 p.
11.Misilo E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraincöw z Polski do USRR 1944-1946. T.l. Dokumenty 1944-1945, Warszawa: "Oficyna Wydawnicza "Archiwum Ukrainskie", 1996, 336 s.
12.Misito E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraincöw z Polski do USRR 1944-1946, T.2: Dokumenty 1946, Warszawa: "Oficyna Wydawnicza "Archiwum U krainskie",1999, 400 s.
13.MisiIo F,. Akcja "Wisla": Dokumenty, Warszawa: Archiwum Ukrainskie - Zaktad W ydawniczy "Tyrsa", 1993, 524 s.
14. Siwicki M. Dzieje konfliktow Polsko-Ukrainskich, Tom trzeci, Warszawa, 1994, 439 s.
15.Motyka Grzegorz, W nuk Rafal. Pany i rezuny. W spöipraca AK-W iN i UPA. 1945-1947, Warszawa: O ficyna wydawnicza VOLUMEN, 1997, 232 s.
16.Sowa A.L. Stosunki polsko - ukrainskie. 1939-1947. Zarys problematyki, Krakow, 1998, 342 s.
17.Szcesniak A. Szota W. D roga do nik;\d. Dzialalnosö Organizacji Ukrainskich Nacjonalistow i jej likwidacja w Polsce, Warszawa, 1973, 305 s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.