Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15238

Назва: Полковник армії УНР - Роман Самокишин
Автори: Никифорів, Любомир
Приналежність: Тернопільський обласний краєзнавчий музей
Бібліографічний опис: Никифорів Л. Полковник армії УНР - Роман Самокишин / Любомир Никифорів // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : Меркьюрі-Тернопіль, 2006 — Том 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті. — С. 201-218.
Bibliographic description: Nykyforiv L. (2006) Polkovnyk armii UNR - Roman Samokyshyn. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 2, pp. 201-218 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Collection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Society
Журнал/збірник: Збірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка
Том: 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті
Дата публікації: 1-січ-2006
Видавництво: Меркьюрі-Тернопіль
Merkiuri-Ternopil
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Діапазон сторінок: 201-218
Початкова сторінка: 201
Кінцева сторінка: 218
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/15238
ISBN: 966-8818-14-8
Власник авторського права: © ТМО НТШ, 2006
Перелік літератури: 1. Аршинов П. История махновского движения (1918-1921). Запорожье: Дикое поле, 1995. - 242 с.
2. Белаш А.В., Белаш В.Ф. Дороги Нестора Махна. Истори­ческое повествование. - К.: РВЦ Проза, 1993. - 592 с.
3. Васковський Р. Катеринославщина доби Дерикторії УНР // Борисфен. - 1996. - № 11.- С. 14-15.
4. Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - К.: Наукова думка, 1991. - 368 с.
5. Винниченко В. Відродження націй. (Історія української революції) (марець 1917 р. - грудень 1919 р.). - Частина III. - Київ-Відень, 1920.
6. Волковинський В.М. Нестор Махно: звивисті стежки пол­ітичного авантюриста // УІЖ. - 1989. - № 9. - С. 122-125.
7. Волковинський В.М. Нестор Махно: звивисті стежки пол­ітичного авантюриста // УІЖ. - 1989. - № 10. - С. 130-135.
8. Горак В. «Союз» Махна з армією УНР проіснував недо­вго // Час. - 1999. - 29 січня - 5 лютого.
9. Грабовецький В. Історія Пеженіжина. - Коломия: Світ, 1993. - 127 с.
10. Гражданская война на Украине 1918-1920.Сборник до­кументов и материалов. - В 3-х т., 4-х кн. - К.: Наукова думка, 1967. - T. І, Кн. I. - 875 с.
11. Дубовик В. Бандит Сова і чекіст Рац // Борисфен. - 1992. - № 11. - С. 22-24.
12. Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. - Львів, 1998. - T. 7. - 2800 с.
13. Ісаакові Мазепі на вічну пам’ять. - Лондон-Мюнхен: Наше слово, 1993.
14. Історія міст і сіл Української PCP. Одеська область. - К., 1969. - 911 с.
15. Історія України: нове бачення. - К.: Україна, 1996. - Т. 2. - 496 с.
16. Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. — Прометей, 1950. - Ч. І. - 211 с.
17. Субтельний Орест. Україна: історія. - К.: Либідь, 1991. - 512 с.
18. Тернюк П.І. Іван Мар’яненко. - К.: Мистецтво, 1968. - 292 с.
19. Толстой А. Хождение по мукам. Трилогия в 2-х т. - Т. 2, Кн. 3-я. - Хмурое утро. - М: Правда, 1983. - 386 с.
20. Українська PCP в період громадянської війни 1917-1920 рр. / У 3-х т. - К.: Політвидав України, 1968. - Т. 2. - 423 с.
References: 1. Arshinov P. Istoriia makhnovskoho dvizheniia (1918-1921). Zaporozhe: Dikoe pole, 1995, 242 p.
2. Belash A.V., Belash V.F. Dorohi Nestora Makhna. Istori­cheskoe povestvovanie, K., RVTs Proza, 1993, 592 p.
3. Vaskovskyi R. Katerynoslavshchyna doby Deryktorii UNR, Borysfen, 1996, No 11, P. 14-15.
4. Verstiuk V.F. Makhnovshchyna: selianskyi povstanskyi rukh na Ukraini (1918-1921), K., Naukova dumka, 1991, 368 p.
5. Vynnychenko V. Vidrodzhennia natsii. (Istoriia ukrainskoi revoliutsii) (marets 1917 y, hruden 1919 y.), Chastyna III, Kyiv-Viden, 1920.
6. Volkovynskyi V.M. Nestor Makhno: zvyvysti stezhky pol­itychnoho avantiurysta, UIZh, 1989, No 9, P. 122-125.
7. Volkovynskyi V.M. Nestor Makhno: zvyvysti stezhky pol­itychnoho avantiurysta, UIZh, 1989, No 10, P. 130-135.
8. Horak V. "Soiuz" Makhna z armiieiu UNR proisnuvav nedo­vho, Chas, 1999, 29 sichnia - 5 liutoho.
9. Hrabovetskyi V. Istoriia Pezhenizhyna, Kolomyia: Svit, 1993, 127 p.
10. Hrazhdanskaia voina na Ukrayne 1918-1920.Sbornyk do­kumentov y materyalov, V 3-kh t., 4-kh kn, K., Naukova dumka, 1967, T. I, Kn. I, 875 p.
11. Dubovyk V. Bandyt Sova i chekist Rats, Borysfen, 1992, No 11, P. 22-24.
12. Entsyklopediia ukrainoznavstva. Perevydannia v Ukraini, Lviv, 1998, T. 7, 2800 p.
13. Isaakovi Mazepi na vichnu pamiat, London-Miunkhen: Nashe slovo, 1993.
14. Istoriia mist i sil Ukrainskoi PCP. Odeska oblast, K., 1969, 911 p.
15. Istoriia Ukrainy: nove bachennia, K., Ukraine, 1996, V. 2, 496 p.
16. Mazepa I. Ukraine v ohni i buri revoliutsii 1917-1921, Prometei, 1950, Ch. I, 211 p.
17. Subtelnyi Orest. Ukraine: istoriia, K., Lybid, 1991, 512 p.
18. Terniuk P.I. Ivan Marianenko, K., Mystetstvo, 1968, 292 p.
19. Tolstoi A. Khozhdenie po mukam. Trilohiia v 2-kh t, V. 2, Kn. 3-ia, Khmuroe utro, M: Pravda, 1983, 386 p.
20. Ukrainska PCP v period hromadianskoi viiny 1917-1920 rr., U 3-kh t, K., Politvydav Ukrainy, 1968, V. 2, 423 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Збірник праць ТО НТШ, Т. 2 : Національно-визвольні змагання українського народу у XX столітті, 2006Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.