Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15240

Title: Вплив організованого молодіжного руху на збройний опір УПА окупантам
Authors: Окаринський, Володимир Михайлович
Affiliation: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Bibliographic description (Ukraine): Окаринський В. М. Вплив організованого молодіжного руху на збройний опір УПА окупантам / Володимир Михайлович Окаринський // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 238-250.
Bibliographic description (International): Okarinskii V. M. (2006) Vplyv orhanizovanoho molodizhnoho rukhu na zbroinyi opir UPA okupantam. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 238-250 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Journal/Collection: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Volume: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Issue Date: 1-Jan-2006
Publisher: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Page range: 238-250
Start page: 238
End page: 250
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15240
ISBN: 966-8818-14-8
Copyright owner: © ТМО НТШ, 2006
References (Ukraine): 1. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). - Ф. 3835 (Організація української націоналістичної молоді «Січ», Львів, 1941). - Оп. І. - Спр. 1. - 22 арк.
2. Центральний державний історичний архів (далі - ЦДІА) України у Львові. - (Верховна Пластова Команда Українського Пластового Уладу). - Оп. 1.
3. Державний архів Тернопільської області. - Ф. 282 (Підгаєцька повітова команда державної поліції Тернопільського воєводства). - Оп. 1. - Спр. 1116 (Обвинувальний висновок і судовий вирок на членів українських націоналістичних організацій, 1932). - 58 арк.
4. Воробець Т. Український Червоний Хрест (Нарис діяльности за Другої світової війни) // Літопис УПА. - Т. 23: Медична опіка в УПА / Ред. М. Ріпецький. - Торонто-Львів, 1992-1993. - С. 55-61.
5. Ганушевський М. Роман Шухевич у моїх споминах // Юв­ілейна книга Української Академічної гімназії у Львові. - Філадельфія-Мюнхен, 1978. - С. 452-453.
6. Дем’ян Г. Бандерівці. - Київ, 2000.
7. Загачевський Є. Свято юрський Кружок «Орлів» // Украї­нська Молодь Христові: пропам’ятна книга. Документальний збірник: 1933-1988 / Зіб., упор, і зред. М. Грушкевич. - Рим-Парма, 1991. - С. 205-206.
8. Кравців Б. Роман Шухевич - пластун // Молоде життя. - Ч. 2. - Мюнхен, березень-квітень 1953. - С. 3.
9. Кухта А. Мої спогади про Пласт в роки війни // Пласто­вий вісник. - Варшава, 1992. - Ч. 3. - С. 17-19.
10. Матисякевич 3. Верхнє Синьовидне. - Львів, 1998.
11. Мацьків X, Каменецький Ю., Левицький О. Історія Ук­раїнської Державної Гімназії в Станиславові // Альманах Станиславівської землі. - Т. 1. - Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1975. - С. 298-300.
12. Немилівський В. Пласт на Лемківщині. - Торонто, б. д.
13. Немилівський В. Шух-Тур-Пластун. - Торонто, 1963.
14. Окаринський В.М. Вплив скаутингу на український мо­лодіжний рух першої половини XX ст. // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. - Київ, 2000. - Частина 3. Педагогічні та історичні науки. - С. 189-196.
15. Окаринський В.М. Вплив українського Пласту на ОУН (перша половина XX століття) // Пластовий шлях. - 1997. - Ч. 4 (116). - С. 23-24.
16. Окаринський В. Український скаутський рух (1911-1944 рр.). - Дис. ... к.і.н. - К., 2001. - 258 с.
17. Організації молоді // Енциклопедія українознавства: За­гальна частина. - Т. 3. - Київ, 1995. - С. 955-965.
18. Пластовий Курінь Залізного Хреста // Пластовий шлях. - Ч. 2 (65). - Торонто, 1981-1982. - С. 28-34.
19. Покажчик до «Літопису УПА». Кн. 1: 1-19 тт. / Зібр. і впор. С. Шпак // Літопис УПА. - Т. 20. - Торонто-Львів: «Літопис УПА», 1994-1995.
20. Рогожа Р. Діяльність Лісових Чортів у тайному Пласті (1930-1945 рр.) // Лісові Чорти: їх життя і буття, 1922-1945 рр.: Ювілейний історично-мемуарний збірнику їх 60-річчя. - Вашингтон-Нью-Йорк-Торонто, 1983. - С. 64-72.
21. Савицька-Козак І. Спогади про Катерину Зарицьку в рамках діяльности підпільного Українського Червоного Хреста // Літопис УПА. - Т. 23. Медична опіка в УПА / Ред. М. Ріпецький. - Торонто-Львів, 1992-1993. - С. 64-72.
22. Савка Б. Забути не маємо права... - Вид. 2-ге (доп.). - Тернопіль: Джура, 2000.
23. Содоль П. Пластуни у визвольних змаганнях // Пласто­вий шлях. - Ч. 1 (97). - 1993. - С. 24-26.
24. Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49: Довідник. - Нью-Йорк: Пролог, 1994. - 199 с.
25. Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-49: Довід­ник II. - Нью-Йорк: Пролог, 1995. - 295 с.
26. Спогади перших пластунів // Пластовий Шлях. - Ч. 2 (110). - 1996, - С. 59.
27. Таран С. «Власною працею і власним серцем» // ОУН: минуле і майбуття. - Київ: Фундація ім. О. Ольжича, 1993. - С. 90-99.
28. Шах С. Роман Шухевич - символ незламности (спомин) // Збірник на пошану ген. Романа Шухевича / Уложив Г. - Васькович. - Лондон-Мюнхен, 1990. - С. 157.
29. Цегельський Ю. Заґа роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмилову. - Балтимор: Смолоскип, 1992.
30. Шерш. Молодь, нарід і держава (Огляд форм і змісту організацій молоді серед чужих і в нас) // Шлях молоді: календар для доросту на 1938 рік. - Львів: Вогні, 1937. - С. 53-62.
References (International): 1. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), F. 3835 (Orhanizatsiia ukrainskoi natsionalistychnoi molodi "Sich", Lviv, 1941), Op. I, Spr. 1, 22 ark.
2. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv (dali - TsDIA) Ukrainy u Lvovi, (Verkhovna Plastova Komanda Ukrainskoho Plastovoho Uladu), Op. 1.
3. Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti, F. 282 (Pidhaietska povitova komanda derzhavnoi politsii Ternopilskoho voievodstva), Op. 1, Spr. 1116 (Obvynuvalnyi vysnovok i sudovyi vyrok na chleniv ukrainskykh natsionalistychnykh orhanizatsii, 1932), 58 ark.
4. Vorobets T. Ukrainskyi Chervonyi Khrest (Narys diialnosty za Druhoi svitovoi viiny), Litopys UPA, V. 23: Medychna opika v UPA, Red. M. Ripetskyi, Toronto-Lviv, 1992-1993, P. 55-61.
5. Hanushevskyi M. Roman Shukhevych u moikh spomynakh, Yuv­ileina knyha Ukrainskoi Akademichnoi himnazii u Lvovi, Filadelfiia-Miunkhen, 1978, P. 452-453.
6. Demian H. Banderivtsi, Kyiv, 2000.
7. Zahachevskyi Ye. Sviato yurskyi Kruzhok "Orliv", Ukrai­nska Molod Khrystovi: propamiatna knyha. Dokumentalnyi zbirnyk: 1933-1988, Zib., upor, i zred. M. Hrushkevych, Rym-Parma, 1991, P. 205-206.
8. Kravtsiv B. Roman Shukhevych - plastun, Molode zhyttia, Ch. 2, Miunkhen, berezen-kviten 1953, P. 3.
9. Kukhta A. Moi spohady pro Plast v roky viiny, Plasto­vyi visnyk, Varshava, 1992, Ch. 3, P. 17-19.
10. Matysiakevych 3. Verkhnie Synovydne, Lviv, 1998.
11. Matskiv X, Kamenetskyi Yu., Levytskyi O. Istoriia Uk­rainskoi Derzhavnoi Himnazii v Stanyslavovi, Almanakh Stanyslavivskoi zemli, V. 1, Niu-York-Paryzh-Sidnei-Toronto, 1975, P. 298-300.
12. Nemylivskyi V. Plast na Lemkivshchyni, Toronto, b. d.
13. Nemylivskyi V. Shukh-Tur-Plastun, Toronto, 1963.
14. Okarynskyi V.M. Vplyv skautynhu na ukrainskyi mo­lodizhnyi rukh pershoi polovyny XX st., Naukovi zapysky: Zbirnyk naukovykh statei Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Drahomanova, Kyiv, 2000, Part 3. Pedahohichni ta istorychni nauky, P. 189-196.
15. Okarynskyi V.M. Vplyv ukrainskoho Plastu na OUN (persha polovyna XX stolittia), Plastovyi shliakh, 1997, Ch. 4 (116), P. 23-24.
16. Okarynskyi V. Ukrainskyi skautskyi rukh (1911-1944 rr.), Dys. ... k.i.n, K., 2001, 258 p.
17. Orhanizatsii molodi, Entsyklopediia ukrainoznavstva: Za­halna chastyna, V. 3, Kyiv, 1995, P. 955-965.
18. Plastovyi Kurin Zaliznoho Khresta, Plastovyi shliakh, Ch. 2 (65), Toronto, 1981-1982, P. 28-34.
19. Pokazhchyk do "Litopysu UPA". Kn. 1: 1-19 tt., Zibr. i vpor. S. Shpak, Litopys UPA, V. 20, Toronto-Lviv: "Litopys UPA", 1994-1995.
20. Rohozha R. Diialnist Lisovykh Chortiv u tainomu Plasti (1930-1945 rr.), Lisovi Chorty: yikh zhyttia i buttia, 1922-1945 rr., Yuvileinyi istorychno-memuarnyi zbirnyku yikh 60-richchia, Vashynhton-Niu-York-Toronto, 1983, P. 64-72.
21. Savytska-Kozak I. Spohady pro Katerynu Zarytsku v ramkakh diialnosty pidpilnoho Ukrainskoho Chervonoho Khresta, Litopys UPA, V. 23. Medychna opika v UPA, Red. M. Ripetskyi, Toronto-Lviv, 1992-1993, P. 64-72.
22. Savka B. Zabuty ne maiemo prava.., Vyd. 2-he (dop.), Ternopil: Dzhura, 2000.
23. Sodol P. Plastuni u vizvolnikh zmahanniakh, Plasto­vii shliakh, Ch. 1 (97), 1993, P. 24-26.
24. Sodol P. Ukrainska Povstancha Armiia, 1943-49: Dovidnyk, Niu-York: Proloh, 1994, 199 p.
25. Sodol P. Ukrainska Povstancha Armiia, 1943-49: Dovid­nyk II, Niu-York: Proloh, 1995, 295 p.
26. Spohady pershykh plastuniv, Plastovyi Shliakh, Ch. 2 (110), 1996, P. 59.
27. Taran S. "Vlasnoiu pratseiu i vlasnym sertsem", OUN: mynule i maibuttia, Kyiv: Fundatsiia im. O. Olzhycha, 1993, P. 90-99.
28. Shakh S. Roman Shukhevych - symvol nezlamnosty (spomyn), Zbirnyk na poshanu hen. Romana Shukhevycha, Ulozhyv H, Vaskovych, London-Miunkhen, 1990, P. 157.
29. Tsehelskyi Yu. Zaga rodu Tsehelskykh i rozpovid pro Kaminku Strumylovu, Baltymor: Smoloskyp, 1992.
30. Shersh. Molod, narid i derzhava (Ohliad form i zmistu orhanizatsii molodi sered chuzhykh i v nas), Shliakh molodi: kalendar dlia dorostu na 1938 year, Lviv: Vohni, 1937, P. 53-62.
Content type: Article
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.