Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22449

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorХомик, Надія Ігорівна-
dc.contributor.authorДовбуш, Анатолій Дмитрович-
dc.contributor.authorЦьонь, Ганна Богданівна-
dc.date.accessioned2017-11-28T09:01:52Z-
dc.date.available2017-11-28T09:01:52Z-
dc.date.issued2017-11-28-
dc.identifier.citationМашини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт / Н. І. Хомик, А.Д. Довбуш, Г Б. Цьонь. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. – 124 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22449-
dc.descriptionПосібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва». Мета даного посібника – надати методичну допомогу студентам при виконанні практичних робіт. У посібнику у короткій формі описано фізичні та механічні властивості кормів; наведено порядок визначення добової і разової потреби ферми в кормах та продуктивності ліній кормоцеху і вибору машин для нього; конструктивно-кінематичний, силовий та енергетичний розрахунки молоткової дробарки і прес-гранулятора з кільцевою матрицею; технологічно-конструктивний та кінематичний розрахунок мобільного бункерного кормороздавача; побудову схеми дискового різального апарата з криволінійним лезом; запропоновано методики визначення основних параметрів: барабанної соломосилосорізки, барабанної коренебульбомийки, шнекової коренебульбомийки, горизонтально-дискової коренебульборізки, горизонтально-лопатевого змішувача кормів, картоплезапарника, ланцюгово-скребкового транспортера для видалення гною, пульсатора доїльного апарата та сепаратора.uk_UA
dc.description.tableofcontentsЗМІСТ стр. 1. Практичне заняття № 1 Фізичні та механічні властивості кормів…………………………….. 5 2. Практичне заняття № 2 Визначення добової і разової потреби ферми в кормах………... 14 3. Практичне заняття № 3 Визначення продуктивності ліній кормоцеху і вибір машин….. 20 4. Практичне заняття № 4 Конструктивно-кінематичний розрахунок молоткової дробарки……………………………………………… 31 5. Практичне заняття № 5 Силовий та енергетичний розрахунок молоткової дробарки…………………………………………........ 39 6. Практичне заняття № 6 Побудова схеми дискового різального апарата з криволінійним лезом…………………………………………….. 44 7. Практичне заняття № 7 Визначення основних параметрів барабанної соломосилосорізки………………………………….... 51 8. Практичне заняття № 8 Визначення основних параметрів барабанної коренебульбомийки………………………………….. 57 9. Практичне заняття № 9 Визначення основних параметрів шнекової коренебульбомийки……………………………………. 62 10. Практичне заняття № 10 Визначення основних параметрів горизонтально-дискової коренебульборізки…………………….. 69 11. Практичне заняття № 11 Визначення основних параметрів горизонтально-лопатевого змішувача кормів………………….... 74 12. Практичне заняття № 12 Визначення основних параметрів картоплезапарника………….. 80 13. Практичне заняття № 13 Конструктивно-технологічний розрахунок прес-гранулятора з кільцевою матрицею………………………... 84 14. Практичне заняття № 14 Кінематично-силовий та енергетичний розрахунок прес-гранулятора з кільцевою матрицею……………………….. 90 15. Практичне заняття № 15 Технологічно-конструктивний та кінематичний розрахунок мобільного бункерного кормороздавача…………… 92 16. Практичне заняття № 16 Розрахунок основних параметрів ланцюгово-скребкового транспортера для видалення гною…… 96 17. Практичне заняття № 17 Розрахунок основних технологічних параметрів пульсатора доїльного апарата……………………………………. 102 18. Практичне заняття № 18 Розрахунок основних параметрів сепаратора…………………… 110 19. Перелік використаних та рекомендованих літературних джерел……………………………………………... 119uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.relation.ispartofseriesХ 76-
dc.titleМашини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва»uk_UA
dc.typeHandbookuk_UA
dc.rights.holder© Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь Г.Б., 2017uk_UA
dc.coverage.placenameТНТУuk_UA
dc.subject.udc631.22(075)uk_UA
dc.subject.bbk40.715uk_UA
dc.relation.references1. Алешкин В.Р., Рощин П.М. Мехнизация животноводства. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с. 2. Белянчиков Н.Н., Белехов И.П., Кожевников Г.Н., Турчиев А.К. Механизация технологических процессов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 400 с. 3. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства. – М.: Колос, 1983. – 360 с. 4. Брагинец Н.В., Палишкин Д.А. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1984. – 191 с. 5. Бєлєхов І.П., Лєсников В.О. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів. – К.: Освіта, 1993. – 240 с. 6. Брагинец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1978. – 192 с. 7. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс]: нові правила бібліогр. опису /Кн. палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm 8. ГОСТ 3.1404-86. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 56 с. 9. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3 томах, том 3. – М.: Колос, 1965. – 384 с. 10. Дегтерев Г.П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 11. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с. 12. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. 13. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 14. Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механизация приготовления и хранения кормов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 336 с. 15. 3емсков В.И., Ковальчук В.Д. Механизация приготовления кормов на фермах. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1976. 16. Егорченков М.И., Шамов Н.Г. Кормоцехи животноводческих ферм. – М.: Колос, 1983. – 175 с. 17. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 18. Ицкович Г.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Машиностроение, 1970. –560 с. 19. Клебан А.С. Коромприготувальні машини. – К.: Урожай, 1974. – 88 с. 20. Кормановский Л.П. Механизация животноводства и кормопроизводства на малой ферме. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207 с. 21. Короткевич В.А. Механизация свиноводческих ферм и комплексов. – Мн.: Уроджай, 1979. – 127 с. 22. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. – М.: Агропромиздат, 1987. –303 с. 23. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. ч.1. Справочник. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 285 с. 24. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. ч.2. Справочник. – М.: Россельхозиздат, 1988. – 286 с. 25. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Справочник: В 2 т. – М.: Росагропромиздат, 1987 – 1988. – Т1. – 287с.; 1988. – Т2. – 286 с. 26. Куров Ю.А., Сєрий Г.П. Механізація приготування кормів для птиці. – К.: Урожай, 1970. – 177 с. 27. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін..; За ред. О.В. Нанки. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356 с. 28. Курсове проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту на тему «Технологічний розрахунок кормоцеху з конструктивною розробкою кормодробарки» з дисципліни «Проектування машин та обладнання для механізації тваринницьких ферм» для студентів машинобудівного та заочного факультетів з спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) / М.С. Шведик. – Луцьк: ЛДТУ, 2000. – 52 с. 29. Лобановский Г.А. Кормоцехи на фермах. – М.: Колос, 1971. 30. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Нанка О.В., Полупанов В.М. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 1. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 225 с. 31. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 2. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 279 с. 32. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. – 560с. 33. Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 640 с. 34. Мельников СВ., Калюга В.В., Хазанов Е.Е. и др. Справочник по механизации животноводства. – Л.: Колос, 1983. – 336 с. 35. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Рибак Т.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2005. – 56 с. 36. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Сташків М.Я. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2006. – 112 с. 37. Механізація виробництва продукції тваринництва. – Ревенко І.І., Кукта Г.М., Манько В.М., Роговий В.Д., Шабельник Б.І., Сиротюк В.М., Дацишин О.В. /За ред. Ревенка І.І. – К.: Урожай, 1994. – 264 с. 38. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві. /За ред. О.С. Марченка. – К.: Урожай, 1995. 39. Механизация приготовления кормов. Справочник. Под общ. ред. Сыроватка В.И. – М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с. 40. Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов. – М.: Колос, 1984. – 336 с. 41. Муллаянов Р.Г., Цой Л.М. Техническое обслуживание машин и оборудования животноводческих ферм. – М.: Колос, 1979. – 207 с. 42. Новиков Г.И. Комплексная механизация в промышленном свиноводстве. – М.: Колос, 1973. 43. Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: Навч. посібник /Пер. з рос. І.І. Гогуля. – К.: Вища шк., 1994. – 367 с. 44. Омельченко А.А., Куцын Л.М. Кормораздаюшие устройства. – М.: Машиностроение, 1971. – 207 с. 45. Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. – К.: Урожай, 1982. – 270 с. 46. Опiр матерiалiв; за ред. С.Е. Гарфа. − К.: Вища школа, 1972. − 230 с. 47. Опiр матерiалiв; за ред. Г.С. Писаренка. − К.: Вища школа, 1974. − 304 с. 48. Опiр матерiалiв з основами теорiї пружностi й пластичностi; за заг. ред. В.Т. Пiскунова: у 2ч., 5 кн.. − К.: Вища школа, 1995. 49. Опiр матерiалiв. Теорiя i практика розрахункiв на мiцнiсть, жорсткiсть та стiйкiсть елементiв механiзмiв та споруд: навч. посiбник /В.С. Кравчук, П.М. Калiнiченко, Л.В. Коломiєць, О.М. Лимаренко; за ред. О.Ф. Дащенка. − Одеса: ВМВ, 2009. − 316 с. 50. Погорелый Л.В., Ясенецкий В.А., Мечта Н.П. Испытание техники для животноводства и кормоприготовления. – К.: УСХА, 1981. – 392 с. 51. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. //Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ-Пресс, 1999. – С. 168-188. 52. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва /За ред. I.I. Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 228 с. 53. Потапов Г.П. Транспортеры в животноводстве. – М.: Агропромиздат, 1987. – 95 с. 54. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. – 275 с. 55. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті //Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9-13. 56. Проектування машин і обладнання для механізації тваринництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання. – М.С. Шведик. – Луцьк: ЛДТУ, 2004. – 110 с. 57. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. /За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М. (авт. Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба В.І. та інші) Харків ХНТУСГ, 2009. – 429с. 58. Райков В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм. – К.: Урожай, 1989. – 220 с. 59. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча, 2004. – 200с. 60. Скороходов Е.А. и др. Общетехничекий справочник. – М.: Машиностроение, 1980. – 486 с. 61. Смирнов И.И. Механизация животноводческих ферм. – М.: Гос. н.-т. изд-во маш. лит., 1959. – 359 с. 62. Справочник по единой системе конструкторской документации / Под. ред. А.Ф. Раба. – К.: Прапор, 1988. – 255 с. 63. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2002. – 216с. 64. Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві. – Харків: Прапор, 1993. – 140 с. 65. Эксплуатация технологического оборудования ферм и комплексов / Под ред. Мельникова С.В. – М.: Агропромиздат, 1986. – 36 с. 66. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 1 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 67. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 2 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 68. Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до курсового проекту. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 84 с. 69. Шабельник Б.П., Троянов М.М., Бойко І.Г. та ін. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /За ред. Бойка І.Г. – Харків, 2002. – 216 с. 70. Шведик М.С. Курсове проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів з дисципліни «Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва» для студентів машинобудівного та заочного факультетів з спеціальності «Машини та обладнання сільськогоспо-дарського виробництва». – Луцьк: ЛДТУ. – 1999. – 52 с. 71. Шпаков Л.И. Водоснабжение, канализация и вентиляция на животноводческих фермах /Л.И. Шпаков, В.В. Юнаш. – М.: Агропромиздат, 1987. – 218 с.uk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри ТХ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_MOT_met_praktuchni.pdf4,13 MBAdobe PDFView/Open
2017_MOT_tutylka_met_praktuchni.pdf283,73 kBAdobe PDFView/Open
2017_MOT_met_praktuchni.djvu3,38 MBDjVuView/Open
2017_MOT_met_praktuchni__COVER.png113,8 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools