Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13126

Назва: Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління
Автори: Рудакевич, Марія Іванівна
Бібліографічний опис: Рудакевич М.І. Р 83 Професійна етика державних службовців: теорія і практика форму-вання в умовах демократизації державного управління: Моногр. – Тернопіль: Астон, 2007. – 398 с. ISBN 978-966-308-211-0
Дата публікації: 2007
Видавництво: Астон
УДК: 17
057.34
ББК: 87.715
Короткий огляд (реферат): Монографія розвиває ідеї професійної етики державних службовців, роз-криті в попередній роботі (Етика державних службовців, 2003). У ній здійснено системний концептуально-цілісний аналіз процесу формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління. Обґрунтована модель етичної інфраструктури, яка забезпечує його реалізацію із урахуванням актуальних потреб розвитку української держави. Для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів, усіх, кого цікавлять морально-етичні проблеми державного управління і державної служби.
Опис: Схвалено Вченою радою Тернопільського національного економічного університету Протокол № 11 від 27 червня 2007 р.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/13126
ISBN: 978-966-308-211-0
Власник авторського права: © М.І.Рудакевич, 2007; © ТзОВ «Видавництво Астон», 2007
Перелік літератури: 1. Аболіна Т. Проблеми соціальної етики в сучасному суспільстві. – К., 1999. – 50 с. 2. Абульханова К.А, Васина Н.В., Лаптева Л.Г., Сласте¬нин В.А. Пси-хология и педагогика. – М.: Совершенство, 1998. – 153 с. 3. Агешин Ю.А. Политика, право, мораль. – М.: Юрид. лит., 1982. – 160 с. 4. Агранофф Роберт. Напрямки Адміністративної реформи: Програ-ма Сприяння Парламентові України. – К., 2001. – № 210. – 15 с. 5. Административная этика / Под общ. ред. В.Л.Романова. – М.: Изд-во РАГС, 1999 // www.msses.ru/win/science/mpp/ethic.rft. 6. Адміністративна реформа в Україні: Документи і матеріали // Укр. правов. часоп. – 1999. – Вип. 4. – 108 с. 7. Адо П. Что такое античная философия? / Пер. с фр. В.П.Гайдамаки. – М.: Изд-во гуманит. лит., 1999. – 320 с. 8. Адорно Теодор В. Проблемы философии морали / Пер. с нем. М.Л.Хорькова. – М.: Республика, 2000. – 239 с. 9. Айхлер Віллі. Етичний реалізм. – К., 2001. – 192 с. 10. Актуальність гуманістичних ідей доби Відродження: Мате¬ріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 трав. 2001 р.): У 2 ч. – К., 2001. – Ч. 1. – 58 с. 11. Актуальні проблеми підвищення кваліфікації державних службов-ців України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 ве-рес.1996 р.). – К.: Вид-во УАДУ, 1996. – 168 с. 12. Актуальні питання організації навчання і методики викладання в системі підвищення кваліфікації державних службовців: Матеріа-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4-5 груд. 1997 р.). – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 350 с. 13. Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента: Учеб.-практ. пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 288 с. 14. Алмонд Г. Гражданская культура: Политические установки и де-мократии пяти наций / Политология: Хрестоматия / Сост. проф. М.А.Василик, доц. М.С.Вершинин. – М., 2000. – С. 559-576. 15. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – 338 с. 16. Анохин М., Павлютенкова М. Государственная служба Нового века // Государств. служба. – 2001. – № 2. – С. 78-82. 17. Апель К.-О. Обґрунтування етики відповідальності / Першоджере-ла комунікативної філософії. – К., 1996. – С. 46-60 с. 18. Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализа-ции) // Вопр. философии. – 2006. – № 5. – С. 3-17. 19. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – С. 295-374. 20. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – С. 53-293. 21. Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – С. 376-644. 22. Атестація державних службовців / Алмазов Е., Шульга М.О., Гаш-ке Дітер, Новак Еккехард. – К.: Таsіс, Європ. коміс., 2000. – С.3-4. 23. Афанасьев В.Г. Общество: системное познание и управление. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с. 24. Бабкін В.Д. Соціальна держава та захист прав людини // Правова держава. – К., 1996. – Вип. 7. 25. Бакуменко В.Д. Теоретико-методологічні засади формування дер-жавно-управлінських рішень. Автореф. дис… д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01. – К., 2001. – 36 с. 26. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в политическую этику. – М.: ФО СССР; Тюмень: ИПОС, 1990. – 181 с. 27. Бакштановский В., Согомонов Ю. Предмет этики // Вопр. филосо-фии. – 1982. – № 2; 1984. – № 8; 1990. – № 7. 28. Балабаєва З. Етичні проблеми адміністративної роботи у тракту-ванні американських політологів // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 1998. – С.80-85. 29. Балобанов А., Саламатов В. Понимание эффективности муници-пального управления в городах России и Украины (Сравнительное инструментальное исследование) // Город. упр. – 2001. – № 1. – С. 20-44. 30. Балобанов О., Саламатов В. Оцінка потреб у навчанні представ-ників місцевого управління // Аспекти самоврядування. – 2002. – № 14. – С.8-14. 31. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управ-ления. – Х.: Фортуна-пресс, 1998. – 464 с. 32. Баразгова Е.С.Американская социология: Традиции и современ-ность. – Екатеринбург: Делов. кн., Бишкек: Одиссей, 1997. – 176 с. 33. Басин М. Функция лидерства в организациях государственного се-ктора // Управление в государственных и некоммерческих органи-зациях. – М., 2000. – С. 16/8-16/14. 34. Батищев Г.С.Особенности культуры глубинного общения // Вопр. философии. – 1995. – №3. – С. 109-129. 35. Бачинин В.А. Морально-правовая философия. – Х.: Консум, 2000. – 208 с. 36. Бейкер А. Этика: Точка зрения многосторонних организаций: Ос-нова целостности / Объедин. Вен. ин-т. – К., 2001. – 25 с. 37. Бербешкина З. Нравственный аспект управления / Социальное по-знание и управление / Под ред. С.И.Попова, Б.И.Сюсюкалова. – М., 1983. – С. 251-266. 38. Биков Л.Ф., Дубенко С.Д. Етика поведінки державних службовців // Норми етики в управлінні: Матеріали укр.-америк. симп. (м. Ки-їв, 24-25 трав. 1994). – К., 1994. – С. 66-69. 39. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшоклас-ників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Моно-графія. – К.: ІЗМН, 1997. – 192 с. 40. Блюмкин В.А. Мир моральных ценностей // Новое в жиз¬ни, науке, технике. – 1981. – № 8. – 48 с.– (Сер. «Этика»). 41. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Наука, 1978. – 311 с. 42. Бовыкин В.И. Новый менеджмент: (управление предприятиями на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления). – М.: Экономика, 1997. – 368 с. 43. Бодалёв А.А. Восприятие человека человеком. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. – 123 с. 44. Бодуан Жю-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. – М.: ИНФРА, 2001. – 233 с. 45. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М.: Мысль, 1978. – 325 с. 46. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2001. – 200 с. 47. Василевська Т. Моральні аспекти діяльності державного службов-ця у контексті становлення громадянського суспільства // Суспіль-ні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю: У 2 т. (м. Київ, 30 трав. 2001 р.). – К., 2001. – Т. 2. – С. 413-415. 48. Василевська Т.Є. Соціально-психологічні й морально-етичні дже-рела невдоволення державних службовців // Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспек¬тиви / М.І.Мельник (кер. авт. кол.), Ю.В.Бакаєв, Т.Є.Василевська та ін. – К., 2002. – С. 53-62. 49. Василевська Т.Є., Комар Т.М. Ціннісно-мотиваційні, соціально-психологічні та морально-етичні особливості розвитку людського ресурсу адміністративної реформи // Державне управління в умо-вах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 трав. 2002 р.) / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К., 2002. – С. 120-128. 50. Васянович Г.П. Педагогічна етика: Навч.-метод. посіб. – Л.: Норма, 2005. – 344 с. 51. Воронкова В.Г. Менеджмент в державних організаціях. – К.: Про-фесіонал, 2004. – 256 с. 52. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. – К.: Основи, 1994. – 261 с. 53. Вебер М. Політика як покликання і професія // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. / Авт.-упор.: В.П.Андрущенко (кер.) та ін. – К.: Знання України, 2003. – Т. 3. – С. 7-24. 54. Ведерникова О.Н. Коррупция: нравственно-правовой аспект // Ко-ррупция: политические, экономические, организационные и пра-вовые проблемы: Сб. междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 9-10 сент. 1999 г.). – М., 2001. – 427 с. 55. Верхан Петер Х. Підприємець. Його економічна функція та суспі-льно-політична відповідальність / Пер. з нім. М.І.Клименка. – К.,1994. – 60 с. 56. Выготский Л.С.Мышление и речь / Выготский Л.С.Собр. соч. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – С. 6-361. 57. Выготский Л.С.Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1967. – 421 с. 58. Высшие административные кадры на пути к единому Европейско-му дому: стратегия, организация, методы обучения и развития // Высш. администр. кадры и устройство Европы = Le personnеl administratif superieur et la construction Europeene / ФОТС.– М., 1994. – 56 с.– (Рос.-фр. сер. «Инф.-учеб. материалы», № 27). 59. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управ-ління: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 156 с. 60. Габермас, Юрген. Мораль і моральність. Чи стосуються гегелівські заперечення Канта також і дискурсивної етики? / Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К., 1999. – С. 325-346. 61. Гавриленко Д.А. Дисциплина, мораль, право / Науч. ред. Л.Л.Попов. – Минск: Наука и техника, 1983. – 136 с. 62. Гаевский Б. К концепции административной реформы в Украине // Персонал. – 1999. – № 1. 63. Гаєвський Б., Ребкало В. Культура державного управління (органі-заційний аспект). – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 144 с. 64. Галліган Д.Ж. Адміністративні процедури і адміністративний на-гляд: їх роль в утвердженні етики у державному управлінні // http: // www.оecd.org./puma/sigmaweb/act/civilservice/docs/ galligan.htm). 65. Ганжин В.Т., Согомонов Ю.В. Социальное управление и мораль: исследовательские перспективы // Филос.науки. – 1984. – ¬№ 5. 66. Ганжин В., Согомонов Ю. Этика и управление нравственными процесами // Научное управление нравственными процессами и этико-прикладные исследования. – Новосибирск, 1980. – 180 с. 67. Герет Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. О.Ватаманюк. – К.: Основи, 1999. – 214 с. 68. Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики. – М.: Консалтбанкир, 2002. – 575 с. 69. Гімн про Любов: Любов над усе! Перше послання Ап. Павла до Коринтян: 13:1-13. // Новий Завіт (Новий переклад). – Мінськ, 1990. – С. 193-194. 70. Головаха Е., Бекешкина И., Небоженко В. Демократизация общес-тва и развитие личности: От тоталитаризма к демократии. – К.: Наук. думка, 1992. – 126 с. 71. Государственная служба: теория и организация: Курс лекций. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 640 с. 72. Государственная служба (комплексный подход) / Отв. ред. А.В.Оболонский – М.: Дело, 1999. – 440 с. 73. Государственная служба и государственные служащие во Франции = La fonction publique et les fonctionnaires en France / ФОТС.– 2-е изд. – М., 1994. – 142 с.– (Рос.-фр. сер. «Информ.-учеб. материа-лы», № 23). 74. Государственная служба основных капиталистических стран. – М.: Наука, 1977. – 158 с. 75. Государственная служба: культура поведения и деловой этики / Под общ. ред. Е.В.Охотского. – 2-е изд. – М.: Изд-во РАГС, 1999. – 335 с. 76. Григорьев Б.Г., Гринберг Л.Г. Служебный этикет // Советский эти-кет. – Л., 1972. – С. 86-107. 77. Гугніна Т.О. Моральна регуляція підприємницької діяльності (Фі-лософсько-управлінський аспект): Дис… канд. наук з держ. упр. – К., 1999. – 185 с. 78. Гуманитарная экспертиза: возможности и перспективы. – Новоси-бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992. – 224 с. 79. Гурне Б. Державне управління / Пер. з фр. В.Шовкуна. – К.: Осно-ви. – 165 с. 80. Гусейнов А. Перестройка: новый образ морали // Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения / Редкол.: А.А.Гусейнов и др. – М., 1990. – 480 с. 81. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учеб. – М.: Гардарики, 1999. – 472 с. 82. Гусейнов А.А. Сослагательное наклонение морали // Вопр. филосо-фии. – 2001. – № 5. – С.3-32. 83. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі / Пер. з нім., прим. та післямова А.Єрмоленка. – К.: Лібра, 2003. – 248 с. 84. Де Джордж Ричард Т. Деловая этика / Пер. с англ. Р.И.Столпера. – М.: ИД «РИПОЛ КЛАССИК», 2003. – 736 с. 85. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Ін-Юре, 1999. – 272 с. 86. Державна служба: Світовий досвід: Інформ. зб. – Л.: ЛЦНТЕІ, 1996. – 92 с. 87. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: На-вч. посіб. / Н.Р.Нижник, С.Д.Дубенко, В.І.Мельниченко та ін.; За заг. ред. проф. Н.Р.Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с. 88. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія / Кол. авт.; Відпов. ред. проф. Н.Р.Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с. 89. Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с. 90. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / За заг. ред. Б.В.Авер’янова, І.Б.Коліушко. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 51 с. 91. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Б.В.Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с. 92. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія / Кол. авт.: За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 320 с. 93. Державний службовець в Україні (пошук моделей) / Н.Р.Нижник, В.В.Цвєтков, Г.І.Леліков та ін. – К.: Ін-Юре, 1998. – 272 с. 94. Джеймс Вільям. Прагматизм / Укр. пер. П.Насади. – К.: Альтерна-тиви, 2000. – 145 с. 95. Дмитриев М. Реформа государственного управления в России // Гос.служба. – 2002. – № 1. – С.20-34. 96. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик по-сад державних службовців. – К.: Головдержслужба, 2001. – 110 с. 97. Дойч Карл. Народи, нації та комунікації / Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 546-566. 98. Донцов А.В. Формування моральних механізмів поведінки студе-нтської молоді. – Х.: Шлях, 1999. – 226 с. 99. Дроньє Анн. Основні принципи успішного керівництва установою / Пер. К.Пучко, Н.Галізова. – К.: Вид-во УАДУ, 1995. – 80 с. 100. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Н.Р.Нижник. – К.: Ін-Юре, 1999. – 244 с. 101. Дубинина М.В. Корпоративная этика как инструмент социального менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 4. – С.84-95. 102. Дьюї Джон. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник. – Л.: Літопис, 2001. – 32 с. 103. Дьюї Джон. Демократія і освіта. – Л.: Літопис, 2003. – 294 с. 104. Едлем Роберт. Розвиток сфери етичної освіти для командного і керівного складу поліції: оперативні дослідження та критичний аналіз, необхідні для укладення навчальної програми професійного росту кадріфв / Підготовка і професійний розвиток керівних пра-воохоронних кадрів = Police Managers’ Training and Professional Development. Articles by the UK auhors / Британська Рада. – К., 2000. – 16 с.– (Проект: Інформація заради реформ). 105. Етика і політика: проблеми взаємозв’язку / В.А.Малахов, А.М.Єрмоленко, О.О.Кисельова та ін. – К.: Стилос, 2000. – 216 с. 106. Етика: Навч. посіб. / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфіменко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992. – 328 с. 107. Етика поведінки державних службовців. – К.: Асоц. держ. службо-вців, 1999. – 40 с. 108. Етика політиків і службовців (підходи до кодифікації) – К.: Ін-т місц. демократій, 2001. – 55 с. 109. Етичний і моральний кодекс державних службовців Львівського міськвиконкому // Командор. – 1997. – № 3-4. – С. 29-30. 110. Етичні норми і цінності: проблема обґрунтування. – К., 1997. – 144 с. 111. ETHOS-1. Нравственность и общение. – Каунас: Швиеса, 1989. – 190 с. 112. Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр.: Послання Пре-зидента України до Верховної Ради України // Економіст. – 2002. – № 5. – С.20-33. 113. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю.Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. 114. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К.: Лібра, 1999. – 488 с. 115. Єрмоленко А.М., Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 176 с. 116. Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие чело-века: (Современная немецкая практическая философия). – К., 1994. – 200 с. 117. Желюк Т.А. Державна служба: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіо-нал», 2005. – 576 с. 118. Жерлицын Б. Дисциплинарная ответственность государственных служащих по советскому законодательству: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 1969. – 19 с. 119. Закон України про державну службу // Відом. Верховної Ради України. – 1993. – № 52. 120. Зверев А.Ф. Теория бюрократии от М. Вебера к Л. фон Мизесу // Совет. государство и право. – 1992. – №1. – С. 90-91. 121. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Сокр. пер. с нем. / Науч. ред. и авт. предисл. А.Л.Журавлев. – М.: Экономика, 1990. – 335 с. 122. Збірник навчальних програм нормативних дисциплін освітньо-професійного рівня магістр за спеціальністю «Державна служба» освітньої галузі «Державне управління» / За заг. ред. д-ра екон. на-ук, професора О.Ю.Оболенського. – К., 2001. – 128 с. 123. Зразок Кодексу поведінки державних службовців: Додаток до Ре-комендації № R (XX) ХХ // Страсбурзький проект рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи. – К., 2000. – С. 26-33. 124. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов / Педагог. поиск / Сост. И.Н.Баженова. – М., 1987. – С. 363-441. 125. Игнатовский В.И. Мораль и социальное управление. – Л.: Наука, 1985. 126. Имидж госслужбы. – М.: Изд-во РАГС, 1996. 127. Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 552 с. 128. Каган М.С.Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. – М.: Политиздат, 1988. – 315 с. 129. Кампо В. Актуальні проблеми впровадження в Україні адміністра-тивної реформи // Укр. правов. часопис.– 1999. – Вип. 5. – С. 9-14. 130. Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адмі-ністративного права України: Наук.-попул. нарис / За заг. ред. В.М.Кампо. – К.: Юрид. кн., 2000. – 60 с. 131. Кант И. О поговорке «Может это и верно в теории, но не годится для практики» // Кант И. Соч.: В 6 т. – М., 1965. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 59-106. 132. Кант И. Основы метафизики нравов // Кант. И. Соч.: В 6 т. – М., 1965. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 216-309. 133. Кант И. Критика практического разума // Кант. И. Соч.: В 6 т. – М., 1965. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 347. 134. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої осві-ти: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с. 135. Кальниш Ю. Християнська етика і свідомість державного службо-вця // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільс-тва в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2001 р.). – К., 2001. – Т. 2. – С.441-443. 136. Карлин А. Государственной службе – новое качество // Гос.служба. – 2004. – С. 5-14. 137. Кириченко С.О. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави. – К.: Логос, 1999. – 88 с. 138. Книга работника кадровой службы: Учебно-справоч. пособие / Под общ. ред. Е.В.Охотского, В.М.Анисимова. – М.: Экономика, 1998. – 494 с. 139. Князєв В., Бакуменко В. Філософсько-методологічні засади держа-вно-управлінських рішень // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 2. – С. 341-358. 140. Коваленко В.Л. Правове регулювання поведінки державних служ-бовців: нові тенденції / Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К., 1999. – С.155-181. 141. Кови Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей: Возв-рат к этике характера. – Ужгород: Свит, 2001. – 452 с. 142. Кодекс етики та збірник стандартів професійної діяльності / Пер. О.Л.Савицького. – 7-ме вид. – К.: КІІМ, 1999. – 260 с. 143. Кодекс основних правил поведінки державного службовця: (Про-ект). – К.: Головдержслужба України, 1999. – 32 с. 144. Кодекс поведінки державного службовця // Уряд. кур’єр. – 2000. – 29 листоп. 145. Кодекс поведения государственных служащих Российской Феде-рации. Свод правил антикоррупционного поведения чиновников // http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id. 146. Кодекс служебного поведения должностых лиц: быть или не быть? Отчет о работе «Круглого стола» по теме «Законопроект: Кодекс служебного поведения должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления» 10 июня 2003 г.; Путин и ре-форма госслужбы в Российской Федерации // http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.php?id 147. Кожокин Э.М. Государство и народ: От Фронды до Великой Фра-нцузской революции. – М.: Наука, 1989. – С. 155-156. 148. Колтун В.С.Соціально-етичний потенціал державної служби (Тео-ретико-історичний аналіз): Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. – К., 2002. – 20 с. 149. Комаров И. Деловая этика и «демонстративная мораль» // Персо-нал. – 1999. – № 1. – С.92-97. 150. Комаровский В., Бойков В. Открытость власти как приоритет ад-министративной реформы // Гос.служба. – 2004. – № 3. – С.105-110. 151. Кон И.С.В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Наука, 1984. – 353 с. 152. Кон И.С.Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры / Социальная психология личности / Отв. ред. М.И.Боб-нева, Е.В.Шорохова. – М.: Наука, 1979. – С.85-113. 153. Конституции буржуазных государств: Учеб. пособие / Сост. В.В.Маклаков. – М.: Юрид. лит., 1982. – 408 с. 154. Контроль менеджменту в сучасному державному управлінні: деякі порівняльні практики: Публікації SIGMA: № 4 / Укр. пер. С.Ю.Полянського. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 259 с. 155. Конфуций. Я верю в древность / Сост., пер. и комент. М.И.Семененко. – М.: Терра Республика, 1998. – 240 с. 156. Копейчиков В.В., Шименчов В.С.Гуманистические основы социа-листического права // Актуальные проблемы формирования право-вого государства: Материалы респуб. конф. (г. Харьков, 24-26 окт. 1990 г.). – Х., 1990. 157. Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз: Посібник. – К.: Ін-т соціо-логії НАН України, 1997. – 335 с. 158. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 9-10 сент. 1999 г.). – М.: Юрист, 2001. – 427 с. 159. Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект голов¬ного дзерка-ла. – К.: КМ Academia, 1999. – 32 c. 160. Костюк К. Интегративная этика постмодерна / Политическая и экономическая этика / Пер. с нем. К.Костюка. – М., 2001. – С.13-20. 161. Костюк К.Н. Политическая мораль и политическая этика в России (к постановке проблемы) // Вопр. философии. – 1999. – № 2. – С.32-42. 162. Котенко В.П. Проблемы профессиональной этики / Основы этиче-ских знаний / М.Н.Росенко и др. – СПб., 1998. – С.217-251. 163. Кравченко Б., Гонціаж Я., Гнидюк Н. Громадянське суспільство. – К., 2001. – 28 с. 164. Крисюк С.В. Особливості комунікативного менеджмен¬ту держав-ного службовця у контексті сучасного світового досвіду // Держа-вне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Кня-зєва: У 2-х т., Т. 1. – К., 2002. – С.99-100. 165. Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Обществ. науки и современность. – 1995. – № 1. 166. К сообществу демократий: Публикация Управления по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США, Вашингтон – Колумбия, 2001 // http://www.State.gov./www/global/ human_rights/democracy/ cdi_index.html 167. Кузьмичев А.Г. Этические нормы и правила поведения на государ-ственной службе // Государственная служба и кадровый потенци-ал. – М., 2002. – С. 49-53. 168. Кун Т., Вайблер Ю. Необходимость, подходы и предпосылки эти-чески осознанного руководства подчиненными // Проблемы тео-рии и практики управления. – 2004. – № 5. – С. 119-127. 169. Куц Ю.О. Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект). – Автореф. дис... д-ра н. з держ. управл.: 25.00.01. – К., 2005. – 32 с. 170. Куценко В.И., Рутковский Б.А., Михальченко Н.И. и др. Социаль-ная активность личности в условиях развитого социализма. – К.: Наук. думка, 1983. – 344 с. 171. Латенко О. Додатковий ресурс для впровадження адміністратив-ної реформи / Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К., 2000. – С.130-135. 172. Левінас Є. Між нами. Дослідження думки про іншого. – К., 1999. – 294 с. 173. Лесечко М.Д., Мелащук А.І. Стратегічний менеджмент людських ресурсів // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Л., 2000. – Вип. 5. – С.33-45. 174. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: теорія, методологія, практика: Навч. посіб. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 300 с. 175. Лібанова Е., Палій О., Скуратівський В. Людський розвиток: від ідеї до державної стратегії // Вісн. УАДУ. – 1996. – № 1. – С.159-171. 176. Ліпенцев А.В., Рудніцька Р.М. Профіль організаційної культури ор-ганів місцевої влади: досвід конкретного дослідження // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Л., 2000. – Вип.3. – С. 117-124. 177. Ліпенцев А. Формування етики державної служби України // Вісн. УАДУ. – 1997. – № 2. – С.91-95. 178. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн. – Х.: Торнадо, 2001. – 352 с. 179. Лісовий В.С.Культура – ідеологія – політика. – К.: Вид-во ім. О.Теліги «Основи», 1995. – 352 с. 180. Лобанов В. Реформирование государственного аппарата: мировая практика и российские проблемы // Проблемы теории и практики упр. – 1999. – № 1. – С. 26-30. 181. Лобанов В. США: модели компетентности руководителей государ-ственных учреждений // Проблемы теории и практики упр. – 1996. – № 1. – С. 72-77. 182. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психо-логии. – М.: Наука, 1984. – 445 с. 183. Луганский К.Ф., Коновченко С.В., Шувалова Н.Н. Государственные служащие: нравственные основы деятельности и этикет / Государ-ственное управление: Курс лекций. – М., 1998. – С. 596-620. 184. Луговий В.І. Гуманізація освіти – основа її відродження / Борис Грінченко і педагогічна культура України: Матеріали Всеукр. на-ук.-метод. конф., присвяченої 130-річчю з дня народження Б.Грінченка. – Суми, 1993. – С. 142. 185. Луговий В.І. Освіта і соціалізація людини / Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. – Суми, 1994. – С. 15. 186. Луговий В.І. Освіта і культура сучасного спеціаліста (Методол. ас-пект) / Актуальні проблеми формування професійної та гуманітар-ної культури сучасного спеціаліста: Міжнар. наук.-практ. конф.: Тези доп. (м. Київ, 20-23 верес.1994 р.). / Відп. ред. В.Д.Базилевич. – К., 1994. – Ч. 1. – С.142. 187. Луговий В.І. Шляхи і засади вдосконалення підготовки керівного персоналу державної служби (аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду) // Підвищення кваліфікації державних службовців: Зб. на-ук. пр. / Кол. авт.; Кер. авт. Кол. П.С.Назимко. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – С. 108-138. 188. Лютенс Ф. Организационное поведение: / Пер. с англ. – 7-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – ХХVІІІ. – 692 с. 189. Люхтерхандт О. Експертний висновок щодо проекту «Концепція реформи адміністративного права України» / Адмініст¬ративна ре-форма в Україні: Документи і матеріали // Укр. правов. часоп. – 1999. – Вип. 4. – С.92-106. 190. Лытов Б. По службе честь // Гос.служба. – 2001. – № 3. – С. 48-52. 191. Лытов Б.В. Управленческие отношения в госслужбе как объект междисциплинарного исследования / Государственная служба и кадровый потенциал России: история, современность, будущее: Науч.–практ. конф. / РАГС при Президенте РФ. – Курск, 2002. – С. 186-190. 192. Льюис К.У. Этический вызов на государственной службе // Гос.служба: Зарубеж. опыт. – М., 1995. – С. 1-98. 193. Ляшенко О. Громадянська освіта як основа становлення громадян-ського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадян-ського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за між-нар. участю (м. Київ, 30 трав. 2001 р.). – К., 2001. – Т. 2. – С. 219 -221. 194. Магомедов К. Социологический анализ этических проблем // Гос.служба. – 2004. – №1. – С. 15-23. 195. Майборода В.К. Концепція шляхів демократизації управління осві-тою в Україні / Концептуальні засади демократизації та реформу-вання освіти в Україні: Пед. концепції. – К., 1997. – С.164-171. 196. Майборода В.К. Наукові засади підвищення кваліфікації держав-них службовців в Україні / Актуальні проблеми реформи держав-ного управління: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 трав. 1997 р.). – К., 1997. – С.191-197. 197. Майборода С.В. Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.): Моногра-фія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 308 с. 198. Майборода В.К., Майборода С.В. Роль керівника у формуванні етики державних службовців / Шляхи вдосконалення етики держа-вних службовців: Матеріали наук.-пр. конф. (м. Київ, 30 листоп. 2002 р.) – К.: УАДУ, Америк. Ради з міжнар. освіти: ACTR / AC-CELS, 2002. – С.40-44. 199. Макаренко А.С.Трудовое воспитание, отношения, стиль, тон в ко-ллективе // Макаренко А.С.Собр. соч.: В 7 т. – М., 1983. – Т. 4. – С.180-203. 200. Макаренко А.С. Книга для родителей // Макаренко А.С.Сочинения: В 7 т.– М., 1987. – Т. 4. – С. 19. 201. Макиавелли Н. Государь.- М.: Планета, 1990. – 84 с. 202. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с. 203. Матеріали з питань європейської акредитації. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 56 с. 204. Міль Дж.С.Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. Поневолення жінок / Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. – 463 с. 205. Медведева Г.П. Этика социальной работы. – М.: МГСУ, 1999. – 206 с. 206. Мейвіль В. Кодекси етики та поведінки в податкових адміністраці-ях. Міжнародна практика / Пер. з англ. К.Костенко (Інформація Світов. банку). – К, 2004. – 14 с. 207. Мельник М.І. Соціологічний портрет державних службовців / Роз-виток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / М.І.Мельник (кер. авт. кол.), Ю.В.Бакаєв, Т.Є.Василевська та ін. – К., 2002. – С. 7 -23. 208. Мельник М.І. Професійна деформація державних службовців: при-чини виникнення й шляхи подолання // Розвиток людського ресур-су адміністративної реформи в Україні: стан і перспек¬тиви / М.І.Мельник (кер. авт. кол.), Ю.В.Бакаєв, Т.Є.Василевська та ін. – К., 2002. – С.35-41. 209. Мельниченко А. Культура та етика державного управління в сучас-них умовах / Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – С. 213-220. 210. Методика преподавания этики в высшей школе: Метод. пособие для преподавания / Под ред. С.Ф.Анисимова. – М.: Высш. шк., 1980. – 144 с. 211. Методичні рекомендації до модуля «Етика державного службов-ця» / Уклад. Т.Василевська. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 28 с. 212. Модель ефективності ІСМА // http: // www. іcma.org. / go.cfm.cid = 7&gid = 71. 213. Модель ефективності ЕІРА // http: // www. eipa.nl / CAF / CAF_ Navigation.htm. 214. Мясищев В.Н. Социальная психология и психология отношений / Проблемы общей психологии. – М.: Наука, 1965. – 98 с. 215. Наврузов Ю., Марійко О. Організаційна культура місцевих органів як шлях до їх демократизації // Управління сучасним містом: Наук. зб. – Одеса, 2000. – Вип. 4. – С.63-69. 216. Навчальна програма підготовки магістрів державного управління за спеціальністю 8.150.000 «Державне управління». – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 305 с. 217. Навчально-тематичні плани та програми, методичні розробки для системи підвищення кваліфікації державних службовців. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 70 с. 218. Навчальна програма підготовки магістрів державного управління за спеціальністю 8.150.000 «Державне управління». – К.: Вид-во УАДУ, 2005. – 300 с. 219. Надольный И.Ф. Нравственная активность личности / Социальная активность личности в условиях развитого социализма. – К., 1983. – С. 292- 312. 220. Надольний І.Ф. Керівник: сучасні соціально-етичні вимоги (управ-лінський аспект) / Актуальні проблеми реформи державного управління: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 трав. 1997 р.). – К., 1997. 221. Надольний І.Ф. Духовна аура особистості як соціальна детермінан-та становлення громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2001 р.). – К., 2001. – Т. 2. – С.409-411. 222. Народ золотой середины? Эскиз социально-психологического ав-топортрета // Зеркало недели. – 2000. – 4 марта. 223. Національна програма боротьби з корупцією: Указ Президента України від 10 квіт. 1997 р. // Вісн. держ. служби. – 1997. – № 2. – С.62-70. 224. Наука управляти: з історії менеджменту: Хрестоматія. / Пер. з рос.– К.: Либідь, 1993. – 304 с. 225. Научное управление нравственными процессами и этико-прикладные исследования. – Новосибирск, 1980. – 225 с. 226. Невмержицкий С.В. Возрастание роли нравственных отношений в трудовом коллективе. – М., 1976. – 155 с. 227. Немов Р.С.Психология. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с. 228. Нижник Н. Державний службовець в Україні як фактор державо-творення // Вісн. УАДУ. – 1995. – № 1. – С.47-53. 229. Нижник Н. Державне управління в Україні: мета рефор¬мування // Укр. правов. часоп. – 1999. – Вип. 5. – С.20-27. 230. Нижник Н.Р. До проблеми ефективності державного управління в Україні / Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – С.6-12. 231. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації держа-вного управління: Навч. посіб. / За заг. ред. Н.Р.Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с. 232. Нижник Н.Р. Політична культура державних службовців / Етика поведінки державних службовців. – К., 1999. – С.6-12. 233. Нижник Н. Роль кадрової політики в реалізації функцій держави // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2002. – № 3. – С.9-16. 234. Нинюк М.А. Моральна культура державних службовців: сутність, стан та особливості формування: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. – К., 2000. – 20 с. 235. Нинюк М. Морально-етичні проблеми впровадження адміністрати-вної реформи // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 1999. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 195-200. 236. Нова Конституція України: Текст Основного Закону: Огляд і ко-ментарі / В.Ф.Погорілко. – К.: Наук. думка, 1996. – 133 с. 237. Ноздрачев А.Ф. Этические требования на государственной службе // Государственная служба: Учеб. для подготовки гос.служащих. – М., 1999. – С.288-295. 238. Норми етики в управлінні: (матеріали укр.-американ. симпоз., м.Київ, 24-25 трав. 1994). – К.: Ін-т держ. упр. і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 106 с. 239. Нормы этики. Руководство для самостоятельного изучения / Управление Этики Госслужащих. Стандарты Этического Поведе-ния. – М-во Финансов США. Служба Внутр. поступлений (СВП). – Документ 9076 (01-93), Номер каталога 15233R. 240. Нравственная культура личности / И.Ф.Надольный (рук.) и др. – К.: Вища шк., – 1986. – 191 с. 241. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение/ Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб: Питер, 2000. – 448 с. 242. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон // Рос.газета. – 2004. – 27 июля. 243. Об утверждении общих принципов служебного поведения госу-дарственных служащих: Указ Президента Российской Федерации // Рос.газета. – 2002. – 12 авг. 244. Оболенський О. Принцип професіоналізму в державній службі // Вісн. держ. служби України. – 1998. – № 1. – С. 54-61. 245. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с. 246. Оболенський О. Державне управління і державна служба України: реформування у світлі світового досвіду / Формування демократи-чного та ефективного державного управління в Україні. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – С. 9-33. 247. Оболонский А.В. Государственная служба во Франции // Государс-тво и право. – 2000. – № 1. – С.60-66. 248. Оболонский А.В. Бюрократия для ХХІ века? Модели государствен-ной службы: Россия, США, Англия, Австралия. – М.: Дело, 2002. – 168 с. 249. Об основах государственной службы Российской Федерации: За-кон Российской Федерации // Рос.газ. – 1995. – 3 авг. 250. Общими усилиями – к подъёму России: Послание Президента Рос-сийской Федерации Федеральному Собранию. – М., 1998. – 48 с. 251. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Автореф. дис... д-ра н. з держ. управл. – 25.00.01. – К., 2006. – 36 с. 252. Опанасюк Г. Розробка програм підготовки державних службовців у Чеській та Словацькій республіках // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 3. – С.183-189. 253. Основи демократії. / За заг. ред. А.Колодій. – К.: Ай Бі, 2002. – 684 с. 254. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. / Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 255. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с. 256. О Федеральной программе «Реформирование государственной службы РФ (2003-2005 годы): Указ Президента РФ // Рос.газета. – 2002. – 23 нояб. 257. Павленчик П.Т. Організаційно-правові засади просування по дер-жавній службі: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. – К., 2001. – 20 с. 258. Павленчик П.Т., Рудакевич М.І. Загальні правила поведінки держа-вних службовців: концептуальні підходи до змісту та порядку вве-дення в дію / Майбутнє місцевого самоврядування в Україні: по-ліпшення управління українськими містами, районами та областя-ми на початку ХХІ століття: Матеріали конф. (м. Ужгород, 17-20 вересня 2000 р.). – Ужгород, 2000. 259. Павленчик П.Т., Сміян О.А. Загальні правила поведінки державно-го службовця: Коментар до Загальних правил поведінки державно-го службовця. – К.: Головдержслужба України, 2000. – 24 с. 260. Палеха Ю. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, ме-неджменту і бізнесу, 2000. – 211 с. 261. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А.Седова и А.Д.Ковалева; Под ред. М.С.Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 262. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: тео-ретико-методологічні засади оцінювання: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с. 263. Пивнева Л.Н. Высшая школа США: социально-политический ас-пект. – Х.: ХГПИ, 1992. – 152 с. 264. Педагогічна етика // Майбутньому вчителю про основи педагогіч-ної майстерності / Е.О.Гришин (кер.) та ін. – Тернопіль, 1993. – С.144-167. 265. Петришин О.В. Врахування досвіду організації державної служби у демократичних країнах / Державна служба в Україні: організа-ційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К., 1999. – С.46-78. 266. Підвищення ефективності державного управління: стан, перспек-тиви та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 376 с. 267. Підвищення кваліфікації державних службовців: вивчення потреби та організація навчання: Зб. наук. пр. / Кол. авт. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 148 с. 268. Пірен М.І. Основи етнопсихології: Підруч. – 2-ге вид., доп. – К.: КВГІ, 1998. – 436 с. 269. Пірен М. Формування елітарної особистості управлінця в процесі здійснення адміністративної реформи в Україні / Підвищення ефе-ктивності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К., 2000. – С.38-44. 270. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Нар. асвета, 1977. – 256 с. 271. Платон. Государство // Платон. Соч.: В 3 т. – М., 1971. – Т. 3. – Ч. 1. – С.89-452. 272. Плішкін В.М. Етичні аспекти управління органами внут¬рішніх справ / Норми етики в управлінні (матеріали укр.-америк. симпоз., м. Київ, 24-25 трав. 1994). – К., 1994. – С.77-82. 273. Политическая и экономическая этика / Пер. с нем. С.Курбатовой, К.Костюка. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 368 с. 274. Положення «Про організаційно-інспекторське управління держав-ної служби при Кабінеті Міністрів України» (Проект) / Описи ро-бочих місць / Авт. кол.: Е.Алмазов, М.О.Шульга, Дітер Гашке, Ек-кехард Новак. – К.: Таsіс, Європ. коміс., 2000. – 4 с. 275. Полянський Ю. Для чого працює державний службовець // Коман-дор. – 1997. – № 2. – С.30-31. 276. Попков В.Д. Этика советской государственной службы. – М.: Юрид. лит., 1970. – 200 с. 277. Попова Л.Д., Леонтьева О.Ю. Особенности профессионально-педагогической подготовки будущих учителей в колледжах Анг-лии: Метод. рекомендации для студ. и преподавателей пед. вузов, учителей школ. – Х.: ХГПУ, 1995. – 28 с. 278. Понеделков А.В. Элита (политико-административная элита: про-блемы методологии, социологии, культуры). – Ростов-н/Д.: Изд-во Северо-Кавказ. науч. центра, 1995. – 185 с. 279. Правительственная этика, деловая этика, медицинская этика: Ре-феративн. сб. – М.: ИНИОН РАН, 1993. – 87 с. 280. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Пре-зидента України від 14 верес.2000 р. // Офіц. вісн. Украї¬ни. – 2000. – № 39. – С.2. 281. Програми навчальних дисциплін. Спеціальність 8.150000 «Держа-вне управління». – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 400 с. 282. Пріоритетні напрями досліджень у галузі науки «Державне управ-ління». Рішення Вченої ради НАДУ від 29.04.04 р. – К., 2004. 283. Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідго-товки та підвищення кваліфікації державних службовців і Поло-ження про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підви-щення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лют. 1997 р. // Вісн. держ. служби. – 1997. – № 1. – С.40-50. 284. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2004 р. – № 746 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 7. 285. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 3. 286. Поттс С.Д. Управління державної етики США / Норми етики в управлінні (матеріали укр.-америк. симпоз., м. Київ, 24-25 трав. 1994 р.). – К., 1994. – С. 15-19. 287. Прикладная этика и управление нравственным воспитанием. – Томск, 1980. – 164 с. 288. Приходченко Л. Роль етики у формуванні нової культури управ-ління держслужбовців / Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К., 2000. – С. 247-253. 289. Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та форму-вання здорового способу життя громадян: Указ Президента Украї-ни від 27 квіт. 1999 р. // Уряд. кур’єр. – 1999. – 28 квіт. 290. Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади: Указ Президента України // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 31. – С. 192-194. 291. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента України від 2 жовт. 1996 р. // Уряд. кур’єр. – 1996. – 3 жовтня. 292. Про комплексну програму підготовки державних служ¬бовців: Указ Президента України від 9 листоп. 2000 р. // Офіц. Вісн. України. – 2000. – № 46. – С. 43-61. 293. Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя: Указ Прези-дента України // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – С. 1-6. 294. Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 трав. 2006 р. № 614 // Вісн. держ. служби України. – 2006. – № 2. – С. 78-83. 295. Протасова Н. Розвиток сучасної системи підготовки та підвищен-ня кваліфікації державних службовців // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 450-455. 296. Протасова Н. Теоретичні основи навчання державних службовців у системі підготовки та підвищення кваліфікації: Навч.-метод. по-сіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 160 с. 297. Професійна державна служба: що зроблено і що далі?: Доп. про основні результати діяльності у 2004 р. – К.: Гол. упр. держ. служ-би України, 2004. – 19 с. 298. Професійна етика державного службовця (Круглий стіл-ІІ) // Сус-пільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю: У 2 т. (м. Київ, 30 трав. 2001 р.). – К., 2001. – Т. 2. – С.409-562. 299. Психология и этика делового общения / Под ред. В.М.Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1997. – 279 с. 300. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 301. П’ятковська І.А. Право та мораль як засоби регулювання суспіль-них відносин // Правова держава. – К., 2000. – Вип. 11. – С. 552-559. 302. Райт Г. Державне управління / Пер. з англ. В.Івашка, О.Коваленка, С.Соколик. – К.: Основи, 1994. – 191 с. 303. Рентроп Т. Ставлення до громадян та спілкування – два важливі аспекти для реалізації відкритості та прозорості уряду / Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Ма-теріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К., 2002. – С. 41-55. 304. Реформування структури Уряду у Сполученому Королівстві: Сти-слі нотатки = Reforming UK Governement’s Structure. – Британська Рада. – К., 2001. – 19 с.– (Проект: Інформація заради реформ). 305. Рікер П. Етика і мораль // Навколо політики. – К., 1995. – С. 269-283. 306. Робертс Р.Н. Этика Белого Дома: история запретов на злоупотре-бление служебным положением / Правительственная этика, дело-вая этика, медицинская этика: Рефератив. сб. – М., 1993. – 87 с. 307. Рогова Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: Вла-дос, 1996. – 528 с. 308. Роджерс Э., Агарвала-Роджерс Р. Коммуникация в организациях / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1980. – 176 с. 309. Розвиток ефективності і професіоналізму у державній службі / Укр. пер. С.Озірської – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 82 с. 310. Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Украї-ні: Наук. пр. / За заг. ред. В.А.Ребкала. – Житомир, 2002. – 244 с. 311. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / М.І.Мельник (кер. авт. кол.), Ю.В.Бакаєв, Т.Є.Василевська та ін. – К.: Нора-прінт, 2002. – 160 с. 312. Роулз Д. Теория справедливости (Фрагмент из книги) / Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения / Редкол.: А.А.Гусейнов и др. – М., 1990. – С.229-243. 313. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – 2-е изд. – М.: Педагогика, 1976. – 416 с. 314. Рубцов В.П. Етика політиків і службовців. Підходи до кодифікації. – К.: Гнозіс, 2001. – 55 с. 315. Рубцов В.П. Морально-етичні аспекти діяльності місцевих політи-ків і службовців у контексті розвитку територіальних громад / Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К., 2002. – С.230-233. 316. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 184 с. 317. Рудакевич М. Етична інфраструктура демократичної держави як шлях розбудови етичної державної служби / Формування демокра-тичного та ефективного державного управління в Україні: Матері-али наук.-практ. семінару (м. Київ, 11-12 берез. 2002 р.). / За заг ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. – К., 2002. – С.155-160. 318. Рудакевич М.І. Власний імідж – шлях до успішної кар’єри / Мо-лодь і державне управління: права, можливості, перспективи. – Херсон, 2001. – С.65-69. 319. Рудакевич М.І. Готовність української державної служби до інтег-рації в європейський етичний простір / Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К., 2002. – С.162-164. 320. Рудакевич М.І. Григорій Ващенко про християнську мораль як ос-нову українського виховного ідеалу / Моральна цінність християн-ства і відродження національної школи: Доп. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 19 груд. 1995 р.). – К.-Т., 1995. – С.31-36. 321. Рудакевич М.І. Ділова етика як фактор утвердження моральності в економічних відносинах / На шляху до суспільної злагоди / Упо-ряд. Ю.Ж.Шайгородський. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2001. – С.95-100. 322. Рудакевич М.І. Доброчесність як сутнісна характеристика етики державного службовця // Держава та регіони: Наук.-вироб. журн. – 2001. – № 1. – С. 74-79. 323. Рудакевич М.І. Етика державної служби (зарубіжний досвід): Мо-нографія. – К.: Ультра, 2002. – 109 с. 324. Рудакевич М.І. Етика конфуціанства // Командор. – 2000. – № 2-3. – С.38-42. 325. Рудакевич М.І. Етична освіта державних службовців в умовах ста-новлення громадянського суспільства / Суспільні реформи та ста-новлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 30 трав. 2001 р.). – К., 2001. – Т. 2. – С.439-441. 326. Рудакевич М.І. Етична підготовка державних службовців у кон-тексті етичної інфраструктури демократичної держави // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотвор¬чому про-цесі: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Т.І. Рибак – Тернопіль – Севастополь – Суми, 2002. – Вип. 2 – С. 326-330. 327. Рудакевич М. Інституціоналізація адміністративної етики США: становлення та сучасний стан // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Одеса, 2002. – Вип. 9. – С.167-180. 328. Рудакевич М.І. Основи іміджелогії: Програма навч. курсу для спец. 7.050.208 «Менеджмент організації». – Тернопіль, 1999. – 11 с. 329. Рудакевич М.І. Протокол і етикет ділових людей: Програма навч. курсу та метод. реком. для студ. екон. вузу. – Тернопіль, 1998. – 32 с. 330. Рудакевич М.І. Роль ділової етики в утвердженні моральних засад суспільного життя // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Україна на порозі третього тисячоліття: духов-ність як основа консолідації суспільства: Аналіт. розробки, пропо-зиції наукових та практ. працівників / Кер. авт. кол.: А.І.Комарова, В.І.Табачківський. – К., 1999. – Т. 15. – С. 383-398. 331. Рудакевич М.І. Роль етики державного службовця в утвер¬дженні ціннісно-нормативної форми соціальної інтеграції суспільства // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Ма-теріали наук.-практ. конф. – Л., 2001. – Ч. 1. – С. 264-269. 332. Рудакевич М.І. Соціальна психологія і етика ділового спілкування: Програма навч. курсу та метод. реком. для студ. економ. вузу. – Тернопіль, 1998. – 35 с. 333. Рудакевич М.І. Стан і проблеми розвитку ділової етики в українсь-кому підприємництві / Українська господарська традиція та про-блема формування модерної політичної нації. – К..: Генеза, 1999. – С. 72-87. 334. Рудакевич М.І. Теоретико-методологічні засади формування етич-ної поведінки особистості та їх застосування у процесі підготовки державних службовців // Актуальні проблеми державного управ-ління: Зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2001. – Вип. 8. – С.79-91. 335. Рудакевич М.І. Ціннісний підхід до аналізу етики державного слу-жбовця // Статистика і упр. – 2001. – № 4. – С.16-20. 336. Рудакевич М. Кодекс етики як засіб регулювання професійної по-ведінки державних службовців // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 1. – С.291-297. 337. Рудакевич М. Модель етичної поведінки керівника // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К., 2000. – Вип. 2. – Ч. IV. – С.465-471. 338. Рудакевич М. Морально-політичні й правові засади етики держав-ного службовця або етична політика в США / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 222-231. 339. Рудакевич М. Становлення етичної інфраструктури державної служби в умовах демократизації суспільства // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ – Одеса, 2006. – Вип. 2(26). – С. 188-194. 340. Рудакевич М. Особливості вивчення професійної етики державни-ми службовцями // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 4. – С. 203-209. 341. Рудакевич М. Теоретичні акцентуації кар’єри державного службо-вця, або Концептуально-етичні роздуми на полях видання: «Слу-жебная карьера». – М.: Экономика, 1998. – 302 с.// Вісн. УАДУ. – 2000. – № 4. – С. 197-203. 342. Рудакевич М.І. Актуальні проблеми становлення етики державних службовців в Україні / Шляхи вдосконалення етики державних службовців: Матеріали наук.-пр. конф. (30 листоп. 2002 р., м. Ки-їв). – К.: УАДУ при Президентові України, Америк. Ради з міжна-родної освіти: ACTR / ACCELS, 2002. – С.14-25. 343. Рудакевич М.І. Етичний аспект реформи державної служби Росій-ської Федерації // Рік Російської федерації в Україні: Наук.-презентац. альманах / Форум громадськості України «Держав-ність». Текст. парал. рос. – К., 2003. – С. 338-353. 344. Рудакевич М. Етика державних службовців: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 360 с. 345. Рудакевич М. Моральне поле ділової етики / Збірник наукових ста-тей з філософії, політології, історії. – Тернопіль: Економ. думка, 2003. – С. 78-84. 346. Рудакевич М. Етизація податкової служби України: теоретико-методологічні та практичні проблеми / Професійна етика праців-ника державної податкової служби України. – К.: ДПА України, 2004. – С. 14-24. 347. Рудакевич М.І. Довіра як морально-психологічна основа взаємин державних службовців і громадян: сутність, зміст, шляхи форму-вання // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 8. – С.365-373. 348. Рудакевич М.І. Ідейні основи та нормативні стандарти етики дер-жавних службовців країн Європейського Союзу // Державне управління: теорія та практика. – 2006. – № 1. – http://www. nbuv. gov.ua. 349. Рудакевич О.М. Вплив національної політичної культури на етичну поведінку державного службовця / Шляхи вдосконалення етики державних службовців: Матеріали наук.-практ. конф. (30 листоп. 2002 р.) – К.: УАДУ при Президентові України, Америк. Ради з міжнар. освіти: ACTR / ACCELS, 2002. – С.72-77. 350. Саварин П. Етика // Укр. право. – 1998. – № 2. – С.31-34. 351. Сагач Г.М. Етичні норми спілкування в процесі навчання держав-них службовців // Актуальні проблеми підвищення кваліфікації державних службовців України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 верес.1996 р.). – К., 1996. – С. 111-113. 352. Садлер Дж. Повышение качества государственных услуг: опыт Великобритании // Проблемы теории и практики упр. – 2000. – № 3. – С. 52-54. 353. Саламатов В. Проблема розуміння ефективності діяльності дер-жавними службовцями / Підвищення ефективності державного управління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К., 2000. – С.82-88. 354. Саламатов В. Етика і ефективність державного (суспільного) гро-мадського управління / Шляхи вдосконалення етики державних службовців: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 листоп. 2002 р.). / За заг. ред. М.І.Рудакевич. – К.: УАДУ, Америк. Ради з міжнар. освіти: ACTR / ACCELS, 2002. – С.78-88. 355. Сафін О., Козловський В. Морально-психологічний стан державно-го службовця як предмет інформаційно-психологічного впливу // Вісн. УАДУ, 2002. – № 2. – С.272-276. 356. Серьогін С.Деякі особливості дослідження образу державного службовця // Актуальні проблеми державного управління: Зб. на-ук. пр. – Одеса, 2002. – Вип. 9. – С.181-196. 357. Селюков Ф.Т. Административная этика. – М.: Знание, 1980. – 64 с. 358. Серебреникова-Миготина С.А. Достоинство как объект социально-этического исследования: Дис… канд. филос.наук. – К., 1993. – 153 с. 359. Сингер У.Э. Этика управления / Маркетинг: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1999. – С. 137-141. 360. Системы общегосударственной этики поведения: Пособие Транс-паренси Интернешнл / Под ред. Джереми Поупа. – Бер¬лин, 1996. – 114 с. 361. Системи підготовки державних службовців у зарубіжних країнах / Пер. з англ. Ю.Д.Полянського. – К.: УАДУ, 2000. – 424 с. 362. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 176 с. 363. Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми те-орії і практики: Монографія – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2000. – 600 с. 364. Скуратівський В.А., Шевченко М.Ф. Соціальні системи та соціоло-гічні методи дослідження: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 188 с. 365. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 360 с. 366. Словарь по этике / Ред. А.А.Гусейнов, И.С.Кон. – М.: Политиздат, 1989. – 430 с. 367. Смоляков В. Бюрократия и бюрократизм: как свести болезнь к ми-нимуму? // Гос.служба. – 2001. – № 2. – С.41-52. 368. Советский этикет / Сост. Л.Г.Гринберг. – Л.: Знание, 1972. – 160 с. 369. Соколов В.М. Власть-Мораль-Общество: диалектика взаимосвязи // Государственная служба и кадровый потенциал России: история, современность, будущее: Науч.-пр. конф. / РАГС при Президенте РФ. – Курск, 2002. – С. 179-186. 370. Соловейчик С.Демократия под вопросом // Новое время. – 1992. – С. 50-59. 371. Сороко В. Оцінка ефективності діяльності державних службовців // Вісн. держ. служби України. – 2006. – № 2. – С. 20-26. 372. Сутор Б. Малая политическая этика / Политическая и экономичес-кая этика / Пер. с нем. С.Курбатовой, К.Костюка. – М., 2001. – С. 29-177. 373. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / (Сухомлинський В.О. Вибр. тв.: В 5 т. – К., 1977. – Т. 3. – С. 283-657. 374. Тарасова Н.Н. От приказа к мотивации: новые принципы управле-ния в США // Полис.– 1993. – № 2. – С. 183-184. 375. Тейлор Ч. Етика автентичності: / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2002. – 128 с. 376. Тертичка В.В. Державна політика: аналіз і впровадження в Украї-ні: Автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.:- 25.00.01. – К., 2004. – 36 с. 377. Теоретичні та практичні аспекти підвищення кваліфікації держав-них службовців: Зб. наук. пр. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 188 с. 378. Теории личности в западноевропейской и американской психоло-гии: Хрестоматия по психологии личности / Д.Я.Райгородский (ред.-сост.) – Самара: БАХРАХ, 1996. – 480 с. 379. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад держав-них службовців. – К.: Головдержслужба України, 2001. – 96 с. 380. Тихомиров Ю.А. Система социального управления при социализме / Социальное познание и управление. / Под ред. С.И.Попова, Б.И.Сюсюкалова. – М., 1983. – С. 148-170. 381. Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания: Опыт этико-философского исследования. – М.: Мысль, 1974. 382. Толкованов В. Досвід модернізації державного управління Франції // Зб. наук. пр. УАДУ. – К., 2001. – Вип. 1. – С.25-38. 383. Торбяк Т. Соотношение методов принуждения и убеждения в дея-тельности Советского социалистического государства: Автореф. дис… канд. филос.наук. – М., 1961. – 17 с. 384. Трілленберг Вілфрід. Менеджмент персоналу: Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – С.77. 385. Троза С.Реформи системи менеджменту людських ресурсів у Фра-нцузькій державній службі / Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби. – К., 1999. – С.305-339. 386. Турчинов А. Профессионализм государственного служащего дол-жен быть конструктивным // Гос.служба. – 2001. – № 3. – С.101-112. 387. Тягло А.В., Воропай Т.С.Критическое мышление: Проб¬лема миро-вого образования ХХI века. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1999. – 285 с. 388. Україна: поступ у ХХI століття: Стратегія економічного та соціаль-ного розвитку на 2000-2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур’єр. – 2000. – 28 січ. 389. Уильям Дж. Х. Процесс принятия решений в организациях госу-дарственного сектора / Управление в государственных и некомме-рческих организациях. – М., 2000. – С. 16/24-16/28. 390. Уткин Э.А. Этика бизнеса: Учеб. для вузов. – М.: Зерцало, 1998. – 256 с. 391. Управление персоналом: Учеб. / Общ. ред. А.И.Турчинова. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 408 с. 392. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – К.: Вища шк., 1983. – 215 с. 393. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев, Э. Араб-Оглы, Л.Ф.Ильичев и др. – 2-е изд. – М.: Совет. Энцикл., 1989. – 815 с. 394. Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления. Т. 3. – М., 1992. – 250 с. 395. Фейербах Л. Сущность христианства // Фейербах Л. Избр. произв.: В 2 т. – М., 1955. – Т. 2. – С. 30-406. 396. Формування морально-професійної культури майбутнього вчите-ля: Тези наук.-практ. конф. / Гол. ред. М.Рудакевич. – Тернопіль, 1991. – 224 с. 397. Фромм Э. Иметь или Быть? / Пер. с англ. – К.: Ника-Центр, 1998. – 400 с. 398. Фромм Э. Психоанализ и этика / Пер. с англ. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 568 с. 399. Фуллан Майкл. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Пер. з англ. Г.Шиян та Р.Шиян. – Л.: Центр гуманітар. дослідж. ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – 270 с. 400. Фуллан Майкл. Сили змін: продовження / Пер. з англ. І.Савчак. – Л., Центр гуманітар. дослідж. ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 164 с. 401. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. – М., 1995. – 245 с. 402. Хартія громадянина = Sitizen’s Charter. – Британська Рада. – К., 2001. – 13 с.– (Проект: Інформація заради реформ). 403. Хома О. Дискурсивна Європа у пошуках універсального аргументу // Критика. – 2001. – Берез. – С. 20-23. 404. Хэтчер У. Экономика и моральные ценности // Обществ. науки и современность. – 1992. – № 4. – С.41-48. 405. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління – Бюрок-ратія: в контексті модернізації українського суспільства: Моно-графія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН Украї-ни, 2001. – 348 с. 406. Цветков В.В., Щербак А.И. Дисциплина и ответственность в аппара-те государственного управления. – К.: Наук. думка, 1985. – 223 с. 407. Цвєтков В. Державне управління: основні фактори ефек¬тивності (політико-правовий аспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с. 408. Чебикін О.Я. Системно-розвиваюча концепція підготов¬ки держав-них службовців як перспективна основа їх професійного станов-лення в аспекті інтеграції України в Європейський Союз / Держав-не управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва (м. Київ, 29 трав. 2002 р.). – К., 2002. – С. 295-297. 409. Чемерис А.О. Теоретичне обґрунтування групової дієвої компете-нції органів державного управління та місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Л., 2000. – Вип. 4. – С.8-22. 410. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Профессиональная этика учи-теля. – К.: Рад. шк., 1988. – 220 с. 411. Честара Дж. Деловой этикет: / Пер. с англ. Л.Бесковой. – М.: ФАИР, 1997. – 336 с. 412. Шаров Ю. Об’єктивна складність і суб’єктивний фактор стратегі-чного планування / Підвищення ефективності держав¬ного управ-ління: стан, перспективи та світовий досвід: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – С.92-99. 413. Швейцер А. Благоговение перед жизнью / Пер. с нем. – М.: Про-гресс, 1992. – 572 с. 414. Шевалье Ж. Новое понимание государства и государственной службы // Зарубежная политическая наука: история и современ-ность. – М., 1990. – Вып.3. – С.127-133. 415. Шеломенцев В.Н. Советский служебный этикет. – К., 1973. – 47 с. 416. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния. – М.: ЮНИТИ, 1994. – 320 с. 417. Шепель В.М. Настольная книга бизнесмена и менеджера (управлен-ческая гуманитарология). – М.: Финансы и статистика, 1992. – 240 с. 418. Шепель В.М. Управленческая этика. – М.: Экономика, 1989. – 287 с. 419. Штольц Х., Рудольф Р. Как воспитать нравственное поведение?: Книга для учителя / Пер. с нем. – М.: Просвещение, 1986. – 78 с. 420. Шляхи вдосконалення етики державних службовців: Матеріали. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 листоп. 2002 р. / За заг. ред. М.І.Рудакевич. – К.: УАДУ, Америк. Ради з міжнар. освіти: ACTR / ACCELS, 2002. – 100 с. 421. Ягер Джен. Деловой этикет: Как выжить и преуспеть в мире биз-неса?: Пер. с англ. – М.: Джон Уайли энд Санз, 1994. – 288 с. 422. Ясперс К. Комунікація / Ситниченко Л.А. Першоджерела комуні-кативної філософії. – К., 1996. – С. 122-132. 423. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. – М.: Полити-здат, 1991. – 527 с. 424. Apel K.-O. Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Ьbergangs zur postconventionellen Moral. – Frankfurt a.M., 1988. –191 s. 425. Apel К.-О. Une еtique universaliste est-elle possible? / La philosophie en Europe. – Paris: Gallimard / UNESCO, 1993. – P. 487-504. 426. Bulletin of the European Communities. – Luxemburg: EUR/OP, 1993. – № 6. – V. 26. – P. 41. 427. CODES OF ETHICS ONLINE. U.S. House of Representatives 09/24/97 THE CODE OF OFFICIAL CONDUCT House Rule XLIII // http://www.house.gov/Ethics/Ethicforward.html 428. Ministerial Code. A Code Of Conduct And Guidance On Procedures For Ministers // http://www/cabinetoffice.cov.uk/propriety and eth-ics/ministers/ministerial code/ 429. Dеbate: Quelle еthique dans le service publics? // Service Public. – 1998. – №. 54. – P. 28-29. 430. Alexis de Tocqueville. De la Démocratie en Amérique. – Paris: Garnier-Flamarion, 1981. – vol. 2. – p. 385. 431. Didier Jean-Piere. La dеontologie de l’adminisration. Que sais-je? – V.: PUF, 1999. – P. 127. 432. Dunsire A. Bureaucratic Morality in the United Kingdom // Interna-tional Political Science Review. – 1988. – Vol. 9. – № 3. – P. 179-192. 433. Errera Roger. Legal Frameworks, Institutions and Management Sys-tems Necessary to Promote Public Service Ethics // Multi-Countri Seminar On Normative And Institutional Structures Supporting Public Service Ethics. – Paris, 5 November 1997. – http: //www.oecd. org/puma/sigmaweb/acts/sivilservice/docs/errera.htm. 434. Easton D. Behaviouralism / Contemporari Political Analysis. – N.Y.; L., 1967. – P. 26-27. 435. Ethics and Accountability in a Context of Governance and New Public Management EGPA Annual Conference, Leuven 1997. – IOS Press, 1998. – 300 р. 436. Еthics in Civil Service // Procedings of the Conference organized on the sixth anniversary of the National School of Public Administration (March 14-15, 1996). – Warsawa, 1996. – 158 p. 437. For a Stronger and Wider Inion. – Brussells, 2000. – Com (97) final. – Vol. 1. – 91 р. 438. Gole Juliet S. The Role of Civil Society in Containing Corruption at the Municipal Level / Proceedings from the Regional Conference of Trans-parency International: April 29-30. – Bratislava, Slovakia, 1999. – 50 p. 439. Goodnew Frank J / Politics and administration. N.Y.: Macmillan, 1900. – P. 7-11. Цит. за: Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобри-тания, Франция, Германия. – М.: Логос, 2001. – 200 с. 440. Kohlberg L. Stages of Moral Development as a Basis for Moral Educa-tion and Kohlberg. / Ed. By Muuseu B. – Birmingham, 1980. – 36 р. 441. Lauster P. Der Sinn das Lebens. – Dusseldorf ets.: ECON, 1989. – 221 р. 442. La gestion des ressources humaines, condition de l’efficacitе des ad-ministrations publiques «Dеontologie». – ENA: sеminaire 1999 // file://A:\ac99 07.htm. 443. L’infrastructure de l’еtique // Service Public. – 1998. – № 54. – P. 28. 444. L’еthique et service public // http: //- www.oecd.org/puma. 445. Maurice K. Reaffirming Public-Service Values and Professionalism // In: The International Review of Administrative Sciences. – 1997. – Vol.63. – № 3. 446. Multi-Countri Seminar On Normative And Institutional Structures Sup-porting Public Service Ethics. – Paris, 5 November 1997. // http: // www.oecd. org/puma/sigmaweb/acts/sivilservice/docs/errera.htm. 447. Parsons. T. Toward a General Theory of Action. – N.Y., 1951. – P. 23-24. 448. Promouvoir l’efficacitе et le professionalisme dans la fonction publique (Documents SIGMA: N21) – http:/www.oecd.org/puma/sigmaweb. 449. Рublic sector ethics // Traduit le nov. – 1994. – № 22. – 12 р. 450. Rosenbaum Allan. Strengthening local governance by insuring ethical and accountable public management: one challenge of a democratizing world. – Miami, Florida: Florida International University. – 2000. – 14 р. 451. RESOURCE GUIDE ONE: REFLECTING ABOUT CODES OF ETHICS AND THEIR MANAGEMENT / Resource Guides For Professional Associations Interested In Establishing Codes of Ethics for Their Members. – PREFACE. – S. l., s. a. – 88 p. 452. Salon Serge. Renforcer l’еthique dans le service public: а propos d’une enqute de l’OCDE // Cahiers de la Fonction Publique et de l’ Admini-stration. – 2000. – № 196. – P. 22-24. 453. STRATEGIC PLAN. Fiscal Years 2001-2006, september 2000 // UNITED STATES OFFICE OF GOVERNMENT ETHICS // http: // www.house.gov/Ethics/Ethicforward.html 454. United States Sentencing Commission Guidelines Manual // United States Sentencing Commission. – November 1. – 1993. – Chapter 8. – P. 337. 455. W sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Sluzby Cywilnej // Zarzadzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrow, z dnia 11 pazdziernika 2002 r.
Тип вмісту : Book
Розташовується у зібраннях:Зібрання книгУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.