Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15239

Назва: Балада про нескорену родину і легендарний подвиг Чотового
Автори: Новосядлий, Богдан Теодорович
Новосядла, Наталя
Приналежність: Тернопільська обласна газета «Свобода»
Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти
Бібліографічний опис: Новосядлий Б. Т. Балада про нескорену родину і легендарний подвиг Чотового / Богдан Теодорович Новосядлий, Наталя Новосядла // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 219-237.
Bibliographic description: Novosiadlii B. T., Novosiadla N. (2006) Balada pro neskorenu rodynu i lehendarnyi podvyh Chotovoho. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 219-237 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Дата публікації: 1-січ-2006
Видавництво: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 219-237
Початкова сторінка: 219
Кінцева сторінка: 237
Короткий огляд (реферат): Де общеє добро в упадку, - Забудь отця, забуть і матку - Лети повинність ісправлять... (Іван Котляревський «Енеїда»)
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15239
ISBN: 966-8818-14-8
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2006
Перелік літератури: 1. Головин Б. Він любив Бога і Україну // Подільське слово. - 1993. - 23 січ.
2. Головин Б. Воїн, вожак, чотовий // Державність. - 1992. - № 3.
3. Головин Б. Душпастир підпільної церкви. // Подільське слово. - 1992. - 16 трав.
4. Головин Б. Кликали сурми до бою // Тернове поле. - 1992. - 1 жовт.
5. Головин Б. Невтомний місіонер // Божий сіяч. - 1997. - черв.
6. Головин Б. Отець Курилас Василь. // Богословія. - Рим. - 1991.- Кн. І-ІУ.
7. Головин Б. Служив неньці Україні. // Головин Богдан. Му­ченики та ісповідники Української церкви XX століття. Нариси. Статті. Дослідження. - Тернопіль: Просвіта. - 2000. - 244 с.
8. Грещук Г. Підпільна греко-католицька семінарія в Терно­полі // Свобода. - 2004. - 11 груд.
9. Гуцал П., Півторак С. У краю соколиних злетів. - Тер­нопіль: Ромс-К. - 1998. - 80 с.
10. Курилас Й. Мої голуби жили на стриху сільської читальні // Подільське слово. - 1993. - 24 квіт.
11. Новосядлий Б. Буцнів - село над Серетом. Тернопіль: Оперативний друк. - 1998. - 216 с.
12. Новосядлий Б. Над Серетом розкинулось рідне село, що, як літо, буяє життям // Подільське слово. - 2004. - 2 лип.
13. Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і рел­ігійне становище Тернопільщини 1946-1989. - Тернопіль: Підручники і посібники. - 2003. - 432 с.
14. Українська Повстанська Армія 1943-1949. Довідник. - Нью-Йорк. - 1994.
15. Шляхами золотого Поділля: у 3 т., т.2. - Філадельфія, 1970. - 281 с.
References: 1. Holovyn B. Vin liubyv Boha i Ukrainu, Podilske slovo, 1993, 23 sich.
2. Holovyn B. Voin, vozhak, chotovyi, Derzhavnist, 1992, No 3.
3. Holovyn B. Dushpastyr pidpilnoi tserkvy., Podilske slovo, 1992, 16 trav.
4. Holovin B. Klikali surmi do boiu, Ternove pole, 1992, 1 zhovt.
5. Holovyn B. Nevtomnyi misioner, Bozhyi siiach, 1997, cherv.
6. Holovyn B. Otets Kurylas Vasyl., Bohosloviia, Rym, 1991, Kn. I-IU.
7. Holovyn B. Sluzhyv nentsi Ukraini., Holovyn Bohdan. Mu­chenyky ta ispovidnyky Ukrainskoi tserkvy XX stolittia. Narysy. Statti. Doslidzhennia, Ternopil: Prosvita, 2000, 244 p.
8. Hreshchuk H. Pidpilna hreko-katolytska seminariia v Terno­poli, Svoboda, 2004, 11 hrud.
9. Hutsal P., Pivtorak S. U kraiu sokolynykh zletiv, Ter­nopil: Roms-K, 1998, 80 p.
10. Kurylas Y. Moi holuby zhyly na strykhu silskoi chytalni, Podilske slovo, 1993, 24 kvit.
11. Novosiadlyi B. Butsniv - selo nad Seretom. Ternopil: Operatyvnyi druk, 1998, 216 p.
12. Novosiadlyi B. Nad Seretom rozkynulos ridne selo, shcho, yak lito, buiaie zhyttiam, Podilske slovo, 2004, 2 lyp.
13. Stotskyi Ya. Ukrainska hreko-katolytska tserkva i rel­ihiine stanovyshche Ternopilshchyny 1946-1989, Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2003, 432 p.
14. Ukrainska Povstanska Armiia 1943-1949. Dovidnyk, Niu-York, 1994.
15. Shliakhamy zolotoho Podillia: u 3 t., V.2, Filadelfiia, 1970, 281 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.