Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1543

Title: Конструювання і дослідження математичних моделей. Модель пункту GPS спостережень. Частина 6.
Authors: Літнарович, Руслан Миколайович
Литнарович, Руслан Николаевич
Litnarovich, Ruslan Mykolaiovych
Bibliographic description (Ukraine): Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей. Модель пункту GPS спостережень. Частина 6. МЕГУ, Рівне, 2009, — 104 с.
Issue Date: 2009
Date of entry: 2-Jan-2012
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
UDC: 51-7
519.87
BBK: 22.193
Keywords: модель пункту GPS спостережень
структура системи
опрацювання матеріалів
оцінка точності
модель пункта GPS наблюдений
структура системы
обработка материалов
оценка точности
model of point of GPS of supervisions
structure of the system
working of materials
estimation of exactness
Abstract: Вперше отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супутників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостереження і похибкою годинника приймача. Вперше автором розроблена формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі. Вперше формулюється і доказується теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множинної апроксимації будь-якого степеня. Вперше розроблена методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі. Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених ступенів факультету Кібернетики МЕГУ.
Впервые получена математическая модель пункта GPS наблюдений, которая функционально связывает расстояния к спутникам с пространственными координатами X,y,z пункта наблюдения и погрешностью часов приемника. Впервые автором разработана формула расчета средней квадратичной погрешности уравновешенной функции с учетом коэффициентов математической модели. Впервые формулируется и доказывается теорема, которая дает возможность распространить оценку точности на математические модели множественной аппроксимации любой степени. Впервые разработана методика двойного контроля уравновешенной функции математической модели. Для студентов, аспирантов и соискателей ученых степеней факультета Кибернетики МЕГУ.
The mathematical model of point of GPS of supervisions is first got, which functionally links distances to suputniks with the spatial co-ordinates of X,Y,Z of observation post and error of clock of receiver. First an author is develop the formula of calculation of middle quadratic error of the balanced function taking into account the coefficients of mathematical model. A theorem which enables to spread the estimation of exactness on the mathematical models of multi approximation of any degree is first formulated and finished telling. The method of double control of the balanced function of mathematical model is first developed. For students, graduate students and competitors scientists of degrees of faculty of Cybernetics IEGU.
Description: Всі теоретичні розробки підтверджені практичними розрахунками на основі комп’ютерного аналізу. Створений автором розрахунковий файл в MS EXCEL дає можливість не тільки проконтролювати результати розрахунків але і поставити науково-дослідну роботу майбутніх магістрів-інформатиків по конструюванню математичних моделей складних природних і соціальних явищ, технологічних процесів, психологічних та педагогічних досліджень.
Sponsorship: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1543
Content type: Book
Appears in Collections:Зібрання книгItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.