Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15248

Title: Незламний Михайло Сорока - засновник українського сокільства в Празі (1926-1936 рр.), провідник нації в концтаборах (1940-1971 рр.)
Authors: Трофим’як, Богдан Євстахієвич
Affiliation: Тернопільський національний педагогічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Трофим’як Б. Є. Незламний Михайло Сорока - засновник українського сокільства в Празі (1926-1936 рр.), провідник нації в концтаборах (1940-1971 рр.) / Богдан Євстахієвич Трофим’як // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 345-354.
Bibliographic description (International): Trofymiak B. Ye. (2006) Nezlamnyi Mykhailo Soroka - zasnovnyk ukrainskoho sokilstva v Prazi (1926-1936 rr.), providnyk natsii v kontstaborakh (1940-1971 rr.). Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 345-354 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 345-354
Start page: 345
End page: 354
Abstract: Не важно, чи довго прожив ти на світі, А як, і для кого, і що заповів ти. Бо перед нащадком ти будеш в одвіті, Твоїм бо старанням він буде горіти. (Із вірша Я. Гасюка, присвяченого перезахороненню Ми­хайла Сороки із Мордовії на Личаківський цвинтар у Львів 28 вересня 1995 р.)
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15248
ISBN: 966-8818-14-8
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2006
References (Ukraine): 1. Бондарук Леся. Михайло Сорока. - Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2001. - 294 с.
2. Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спо­гади. Книга І (Підготували Я. Лялька, П. Максимук, І. Патер та ін.). Авт. передм. Я. Лялька, Р. Бачинський. - Львів: Просвіта, 1993. - 800 с.
3. Мороз Валентин. Тверкі мелокії. Пам’яті Михайла Сороки // Поступ. - Львів. - 2000. - № 103 (547).
4. Осадчий Михайло. Більмо // Альманах Товариства «Ме­моріал» ім. Василя Стуса. - Львів. - 1990. - Вип. 1. — С. 160-163.
5. Прохода Василь. Українське Сокільство за кордоном // «Сокіл-Батько». Спортивно-руханкове товариство у Львові. Альманах. 1894-1994. - Львів: РВО «Основа», 1996.- С. 166-184.
6. Радиґін Анатоль. Життя в мордовських концтаборах зблизька. - [Б. м. в. та н. в.]. - 1974. - 92 с.
7. Сорока Любов. Михайло Сорока // Ювілейна книга Ук­раїнської гімназії в Тернополі. До 100-річчя заснування. 1898-1998 / Підбір, упорядкування та редагування текстів і коментарів Степана Яреми. - Тернопіль-Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, Львівське крайове товариство «Рідна Школа», 1998. - С. 672-673.
8. Українська гімназія в Чехії. 1925-1945. Альманах Украї­нської Гімназії в Празі-Ржевницях-Модржанах. Заг. ред. д-ра В. Маруняка. - Мюнхен: Видання кол. Учнів УРРГ-УРГ, 1975. - 254 с.
9. Чабан Микола. Нове про Роберта Лісовського // Визвольний Шлях. - Лондон. - 2001. - Кн. 6. - Червень. - С. 79-84.
References (International): 1. Bondaruk Lesia. Mykhailo Soroka, Drohobych: Vydavnycha firma "Vidrodzhennia", 2001, 294 p.
2. Litopys neskorenoi Ukrainy: Dokumenty, materialy, spo­hady. Knyha I (Pidhotuvaly Ya. Lialka, P. Maksymuk, I. Pater and other). Avt. peredm. Ya. Lialka, R. Bachynskyi, Lviv: Prosvita, 1993, 800 p.
3. Moroz Valentyn. Tverki melokii. Pamiati Mykhaila Soroky, Postup, Lviv, 2000, No 103 (547).
4. Osadchyi Mykhailo. Bilmo, Almanakh Tovarystva "Me­morial" im. Vasylia Stusa, Lviv, 1990, Iss. 1, P. 160-163.
5. Prokhoda Vasyl. Ukrainske Sokilstvo za kordonom, "Sokil-Batko". Sportyvno-rukhankove tovarystvo u Lvovi. Almanakh. 1894-1994, Lviv: RVO "Osnova", 1996, P. 166-184.
6. Radygin Anatol. Zhyttia v mordovskykh kontstaborakh zblyzka, [B. m. v. ta n. v.], 1974, 92 p.
7. Soroka Liubov. Mykhailo Soroka, Yuvileina knyha Uk­rainskoi himnazii v Ternopoli. Do 100-richchia zasnuvannia. 1898-1998, Pidbir, uporiadkuvannia ta redahuvannia tekstiv i komentariv Stepana Yaremy, Ternopil-Lviv: Naukove tovarystvo im. Shevchenka, Lvivske kraiove tovarystvo "Ridna Shkola", 1998, P. 672-673.
8. Ukrainska himnaziia v Chekhii. 1925-1945. Almanakh Ukrai­nskoi Himnazii v Prazi-Rzhevnytsiakh-Modrzhanakh. Zah. red. d-ra V. Maruniaka, Miunkhen: Vydannia kol. Uchniv URRH-URH, 1975, 254 p.
9. Chaban Mykola. Nove pro Roberta Lisovskoho, Vyzvolnyi Shliakh, London, 2001, Kn. 6, Cherven, P. 79-84.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.