Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25992

Назва: Інституційні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах об’єднання територіальних громад
Інші назви: Institutional principles of formation of organizational and economic mechanism of increasing competitiveness of industrial enterprises in the conditions of the associated territorial communities
Институциональные основы формирования организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях объединения территориальных общин
Автори: Співак, Сергій Михайлович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя
Бібліографічний опис: Співак С.М. Інституційні засади формування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах об’єднання територіальних громад: дисертація на здобуття наук. ступеня д.е.н., спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами. Тернопіль: ТНТУ, 2018.
Bibliographic description: Spuvak S.M. Institutional principles of formation of organizational and economic mechanism of increasing competitiveness of industrial enterprises in the conditions of the associated territorial communities. – Qualification research paper as manuscript. The thesis submitted for the Doctor’s degree in Economic Sciences, specialty 08.00.04 – Economics and Enterprise Management (by types of economic activity). – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Ternopil, 2018.
Дата публікації: 12-жов-2018
Дата подання: жов-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Рівень дисертації: докторська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Рада захисту: Д 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий керівник: Погайдак, Ольга Богданівна
Члени комітету: Метеленко, Наталя Георгіївна
Храпкіна, Валентина Валентинівна
Ясінецька, Ірина Анатоліївна
УДК: 338.1
65.01
330.341.44
Теми: конкурентоспроможність підприємств
фінансова спроможність
об’єднана територіальна громада
організаційно-економічний механізм
стратегія розвитку
система управління
органи місцевого самоврядування
конкурентоспособность предприятий
финансовая состоятельность
объединенная территориальная община
организационно-экономический механизм
стратегия развития
система управления
органы местного самоуправления
competitiveness of enterprises
financial capacity
associated territorial community
organizational and economic mechanism
development strategy
management system
local bodies government
Кількість сторінок: 467
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У роботі обґрунтовано, що конкурентоспроможність підприємств та фінансова стабільність є визначальними умовами соціального, економічного й екологічного розвитку об’єднаної територіальної громади та запропоновано організаційно-економічний механізм взаємодії підприємств з органами місцевого самоврядування. Запропоновано інтерпретацію поняття «конкурентоспроможність підприємства», яке функціонує в умовах об’єднання територіальних громад та характеризує його потенційні можливості з відповідним ресурсними обґрунтуваннями, наявністю засобів, що забезпечують високі якісні характеристики продукції, робіт та послуг, які відповідають найвищим вимогам і стандартам та досягаються виваженими і досконалими управлінськими рішеннями, злагодженою взаємодією з функціональними підрозділами та керівництвом об’єднань територіальних громад. Проведено систематизацію механізмів підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, які включають: організаційні механізми (надання державних гарантій; створення інноваційної інфраструктури, надання консалтингових, інформаційних, лізингових та інших послуг промисловим підприємствам; посилення правової та інституційної відповідальності держави перед суб’єктами господарювання тощо), механізми бюджетної підтримки (надання субвенції на реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів; дотації виробників тощо), а також фінансові механізми (фіскальні та тарифні пільги для наукомістких виробництв, державні гарантії і поручительства для отримання кредитних ресурсів та ін.), які відображають роль держави та органів місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку підприємств з урахуванням територіальних особливостей. Побудовано концептуальну схему організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах об’єднання територіальних громад, яка відображає взаємозв’язки державних та територіальних органів влади з суб’єктами господарювання через механізми ефективного територіального розподілу коштів державного бюджету, супроводу господарської діяльності підприємств та організацій, враховуючи основні фактори сталого розвитку – створення сприятливого інвестиційного клімату; раціонального використання природніх ресурсів; використання досягнень НТП та інновацій; забезпечення зростання якості продукції, робіт та послуг; використання кадрового потенціалу.
The paper substantiates that the enterprises competitiveness and financial stability are the determining conditions for the social, economic and ecological development of the associated territorial community and proposes an organizational and economic mechanism for cooperation between enterprises and local government. The interpretation of the concept of "the enterprise competitiveness", which functions in the conditions of association of territorial communities, is described, and it describes its potentials with the appropriate resources justification, the availability of means providing high qualitative characteristics of products, works and services that meet the highest requirements and standards and are achieved by weighed and perfect management solutions, coherent interaction with the functional units and associated territorial communities management. The mechanisms for increasing the competitiveness of industrial enterprises are systematized, which include: organizational mechanisms (the provision of state guarantees, the creation of innovation infrastructure, the provision of consulting, information, leasing and other services for industrial enterprises, strengthening legal and institutional responsibility of the state to economic entities, etc.), mechanisms of budget support (subvention for the implementation of investment and innovation projects etc.), and financial mechanisms (tax and tariff preferences for high-tech industries, preferential lending, state guarantees and sureties for obtaining credit resources, etc.), they reflect the role of the state and local government in socioeconomic development of enterprises take into consideration territorial features. The conceptual scheme of organizational and economic mechanism for increasing competitiveness of industrial enterprises in the conditions of the associated territorial communities is constructed, which reflects the interconnections of state and local government with economic entities through mechanisms of effective territorial distribution of state budget funds, maintenance of economic activity of enterprises and organizations, taking into account the main factors of sustainable development - creating a favorable investment climate; rational using of natural resources; using of achievements of STP and innovations; ensuring the growth of the quality of products, works and services; using of personnel potential.
В работе обосновано, что конкурентоспособность предприятий и финансовая стабильность являются определяющими условиями социального, экономического и экологического развития объединенной территориальной общины и предложены организационно-экономический механизм взаимодействия предприятий с органами местного самоуправления. Предложена интерпретация понятия «конкурентоспособность предприятия», которое функционирует в условиях объединения территориальных общин и характеризует его потенциальные возможности с соответствующим ресурсным обоснованиями, наличием средств, обеспечивающих высокие качественные характеристики продукции, работ и услуг, которые отвечают самым высоким требованиям и стандартам и достигаются взвешенными, совершенными управленческими решениями, слаженным взаимодействием с функциональными подразделениями и руководством объединений территориальных общин. Проведена систематизация механизмов повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, которая включает: организационные механизмы (предоставление государственных гарантий, создание инновационной инфраструктуры, предоставление консалтинговых, информационных, лизинговых и других услуг промышленным предприятиям, усиление правовой и институциональной ответственности перед субъектами хозяйствования и т.д.), механизмы бюджетной поддержки (предоставление субвенции на реализацию инвестиционных и инновационных проектов; дотации производителей высокотехнологичной продукции и т.п.), а также финансовые механизмы (фискальные и тарифные льготы, государственные гарантии и поручительства для получения кредитных ресурсов и др.), которые отражают роль государства и органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии предприятий с учетом территориальных особенностей. Построено концептуальную схему организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях объединения территориальных общин, которая отражает взаимосвязи государственных и территориальных органов власти с субъектами хозяйствования через механизмы эффективного территориального распределения средств государственного бюджета, сопровождения хозяйственной деятельности предприятий и организаций, учитывая основные факторы устойчивого развития − создание благоприятного инвестиционного климата; рационального использования природных ресурсов; использование достижений НТП и инноваций; обеспечение роста качества продукции, работ и услуг; использования кадрового потенциала.
Опис: Захист дисертації відбудеться 15 листопада 2018 р. о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Білогірська, 50 зала засідань. З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25992
Власник авторського права: © Співак С.М., 2018
Перелік літератури: 1. Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації: 1.1. Монографії: 1. Співак С.М. Соціально-економічні та інституційні засади і механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах адміністративно-територіальної реформи / С.М. Співак. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2018. – 404 с. (16,83 друк. арк.). 2. Співак С.М. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, С.М. Співак та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с. (9,67 друк. арк., особистий внесок автора: 2,65 друк. арк., запропоновано концепцію подолання соціально-економічних проблем у розвитку національної економіки). 3. Співак С.М. Стратегія розвитку адміністративного району (Концептуальні засади організації соціально-економічного розвитку адміністративного району в контексті формування добровільних територіальних громад Лановеччини) / Б.М. Андрушків, Г.Х. Мельник, С.М. Співак та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 456 с. (19,2 друк. арк., особистий внесок автора: 2,46 друк. арк., запропоновано концепцію соціально-економічного розвитку Лановецької територіальної громади). 4. Співак С.М. Ресурсно-інноваційний інструментарій формування конкурентоспроможних підприємницьких структур (на прикладі меблевого виробництва) / А.М. Грод, Л.М. Мельник, О.Б. Погайдак, С.М. Співак, О.І Юдіна. – Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2014. – 352 с. (14,67 друк. арк., особистий внесок автора: 3,08 друк. арк., проведено аналіз методичного інструментарію формування підприємницьких структур у конкурентному середовищі). 5. Співак С.М. Теорія і практика економіки та розвитку підприємництва в Україні: вибрані аспекти / Г.В. Ціх, Н.І. Синькевич, Л.І., С.М. Співак, та інші. – Тернопіль: ТзОВ «Видавництво Астон», 2013. – 516 с. (21,5 друк. арк., особистий внесок автора: 0,85 друк. арк., удосконалено фінансово-кредитні механізми управління майном при житловому будівництві). 1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, та в наукових періодичних виданнях іноземних держав: 6. Співак С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах. / С.М. Співак. // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 287-293. (0,49 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 7. Співак С.М. Удосконалення підходів управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах регіону / С.М. Співак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. №2(209). С. 228-231. (0,28 друк. арк.). 8. Співак С.М. Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості / С.М. Співак, Н.В. Кравчук // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ, 2014.– №4(47). – С. 139-148. (0,5 друк. арк., особистий внесок автора: 0,25 друк. арк., запропоновано підвищити економічну ефективність та конкурентоспроможність підприємств шляхом оптимізації структури витрат основних засобів). 9. *Співак С.М. Удосконалення моделі управління витратами меблевих підприємств. / С.М. Співак, Н.В. Кравчук. // Інноваційна економіка. – 2015. - № 2 (57). С. 78-82. (0,42 друк. арк., особистий внесок автора: 0,2 друк. арк., запропоновано модель мінімізації витрат підприємства). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина)). 10. Співак С.М. Дослідження сутності та трактування поняття конкурентоспроможність підприємства / С.М. Співак // Галицький економічний вісник. – Тернопіль: ТНТУ, 2015.– №3(50). – С. 61-69. (0,45 друк. арк.). 11. *Співак С.М. Формування стратегії управління конкурентоспроможністю підприємства / С.М. Співак // Вісник ЖДТУ. 2015. № 2(67). Серія: Економічні науки. С. 316-319. (0,32 друк.арк). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Google Scholar (США)). 12. *Співак С.М. Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства. / Б.М. Андрушків, Н.Б.Кирич, О.Б. Погайдак, С.М. Співак, Р.П. Шерстюк. // Вісник приазовського державного технічного університету. Серія: економічні науки. – 2016. – Вип. 32. – С. 141-149 (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розглянуто місце консалтингу в системі інноваційного розвитку підприємства). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Cosmos Foundation (Німеччина), Google Scholar (США)). 13. *Співак С.М. Формування системи конкурентоспроможності на різних рівнях управління економікою / С.М. Співак // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2016. − Т. 24. – Вип. 3(41). – С. 78-82. (0,35 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar (США), Index Copernicus (Польща)). 14. *Співак С.М. Методичний підхід до аналізу організації управління конкурентними перевагами /С.М. Співак // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 2(42). – С. 98-103. (0,42 друк.арк). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)). 15. Співак С.М. Аналіз підходів до управління життєдіяльністю підприємства у сучасних умовах / С.М. Співак // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2016. − №2 (31). – С. 46-52. (0,48 друк.арк). 16. *Співак С.М. Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки. / Б.М. Андрушків, Н.Б.Кирич, О.Б. Погайдак, С.М. Співак, Р.П. Шерстюк. // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2017. – Вип. 16 (1). – С. 3-14. (0,73 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., розглянуто шляхи розвитку промислових підприємств в контексті адміністративно-територіальної реформи). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 17. Співак С.М. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах об’єднань територіальних громад / С.М. Співак, Н.І. Синькевич. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 7. – С. 87-96. (0,42 друк. арк., особистий внесок автора: 0,2 друк. арк., запропоновано механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах об’єднань територіальних громад). 18. Співак С.М. Проблеми збору та переробки сміття в Україні: економічні ефекти. / Б.М. Андрушків, Н.Б.Кирич, О.Б. Погайдак, С.М. Співак, Р.П. Шерстюк, Б.О. Язлюк. // Український журнал прикладної економіки. – 2017 – Том 2. – Вип. 1. – С. 166-174. (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розглянуто економічні ефекти від переробки відходів промислових підприємств). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor, Academic Scientific Journal (США), Google Scholar (США)). 19. Співак С.М. Особливості підвищення професійного рівня кадрів готельно-ресторанного бізнесу та соціальне страхування працюючих в умовах євроінтеграційних перетворень. / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, С.М. Співак, Р.П. Шерстюк. // Вісник економічної науки України. – 2017. − № 2 (33). – С. 3-7. (0,35 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розглянуто вплив росту кадрового потенціалу на розвиток підприємств). 20. Співак С.М. Збір і переробка сміття: екологічні ефекти в аграрному секторі економіки. / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, О.В. Скидан, С.М. Співак, Р.П. Шерстюк. // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2017. − № 1(59). – т.2. −С. 148-155. (0,52 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розглянуто еколого-економічні ефекти від запровадження переробки відходів аграрних підприємств). 21. Співак С.М. Гермінативний розвиток – альтернатива сталості (алгоритм формування організаційних підходів до забезпечення гермінативного розвитку суспільства). / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, Л.М. Мельник, О.Б. Погайдак, С.М. Співак, Р.П. Шерстюк. // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2017. − 26(15). – С. 37-48. (0,46 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розроблено блочно-алгоритмічний ланцюг забезпечення сталого розвитку промислового підприємства в умовах адміністративної реформи). 22. *Співак С.М. Поняття господарсько-фінансової стабільності та ефективності господарського комплексу в умовах об’єднань територіальних громад. / Н.В. Кравчук, С.М. Співак. // Економіка та суспільство. – 2017. − № 10. – С 367-371. (0,32 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., розглянуто фактори впливу на стабільність та ефективність промислових підприємств в умовах об’єднань територіальних громад). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), CiteFactor, Google Scholar (США)). 23. *Spivak S. Some difficulties in recyclable materials processing/ B. Andrushkiv, O. Pogaidak, S. Spivak, R. Sherstiuk, A. Turylo. // Computer science, Information technology, automation journal. – 2017. − № 6. – P. 78-82. (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., запропоновано механізм забезпечення ефективності переробки вторинної сировини промислових підприємств). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), EBSCO (США), Index Copernicus (Польща), General Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 24. *Співак С. Удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства (еколого-економічні аспекти) / Н. Кирич, Т. Лібусь, С. Співак. // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2018. – Вип. 1 (18). – С. 52-60. (0,55 друк. арк., особистий внесок автора: 0,15 друк. арк., запропоновано механізм забезпечення ефективності діяльності виробничого підприємства). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Info Base Index (Індія), Open Academic Journal Index (Росія), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Cosmos Impact Factor (Німеччина), EBSCO (США), BASE – Bielefeld Academic Search Machine (Німеччина), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (РИНЦ), World Cat, Research Bib (Японія), CiteFactor Academic Scientific Journal (США), Global Impact Factor (Australia), Scientific Indexing Services, Google Scholar(США)). 25. Співак С.М. Механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств як основа фінансової стабільності об’єднаної територіальної громади / С.М. Співак // Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2018. – Вип. 15. – С. 66-69. (0,3 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb™, Global Serials Directory, DRJI, Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)). 26. *Співак С.М. Підвищення конкурентоспроможності підприємств як основа фінансової спроможності об’єднаної територіальної громади / С.М. Співак // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 32 – С. 70-77. (0,42 друк. арк.). (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus, Google Scholar). 2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 27. Співак С.М. Удосконалення системи фінансування житлового будівництва / С.М. Співак. // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 25 квітня 2013 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – С. 45-47. (0,2 друк. арк.). 28. Співак С.М. Проблеми прогнозування банкрутства підприємства у сучасних умовах / С.М. Співак. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку і фінансів» (м. Тернопіль, 15 травня 2013 року). - Тернопіль: ТОВ «Крок». – 2013. – С.49-51. (0,15 друк. арк.). 29. Співак С.М. Роль управлінського обліку на підприємствах / С.М. Співак, Л.В. Кирилюк. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток системи фінансово-облікового забезпечення функціонування підприємств та національного господарства» (м. Тернопіль, 6 березня 2014 року);.– Тернопіль: ТОВ «Крок». – 2014. – С.75-77. (0,19 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розкрито значення управлінського обліку у контексті розвитку промислового підприємства). 30. Співак С.М. Удосконалення системи управління меблевого виробництва у контексті вимог охорони навколишнього середовища / С.М. Співак. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні організаційно-економічні механізми управління якістю та ресурсним потенціалом в умовах сфери послуг і виробництва» (м. Тернопіль, 27 березня 2014 року) . – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – С. 66-67. (0,1 друк. арк.). 31. Співак С.М. Удосконалення механізму управління витратами підприємств меблевої промисловості. / С.М. Співак., Р.В. Фроленко. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки» (м. Тернопіль, 21-22 травня 2014 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – С. 55-56. (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розкрито принципи управління витратами промислового підприємства). 32. Співак С.М. Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємства / С.М. Співак // Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль, 19-20 грудня 2014 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – С. 356-357. (0,15 друк. арк.). 33. Співак С.М. Принципи формування конкурентних стратегій на підприємстві / С.М. Співак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку галузей економіки з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів», (м. Дніпро, 21-22 квітня 2016 року). – Дніпро: НО «Перспектива». – С.79-80. (0,15 друк. арк.). 34. Співак С.М. Соціально-економічні проблеми та перспективи створення ОСББ в контексті реформування / С.М. Співак // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ОСББ: досвід, виклики, перспективи», 30 січня 2017 року. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – С. 34. (0,08 друк. арк.). 35. Співак С.М. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як фактор розвитку території / С.М. Співак, Н.І. Синькевич // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ОСББ: досвід, виклики, перспективи», 30 січня 2017 року. − Тернопіль: ТНТУ, 2017. − С. 46. (0,08 друк. арк., особистий внесок автора: 0,04 друк. арк., розглянуто тенденції адміністративної реформи). 36. Співак С.М. Активізація інноваційної діяльності підприємств / С.М. Співак // Матеріали Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційний розвиток: стратегічний погляд у майбутнє», 6 квітня 2017 року. − Тернопіль: ТНТУ, 2017. − С. 56-57. (0,09 друк. арк.). 37. Співак С.М. Особливості функціонування підприємств в умовах об’єднання територіальних громад (Суміжний досвід – Європейські контексти)/ Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, С.М. Співак // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 травня 2017 р. (ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль). – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – С. 22-25. (0,3 друк. арк., особистий внесок автора: 0,08 друк. арк., проаналізовано міжнародний досвід впровадження адміністративно-територіальної реформи). 38. Співак С.М. Механізм забезпечення фінансової стабільності промислового підприємств / С.М. Співак // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 травня 2017 р. (ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль). – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – С. 142-144. (0,28 друк. арк.). 39. Співак С.М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства / С. М. Співак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та розвиток інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу», (м. Київ, 27-28 жовтня 2017 року). – К.: Нова економіка. – 2017. – С. 38-39. (0,15 друк. арк.). 40. Співак С.М. Конкурентоспроможність та фактори, що на неї впливають / С.М. Співак // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку», (м. Миколаїв, 15 грудня 2017року). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017 – С.43-46. (0,28 друк. арк.). 41. Співак С.М. Методологічні аспекти оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку», (м. Львів, 26-27січня 2018 року) – Львів: ЛЕФ., 2018. – С.19-20. (0,15 друк. арк.). 42. Співак С.М. Структура та зміст конкурентоспроможності промислового підприємства / С.М. Співак // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича «Інновації: соціально-економічні та безпекові стратегії розвитку», 23 березня 2018 року. − Тернопіль: ТНТУ, 2018. − С. 65. (0,08 друк. арк.). 43. Співак С.М. Індикатори сталого розвитку регіону / Н.Б. Кирич, Т.В. Лібусь, С.М. Співак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції « Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» до 100 річчя з дня заснування НАН України та вшанування пам’яті Івана Пулюя, 22-24 травня 2018 року. − Тернопіль: ТНТУ, 2018. − С. 304-305. (0,15 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., виділено проблеми сталого розвитку регіону). 44. Співак С.М. Управління трудовими чинниками як важливими складовими накопичення інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств / С.М. Співак, Г.С. Нагорняк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» до 100 річчя з дня заснування НАН України та вшанування пам’яті Івана Пулюя, 22-24 травня 2018 року. − Тернопіль: ТНТУ, 2018. − С. 321-323. (0,2 друк. арк., особистий внесок автора: 0,1 друк. арк., розглянуто вплив інтелектуального капіталу на розвиток машинобудівних підприємств). 45. Співак С.М. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю промислового підприємства / С.М. Співак // Збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація та суспільний розвиток національної економіки: теоретичні та прикладі аспекти» (м. Одеса, 18 серпня 2018 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». − О.: ЦЕДР, 2018. – С.80-82. (0,2 друк. арк.). 3. Інші публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації: 46. Співак С.М. Особливості застосування електронної звітності в оподаткуванні / С.М. Співак // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток системи обліково-аналітичного забезпечення функціонування підприємств та національного господарства» (м. Тернопіль, 26 березня 2015 року).– Тернопіль: ТОВ «Крок». – 2015. – С.67-68. (0,14 друк. арк.). 47. Співак С.М. Трансформація ролі бухгалтера з управлінського обліку в епоху глобалізації: міжнародний досвід / С.М. Співак, Н.В. Кравчук // Міжнародний науковий журнал «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації». – 2016. – Вип. 2. – С. 90-99. (0,45 друк. арк., особистий внесок автора: 0,2 друк. арк., виділено проблеми моделювання облікової інформації).
Тип вмісту : Dissertation
Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_1.jpg144,46 kBJPEGПереглянути/відкрити
Avtoreferat.pdfАвтореферат1,05 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Dysertacija.pdfДисертація37,86 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Hrapkina_V_V.pdfВідгук офіційного опонента443,7 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Jasinecka_I_A.pdfВідгук офіційного опонента378,52 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Vidguk_Metelenko_N_G.pdfВідгук офіційного опонента312,05 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.