กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1496

ชื่อเรื่อง: Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Роль организационно-экономической культуры в активизации деятельности машиностроительных предприятий
The role of organizational culture and economic in therevitalization of machsne-building enterprises
ผู้แต่ง: Бендерська, Ірина Ігорівна
Бендерская, Ирина Игорьевна
Benderska, Iryna Ihorivna
Bibliographic description (Ukraine): Бендерська І. Роль організаційно-економічної культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / І. Бендерська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11biidmp.pdf.
วันที่เผยแพร่: 10-พฤศ-2011
Date of entry: 2-ธัน-2011
สำนักพิมพ์: ТНТУ, АСУ
UDC: 334.784
658.5
คำสำคัญ: організаційно-економічна культура
цінності організації
персонал
หมายเลขชุด/รายงาน: Випуск 2 (5);
บทคัดย่อ: У статті розкрито роль організаційних та економічних чинників культури в активізації діяльності машинобудівних підприємств. Здійснено аналіз їх впливу як на діяльність виробничого персоналу, так і на керівників та формування внутрішнього середовища в умовах машинобудівних підприємств.
The article deals with the role of organizational culture and economic factors of his character in the revitalization of machine-building enterprises. The analysis of their impact both on the activity of production personnel and managers and the internal environment in terms of machine-building enterprises.
В статье раскрыта роль организационных и экономических факторов культуры в активизации деятельности машиностроительных предприятий. Осуществлен анализ их влияния, как на деятельность производственного персонала, так и на руководителей и формирование внутренней среды в условиях машиностроительных предприятий.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1496
ISSN: 2223-3822
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2011, Випуск 2(5)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
11biidmp.pdf189,84 kBAdobe PDFดู/เปิด
11biidmp.djvu90,38 kBDjVuดู/เปิด
11biidmp__COVER.png393,9 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น