Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15607

Назва: Формування кордонів II Речі Посполитої та українсько-польські політичні відносини 1918-1923 рр.
Автори: Паславська, Ольга
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Паславська О. Формування кордонів II Речі Посполитої та українсько-польські політичні відносини 1918-1923 рр. / Ольга Паславська // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Рада, 2007 — Том 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні. — С. 35-46. — (Україна і Польща: суспільно-політичні відносини).
Bibliographic description: Paslavska O. (2007) Formuvannia kordoniv II Rechi Pospolytoi ta ukrainsko-polski politychni vidnosyny 1918-1923 rr.. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 3, pp. 35-46 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 3 : Українсько-польські відносини вчора і сьогодні
Дата публікації: 27-лис-2007
Видавництво: Рада
Rada
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 35-46
Початкова сторінка: 35
Кінцева сторінка: 46
Короткий огляд (реферат): Досліджено формування кордонів відродженої Польської Республіки (II Речі Посполитої) після здобуття нею незалежності 1918 р. в контексті українсько-польських політичних відносин. Показано, що вивчення питань відродження Польщі може послужити сучасній Українській державі добрим прикладом для наслідування, а також дасть змогу уникнути помилок, допущених політиками тогочасної Польщі.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15607
ISBN: 966-8818-01-6
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2007
Перелік літератури: 1. Пілсудський і Україна: Матеріали науково-популярної конференції. - Харків, 2002. - 79 с.
2. Штарський М. Юзеф Пілсудський: Факти і міфи // УІЖ. - 1992. - № 5. — С. 159.
3. Наленч Д. и Т. Юзеф Пилсудский: Легенды и факты / Под ред. Р.П. Федорова; Сокр. пер. с польского В. Воронкова, В. Светлова, В. Федоренко. - Москва, 1990. - 399 с.
4. Pobög-Malinowski W. Najnowsza historia politiczna Polski 1864-1945. - Londyn, 1956,- T.2, cz. 2. -158 s.
5. Bardach J., Lesnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju і prawa polskiego. - Warszawa, 2003. - 667 s.
6. Bardach J., Lesnodorski B., Pietrzak M. Historia panstwa і prawa polskiego. - Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, - 654 s.
7. Кедрин І. Паралелі в Історії України. - Нью-Йорк: Червона Калина, 1971. -139 с.
8. Макарчук B.C. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945 рр.). - Київ: Аттіка, 2004. - 347 с.
9. Тищик Б. ЗУНР: Дипломатична діяльність (1918-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: X регіональна науково-практична конференція. - Львів, 2004. - C. 118-120.
10.Україна і Польща у Східно-Центральній Європі. Спадок і майбуття: Матеріали конференції під патронатом Прем’єр-Міністрів України і Польщі.- K., 1999.-331 с.
11.Прушинський Мечислав. Драма ГІілсудського. Війна 1920 / Пер. з польської Т. Єременко. - Київ, 1997. - 335 с.
12.Субтельний Орест. Україна: Історія. - Київ: Либідь, 1991.-391 с.
13.Мировий договір між Україною й Росією з одної сторони й Польщею з другої. - Рига, березня 18 дня 1921 р. - 33 с.
14.Кульчицький B.C., Настюк M. І., Тищик Б.Й., Глубіш М.І. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 рр.): Правовий всеобуч народного депутата. - Дрогобич: Добре серце, 1995. - 67 с.
15.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1920 r. № 35.
16.Batowski H. Micdzy dwiema wojnami 1919-1939: Zarys historji dyplomatycznej / Henryk Batowski; posl. Andrzej Mania. - Wyd. 2 uzup. - Krakow: Wydaw. Literackie, 2001. 573 s.
17.3ашкільняк Л., Крикун M. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / ЛНУ ім. їв. Франка. - Львів, 2002. - 752 с.
18.Малицкий А.Л. Государственный строй Польши: Очерки. - Москва: Госиздат, 1930. - 140 с.
19.Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. - Москва: Юридическая литература, 1980. - 558 с.
References: 1. Pilsudskyi i Ukraine: Materialy naukovo-populiarnoi konferentsii, Kharkiv, 2002, 79 p.
2. Shtarskyi M. Yuzef Pilsudskyi: Fakty i mify, UIZh, 1992, No 5, P. 159.
3. Nalench D. i T. Iuzef Pilsudskii: Lehendy i fakty, ed. R.P. Fedorova; Sokr. per. s polskoho V. Voronkova, V. Svetlova, V. Fedorenko, Moskva, 1990, 399 p.
4. Pobög-Malinowski W. Najnowsza historia politiczna Polski 1864-1945, Londyn, 1956, T.2, cz. 2. -158 s.
5. Bardach J., Lesnodorski B., Pietrzak M. Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa, 2003, 667 s.
6. Bardach J., Lesnodorski B., Pietrzak M. Historia panstwa i prawa polskiego, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, 654 s.
7. Kedryn I. Paraleli v Istorii Ukrainy, Niu-York: Chervona Kalyna, 1971. -139 p.
8. Makarchuk B.C. Mizhnarodno-pravove vyznannia derzhavnoho kordonu mizh Ukrainoiu i Polshcheiu (1939-1945 rr.), Kyiv: Attika, 2004, 347 p.
9. Tyshchyk B. ZUNR: Dyplomatychna diialnist (1918-1939 rr.), Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: X rehionalna naukovo-praktychna konferentsiia, Lviv, 2004, P. 118-120.
10.Ukraine i Polshcha u Skhidno-Tsentralnii Yevropi. Spadok i maibuttia: Materialy konferentsii pid patronatom Premier-Ministriv Ukrainy i Polshchi, K., 1999.-331 p.
11.Prushynskyi Mechyslav. Drama HIilsudskoho. Viina 1920, Per. z polskoi T. Yeremenko, Kyiv, 1997, 335 p.
12.Subtelnyi Orest. Ukraine: Istoriia, Kyiv: Lybid, 1991.-391 p.
13.Myrovyi dohovir mizh Ukrainoiu y Rosiieiu z odnoi storony y Polshcheiu z druhoi, Ryha, bereznia 18 dnia 1921 y, 33 p.
14.Kulchytskyi B.C., Nastiuk M. I., Tyshchyk B.Y., Hlubish M.I. Vkhodzhennia Halychyny, Pivnichnoi Bukovyny ta Zakarpattia do skladu Ukrainy (1939-1945 rr.): Pravovyi vseobuch narodnoho deputata, Drohobych: Dobre sertse, 1995, 67 p.
15.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1920 r. No 35.
16.Batowski H. Micdzy dwiema wojnami 1919-1939: Zarys historji dyplomatycznej, Henryk Batowski; posl. Andrzej Mania, Wyd. 2 uzup, Krakow: Wydaw. Literackie, 2001. 573 s.
17.3ashkilniak L., Krykun M. Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv, LNU im. yiv. Franka, Lviv, 2002, 752 p.
18.Malitskii A.L. Hosudarstvennyi stroi Polshi: Ocherki, Moskva: Hosizdat, 1930, 140 p.
19.Bardakh Iu., Lesnodorskii B., Pietrchak M. Istoriia hosudarstva i prava Polshi, Moskva: Iuridicheskaia literatura, 1980, 558 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 3 : Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні, 2007Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.