Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15247

Назва: Мар’ян Лукасевич (22.06.1922 - 17.09.1945) -приклад героїчної відваги
Автори: Трофим’як, Богдан Євстахієвич
Приналежність: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Бібліографічний опис: Трофим’як Б. Є. Мар’ян Лукасевич (22.06.1922 - 17.09.1945) -приклад героїчної відваги / Богдан Євстахієвич Трофим’як // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 326-344.
Bibliographic description: Trofymiak B. Ye. (2006) Marian Lukasevych (22.06.1922 - 17.09.1945) -pryklad heroichnoi vidvahy. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 326-344 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Дата публікації: 1-січ-2006
Видавництво: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 326-344
Початкова сторінка: 326
Кінцева сторінка: 344
Короткий огляд (реферат): По Холмщині нашій, понад тихим Бугом, Де чайка об воду черкає крилом, Там пісня лунає про Ягоду - друга, Там слава про нього літає орлом. (Із гімну-маршу Холмських вояків УПА)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15247
ISBN: 966-8818-14-8
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2006
Перелік літератури: 1. Трофим’як Б.Є. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з поч. 30-х років XIX ст. до 1939 р). Міністерство освіти України. Інститут змісту і методів навчання. - К., 1997.- С. 188-191, 207-208; Змаг. - 1937. - 1 лют.; Спортові Вісти, - 1933.- 10 квіт.; 21 серп.; Архів Служби безпеки України по Тернопільській області. Спр. 13231, 13731; Тернопільський обласний державний архів (далі ТОДА). Ф. 231. Оп. 2. Спр. 5979. - С. 11, 16.
2. Трофим’як Богдан. Прикладом героїчної відваги був командир УПА на Холмщині, майор «Ягода-Черник». - Шлях Перемоги, 1997, 2 жовт., ч. 40; Архів Служби безпеки України по Тернопільській області. Спр. 13231, 13731.
3. Архів Служби безпеки України по Тернопільській області. Спр. 13231, 13731; Тернопільський обласний державний архів (далі ТОДА). Ф. 231. Оп. 2. Спр. 5979. - С. 11, 16.
4. Тернопільський обласний державний архів (далі ТОДА). Ф. 231. Оп. 2. Спр. 5979. - С. 11, 16.
5. Білас Іван. Репресивно-каральна система в Україні 1917—1953. - Кн. 1. - К.: «Либідь» - «Військо України», 1994. - С. 166; С. 195, 196,214.
6. Боляновський Андрій. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945). - Львів, 2003. - С. 240, 250, 661; Історія УПА. - С. 69, 70.
7. Содоль Петро. Українська повстанча армія, 1943-49. Кн. 2. - Пролог. Нью-Йорк, 1995. - С. 56; Історія УПА. - С. 69, 70.
8. Білас Іван. Назв, праця. - Кн. 1. - К.: «Либідь» - «Військо України», 1994. - С. 166; С. 195, 196, 214.
9. Сергійчук Володимир. Наша кров - на своїй землі. - К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. - С. 42, 43; Содоль Петро. Назв, праця. - Кн. 2. - Пролог. Нью-Йорк, 1995. - С. 56.
10. «Наше слово». - 1996. - ЗО черв. - № 26.
11. Повстанські могили. Т. 1. Зібрав і до друку підготував Євген Місило. Видавництво «Український Архів» «Літопис УПА». - Варшава-Торонто, 1995.- С. 157, 161, 164; С. 239; Содоль П. Назв, праця. - Кн. 2. - С. 55-56.
12. Україна - Польща: важкі питання. Т. 5. - Матеріали V міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». - Луцьк, 27-29 квітня 1999 року. - Світовий союз воїнів Армії Крайової, Об’єднання українців у Польщі. - Туща, 2001. - С. 7-5, 16, 40; «Поклик Сумління», вересень 1994, № 35.
13. Білас І. Назв, праця. - С. 455-459; Содоль П. Назв, праця. Кн. 2. - С. 52.
14. Літопис УПА. Т. 16.- Торонто, 1987. - С. 163; Підпільні журнали Закерзонної України (1945-1947).- С. 163; Білас І. Назв, праця. - Кн. 2. - С. 529.
15. Білас 1. Названа пр. - Кн. 2. - С. 529, 530, 533, 535.
16. Трофим’як Богдан. Гімнастично-спортивні організації у національно-визволь-ному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перша пол. XX ст.). - Міністерство освіти і науки України; Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. - Тернопіль: Економічна думка. - 2001. - С. 583-591; «Поклик Сумління». - 1994, листоп., № 41; Співаник УПА. Борці за волю України. - Львів: Меморіал, 1992. - С. 173; Повстанські могили. Євген Місило. Назв, праця. - С. 179.
References: 1. Trofymiak B.Ye. Fizychne vykhovannia i sportyvnyi rukh u Zakhidnii Ukraini (z poch. 30-kh rokiv XIX st. do 1939 r). Ministerstvo osvity Ukrainy. Instytut zmistu i metodiv navchannia, K., 1997, P. 188-191, 207-208; Zmah, 1937, 1 liut.; Sportovi Visty, 1933, 10 kvit.; 21 serp.; Arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy po Ternopilskii oblasti. Spr. 13231, 13731; Ternopilskyi oblasnyi derzhavnyi arkhiv (dali TODA). F. 231. Op. 2. Spr. 5979, P. 11, 16.
2. Trofymiak Bohdan. Prykladom heroichnoi vidvahy buv komandyr UPA na Kholmshchyni, maior "Yahoda-Chernyk", Shliakh Peremohy, 1997, 2 zhovt., ch. 40; Arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy po Ternopilskii oblasti. Spr. 13231, 13731.
3. Arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy po Ternopilskii oblasti. Spr. 13231, 13731; Ternopilskyi oblasnyi derzhavnyi arkhiv (dali TODA). F. 231. Op. 2. Spr. 5979, P. 11, 16.
4. Ternopilskyi oblasnyi derzhavnyi arkhiv (dali TODA). F. 231. Op. 2. Spr. 5979, P. 11, 16.
5. Bilas Ivan. Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917-1953, Kn. 1, K., "Lybid" - "Viisko Ukrainy", 1994, P. 166; P. 195, 196,214.
6. Bolianovskyi Andrii. Ukrainski viiskovi formuvannia v zbroinykh sylakh Nimechchyny (1939-1945), Lviv, 2003, P. 240, 250, 661; Istoriia UPA, P. 69, 70.
7. Sodol Petro. Ukrainska povstancha armiia, 1943-49. Kn. 2, Proloh. Niu-York, 1995, P. 56; Istoriia UPA, P. 69, 70.
8. Bilas Ivan. Nazv, pratsia, Kn. 1, K., "Lybid" - "Viisko Ukrainy", 1994, P. 166; P. 195, 196, 214.
9. Serhiichuk Volodymyr. Nasha krov - na svoii zemli, K., Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2000, P. 42, 43; Sodol Petro. Nazv, pratsia, Kn. 2, Proloh. Niu-York, 1995, P. 56.
10. "Nashe slovo", 1996, ZO cherv, No 26.
11. Povstanski mohyly. V. 1. Zibrav i do druku pidhotuvav Yevhen Misylo. Vydavnytstvo "Ukrainskyi Arkhiv" "Litopys UPA", Varshava-Toronto, 1995, P. 157, 161, 164; P. 239; Sodol P. Nazv, pratsia, Kn. 2, P. 55-56.
12. Ukraine - Polshcha: vazhki pytannia. V. 5, Materialy V mizhnarodnoho seminaru istorykiv "Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoi svitovoi viiny", Lutsk, 27-29 kvitnia 1999 roku, Svitovyi soiuz voiniv Armii Kraiovoi, Obiednannia ukraintsiv u Polshchi, Tushcha, 2001, P. 7-5, 16, 40; "Poklyk Sumlinnia", veresen 1994, No 35.
13. Bilas I. Nazv, pratsia, P. 455-459; Sodol P. Nazv, pratsia. Kn. 2, P. 52.
14. Litopys UPA. V. 16, Toronto, 1987, P. 163; Pidpilni zhurnaly Zakerzonnoi Ukrainy (1945-1947), P. 163; Bilas I. Nazv, pratsia, Kn. 2, P. 529.
15. Bilas 1. Nazvana pr, Kn. 2, P. 529, 530, 533, 535.
16. Trofymiak Bohdan. Himnastychno-sportyvni orhanizatsii u natsionalno-vyzvol-nomu rusi Halychyny (druha pol. XIX st, persha pol. XX st.), Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy; Ternopilskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet im. V. Hnatiuka, Ternopil: Ekonomichna dumka, 2001, P. 583-591; "Poklyk Sumlinnia", 1994, lystop., No 41; Spivanyk UPA. Bortsi za voliu Ukrainy, Lviv: Memorial, 1992, P. 173; Povstanski mohyly. Yevhen Misylo. Nazv, pratsia, P. 179.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.