Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15608

Назва: Наукова діяльність НТШ в міжвоєнний період (1918-1939)
Автори: Савенко, Віктор
Савенко, Тетяна
Приналежність: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Бібліографічний опис: Савенко В. Наукова діяльність НТШ в міжвоєнний період (1918-1939) / Віктор Савенко, Тетяна Савенко // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 47-60. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Savenko V., Savenko T. (2007) Naukova diialnist NTSh v mizhvoiennyi period (1918-1939). Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 47-60 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 47-60
Початкова сторінка: 47
Кінцева сторінка: 60
Короткий огляд (реферат): Висвітлено наукову діяльнсть НТШ у період між двома світовими війнами, роль провідних учених цього товариства в популяризації досягнень української науки. Розкрито протидію тогочасної польської влади розвитку НТШ. Шляхом здобування престижу в науковому світі здійснювалась важлива місія визнання української науки, української національної інституції, НТІІІ як фактичної академії наук, що дорівнювало визнанню України навіть в умовах підневільного її становища.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15608
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Грушевський М. Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка в 1896-1897 рр. // Діло. - 21 січня - 2 лютого 1898. - С. 4.
2. Лев В. Наукова і видавнича праця НТШ // Альманах УНС. — 1973. - С. 55-62.
3. Романів О., Грицак Я. НТШ : етапи діяльності // Вісник АНУ. - 1990. - № З. - С. 69-76.
4. Ювілей академіка М.С. Грушевського 1866-1926.1 Ювілейні засідання. II Привітання. - K., 1927. — 108 с.
5. Дермаль А. [Некролог] // Хроніка HTШ у Львові. 1922. - Ч. 65 - 66. - С. 102.
6. Кревецький І. Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. - Л., 1929.- 16 с.
7. Замітка про спільне засідання трьох акцій // Діло. - 24 травня 1924. - Г. 4.
8. Хроніка НТШ. - Львів, 1926. - Ч. 67-68. - 176 с.
9. Кубійович В. Історія Наукового Товариства ім. Шевченка. - Нью-Йорк-Мюнхен. - 1949. - 51 с.
10.Єдлінська У. Визначні діячі НТШ. Кирило Студинський: Життєписно-біографічний нарис. - Львів, 2006. - 309 с.
11.Хроніка НТШ. - Львів, 1930. - Ч. 69-70. - 135 с.
12.Романів О. Наукове товариство ім. Шевченка - перша Українська Академія Наук // Київська старовина. - 1991. - № 1-2. - С. 49-72.
13.Студинський K., Гнатюк В. Пропам’ятнє письмо НТШ у Львові з нагоди заборони національної назви українського народу Кураторією Львівського шкільного округу. - Львів, 1923. - 4 с.
14.Статути, листи, касові звіти та інші документи про діяльність НТШ. - НД1АУ у Львові. - Ф. 362. - Оп. І. - Спр. 55. - 191 арк.
15.Нова зоря. - 1926. - № 46. - С. 4-5.
16.Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939). - K., 2004. - 631 с.
17.Хроніка НТШ. - Львів, 1937. - Ч. 73. - 176 с.
18.Раковський І. Спомини у НТШ у Львові // Український історик. - 1979. - № 1-4 (61-64).
19.Текст докладу радянській владі про стан Товариства. - ЦДІАУ у Львові. - Ф. 309. - Оп. 1. - Спр. 28. - 15 арк.
20. Хроніка НТШ. - Львів, 1939. - Ч. 74. - 147 с.
21.Головацький І.. Раковський І. Визначні діячі НТШ: Життєписно-бібліографічний нарис. - Львів, 2004. - Число 9. - 211 с.
22.Кубійович В. Нарис історії Наукового товариства ім. Шевченка (1873-1949). - Львів, 1991. - 53 с.
23.Листування з греко-католицькою консисторією і ординатом Станіславським воєводським управлінням про створення комісії по охороні природи і заповідників. - ЦЦІАУ у Львові. - Ф. 309. - Оп. 1. - Спр. 88. - 65 арк.
24.Статути, листи, касові звіти та інші документи про діяльність НТШ. - ЦДІАУ у Львові. - Ф. 362. - Оп. 1. - Спр. 55. - 191 арк.
25.Дорошенко В. Огнище української науки - НТШ. - Нью-Йорк-Філадельфія, 1951. - 147 с.
26.Кучер Р. Наукове Товариство ім. Шевченка: Два ювілеї. - K.: Наукова думка, 1992. - 112 с.
27. Діло. - 13 червня 1924.
28.Книга протоколів засідань етнографічної комісії за 1914 рік. - ЦДІАУ у Львові. - Ф. 309. - Оп. 1. — Спр. 746.
29.Діяльність секцій і комісій // Хроніка НТШ. - Львів, 1926. - Ч. 67 - 68. - С. 23-31.
30.Новий час. - 1926. - Ч. 72. - С. 2.
31.Брик І. Перший зїзд словянських філологів у Празі. - ЦЦІАУ у Львові. - Ф. 309. - Оп. 1. - Спр. 96.- 21 арк.
32.У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). - K.: Наук, думка, 1993. - 765 с.
33.Хроніка НТШ. - Львів, 1930. - Ч. 69 - 70. - 135 с.
34.Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М. Рильського НАН України. - Ф. 29-1, листування 23, арк. 2.
35.Гузар О. Роль НТШ у формуванні єдиного загальноукраїнського правопису 1900-1929. - С. 44-69.
36.Листи Українського Наукового інституту в Берліні про свою діяльність та прохання взяти участь у роботі виставки НТШ. - ЦДІАУ у м. Львові. - Ф. 771. - Оп. І. - Спр. 13. - 16 арк.
37.Хроніка НТШ. - Львів, 1932. - Ч. 71. - 39 с.
38.Korduba М. Chmielnicki Bohdan Zenowi (1595-1657) // Polski stownik biograficzny. - T. 3. - Krakow, 1937. - S. 329-334.
39. Хроніка НТШ. - Львів, 1935, - Вип. 1. - Ч. 72. - 100 с.
40. Нова зоря. - 1934. - № 72. - С. 4.
41. Кубійович В. Будівничі НТШ і ЕУД. - Київ-Нью-Йорк—Чікаго: Обереги, 1998. - 252 с.
42. Українські вісті. 1936. - Ч. 195 (233). - 26 серпня. - С. 1.
43. Новий час. - 1936. - Ч. 59. - С. 2.
44. Листи Кордуби М. до Крип’якевича І. з Варшави. - ЦДІА у Львові. - Ф. 357. - Оп. 1. - Спр. 24. - 11 арк.
45. Чубатий М. VII Міжнародний конгрес істориків та українців (спостереження історика) // Дзвони. - Р. 3. - 1933. - С. 469 474.
46. Штойко П. Визначні діячі: Степан Рудницький. - Львів, 1997. - № 2. - 184 с.
References: 1. Hrushevskyi M. Naukova diialnist Tovarystva im. Shevchenka v 1896-1897 rr., Dilo, 21 sichnia - 2 liutoho 1898, P. 4.
2. Lev V. Naukova i vydavnycha pratsia NTSh, Almanakh UNS, 1973, P. 55-62.
3. Romaniv O., Hrytsak Ya. NTSh : etapy diialnosti, Visnyk ANU, 1990, № Z, P. 69-76.
4. Yuvilei akademika M.S. Hrushevskoho 1866-1926.1 Yuvileini zasidannia. II Pryvitannia, K., 1927, 108 p.
5. Dermal A. [Nekroloh], Khronika HTSh u Lvovi. 1922, Ch. 65 - 66, P. 102.
6. Krevetskyi I. Biblioteka Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka u Lvovi, L., 1929, 16 p.
7. Zamitka pro spilne zasidannia trokh aktsii, Dilo, 24 travnia 1924, H. 4.
8. Khronika NTSh, Lviv, 1926, Ch. 67-68, 176 p.
9. Kubiiovych V. Istoriia Naukovoho Tovarystva im. Shevchenka, Niu-York-Miunkhen, 1949, 51 p.
10.Yedlinska U. Vyznachni diiachi NTSh. Kyrylo Studynskyi: Zhyttiepysno-biohrafichnyi narys, Lviv, 2006, 309 p.
11.Khronika NTSh, Lviv, 1930, Ch. 69-70, 135 p.
12.Romaniv O. Naukove tovarystvo im. Shevchenka - persha Ukrainska Akademiia Nauk, Kyivska starovyna, 1991, No 1-2, P. 49-72.
13.Studynskyi K., Hnatiuk V. Propamiatnie pysmo NTSh u Lvovi z nahody zaborony natsionalnoi nazvy ukrainskoho narodu Kuratoriieiu Lvivskoho shkilnoho okruhu, Lviv, 1923, 4 p.
14.Statuty, lysty, kasovi zvity ta inshi dokumenty pro diialnist NTSh, ND1AU u Lvovi, F. 362, Op. I, Spr. 55, 191 ark.
15.Nova zoria, 1926, No 46, P. 4-5.
16.Rublov O. Zakhidnoukrainska intelihentsiia u zahalnonatsionalnykh politychnykh ta kulturnykh protsesakh (1914-1939), K., 2004, 631 p.
17.Khronika NTSh, Lviv, 1937, Ch. 73, 176 p.
18.Rakovskyi I. Spomyny u NTSh u Lvovi, Ukrainskyi istoryk, 1979, No 1-4 (61-64).
19.Tekst dokladu radianskii vladi pro stan Tovarystva, TsDIAU u Lvovi, F. 309, Op. 1, Spr. 28, 15 ark.
20. Khronika NTSh, Lviv, 1939, Ch. 74, 147 p.
21.Holovatskyi I.. Rakovskyi I. Vyznachni diiachi NTSh: Zhyttiepysno-bibliohrafichnyi narys, Lviv, 2004, Chyslo 9, 211 p.
22.Kubiiovych V. Narys istorii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka (1873-1949), Lviv, 1991, 53 p.
23.Lystuvannia z hreko-katolytskoiu konsystoriieiu i ordynatom Stanislavskym voievodskym upravlinniam pro stvorennia komisii po okhoroni pryrody i zapovidnykiv, TsTsIAU u Lvovi, F. 309, Op. 1, Spr. 88, 65 ark.
24.Statuty, lysty, kasovi zvity ta inshi dokumenty pro diialnist NTSh, TsDIAU u Lvovi, F. 362, Op. 1, Spr. 55, 191 ark.
25.Doroshenko V. Ohnyshche ukrainskoi nauky - NTSh, Niu-York-Filadelfiia, 1951, 147 p.
26.Kucher R. Naukove Tovarystvo im. Shevchenka: Dva yuvilei, K., Naukova dumka, 1992, 112 p.
27. Dilo, 13 chervnia 1924.
28.Knyha protokoliv zasidan etnohrafichnoi komisii za 1914 year, TsDIAU u Lvovi, F. 309, Op. 1, Spr. 746.
29.Diialnist sektsii i komisii, Khronika NTSh, Lviv, 1926, Ch. 67 - 68, P. 23-31.
30.Novii chas, 1926, Ch. 72, P. 2.
31.Bryk I. Pershyi zizd slovianskykh filolohiv u Prazi, TsTsIAU u Lvovi, F. 309, Op. 1, Spr. 96, 21 ark.
32.U pivstolitnikh zmahanniakh: Vybrani lysty do Kyryla Studynskoho (1891-1941), K., Nauk, dumka, 1993, 765 p.
33.Khronika NTSh, Lviv, 1930, Ch. 69 - 70, 135 p.
34.Rukopysnyi fond Instytutu mystetstvoznavstva, etnolohii ta folklorystyky im. M. Rylskoho NAN Ukrainy, F. 29-1, lystuvannia 23, ark. 2.
35.Huzar O. Rol NTSh u formuvanni yedynoho zahalnoukrainskoho pravopysu 1900-1929, P. 44-69.
36.Lysty Ukrainskoho Naukovoho instytutu v Berlini pro svoiu diialnist ta prokhannia vziaty uchast u roboti vystavky NTSh, TsDIAU u m. Lvovi, F. 771, Op. I, Spr. 13, 16 ark.
37.Khronika NTSh, Lviv, 1932, Ch. 71, 39 p.
38.Korduba M. Chmielnicki Bohdan Zenowi (1595-1657), Polski stownik biograficzny, T. 3, Krakow, 1937, S. 329-334.
39. Khronika NTSh, Lviv, 1935, Iss. 1, Ch. 72, 100 p.
40. Nova zoria, 1934, No 72, P. 4.
41. Kubiiovych V. Budivnychi NTSh i EUD, Kyiv-Niu-York-Chikaho: Oberehy, 1998, 252 p.
42. Ukrainski visti. 1936, Ch. 195 (233), 26 serpnia, P. 1.
43. Novii chas, 1936, Ch. 59, P. 2.
44. Lysty Korduby M. do Krypiakevycha I. z Varshavy, TsDIA u Lvovi, F. 357, Op. 1, Spr. 24, 11 ark.
45. Chubatyi M. VII Mizhnarodnyi konhres istorykiv ta ukraintsiv (sposterezhennia istoryka), Dzvony, R. 3, 1933, P. 469 474.
46. Shtoiko P. Vyznachni diiachi: Stepan Rudnytskyi, Lviv, 1997, No 2, 184 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.