Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15610

Title: Відносини між українським товариством «Сільський господар» і польською владою (1920-1930 рр.)
Authors: Родіонова, Лариса
Affiliation: Тернопільський національний економічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Родіонова Л. Відносини між українським товариством «Сільський господар» і польською владою (1920-1930 рр.) / Лариса Родіонова // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 70-80. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description (International): Rodionova L. (2007) Vidnosyny mizh ukrainskym tovarystvom "Silskyi hospodar" i polskoiu vladoiu (1920-1930 rr.). Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 70-80 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Issue Date: 27-Nov-2007
Publisher: Рада
Rada
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 70-80
Start page: 70
End page: 80
Abstract: Проаналізовано систему державно-громадського сприяння сільському господарству в Польській державі в 20-30-х рр. XX ст., відносини між товариством українських аграрних виробників «Сільський господар» і державними адміністраціями та органами самоврядування.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15610
ISBN: 966-8818-01-6
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2007
References (Ukraine): 1. Звідомлення з праці Краевого господарського товариства «Сільський господар» за 1938 рік - Л.: Накладом т-ва «Сільський господар» у Львові, 1939. - 79 с.
2. Крайове господарське товариство «Сільський господар» у Львові. 1899—1944: Спогади / За ред. П. Дубрівного. - Нью-Йорк: УВАН, 1970. - 600 с.
3. Pawlikowski W. Agronomia spoleczna. Rozwoj agronomii spolecznej w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa, 1978. - 89 s.
4. Pawlikowski W. Agronomia spoleczna. Rozwoj agronomii spolecznej w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa, 1978. - 89 s.
5. Центральний державний історичний архів у Львові (ЦДІАЛ). - Фонд 469 «Союз сільськогосподарських палат і організацій Польської республіки (м. Львів)». - Оп. 1. - Спр. 7. - 5 арк.
6. Звідомлення з праці Краевого господарського товариства «Сільський господар» за 1932 рік - Л.: Накладом т-ва «Сільський господар» у Львові, 1932.- 37 с.
7. Звідомлення з праці Краевого господарського товариства «Сільський господар» за 1938 рік - Л.: Накладом т-ва «Сільський господар», 1939. - 79 с.
8. ЦДІАЛ. - Фонд 302 «Крайове Товариство господарське «Сільський господар» у Львові». - Оп. 1. — Спр. 61.- 15 арк.
9. ЦДІАЛ. Ф.302 - On. 1. - Спр. 135. - 20 арк.
10.ЦДІАЛ. - Ф.302 - On. 1. - Спр. 51.- 16 арк.
11. Звідомлення з праці Краевого господарського товариства «Сільський господар» за 1938 рік - Л.: Накладом т-ва «Сільський господар», 1939. - С. 79.
12. ЦДІАЛ. - Ф.302 - On. 1. - Спр. 61. - 50 арк.
13. Павликовський Ю. За землю Батьківщини. - Л.: Накладом т-ва «Сільський господар», 1936. - 33 с.
14. Павликовський Ю. Земельна справа у Східній Галичині: Короткий історичний і економічний огляд земельного питання та сучасний його стан. - Л.: Друкарня НТШ, 1922. - 19 с.
15. Васюта І. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз’єднання (1918-1939). - Л: Вища школа, 1978. - 191 с.
16. Баран С. Земельні справи у Галичині. Авгсбург: Об’єднання українських кооператорів на еміграції, 1948. - 20 с.
17. Павликовський Ю. За землю Батьківщини. - Л.: Накладом т-ва «Сільський господар», 1936. - 33 с.
18. ЦДІАЛ. - Ф.302 - On. 1. - Спр. 495. - 4 арк.
19. Grabsky Wl. Reforma agronomii spolecznej. - Warszawa, 1928. - 52 s.
20. Pawlikowski W. Agronomia spoteczna. Rozwöj agronomii spolecznej w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa, 1978. - 89 s.
21. Крайове господарське товариство «Сільський господар» у Львові. 1899—1944: Спогади / За ред. П. Дубрівного. - Нью-Йорк: УВАН, 1970. - 600 с.
22. Ілюстрований господарський календар «Сільський господар» за звичайний рік 1940. - JL: Накладом т-ва «Сільський господар», 1939. - 226 с.
23. ЦДІАЛ. - Ф. 302 - Оп. І.- Спр. 158. - 15 арк.
References (International): 1. Zvidomlennia z pratsi Kraevoho hospodarskoho tovarystva "Silskyi hospodar" za 1938 year - L., Nakladom t-va "Silskyi hospodar" u Lvovi, 1939, 79 p.
2. Kraiove hospodarske tovarystvo "Silskyi hospodar" u Lvovi. 1899-1944: Spohady, ed. P. Dubrivnoho, Niu-York: UVAN, 1970, 600 p.
3. Pawlikowski W. Agronomia spoleczna. Rozwoj agronomii spolecznej w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa, 1978, 89 s.
4. Pawlikowski W. Agronomia spoleczna. Rozwoj agronomii spolecznej w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa, 1978, 89 s.
5. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u Lvovi (TsDIAL), Fond 469 "Soiuz silskohospodarskykh palat i orhanizatsii Polskoi respubliky (m. Lviv)", Op. 1, Spr. 7, 5 ark.
6. Zvidomlennia z pratsi Kraevoho hospodarskoho tovarystva "Silskyi hospodar" za 1932 year - L., Nakladom t-va "Silskyi hospodar" u Lvovi, 1932, 37 p.
7. Zvidomlennia z pratsi Kraevoho hospodarskoho tovarystva "Silskyi hospodar" za 1938 year - L., Nakladom t-va "Silskyi hospodar", 1939, 79 p.
8. TsDIAL, Fond 302 "Kraiove Tovarystvo hospodarske "Silskyi hospodar" u Lvovi", Op. 1, Spr. 61, 15 ark.
9. TsDIAL. F.302 - On. 1, Spr. 135, 20 ark.
10.TsDIAL, F.302 - On. 1, Spr. 51, 16 ark.
11. Zvidomlennia z pratsi Kraevoho hospodarskoho tovarystva "Silskyi hospodar" za 1938 year - L., Nakladom t-va "Silskyi hospodar", 1939, P. 79.
12. TsDIAL, F.302 - On. 1, Spr. 61, 50 ark.
13. Pavlykovskyi Yu. Za zemliu Batkivshchyny, L., Nakladom t-va "Silskyi hospodar", 1936, 33 p.
14. Pavlykovskyi Yu. Zemelna sprava u Skhidnii Halychyni: Korotkyi istorychnyi i ekonomichnyi ohliad zemelnoho pytannia ta suchasnyi yoho stan, L., Drukarnia NTSh, 1922, 19 p.
15. Vasiuta I. Sotsialno-ekonomichni vidnosyny na seli Zakhidnoi Ukrainy do vozziednannia (1918-1939), L: Vyshcha shkola, 1978, 191 p.
16. Baran S. Zemelni spravy u Halychyni. Avhsburh: Obiednannia ukrainskykh kooperatoriv na emihratsii, 1948, 20 p.
17. Pavlykovskyi Yu. Za zemliu Batkivshchyny, L., Nakladom t-va "Silskyi hospodar", 1936, 33 p.
18. TsDIAL, F.302 - On. 1, Spr. 495, 4 ark.
19. Grabsky Wl. Reforma agronomii spolecznej, Warszawa, 1928, 52 s.
20. Pawlikowski W. Agronomia spoteczna. Rozwöj agronomii spolecznej w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa, 1978, 89 s.
21. Kraiove hospodarske tovarystvo "Silskyi hospodar" u Lvovi. 1899-1944: Spohady, ed. P. Dubrivnoho, Niu-York: UVAN, 1970, 600 p.
22. Iliustrovanyi hospodarskyi kalendar "Silskyi hospodar" za zvychainyi rik 1940, JL: Nakladom t-va "Silskyi hospodar", 1939, 226 p.
23. TsDIAL, F. 302 - Op. I, Spr. 158, 15 ark.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.