Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/540
Назва: Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва)
Інші назви: Розвитие конкурентной стратегии на принципах маркетинга (на примере издательского предпринимательства)
Development of the competitive strategy on the basis of marketing (on example of publishing business)
Автори: Шпилик, Світлана Василівна
Шпилик, Светлана Васильевна
Shpylyk, S. V.
Бібліографічний опис: Шпилик С. В. Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“ / С. В. Шпилик — Тернопіль, 2010. — 20 с.
Дата публікації: 29-чер-2010
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Рівень дисертації: Кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: Спеціальність 08.00.04. – „Економіка та управління підприємствами“ (за видами економічної дільності)
Рада захисту: спеціалізована вчена рада К 58.052.05
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Кирич, Наталія Богданівна
Члени комітету: Палига, Євген Миколайович
Котляревський, Ярослав Вікторович
УДК: 339.138
655.5
Теми: стратегія
маркетингова конкурентна стратегія
конкурентоспроможність підприємства
стратегічний господарський підрозділ
видавничо-поліграфічна галузь
маркетинг-мікс
стратегия
маркетинговая конкурентная стратегия
конкурентоспособность
стратегическое хозяйственное подразделение
SWOT-анализ
издательское предпринимательство
издательско-печатная отрасль
маркетинг-микс
strategy
marketing competitive strategy
competitiveness
strategic
SWOT-analysis
publishing business
publishing and printing industry
the marketing mix
Серія/номер: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Короткий огляд (реферат): У дисертації теоретично узагальнено і розроблено теоретико-методичні засади розвитку стратегічного управління видавничого підприємства, подано аналіз галузі у цілому та деяких видавничо-поліграфічних підприємств зокрема. Сформований удосконалений перелік індикаторів, що дають змогу більш послідовніше і комплексно розкрити особливості формування конкурентної стратегії підприємства. Проаналізовано вплив маркетингового середовища на діяльність досліджуваного підприємства, проведено SWOT-аналіз. Удосконалено організаційний механізм управління конкурентною стратегією підприємства, запропоновано блок-схему процесу стратегічного управління конкурентною стратегією підприємства, що відображає сукупність логічних та взаємопов’язаних етапів управлінського процесу. Запропоновано як інструментарій для розроблення і побудови моделі підвищення конкурентоспроможності та реалізації конкурентної стратегії використати засоби математичного моделювання й прогнозування.
Диссертация посвящена актуальным вопросам формирования маркетинговой конкурентной стратегии отечественного издательского предпринимательства. Теоретически обобщены и разработаны теоретико-методические основы развития стратегического управления издательского предприятия, представлен анализ отрасли в целом и некоторых издательско-полиграфических предприятий в частности. Установлено, что стратегическое управление предприятием невозможно представить без стратегического анализа, который необходим для формирования конкурентной стратегии предприятия. Установлено, что конкурентная стратегия – результат комплексного анализа сильных и слабых сторон организации, осуществления координации направлений предприятия, ориентированных на целевой рынок, спрос и действия конкурентов. В работе сформирован усовершенствованный перечень индикаторов, которые позволяют более последовательно и комплексно раскрыть особенности формирования конкурентной стратегии предприятия на конкретном рынке. Изучен рынок, проанализировано влияние всех факторов маркетинговой среды на деятельность исследуемого предприятия, проведен анализ сильных и слабых сторон. Выделены наиболее влиятельные на выбор стратегии предприятия факторы внешней и внутренней маркетинговых сред. Установлено, что изменение внешнего окружения и внутренней среды предприятия требует соответствующей коррекции конкурентной стратегии на основе применения методов мониторинга и диагностики. Разработан комплекс стратегий развития издательского предпринимательства в сфере товарного, ценового, коммуникативного субмиксов и в сфере распределения продукции предприятия. Усовершенствован организационный механизм управления конкурентной стратегией предприятия, предложена блок-схема процесса стратегического управления конкурентной стратегией, которая отражает совокупность логических и взаимосвязанных этапов управленческого процесса. Предложено в качестве инструментария для разработки и построения модели повышения конкурентоспособности и реализации конкурентной стратегии использовать средства математического моделирования и прогнозирования.
The author presents the theoretical generalization and developed theoretical and methodological principles of strategic management of the publishing company, analyzes industry in general and some printing house in particular. It was formed the streamlined list of indicators that can reveal the features of formation of the competitive business strategy more consistently and comprehensively. The influence of the marketing environment of publishing business was analyzed, SWOT-analysis was conducted. It was improved the organizational mechanism of competitive business strategy. The flowchart of the strategic management process enterprise competitive strategy, which reflects a set of logical and interrelated stages of the administrative process were proposed. Using tools of mathematical modeling and forecasting as a tool of development and construction of model of competitiveness and competitive strategies were offered.
Опис: Робота виконана на кафедрі промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Захист відбувся „29” червня 2010 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (46001 м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 10, зал засідань) Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (46001 м. Тернопіль, вул. Руська, 56).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tstu.edu.ua/handle/123456789/540
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.