Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8954

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБай, Ірина Євгенівнаuk
dc.contributor.authorПанчук, Олександрuk
dc.contributor.authorСінгалевич, Орест Васильовичuk
dc.contributor.authorBayr, I.uk
dc.contributor.authorPanchuk, O.uk
dc.contributor.authorSinhalevych, O.uk
dc.date.accessioned2016-02-06T22:28:42Z-
dc.date.available2016-02-06T22:28:42Z-
dc.date.created2011-06-10uk
dc.date.issued2011-06-10uk
dc.identifier.citationБай І. Є. Екологічна ситуація в Тернопільській області / Ірина Євгенівна Бай, Олександр Панчук, Орест Васильович Сінгалевич // Збірник праць ТО НТШ, — Т. : ТДМУ, Укрмедкнига, 2011 — Том 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я. — С. 19-35. — (Проблеми екології).uk
dc.identifier.isbn978-966-673-183-1uk
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/8954-
dc.description.abstractТернопільщина належить до відносно благополучних в екологічному відношенні регіонів. Серед найакт уальніш их проблем області є забруднення водних об’єктів стічними та забрудненими зливовими водами. Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства, діяльність яких пов’язана з транспортуванням газу та спалюванням палива. Найбільший внесок у валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря дають підприємства Тернопільського, Гусятинського, Чортківського, Кременецького районів. Малашівецьке сміттєзвалище, на яке вивозяться тверді побутові відходи міста Тернополя, завантажене на більш як 90 відсотків.uk
dc.description.abstractКлючові слова: Атмосферне повітря — це життєво важливий компонент навколиш нього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень. Викид - короткочасне (або протягом певного часу) надходження в навколишнє середовище будь-яких забруднювачів. Відходи — речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення. Водні ресурси — природні запаси вод річок, озер, боліт, водосховищ, льодовиків, морів і океанів, а також запаси підземних вод певної території, які використовуються або їх можна буде використати для потреб населення і різних галузей господарства. Гранично допустима концентрація — встановлений рівень концентрації забруднюючої речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних потреб водокористування. Моніторинг екологічний — система тривалих спостережень, збирання, опрацювання, передавання, аналізу, прогнозування і збереження інформації про стан навколишнього природного середовища та зміни його природних і природно-антропогенних ком плексів, ресурсів і процесів з метою раціонального природокористування і природовідтворення.uk
dc.description.abstractTemopil region is relatively safe ecological region. Among the most actual problems of the region is pollution of water objects with sewage and polluted pouring rains. The biggest amount of pollutant emissions into atmospheric air have enterprises whose activities tied with gas transportation and fuel burning. The greatest contribution in gross pollutant emission into atmospheric air give the enterprises of Temopil, Husiatyn, Chortkiv and Kremenets districts. Malashivdump where hard everyday waste of Temopil are removed is loaded on more than 90 %.uk
dc.description.abstractKey words: Atmospheric air — is vitally im portant component of the environment, that is the natural mixture of gases, and is beyond housing, production and other premises. Emission — is a short-term (or during some time) income into environment of any pollutants. Waste — are substances, materials and things that are formed in theprocess of human activity and do not have further use by the place of creation or finding. Water resources — are natural reserves of waters of the rivers, lakes, hogs, storage reservoirs, ice-colds, seas and oceans and also reserves of underground waters of certain territory that are used or can be used for the needs of population and different branches of the economy. Immission limit — is an established level of concentration of pollutant emission in the water above what the water is considered unfitfor certain needs of water use. Ecological monitoring — is a systefn of durable observations, ueguisition, conversion, passing on, analysis, forecasting and preservation of information concerning the state of the environment und changes of its natural and natural and man-made complexes, msources and processes in order to rational management of nature and environmental reproduction.uk
dc.format.extent19-35uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТДМУuk
dc.publisherTDMUuk
dc.relation.ispartofЗбірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченкаuk
dc.relation.ispartofCollection of works Ternopil branch of the Scientific Shevchenko Societyuk
dc.subjectатмосферне повітряuk
dc.subjectвикидuk
dc.subjectвідходиuk
dc.subjectводні ресурсиuk
dc.subjectгранично допустима концентраціяuk
dc.subjectмоніторинг екологічнийuk
dc.subjectatmospheric airuk
dc.subjectemissionuk
dc.subjectwasteuk
dc.subjectwater resourcesuk
dc.subjectimmissionuk
dc.subjectecological monitoringuk
dc.titleЕкологічна ситуація в Тернопільській областіuk
dc.title.alternativeEcological situation in Ternopil regionuk
dc.typeArticleuk
dc.rights.holder© ТО НТШ, 2011uk
dc.coverage.placenameУкраїна, Тернопільuk
dc.coverage.placenameUkraine, Ternopiluk
dc.relation.references1. Бондар О. І. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення в контексті стратегії збалансованого розвитку держави / О. І. Бон­дар // Збірник наукових праць. — Київ, 2004. — С.35.uk
dc.relation.references2. Національна доповідь про стан навколишнього природного сере­довища в Україні у 2007 році / Міністерство охорони навколиш­нього природного середовища України. — Київ, 2008.uk
dc.relation.references3. Стефанів І. К. Основні аспекти формування екологічної політики Подільського регіону України / І. К. Стефанів. — Гусятин, 1999. — С.20.uk
dc.relation.references4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середо­вища в Тернопільській області у 2010 році / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області. — Тернопіль, 2011. — С. 9—10, 18, 25—31, 127—129.uk
dc.relation.references5. Статистичний бюлетень. Охорона атмосферного повітря за 2010 рік / Головне управління статистики у Тернопільській області. — Тер­нопіль, 2011.uk
dc.relation.references6.2-й обзор результативности экологической деятельности. Украина / Европейская экономическая комиссия Организации Объединен­ных Наций. — Нью-Йорк — Женева. —С. 16 —21.uk
dc.relation.referencesen1. Bondar O. I. Ekolohichni problemy Ukrainy ta shliakhy yikh vyrishennia v konteksti stratehii zbalansovanoho rozvytku derzhavy, O. I. Bon­dar, Zbirnyk naukovykh prats, Kyiv, 2004, P.35.uk
dc.relation.referencesen2. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho sere­dovyshcha v Ukraini u 2007 rotsi, Ministerstvo okhorony navkolysh­noho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy, Kyiv, 2008.uk
dc.relation.referencesen3. Stefaniv I. K. Osnovni aspekty formuvannia ekolohichnoi polityky Podilskoho rehionu Ukrainy, I. K. Stefaniv, Husiatyn, 1999, P.20.uk
dc.relation.referencesen4. Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredo­vyshcha v Ternopilskii oblasti u 2010 rotsi, Derzhavne upravlinnia okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ternopilskii oblasti, Ternopil, 2011, P. 9-10, 18, 25-31, 127-129.uk
dc.relation.referencesen5. Statystychnyi biuleten. Okhorona atmosfernoho povitria za 2010 year, Holovne upravlinnia statystyky u Ternopilskii oblasti, Ter­nopil, 2011.uk
dc.relation.referencesen6.2-i obzor rezultativnosti ekolohicheskoi deiatelnosti. Ukraina, Evropeiskaia ekonomicheskaia komissiia Orhanizatsii Obieedinen­nykh Natsii, Niu-Iork - Zheneva. -P. 16 -21.uk
dc.identifier.citationenBayr I., Panchuk O., Sinhalevych O. (2011) Ekolohichna sytuatsiia v Ternopilskii oblasti [Ecological situation in Ternopil region]. Collection of works TB SSS (Tern.), vol. 6, pp. 19-35 [in Ukrainian].uk
dc.contributor.affiliationДержавне управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській областіuk
dc.contributor.affiliationState Department of Environmental Protection in Ternopil regionuk
dc.citation.journalTitleЗбірник праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченкаuk
dc.citation.volume6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’яuk
dc.citation.spage19uk
dc.citation.epage35uk
Appears in Collections:Збірник праць ТО НТШ, Т. 6 : Актуальні питання екології та охорони здоров’я, 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.