Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15520

Title: Імплементація зарубіжного досвіду підтримки малого бізнесу в Україні
Other Titles: Implementation of foreign experience support small business in Ukraine
Authors: Бакса, Христина
Владимир, Ольга Михайлівна
Baksa, Khrystyna
Vladymyr, Olha
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Бакса Х. Імплементація зарубіжного досвіду підтримки малого бізнесу в Україні / Христина Бакса, Ольга Владимир // Матеріали Ⅴ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“, 25 березня 2016 року — Т., 2016 — С. 12-13.
Bibliographic description (International): Baksa K., Vladymyr O. (2016) Implementatsiia zarubizhnoho dosvidu pidtrymky maloho biznesu v Ukraini [Implementation of foreign experience support small business in Ukraine]. Materialy Ⅴ Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Innovatsiini zasady upravlinnia pidpryiemstvamy v umovakh staloho rozvytku" (Tern., March 25, 2016), pp. 12-13 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“
Conference/Event: Ⅴ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України М. Г. Чумаченка „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“
Journal/Collection: Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“
Issue Date: 25-Mar-2016
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 25 березня 2016 року
March 25, 2016
UDC: 334.72
Page range: 12-13
Start page: 12
End page: 13
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15520
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
References (Ukraine): 1. Бех Н. Особливості розвитку і функціонування малого і середнього бізнесу в Україні та світі / Н. Бех // Галицький економічний вісник. – 2010. – №1. – С. 16-20.
2. Заярна Н.М. Міжнародний досвід підтримки малого бізнесу та сучасні українські реалії / Н.М. Заярна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 198–201.
3. Деренько О.А. Міжнародний досвід державного регулювання та підтримки підприємництва / О.А. Деренько // БІЗНЕСІНФОРМ – 2012. – №5. – С.95–97.
4. Владимир О. Роль малого підприємництва у розвитку національної економіки / П. Лендирук, О. Владимир // Гуманітарні, соціальні та економічні науки. Збірник тез доповідей XVIІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 20-21 листопада 2013 р. – Т. ІІІ. – Тернопіль: ТНТУ. – С. 45.
References (International): 1. Bekh N. Osoblyvosti rozvytku i funktsionuvannia maloho i serednoho biznesu v Ukraini ta sviti, N. Bekh, Galician economic bulletin, 2010, No 1, P. 16-20.
2. Zaiarna N.M. Mizhnarodnyi dosvid pidtrymky maloho biznesu ta suchasni ukrainski realii, N.M. Zaiarna, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2011, Iss. 21.1, P. 198–201.
3. Derenko O.A. Mizhnarodnyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia ta pidtrymky pidpryiemnytstva, O.A. Derenko, BIZNESINFORM – 2012, No 5, P.95–97.
4. Vladymyr O. Rol maloho pidpryiemnytstva u rozvytku natsionalnoi ekonomiky, P. Lendyruk, O. Vladymyr, Humanitarni, sotsialni ta ekonomichni nauky. Zbirnyk tez dopovidei XVII naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia, 20-21 lystopada 2013 y, T. III, Ternopil: TNTU, P. 45.
Content type: Article
Appears in Collections:Ⅴ конференція „Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку“ (2016)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.