Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15612

Назва: Парфорсне полювання: ліквідація органами НКДБ польського підпілля на Тернопільщині в 1944-1945 рр.
Автори: Клименко, Олег Олександрович
Приналежність: Державний архів Тернопільської області
Бібліографічний опис: Клименко О. О. Парфорсне полювання: ліквідація органами НКДБ польського підпілля на Тернопільщині в 1944-1945 рр. / Олег Клименко // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 90-110. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Klimenko O. O. (2007) Parforsne poliuvannia: likvidatsiia orhanamy NKDB polskoho pidpillia na Ternopilshchyni v 1944-1945 rr.. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 90-110 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 90-110
Початкова сторінка: 90
Кінцева сторінка: 110
Короткий огляд (реферат): На широкій джерельній базі (з використанням архівів НКДБ) розкрито ліквідацію польського підпілля на Тернопільщині в 1944- 1945 рр. Підписання договору про польсько-радянський кордон у серпні 1945 р., а також посилення заходів радянської влади щодо трансферу населення, поставили останню крапку в боротьбі польського підпілля в Західній Україні з комуністичним режимом.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15612
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Україна - Польща: важкі питання: Матеріали II міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках», Варшава, 22-24 травня 1997.- Вип. 1-2. - Варшава, 1998.- С. 205.
2. Архів ФСБ РФ. - Ф. К-ЮС. - Оп. 10. - Спр. 139. - Арк. 85.
3. Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? Армія Крайова на Тернопіллі 1941-1945 рр.- Тернопіль, 1996. - С. 63-64.
4. Armia Krajowa. Rozwöj organizacyjny. - Warszawa, 1996. - S. 295.
5. Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? - С. 65.
6. Архів КДБ Білорусії. - Ф. 3. - Оп. 3. - Спр. 9. - Арк. 174.
7. Архів ФСБ РФ. - Ф. 4. - Оп. 2. - Спр. 2 ]. - Арк. 50.
8. Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Хто пожав «Бурю»? - С. 65.
9. Fieldorf M., Zachyta L. General «Nil». August Emil Fieldorf (fakty - dokumenty - relacie). - Warszawa, 1993. - S. 117.
10. Там само. - C. 116.
11. Там само. - C. 117.
12. Україна - Польща: важкі питання. - Вип. 1-2. С. 192-194.
13. Державний архів Управління Служби безпеки України в Тернопільській області (ДАУСБУТО). - Спр. 11794-П. - Арк. 43-49.
14. Там само. - Арк. 14-25, 34-37.
15. Там само. - Арк. 75-81.
16. ДАУСБУТО. - Спр. 10860-П. - Арк. 183-184.
17. ДАУСБУТО. - Спр. - формуляр № 112.
18. ДАУСБУТО. - Спр. 11794-П. - Арк. 121-132.
19. Там само. - Арк. 130.
20. Fieldorf M. Zachyta L. General «Nil», S. 123.
21. ДАУСБУТО. - Спр. 112. - Т. 7. - Арк. 137.; Спр. - формуляр № 112.
22. ДАУСБУТО. - Спр. 10618-П. - Арк. 3-11.
23. Там само. - Арк. 13-19.
24.Там само. - Арк. 17-19.
25. ДАУСБУТО. - Спр. 112. - Т. 7. - Арк. 134.; Спр. - формуляр № 112.
26. ДАУСБУТО. - Спр. 10618-П. - Арк. 21.
27. Там само. - Арк. 27.
28. Там само. - Арк. 32.
29. ДАУСБУТО. - Спр. 112. - Т. 7. - Арк. 93.
30. Там само. - Арк. 91.
31. ДАУСБУТО. - Спр. 11794-П. - Арк. 338 (пакет).
32. Blicharski Cz. E. Tam opolanie na starym ojcöw szlaku - B iskupice, 1994. - S. 231.
33. ДАУСБУТО. - Спр. 11794-П. - Арк. 141.
34. ДАУСБУТО. - Спр. 10860-П. - Арк. 98.
35. Blicharski Cz. E. Tam opolanie na starym ojcöw szlaku, S. 231.
36. ДАУСБУТО. - Спр. 11794-П. - Арк. 67-69.
37. Blicharski Cz. E. Tam opolanie na starym ojcöw szlaku, S. 231.
38. Там само. - C. 231.
39. ДАУСБУТО. - Спр. 11794-ГІ. - Арк. 381-397.
40. ДАУСБУТО. - Спр. 11790-П. - Арк. 17.
41. Там само. - Арк. 23-31.
42. Там само. - Арк. 41.
43.Там само. - Арк. 78.
44. ДАУСБУТО. - Спр. II 810-П. - Арк. 34.
45. Там само. - Арк. 51.
46. Там само. - Арк. 52.
47. ДАУСБУТО. - Спр. 15014-П. - Арк. 44.
48. ДАУСБУТО. - Спр. 15014-П. - Арк. 111-113.
49. ДАУСБУТО. - Спр. 10860-П. - Арк. 185.
50. ДАУСБУТО. - СПР. 10340-П. - Арк. 18-23.; Спр. 14921-П. - Арк. 28.
51. ДАУСБУТО. - Спр. 11564-ГІ. - Т. 1. - Арк. 17-32.
52. Гайдай О., Ханас В. До питання діяльності Підгаєцького обвуду Армії Крайової // Освітянин. - 1998. - 2 (32). - С. 26-27.
53. ДАУСБУТО - Спр 11564-П. - Т. 2. - С. 125,356.
54. ДАУСБУТО. - Спр. 11259-П. - Арк. 15-26.
55. ДАУСБУТО. - Спр. 16367-П. Арк. 63.
References: 1. Ukraine - Polshcha: vazhki pytannia: Materialy II mizhnarodnoho seminaru istorykiv "Ukrainsko-polski vidnosyny v 1918-1947 rokakh", Varshava, 22-24 travnia 1997, Iss. 1-2, Varshava, 1998, P. 205.
2. Arkhiv FSB RF, F. K-YuS, Op. 10, Spr. 139, Ark. 85.
3. Haidai O., Khavarivskyi B., Khanas V. Khto pozhav "Buriu"? Armiia Kraiova na Ternopilli 1941-1945 rr, Ternopil, 1996, P. 63-64.
4. Armia Krajowa. Rozwöj organizacyjny, Warszawa, 1996, S. 295.
5. Haidai O., Khavarivskyi B., Khanas V. Khto pozhav "Buriu"? - P. 65.
6. Arkhiv KDB Bilorusii, F. 3, Op. 3, Spr. 9, Ark. 174.
7. Arkhiv FSB RF, F. 4, Op. 2, Spr. 2 ], Ark. 50.
8. Haidai O., Khavarivskyi B., Khanas V. Khto pozhav "Buriu"? - P. 65.
9. Fieldorf M., Zachyta L. General "Nil". August Emil Fieldorf (fakty - dokumenty - relacie), Warszawa, 1993, S. 117.
10. Tam samo, P. 116.
11. Tam samo, P. 117.
12. Ukraine - Polshcha: vazhki pytannia, Iss. 1-2. P. 192-194.
13. Derzhavnyi arkhiv Upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy v Ternopilskii oblasti (DAUSBUTO), Spr. 11794-P, Ark. 43-49.
14. Tam samo, Ark. 14-25, 34-37.
15. Tam samo, Ark. 75-81.
16. DAUSBUTO, Spr. 10860-P, Ark. 183-184.
17. DAUSBUTO, Spr, formuliar No 112.
18. DAUSBUTO, Spr. 11794-P, Ark. 121-132.
19. Tam samo, Ark. 130.
20. Fieldorf M. Zachyta L. General "Nil", S. 123.
21. DAUSBUTO, Spr. 112, V. 7, Ark. 137.; Spr, formuliar No 112.
22. DAUSBUTO, Spr. 10618-P, Ark. 3-11.
23. Tam samo, Ark. 13-19.
24.Tam samo, Ark. 17-19.
25. DAUSBUTO, Spr. 112, V. 7, Ark. 134.; Spr, formuliar No 112.
26. DAUSBUTO, Spr. 10618-P, Ark. 21.
27. Tam samo, Ark. 27.
28. Tam samo, Ark. 32.
29. DAUSBUTO, Spr. 112, V. 7, Ark. 93.
30. Tam samo, Ark. 91.
31. DAUSBUTO, Spr. 11794-P, Ark. 338 (paket).
32. Blicharski Cz. E. Tam opolanie na starym ojcöw szlaku - B iskupice, 1994, S. 231.
33. DAUSBUTO, Spr. 11794-P, Ark. 141.
34. DAUSBUTO, Spr. 10860-P, Ark. 98.
35. Blicharski Cz. E. Tam opolanie na starym ojcöw szlaku, S. 231.
36. DAUSBUTO, Spr. 11794-P, Ark. 67-69.
37. Blicharski Cz. E. Tam opolanie na starym ojcöw szlaku, S. 231.
38. Tam samo, P. 231.
39. DAUSBUTO, Spr. 11794-HI, Ark. 381-397.
40. DAUSBUTO, Spr. 11790-P, Ark. 17.
41. Tam samo, Ark. 23-31.
42. Tam samo, Ark. 41.
43.Tam samo, Ark. 78.
44. DAUSBUTO, Spr. II 810-P, Ark. 34.
45. Tam samo, Ark. 51.
46. Tam samo, Ark. 52.
47. DAUSBUTO, Spr. 15014-P, Ark. 44.
48. DAUSBUTO, Spr. 15014-P, Ark. 111-113.
49. DAUSBUTO, Spr. 10860-P, Ark. 185.
50. DAUSBUTO, SPR. 10340-P, Ark. 18-23.; Spr. 14921-P, Ark. 28.
51. DAUSBUTO, Spr. 11564-HI, V. 1, Ark. 17-32.
52. Haidai O., Khanas V. Do pytannia diialnosti Pidhaietskoho obvudu Armii Kraiovoi, Osvitianyn, 1998, 2 (32), P. 26-27.
53. DAUSBUTO - Spr 11564-P, V. 2, P. 125,356.
54. DAUSBUTO, Spr. 11259-P, Ark. 15-26.
55. DAUSBUTO, Spr. 16367-P. Ark. 63.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.