กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1557

ชื่อเรื่อง: Системне програмування у Windows з прикладами на Delphi
ชื่อเรื่องอื่นๆ: System programming in Windows with Delphi examples
Системное программирование в Windows с примерами на Delphi
ผู้แต่ง: Коноваленко, Ігор Володимирович
Федорів, Петро Степанович
Konovalenko, Igor Volodimirovich
Fedoriv, Petro Stepanovich
Bibliographic description (Ukraine): І.В. Коноваленко, П.С. Федорів. Системне програмування у Windows з прикладами на Delphi. — Тернопіль: ТНТУ. — 2012. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1557
วันที่เผยแพร่: 11-มกร-2012
Date of entry: 11-มกร-2012
UDC: 681.3
004.45
คำสำคัญ: системне програмування
операційна система
Windows API
функції API
процеси
потоки
міжпроцесна взаємодія
захист об'єктів у Windows
файловий ввід/вивід
служби
บทคัดย่อ: Загальне поширення мікропроцесорних засобів у різноманітні сфери виробництва і побуту формує необхідність розробки відповідного програмного забезпечення, накладає нові вимоги щодо його якості та ефективності. Головні напрями автоматизації у різних галузях полягають у розробці та впровадженні комп’ютерно-орієнтованих систем, які можуть виконувати завдання збору, зберігання та опрацювання даних, їх аналіз та прийняття керуючих рішень. При цьому особливої ваги набирає завдання розробки ефективного програмного забезпечення, яке призначене для виконання конкретних технічних завдань. Створення подібних програм неможливе без належного знання принципів функціонування операційної системи. Безпосередня взаємодія прикладного програмного забезпечення з системними компонентами часто дозволяє виконувати поставлені завдання швидше, надійніше та ефективніше, ніж при використанні високорівневих засобів програмування. Тому системне програмування у цій області набуває особливої ваги, адже саме системні засоби дозволяють створювати швидкодіючі та надійні програми, направлені на вирішення різних нестандартних технічних завдань. До кола питань, які при розробці програмних продуктів часто потребують особливої уваги, належать операції вводу-виводу, взаємодія між окремими процесами, їх синхронізація, ощадне використання пам’яті тощо. Існуючі високорівневі середовища програмування дозволяють виконувати подібні завдання швидко, але часто неефективно. У таких випадках доцільним є використання системних засобів, які дають змогу вирішувати ці завдання за допомогою безпосередньої взаємодії з операційною системою. Навчальний посібник присвячений питанням розробки прикладних програм з використанням інтерфейсу прикладного програмування операційних систем Microsoft Windows. Основна увага зосереджена на базових системних компонентах, таких як процеси та потоки, файловий ввід/вивід, взаємодія між процесами, віртуальна пам’ять, синхронізація, служби, захист об’єктів тощо. Текст супроводжується значною кількістю програмних прикладів мовою Delphi, що суттєво спрощує розуміння матеріалу. Навчальний посібник розроблено у відповідності з навчальною програмою курсу „Основи системного програмування“ і рекомендовано для студентів відповідних спеціальностей.
รายละเอียด: Системне програмування – це вид програмування, у якому розглядають пряму взаємодію прикладної програми з операційною системою (ОС), враховуючи при цьому особливості її архітектури та принципи роботи. Знання принципів взаємодії застосунку з ОС необхідне, наприклад, при розробці програм для роботи з апаратним забезпеченням (таких, як плати ЦАП/АЦП, інтерфейси вводу-виводу тощо). Різні операційні системи з таким обладнанням можуть працювати по-різному, залежно від особливостей їх роботи. Тому структура застосунків, розроблених для певної ОС, досить жорстко зумовлена системною архітектурою. Знання основних принципів системного програмування є надзвичайно корисним і при розробці звичайних прикладних програм, які не здійснюють прямої взаємодії з апаратним забезпеченням. Вивчення внутрішньої архітектури програми дозволяє не лише краще розуміти спосіб її функціонування, але й використовувати в її роботі різноманітні нестандартні засоби, які при застовуванні середовищ візуального програмування (таких як Delphi, C++ Builder тощо) найчастіше приховані від розробника.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1557
รหัสอื่นๆ: №1/11-11236 від 01.12.11
Content type: Book
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Examples-2011-01-11.zipПриклади програм до навчального посібника9,57 MBАрхівดู/เปิด
Examples-2011-01-11.7zПриклади програм до навчального посібника (копія)1,77 MBАрхівดู/เปิด
Konovalenko_I-Systemne_programuvannja_u_Windows_Delphi_2012_OCR.djvuНавчальний посібник10,92 MBDjVuดู/เปิด
Konovalenko_I-Systemne_programuvannja_u_Windows_Delphi_2012_OCR__COVER.jpegОбкладинка179,1 kBJPEGดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ