Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29113

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorЖелюк, Тетяна Леонтіївна-
dc.contributor.authorБерестецька, Олена Михайлівна-
dc.contributor.authorЖелюк, Тетяна Леонтіївна-
dc.date.accessioned2019-11-14T08:39:03Z-
dc.date.available2019-11-14T08:39:03Z-
dc.date.issued2019-
dc.date.submitted2019-
dc.identifier.citationВ статті обгрунтовані концептуальні засади формування стратегії розвитку текстильної промисловості. Визначено організаційно-економічні засади реалізації стратегічних напрямків розвитку галузі. Розглянуто проблеми розвитку та управління підприємствами текстильної промисловості України. Проаналізовано моделі та теорії регіонального управління текстильною промисловістю. Запропоновано концептуальну модель управління, яка забезпечить синергетику державного і регіонального управління в позиціонуванні національного текстильного бренду.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29113-
dc.descriptionСучасна промислова політика розвитку текстильної промисловості в регіоні складається із низки нормативно-правових актів, що визначають: векторність розвитку галузі, її інноваційні форми організації, механізми сталого розвитку та екологізації виробництва, забезпечення управління якістю та боротьби з тіньовим бізнесом в даній сфері. З метою зміцнення інституційних детермінант розвитку промисловості необхідно, щоб регіональна політика розвитку текстильної галузі в середньо- та довгостроковому періоді на основі активізації організаційно-правових та економічних важелів стимулювала збалансований розвиток галузі з орієнтацією на екологічно-орієнтоване та нановиробництво, цифровізацію економіки та створення національного текстильного бренду.uk_UA
dc.description.abstractТекстильна промисловість є важливою складовою регіональної економіки, беручи участь у регіональному відтворювальному процесі, наповнюючи регіональний ринок споживчих товарів, пропонуючи доступний, безпечний, якісний текстиль, створюючи робочі місця, покращуючи підприємницький клімат, сприяючи позиціонуванню національного бренду та зберігаючи регіональні традиції та культуру. Основними детермінантами розвитку текстильної промисловості є: історичні, інституційні, відтворювальні, просторові, вартісні, ресурсні (сировинні, кадрові, фінансові, інформаційні, матеріально-технічні), технологічні, управлінські з виокремленням підсистем внутрішньоорганізаційного менеджменту (аналітична, планова, регулятивна, облікова, мотиваційна, комунікативна) та промислового маркетингу, функціональні, соціальні, культурні, економічні, зовнішньоекономічні, інноваційні, інвестиційні, екологічні тощо. Особливе місце серед них слід віднести інституційним детермінантам, які повинні відображати запровадження європейських підходів в систему регіонального управління; вдосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку; забезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів; територіальної соціально-економічної інтеграції і просторового розвитку в рамках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Тому дослідження системи управління текстильною галуззю в сучасних умовах господарювання становить як науковий, так і прикладний інтерес.uk_UA
dc.description.abstractThe conceptual principles of formation of a strategy of the textile industry development are substantiated. The organizational and economic bases of realization of strategic directions of branch development are determined. The problems of development and management of enterprises of the textile industry of Ukraine are considered. The models and theories of regional management of the textile industry are analyzed. The conceptual model of management that provides synergy of state and regional management in positioning the national textile brand is proposed.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВиділено головні інструменти промислової політики регіону. Досліджено інституційні детермінанти управління розвитком та модернізацією текстильної галузі легкої промисловості регіону. Зведено концептуальну модель управління текстильною промисловістю регіону. Обгрунтовано можливості створення текстильного кластеру в регіоні.uk_UA
dc.format.extent109-117-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherм.Хмельницькийuk_UA
dc.relation.urihttps://www.uniep.km.ua/images/uploads/2_2019.pdfuk_UA
dc.subjectдетермінантиuk_UA
dc.subjectконцептуальна модельuk_UA
dc.subjectсмарт-спеціалізаціяuk_UA
dc.subjectкластерuk_UA
dc.subjectтехнологічний паркuk_UA
dc.subjectіндустріальний паркuk_UA
dc.subjectтекстильна промисловістьuk_UA
dc.titleДетермінанти регіонального управління розвитком текстильної промисловостіuk_UA
dc.title.alternativeDeterminants of regional management of the textile industry developmentuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc332.1uk_UA
dc.relation.references1. Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія / Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. М. Якубовського. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз. НАН України», 2014. 316 с.uk_UA
dc.relation.references2. Структурні зміни та економічний розвиток України: монографія / Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін.; за ред. Л.В. Шинкарук. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2011. 696 с.uk_UA
dc.relation.references3. Тарасенко І.О. Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: КНУТД, 2010. 390 с.uk_UA
dc.relation.references4. Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Дейнеко Л.В. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2018. 158 с.uk_UA
dc.relation.references5. Потапенко В.Г. До питання розробки концепції впровадження в Україні ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2441uk_UA
dc.relation.references6. Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття: монографія: в 2 т. / Щербань В.Ю., Піпа Б.Ф., Чабан В.В. та ін. Київ: КНУТД, 2016. 372 с.uk_UA
dc.relation.references7. Семак Б.Б. Екологічна сертифікація текстильної продукції – гарант її успіху на ринку. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2569uk_UA
dc.relation.references8. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. Київ: Парламентське вид-во, 2009. 632 с.uk_UA
dc.relation.references9. Підоричева І., Осадча Н. Перспективи спрощення законодавства з питань формування та розвитку в Україні паркових утворень. Віче. 2015. № 18. C. 21-26uk_UA
dc.relation.references10. Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. URL: http://www.minregion.gov.uauk_UA
dc.relation.referencesen1. Deineko, L.V., Yakubovskyi, M.M. and Sheludko, E.I. (2014), Promyslova polityka postkryzovoi ekonomiky [Industrial policy of the post-crisis economy], Kyiv, Ukraine, 316 p.uk_UA
dc.relation.referencesen2. Heiets, V.M., Shynkaruk, L.V. and Artomova, T.I. (2011), Strukturni zminy ta ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Structural changes and economic development of Ukraine], In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 696 p.uk_UA
dc.relation.referencesen3. Tarasenko, I.O. (2010), Stalyi rozvytok pidpryiemstv lehkoi promyslovosti: teoriia, metodolohiia, praktyka [Sustainable development of light industry: theory, methodology, practice], KNUTD, Kyiv, Ukraine, 390 p.uk_UA
dc.relation.referencesen4. Deineko, L.V. (2018), Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy], NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, 158 p.uk_UA
dc.relation.referencesen5. Potapenko, V.H. (2013), “To the issue of developing the concept of implementation in Ukraine of resource-efficient and cleaner production”, Efektyvna ekonomika. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2441uk_UA
dc.relation.referencesen6. Shcherban, V.Iu., Pipa, B.F. and Chaban, V.V. (2016), Resursooshchadni tekhnolohii vyrobnytstva tekstyliu, odiahu ta vzuttia [Resource-saving technologies for the production of textiles, clothing and footwear], KNUTD, Kyiv, Ukraine, 372 p.uk_UA
dc.relation.referencesen7. Semak, B.B. (2013), “Ecological certification of textile products - a guarantor of its success in the market”, Efektyvna ekonomika, no. 12. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2569uk_UA
dc.relation.referencesen8. Androshchuk, H.O., Zhyliaiev, I.B., Chyzhevskyi, B.H. and Shevchenko, M.M. (2009), Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges], Parlamentske vyd-vo, Kyiv, Ukraine, 632 p.uk_UA
dc.relation.referencesen9. Pidorycheva, I. and Osadcha, N. (2015), “Prospects for simplification of legislation on the formation and development of park units in Ukraine”, Viche, no. 18, pp. 21-26uk_UA
dc.relation.referencesen10.Official website of the Ministry of Regional Development and Housing and Communal Services, available at: http://www.minregion.gov.uauk_UA
dc.identifier.citationenThe conceptual principles of formation of a strategy of the textile industry development are substantiated. The organizational and economic bases of realization of strategic directions of branch development are determined. The problems of development and management of enterprises of the textile industry of Ukraine are considered. The models and theories of regional management of the textile industry are analyzed. The conceptual model of management that provides synergy of state and regional management in positioning the national textile brand is proposed.uk_UA
dc.subject.jelR11uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 46001, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 2.uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний економічний університет, 46009, м.Тернопіль, вул. майдан Перемоги,3uk_UA
dc.citation.conferenceСталий розвиток економіки. 2019. Випуск 2 (43).-
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMG_20191114_084834_BURST001_COVER.jpgтитул наукового журналу2,9 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084923.jpg8,97 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084147.jpgс.1094,18 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084204.jpgс.1103,67 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084218.jpgс.1113,6 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084230.jpgс.1123,55 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084242.jpgс.1134,15 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084253.jpgс.1143,71 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084315.jpgс.1153,89 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084324.jpgс.1163,88 MBJPEGView/Open
IMG_20191114_084335.jpgс.1173,29 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools