Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15609

Назва: Боротьба за утворення українського університету у Львові і участь у ній Кирила Студинського (20-ті рр. XX ст.)
Автори: Кліш, Андрій Богданович
Приналежність: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Бібліографічний опис: Кліш А. Б. Боротьба за утворення українського університету у Львові і участь у ній Кирила Студинського (20-ті рр. XX ст.) / Андрій Кліш // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 61-69. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Klish A. B. (2007) Borotba za utvorennia ukrainskoho universytetu u Lvovi i uchast u nii Kyryla Studynskoho (20-ti rr. XX st.). Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 61-69 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 61-69
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 69
Короткий огляд (реферат): Показано, що вища освіта була життєво необхідною для тогочасної національної української молоді. Успіхи таємного українського університету у Львові в 20-х рр. XX cm. переконали багатьох захищати цю ідею, незважаючи на протидію польської адміністрації. Чільна роль у підтримці українських науковців належала професору К. Студинському.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15609
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. - Львів-Нью-Йорк: Українознавча бібліотека НТШ, 1999. - 194 с.
2. Качмар В. За український університет у Львові: Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець XIX - початок XX ст.). - Львів: Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. - 118 с.
3. Ковалюк Р. Український студентський рух на західних землях ХІХ-ХХ ст. - Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2001. - 420 с.
4. Лазечко П. З історії створення та діяльності Українського таємного університету у Львові (1921-1925 рр.) // Український історичний журнал. - 1994. - № 6. - С. 64-71.
5. Кучер Р.В. Наукове товариство імені Шевченка: Два ювілеї. — K.: Наук, думка, 1992. - 112 с.
6. Палій Т. Радянізація Львівського університету в 1939-1941 роках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. M. М. Алексієвця. - Тернопіль, 2005. - Вип. 2. - С. 200-204.
7. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі - ЦДІАУ у Львові). - Ф. 362 (Студинський K.). Оп. 1. — Спр. 39 (Проект статуту, протоколи конференцій, листи та інші документи про діяльність комісії по заснуванню українського університету у Львові). - 48 арк.
8. ЦДІАУ у Львові. - Ф. 362 (Студинський K.). - Оп. 1. - Спр. 89 (Статті про возз’єднання українського народу, радянську Конституцію, про І. Франка, опубліковані в газетах «Вільна Україна», «Вісті» і «Советская Украина»). - 9 арк.
9. ЦДІАУ у Львові. - Ф. 362 (Студинський K.), оп. І, спр. 11 (Спогади Студинського К. про студентські роки життя (від 1890 р. 1893). - 97 арк.
10.Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. - Львів, 2000. - 346 с.
11. Елкин А. И. Русская школа в Польше (1918-1939 гг.) // Вісник Харківського державного університету. 1998. - № 413: Історія. - Вип. 30. - Харків, 1998.- С. 214-222.
12.Сірополко С. Історія освіти в Україні. - K.: Наук, думка, 2001. - 912 с.
13.Брилинський Т. «Академічний дім» у Львові - сторінка історії НТШ // Т. Шевченко і українська національна культура: Матеріали наук. симпоз., Львів, 8-9 червня 1989 р. / ЗН ЦАН УРСР, ін-т сусп. наук та ін. - Львів: Світ, 1990.- С. 141-142.
14.Студинський Кирило. За Академічний дім. - Львів: Накладом автора, 1927.- 36 с.
15.Романюк Т. Документальні матеріали Ярослава Пастернака в архівних збірках Львова // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 вересня 1996 р. - Львів, 1999. - С. 213-224.
16.Мудрий В. Боротьба за огнище української культури в західних землях України. - Випуск 1. - Львів, 1923. - 130 с.
17.Bohachevsky-Chomiak М. The Ukrainian University in Galicia: A Pervasive Issue // Harvard Ukrainian Studies. - Volume V. - Num ber 4. - Desember 1981. - P. 497 - 546.
18.0ddzial Rqkopisow Bibliotece Jagiellonskiej. - 7570 IV. Materialy dotyczqce komisji organizacyjnej Uniwersytetu о j. wykladowym ruskim (ukrainskim). Listy do J. Losia: k. 53, 65-66, 69-72, 82-85; Bruliony listöw J. Losia k. 81
19.Єдлінська У. Кирило Студинський (1868-1941): бібліографічний нарис. - Львів, 2006. - 309 с.
References: 1. Mudryi V. Zmahannia za ukrainski universytety v Halychyni, Lviv-Niu-York: Ukrainoznavcha biblioteka NTSh, 1999, 194 p.
2. Kachmar V. Za ukrainskyi universytet u Lvovi: Ideia natsionalnoi vyshchoi shkoly u suspilno-politychnomu zhytti halytskykh ukraintsiv (kinets XIX - pochatok XX st.), Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet im. Ivana Franka, 1999, 118 p.
3. Kovaliuk R. Ukrainskyi studentskyi rukh na zakhidnykh zemliakh KhIKh-KhKh st, Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NANU, 2001, 420 p.
4. Lazechko P. Z istorii stvorennia ta diialnosti Ukrainskoho taiemnoho universytetu u Lvovi (1921-1925 rr.), Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1994, No 6, P. 64-71.
5. Kucher R.V. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka: Dva yuvilei, K., Nauk, dumka, 1992, 112 p.
6. Palii T. Radianizatsiia Lvivskoho universytetu v 1939-1941 rokakh, Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serie: Istoriia, by gen. ed. prof. M. M. Aleksiievtsia, Ternopil, 2005, Iss. 2, P. 200-204.
7. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi (dali - TsDIAU u Lvovi), F. 362 (Studynskyi K.). Op. 1, Spr. 39 (Proekt statutu, protokoly konferentsii, lysty ta inshi dokumenty pro diialnist komisii po zasnuvanniu ukrainskoho universytetu u Lvovi), 48 ark.
8. TsDIAU u Lvovi, F. 362 (Studynskyi K.), Op. 1, Spr. 89 (Statti pro vozziednannia ukrainskoho narodu, radiansku Konstytutsiiu, pro I. Franka, opublikovani v hazetakh "Vilna Ukraine", "Visti" i "Sovetskaia Ukrayna"), 9 ark.
9. TsDIAU u Lvovi, F. 362 (Studynskyi K.), op. I, spr. 11 (Spohady Studynskoho K. pro studentski roky zhyttia (vid 1890 y. 1893), 97 ark.
10.Pater I. Soiuz vyzvolennia Ukrainy: problemy derzhavnosti i sobornosti, Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, Lviv, 2000, 346 p.
11. Elkyn A. Y. Russkaia shkola v Polshe (1918-1939 hh.), Visnyk Kharkivskoho derzhavnoho universytetu. 1998, No 413: Istoriia, Iss. 30, Kharkiv, 1998, P. 214-222.
12.Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini, K., Nauk, dumka, 2001, 912 p.
13.Brylynskyi T. "Akademichnyi dim" u Lvovi - storinka istorii NTSh, T. Shevchenko i ukrainska natsionalna kultura: Materialy nauk. sympoz., Lviv, 8-9 chervnia 1989 y., ZN TsAN URSR, in-t susp. nauk and other - Lviv: Svit, 1990, P. 141-142.
14.Studynskyi Kyrylo. Za Akademichnyi dim, Lviv: Nakladom avtora, 1927, 36 p.
15.Romaniuk T. Dokumentalni materialy Yaroslava Pasternaka v arkhivnykh zbirkakh Lvova, Rukopysna ukrainika u fondakh Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy ta problemy stvorennia informatsiinoho banku danykh: Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 20-21 veresnia 1996 y, Lviv, 1999, P. 213-224.
16.Mudryi V. Borotba za ohnyshche ukrainskoi kultury v zakhidnykh zemliakh Ukrainy, Issue 1, Lviv, 1923, 130 p.
17.Bohachevsky-Chomiak M. The Ukrainian University in Galicia: A Pervasive Issue, Harvard Ukrainian Studies, Volume V, Num ber 4, Desember 1981, P. 497 - 546.
18.0ddzial Rqkopisow Bibliotece Jagiellonskiej, 7570 IV. Materialy dotyczqce komisji organizacyjnej Uniwersytetu o j. wykladowym ruskim (ukrainskim). Listy do J. Losia: k. 53, 65-66, 69-72, 82-85; Bruliony listöw J. Losia k. 81
19.Yedlinska U. Kyrylo Studynskyi (1868-1941): bibliohrafichnyi narys, Lviv, 2006, 309 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.