Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17973

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндрушків, Богдан Миколайович-
dc.contributor.authorМалюта, Людмила Ярославівна-
dc.date.accessioned2016-09-26T06:37:03Z-
dc.date.available2016-09-26T06:37:03Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationАндрушків Б.М. Економічна та майнова безпека бізнесу: навчальний посібник / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта. –Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2016. – 180 с.-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17973-
dc.descriptionРекомендовано до використання у навчальному процесі, науково-методичною комісією факультету управління та бізнесу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя (протокол No 6 від 26 лютого 2016 року).-
dc.description.abstractРозглянуто теоретико-методологічні положення організації та забезпечення економічної безпеки на підприємстві. Узагальнено досвід організації антирейдерських заходів в умовах підприємств і підприємницької діяльності як України, так і країн СНД. У навчальному посібнику в доступній формі з використанням схем та іншого ілюстративного матеріалу подано першопричини і природу виникнення рейдерства. З дійсною їх класифікацією розкриваються методи та технологія захоплення майна з використанням наявного досвіду, запропоновано економіко-правові засоби захисту від рейдерського захоплення підприємства. Розраховано на студентів і викладачів вищих закладів економічного та юридичного спрямування, та усіх, хто займається, і цікавиться питаннями економічної безпеки та майнового захисту підприємств і підприємницької діяльності.uk
dc.description.tableofcontentsВступ... Тема 1. Теоретичні засади економічної безпеки підприємства і підприємництва... 1. Еволюція поняття економічної безпеки підприємства... 2. Змістовно-типологічна характеристика економічної безпеки підприєм- ства... 3. Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства ... . . 4. Інтегральний показник для визначення рівня економічної безпеки підприєм- ства... ... Тема 2. Основні методологічні положення формування безпеки підприємства. ... 1. Теоретико-методологічні положення безпеки підприємства, її мета, завдання та функції... 2. Служба безпеки підприємства та конкурентна розвідка... 3. Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його економічної безпеки... 4. Основні принципи побудови системи безпеки підприємства... 5. Політика, система та стратегії безпеки підприємства. Об'єкти і суб'єкти безпеки... ... 6. Державне регулювання діяльності підприємств у забезпеченні економічної безпеки... 7. Формування механізму управління безпекою підприємства... ... Тема 3. Соціально-економічні передумови виникнення рейдерства ... 1 .Майнові суперечки і конфлікти в корпоративних підприємствах як джерело рейдерства... 2.Учасники корпоративного підприємництва та правовідносини між ними ... 3. Майнові інтереси та права учасників корпоративного підприємництва як джерело виникнення суперечок та конфліктів... 4. Корпоративна відповідальність за порушення норм чинного законодавства... Тема 4. Актуальність проблеми корпоративних захоплень та рейдерства в умовах сьогодення ... 1. Передумови та періодизація виникнення та закріплення рейдерства в Україні... 2. Причини та першоджерела виникнення рейдерства... 3.Законодавчі протиріччя як фактор нестабільності виробничих відносин... 4. Злиття та поглинання компаній, корпоративне захоплення як основа здійснення рейдерських операцій... 5. Стратегії бізнесу, що використовуються при корпоративному захопленні чи поглинанні компанії... Тема 5. Рейдерство і рейдери: економічний, політичний і правовий аспекти вивчення проблеми... 1. Поняття та ознаки рейдерства в сучасному економічному просторі. Основні погляди і трактування даного поняття... . 2. Види рейдерів... 3. Основні схеми та учасники здійснення рейдерських операцій... 4. Типові приклади здійснення рейдерських операцій в Україні... Тема 6. Способи здійснення рейдерства та формування стратегії захисту... 1. Характерні ознаки рейдерської атаки... 2. Етапи здійснення рейдерських операцій... 3. Основні форми і способи здійснення рейдерства... 4. Протидія рейдерам... 5. Основні способи організації економічної і майнової безпеки бізнесу... Тема 7. Попередження здійсненя захоплення та поглинання компанії рейдерами... 1. Організаційно-економічні заходи щодо попередження рейдерства... 2.Захист підприємств від рейдерських операцій... 3. Стратегічні заходи захисту від рейдерства... 4. Тактичні заходи захисту від рейдерства... Додатки... Замість післямови... Список використаної літератури...-
dc.language.isoukuk
dc.titleЕкономічна та майнова безпека бізнесуuk
dc.typeLearning Objectuk
dc.format.pages180-
dc.subject.bbk65.9 (4Укр.)uk
dc.subject.bbk290.4-
dc.relation.references1. Актуальные проблемы устойчивого развития : монографія / В. А. Акимов, Е. В. Бридун, М. Ю . Ватагин и др.; под общ. ред. И. В. Недина – К. :Знание Украины, 2003 .– 405 с. 2. Алексєєв І. Грінмейл як частина сучасних корпоративних відносин / І. Алексєєв // Правовий тиждень. – 2011. – No 24. – С.22-28. 3. Андрощук Г. Коммерческая тайна и конкуренция / Г. Андрощук, Л. Вороненко // Проблемы науки. – 1999. – No 6. – С. 49-53. 4. Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство : монографія / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта, В.А. Паляниця та ін. – Тернопіль : Тернограф, 2008. – 424 с. 5. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф; пер. с англ. науч. ред. и автор перев. Л. Евенко. – М. : Экономика, 1999. – 519 с. 6. Ареф'єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О.В. Ареф'єва, Т.Б. Кузенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 170 с. 7. Бабіна Н. О. Інноваційні технології управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового розвитку / Н. О. Бабіна // Проблеми науки. – 2013. – No 11. – С. 41 -46. 8. Баклажова Л. В. Економічна політика безпеки на підприємстві: цілі та завдання / Л. В. Баклажова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – No 5. - С. 156-159. 9. Бандурка О.М. Основи економічної безпеки / [О.М. Бандурка, В.Є. Духов, Т.Я. Косянчук, І.М. Черв’яков]. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с. 10. Барановський О.І . Економічна безпека : навч. посіб. / О.І. Барановський, Л.В. Герасименко О.Є Користін; за заг. ред. О.М. Джужі. – К. : Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. 11. Безбожний В.Л. Суть кадрової складової системи економічної безпеки підприємства / В.Л. Безбожний // Безпекознавство: теорія та практика : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Луганськ, 15 березня – 15 квітня 2014 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 28- 30. 12. Белов В. Правовая охрана конфиденциальности коммерческой тайны / В. Белов // Право и экономика. – 1993. – No 13-14. – С. 12 -21. 13. Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия [Електронний ресурс] / В.В. Белокуров. – Режим доступу: http: // www. safetyfactor. Ru 14. Белопольский Н.Г. Энвироника – наука о развитии и совершенствовании общества и мира / Н.Г. Белопольский. – Донецк- Мариуполь: ИЭП НАН Украины, 1997. – 330 с. 15. Бєлоус Н. Д. Дослідження методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки підприємства / Н. Д. Бєлоус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – No 6. – С. 124-129. 16. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М.А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – No2. – С. 17-29. 17.Береза З.В. Суть і складові економічної безпеки підприємства / З.В. Береза // Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка” Хмельницького економічного університету. – 2009. – Вип. No4 (16). Т . 2. – С. 59-64. 18. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2005. – No 3. – С. 125-128. 19. Білорус О. Г. Глобалізація і безпека розвитку : [монографія] /О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ. – 2001.– 733 с. 20. Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки підприємства: принципи побудови, функції, структура / Н. В. Білошкурська // Економіка та держава. – 2013. – No 12. – С. 24-29. 21. Білошкурська Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н. В. Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. —2010. — No 12 (114). — С. 101-105. 22. Боброва А. Создание системи фінансового мониторинга / А. Боброва // Маркетинг – 2003. – No5. – С.36 -45. 23. Бобров Є. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки / Є. Бобров // Економіка України. – 2012. –No 4. – С. 80-85. 24. Бойкевич О. Р . Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної Бондаренко О. М. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.07.04 / О.М. Бондаренко. – К., 2004. – 19 с. 25. Болгар Т. М. Роль фінансової безпеки підприємства в системі антикризового управління / Т. М. Болгар. // Ефективна економіка. – 2013.– No4. – С.65-67. 26. Бочуля Д. В. Новітні загрози для фінансово-економічної безпеки підприємства / Д. В. Бочуля // Стратегічні орієнтири. –2012. No1. – С.36-43. 27. Бурдіна О.А. Державне регулювання економіки як фактор економічної безпеки України / О.А. Бурдіна, М.П. Кептене // Шляхи України до економічної безпеки: матеріали наук. -практ. конф. (Харків, 14 квітня 2006р.). – Харків, 2006. – С. 188-191. 28. Ваганова Л. В. Оцінка інтерфейсної складової економічної безпеки машинобудівних підприємств / Л. В. Ваганова // Економіка Розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2013. – No 2 (66). – С. 81-85. 29. Васечко Л. І. Огляд понятійного апарату фінансово-економічної безпеки підприємства / Л. І. Васечко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – No 9. –С. 115-118. 30. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т.Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с. 31. Васильців Т. Г. Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки. / Т. Г. Васильців, О.Р. Ярошко. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – No 21.– С. 132-136. 32. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємсництві: монографія / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 33. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку : наук. доповідь / О. С. Власюк // Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К. : Вид-во НІПМБ, 2008. – 48 с. 34. Войнаренко М.П Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі: монографія / [Войнаренко М.П., Дуда Т.Т ., Лук’янова В.В., Яременко О.Ф.] за наук. ред. М.П. Войнаренка. – Хмельницький. : ХНУ, 2008. – 382 с. 35. Гаврилюк А.М. Формування системи управління економічною безпекою підприємства / А.М. Гаврилюк // Економіка та держава – 2005. – No 10. – С.43-45. 36. Галиця І.О. Внутрішні венчури як механізм стимулювання інноваційного процесу / І.О. Галиця // Наука та інновації. – 2008. – Т . 4, N4. – С. 85-94. 37. Герасименко О.М. Індикатори оцінки стану системи економічної безпеки торговців цінними паперами : монографія / О.М . Герасименко. – Черкаси : ТОВ “Маклаут”, 2012. – 408 с. 38. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки / К.С. Горячева. // Економіст. –2003.– No8. – С.65-67. 39. Гришова І. Ю . Формування фінансової складової економічної безпеки підприємницької діяльності машинобудівних підприємств / І. Ю . Гришова, Т. С. Шабатура // Інноваційна економіка. – 2013. – No4. – С.319-323. 40. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – СПб: Питер, 2002. – 160 с. 41. Губський Б. В. Економічна безпека України : методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б. В. Губський. – К. : ДП Укрархбудінформ, 2001. – 122 с. 42. Гусев В.С. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов / [В.С. Гусев, В.А. Демин, Б.И. Кузин и др.] – СПб.: Питер, 2004. – 288 с. 43. Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю . Гічова // Фінанси України. – 2008. – No4. – С. 88– 97. 44. Економічна енциклопедія: в 3-х томах / під ред. Л. І. Молдована. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – Т . 1. – 864 с. 45. Економіка підприємства: підручник / [М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.]; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 46. Економічна безпека : навч. посіб. / З. С. Варналій, П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул [та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с. 47. Єлисєєва О. Моніторинг як метод інформаційно -статистичного дослідження стану виробничо-економічних систем / О. Єлисєєва, М. Зайцева // Економіст. – 2007. – No2. – С.58-60. 48. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко – К.: Київ. нац. торг.-екн. ун-т, 2001. – 309 с. 49. Жаліло Я.А. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я.А. Жалило // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К.: Сантисанга, 2001. – С. 141-142. 50. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД. 2003. – 224 с. 51. Живко З. Б. Стратегічне планування в системі економічної безпеки підприємства / З. Б. Живко // Проблеми науки. – 2012. – No4. – С.32- 38. 52. Жихор О.Б. Фінансова безпека підприємства як економічна категорія / О.Б. Жихор, А.А. Фоменко // Фінансовий простір. – 2012. – No3(7). – С. 46-49. 53. Журавель М. Ю . Проблеми визначення сутності економічної безпеки підприємства / М. Ю. Журавель, Т. В. Полозова, О. В. Стороженко // Інноваційна економіка. – 2013. – No 6. – С. 340-343. 54. Забродский В. А. Собственность, экономическая безопасность и государство / В.А. Забродский, Н.А. Кизим. – Харьков: АО “Бизнес- Информ”, 2007. – 96 с. 55. Забродский В. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В. Забродский, Н. Капустин // Бізнес- информ. – 2008. – No15-16 – С. 35-37. 56. Загородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки / О. Загородня // Економіка України. – 2004. – No11. – С. 34-41. 57. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – No 39. – С. 351. 58. Закон України «Про основи національної безпеки України» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року No 3200-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – No 14. – С.116. 59. Зеркалов Д.В. Економічна безпека : монографія / Д.В. Зеркало в. – К.:Основа, 2011. – 588 с. 60. Зеркалов Д.В. Рейдерство и антирейдерство : монографія / Д.В . Зеркалов. – К.:Основа, 2008. – 368 с. 61. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства: нав. посібн. для студ. вищ.навч. зак. // Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – Київ.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 62. Івахненков С. В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології: наукове видання. / С.В. Івахненков. – К.: Знання, 2005. – 286 с. 63. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. 2 -ге вид., доп., перероб. / С.М. Ілляшенко – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220с. 64. Ильяшенко, С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке] / С. Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. –No 3 (21). – С. 12-19. 65. Кавун С. В. Концептуальная модель системы экономической безопасности предприятия / С. В. Кавун // Економіка розвитку. – 2007. – No3. – С. 97-101. 66. Кавун С.В. Система економічної безпеки методологічні та методичні засади: монографія / С.В. Кавун. – Харків: Вид-тво ХНЕУ, 2009. – 300 с. 67. Камлик М.І . Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: навч. посібник / М.І. Камлик. – К.: Атака, 2005. – 432 с. 68. Карчевська Л.О. Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.О. Карчевська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – No38. – 44 -49 с. 69. Качинський А.Б. Засади системного аналізу безпеки складних систем / А. Б. Качинський ; заг. ред. В. П. Горбулін ; Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, Рада національної безпеки і оборони України. Інститут проблем національної безпеки. – К.: Євроатлантикінформ, 2006. – 336 с. 70. Керницька М. І. Актуальність проблеми оцінювання рівня економічної безпеки промислових підприємств / М. І. Керницька // Проблеми науки. - 2010. – No 11. – С. 32-35. 71. Кириченко О. А. Деякі критерії оцінки економічної безпеки підприємства / О. А. Кириченко, О. М. Івченко // Інвестиції : практика та досвід. - 2008. - грудень (No23). - С. 22 -24. 72. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, Т. Сухорукова // Економіка України. – 1998. – No 10. – С. 48-51. 73. Ковалев Д. Количественная оценка уровня экономической безопасности предприятия / Д. Ковалев, И. Плетникова // Экономика Украины. – 2001. – No 4. – С. 35–40. 74. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення : монографія / Г. В.Козаченко, В.П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с. 75. Козаченко Г.В. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / Г.В. Козаченко. – Луганськ : Еталон, 2010. – 282 с. 76. Колісник О. Я. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально- економічного розвитку держави [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.08.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Ярославович Колісник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с. 77. Корієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук.: спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва / А.В. Корієнко. – К., 2000. – 19 с. 78. Корягіна С. В. Економічна оцінка та планування життєвого циклу розвитку підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / С.В. Корягіна; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 21 с. 79. Крамарева О. М. Економічна безпека країни в умовах глобалізації / О. М. Крамарева // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрями зміцнення: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 10 жовтня 2008р.). – Харків : ХНУВС,2007. – С. 45-49. 80. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування : монографія / І.В. Кривов’язюк. – Луцьк: «Надстир’я», 2007. – 260 с. 81. Крысий А.В. Безопасность предпринимательской деятельности / А.В. Крысий. – М.: Финансы и кредит, 2006. – 379 c. 82. Куркін М.В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств : навч. посібник / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, Д.В . Назаренко. – Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ІНЖЕК., 2010. – 300 с. 83. Лепейко Т.І. Управління змінами як засіб забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання / Т.І . Лепейко, А.С. Чистякові // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрями зміцнення: матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 27 жовтня 2006р.). –Харків : ХНУВС,2007. – С. 41. 84. Лисенко М.С. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств/ М.С. Лисенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – No7. – с. 137-140. 85. Лысенко Ю.Г. Механизмы управления экономической безопасностью: [монографія] / Ю.Г. Лысенко, С.Г.Мищенко, А.А.Спиридонов. – Донецк: Дон НУ, 2002. –178 с. 86. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико- методологічні засади та практичний інструментарій / Л.О. Лігоненко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 580 с. 87. Ліпич Л.Г. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств : монографія / Л.Г. Ліпич, А.О. Фатенок-Ткачук. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010. – 220 с. 88. Ліпкан В.А. Безпекознавтво: навч. посіб. / В.А. Ліпкан. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – 208 с. 89. Лук‘янова В.В. Економічна безпека України і загрози тіньового підприємництва / В.В. Лук’янова // Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – Луганськ: СНУ, 2009. – No21, Ч. 2. – С. 14 -19. 90. Лук‘янова В.В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємства / В.В. Лук’янова, Ю.В. Шутяк // Вісник соціально- економічних досліджень. – Одеса: Одеський державний економічний університет, 2010 – Вип.38. – С. 302-307. 91. Ляшенко О. М . Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства / О. М . Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємство. – Луганськ: В-во СНУ ім.Даля. – 2007. – No17 (2) – С.179-187. 92. Макаренко І.О. Механізм фінансової стабілізації машинобудівного підприємства в ринкових умовах / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки – 2006. – No1. – С.31-37. 93. Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління / Віталій Малащенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. –No 3. – С. 283-291. 94. Малюта Л. Елементи енергетичної безпеки підприємств і підприємництва як умова стабільного розвитку та успішної діяльності регіонів у ринковій системі господарювання / Б. Андрушків, Л.Малюта // Економіка і держава. – 2008. – No1. – С. 9–12. 95. Малюта Л. Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин / Л.Малюта // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – No10. – С.14-17. 96. Малюта Л. Рейдерство як економічна аномалія / Б. Андрушків, Л.Малюта // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – No3(17). – С. 44-48. 97. Малюта Л. Інноваційна складова економічної безпеки підприємства і підприємництва / Л.Малюта // Матеріали всеукраїнської наукової конференції Тернопільського державного технічного університету імені І.Пулюя, (Тернопіль, 13-14 травня 2009 р.). – Тернопіль: ТДТУ, 2009. – С. 323. 98. Малюта, Л. Я. 99. Малюта Л. Особливості організації та забезпечення економічної безпеки підприємства й підпримництва в умовах суспільних трансформацій/ Л.Малюта, О. Погайдак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип.1. – Т.3. – С.97-102. 100. Малюта Л. Організація економічної безпеки в контексті активізації розвитку товаровиробництва / Л. Малюта, О. Руда // Галицький економічний вісник. – 2012. – No3 (36). – С. 35-42 101. 102. Малюта Л. Стан та тенденції розвитку венчурного фінансування в Україні/ Л.Малюта, А. П.Колесніков, А.Р .Бабій // Інноваційна економіка. Тернопіль : ТНЕУ. – Вип. 5 (31). – 2012. – С.278-282. 103. Малюта Л. Економічна безпека підприємства як фактор забезпечення ефективності товаровиробництва / Л.Малюта, О. Руда // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги-XXI, 2013. – С. 215-225. 104. Малюта Л.Я. Семіотика вирішення проблем ресурсно-економічної безпеки : колективна монографія/ [Л.Я.Малюта, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак, О. Руда]. – Тернопіль: ТОВ «Тернограф», 2013. – 306 с. 105. Малюта Л. Інструменти екологічно зорієнтованого управління підприємством / Л.Малюта, Л.Мельник // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 178-187. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf. 106. Малюта Л. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства /Л.Малюта, Л.Мельник, О.Погайдак // Галицький економічний вісник. – 2014. – No1(44). – С. 21–29. 107. Малюта Л. Індустріальні парки – інноваційний вектор розвитку промислового виробництва / Л.Малюта // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С 264-276. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14mlyrpv.pdf. 108. Малюта Л. Методологія формування комплексної системи економічної безпеки підприємства / Л.Малюта // Економіка і управління. – 2014. – No4 (64). – С. 50-57. 109. Малюта Л.Я Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання : колективна монографія / За заг.ред. д.е.н., доц. С.А.Ткаченка д.е.н., доц. М.С.Пашкевич Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. – 179с. – С. 110. Малюта Л. Діагностика інтелектуально-кадрової складової забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств / Л.Малюта // Вісник економічної науки України. –2015. –No1(28). – С. 89-93. 111. Малюта Л. Фінансова складова в системі забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.Малюта // Економіка і управління. – 2015. – No2 (66). – С. 108-114. 112. Малюта Л. Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок / Л.Малюта, Л. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – No2 (72). – С.139-144. 113. Манцуров І. Г. Економічна безпека підприємства: сутність та види / І. Г. Манцуров, О. В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. – No4. – С. 75-78. 114. Мартинюк В.П. Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія : монографія / В. П. Мартинюк. – Тернопіль : Астон, 2010. – 256 с. 115. Медведкіна О.Є. Трансформація національного банківського сектору України в умовах посткризової безпеки / О.Є. Медведкіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – No3. –С.24 –29. 116. Мелихов А. А. Эволюция подходов к содержанию категории «экономическая безопасность предприятия» / А. А. Мелихов, Э. В. Камышников // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2009. – No 19. – С. 316-319. 117. Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів : монографія / О.Г. Мельник. – Львів : Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. – 188 с. 118. Мельник О. О. Дослідження сучасних тенденцій та визначення методологічних основ забезпечення економічної безпеки підприємства / О. О. Мельник // Економіка розвитку. – 2011. – No3. – С. 115-118. 119. Мігус І. П. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / І. П. Мігус, С. М. Молдаванцев О. О. Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємства / Олексій Олександрович Молдаванцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.82531- Kompleksnaya_sistema_obespecheniya.html 120. Міхаліна І.Г. Актуальні проблеми розвитку лізингу в Україні / І. Г. Міхаліна // Статистика України. – 2005. – No3. – С. 31-33. 121. Михайленко В.М. Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки підприємств: монографія / В.М. Михайленко, С.О. Ареф’єва. – Львів: Українська акад. друк., 2010. – 224 с. 122. Михаліцька Н. Я. Еколого-економічна безпека як складова системи національної безпеки / Н. Я. Михаліцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. – 2012. – Вип. 2. – С. 107-119. 123. Михасюк І. Економічна безпека країни в умовах глобалізації. / І. Михасюк – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 42 с. 124. Мойсеєнко І.П. Методика діагностики рівня економічної безпеки банку / І.П. Мойсеєнко, О.А. Мартинюк // Збірник наукових праць “Економічні науки”, 2012. – Вип.8. – С. 55 - 65. 125. Молдаванцев О. О. Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємства / Олексій Олександрович Молдаванцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.82531- Kompleksnaya_sistema_obespecheniya.html 126. Моторин Р.М. Статистика для економістів : навч. посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – К.: Знання, 2009. – 460 с. 127. Мунтіян В.І . Економічна безпека України : монографія / В.І. Мунтіян. – К.: Квіц, 1999. – 464 с. 128. Нижник В.М. Економічна дипломатія та економічна безпека України: навч. посібник / В.М. Нижник – Хмельницький.: ХНУ, 2007. – 299с. 129. Нижник В.М Тенденції та оцінка чинників підвищення ефективності функціонування підприємств машинобудування : монографія / В.М Нижник, М.В. Ніколайчук – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 359 с. 130. Новак А.Я. Як підняти українську економіку : монографія / А.Я. Новак. – Вид.2-ге доп. – К: Гнозіс, 2007. – 344 с. 131. Новікова О.Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізми забезпечення : монографія / О.Ф .Новікова, Р.В. Покотиленко. – Донецьк: КІНД ІЕПНАНУ. – 2006. – 408 с. 132. Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі: матеріали наук. -практ. конф. [Тернопіль, 25-26 листоп. 2010 р.] . Ч. 1 / ред.кол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. –360 с. 133. Огарок Л.Л. Системний підхід до управління економічною безпекою як регіональної складової державного механізму / Л.Л. Огарок // Менеджер (Вісник Дон.ДУУ). – 2005. – No 6. – С. 36-40. 134. Одинцов А.А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная безопасность) / А.А. Одницов. – М.: Международные отношения, 2003. – 328 с. 135. Ординський В.Л. Економічна безпека підприємства, організацій та установ : навч. посібн. / В.Л. Ортиннський І.С. Керницький, З.Б.Живко. – К.: Правова Єдність, 2009. – 535 c. 136. Оренчин О. Економічна безпека підприємства: реалізація та узгодження інтересів / Олександр Оренчин // Економічний аналіз. – 2012. –Вип. 10, ч. 4. – С. 272-275. 137. Орлов П.І. Основи економічної безпеки фірми / П.І. Орлов, В.Є. Духов. – Х.: ТОВ «Прометей-Прес», 2004. – 284 с. 138. Основи економічної безпеки : підручник / Бандурка О.М., Духов В.Е, Петрова К.Я., Червяков І.М. –Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ., 2003. –236 с. 139. Основы экономической безопасности: государство, регион, предприятие, личность / под ред. Е.А. Олейникова. – М.: ЗАО «Бизнес- школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с. 140. Особливості гарантування економічної безпеки підприємницької діяльності в ринкових умовах : монографія / О.Ф. Долженков, Ж.О. Жуковська, О.М. Головченко; За заг. ред. О.Ф. Долженкова. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2007. – 208 с. 141. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 142. Офіційний веб-сайт Інформаційного агентства УНІАН: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.net 143. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення : монографія / Г.А. Пастернак-Таранушенко. – К.: Київський економічний інститут менеджменту, 2003. – 320 с. 144. Пашнюк Л. О. Економічна безпека підприємства: сутність, складові та фактори забезпечення / Л. О. Пашнюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – No 22. – С. 48-50. 145. Пащенко Д.О. Перспективи розвитку національної системи забезпечення економічної безпеки в Україні / Д.О. Пащенко // Шлях України до економічної безпеки: матеріали науково-практичн. конф. (Харків, 14 квітня 2006р.). – Харків, 2006. – С. 57-60. 146. Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категоріія / А. Пекін // Економіст. – 2007. – No8 : Спецвипуск. – С.23-25. 147. Петрашова О. М. Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України / О. М. Петрашова // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2011. — No2. — С. 19–26. 148. Подік І. І . Нормативно правове забезпечення економічної безпеки України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Economics/24439.doc.htm 149. Подлужная Н. Управління економічною безпекою як засіб підвищення ефективності промислового виробництва / Н. Подлужная. // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: сб. науч. трудов НАНУ. Институт экономики промышленности – Донецк, 2000. – Т2. – С 43-54. 150. Полушкин О.А. Управление безопасностью предприятия в условиях рыночной экономики / О.А. Полушкин. // Закон и право. – 2005. – No 10. – С. 23-27. 151. Пономаренко В.С. Механизм управления предприятием: стратегический аспект / [В.С. Пономаренко, Е. Н. Ястремская, В.М. Луцковский и др.] . – Харьков.: ХГЭУ, 2002. – 252 с. 152. Пономаренко В. С. Концептуальні основи економічної безпеки. Монографія / В. С. Поноаренко, С. В. Кавун. – Харків: ХНЕУ, 2008. – 256 с. 153. Попович П. Економічна безпека підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України / П. Попович // Вісник ТАНГ. – 2002. – Вип. 2. – С. 93-96. 154. Поповіченко Ю. А. Методологічні підходи до діагностики економічної безпеки підприємства / Ю. А. Поповіченко // Інноваційна економіка. – 2012. – No 4. – С. 154-157. 155. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011р. No1130. Про затвердження державної програми розвитку внутрішнього виробництва : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1130-2011-%EF 156. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF 157. Поручник А.М., Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк – К.: КНЕУ, 2000. – 172 с. 158. Предборський В.А. Економічна безпека держави: монографія / В.А. Предборський. – К.: Кондор, 2005. – 391 с. 159. Приходько С.В. Формування адекватного реальним виробничо- господарським процесам комплексу заходів реагування на загрози економічній безпеці / С.В. Приходько // Інвестиції практика та досвід. – 2011.– No4.– С.52-55. 160. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [Жаліло Я.А., Архієреєв С.І ., Базилюк Я.Б. та ін.] . – К.: НІСД, 2006. – 120 с. 161. Протопова Н.А. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємства / Н.А. Протопова // Науково-виробничий журнал: Держава та регіони, 2011. – С. 190–193. 162. Прохорова В. В. Економічний розвиток підприємств: теоретико- методологічний підхід: монографія / В. В. Прохорова. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 523 с. 163. Радіонова О. Ю . Формування економічної безпеки конкурентного потенціалу підприємств АПК : монографія / Н.Л. Недодаєва, О.М. Чауговський, Д.В. Солоха, Я.Р . Ярема. – Луганськ: В-тво “Ноулідж” , 2011-104 с. 164. Реверчук Н.Й Економічна безпека України : навчальний посібник / Н.Й. Реверчук, Я.Й Мелик, І.І.Кучицький, С.К. Реверчук. – Львів, 2000, – 188 с. 165. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: монографія / Н. Й. Реверчук. — Львів: Львів. банків. ін-т НБУ, 2004. – 195с. 166. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємництва в Україні: дис. ...кандидата екон. наук: 08.02.03/ Реверчук Надія Йосипівна. – Л., 2004. – 227 с. 167. Селюченко Н.Є. Фінансова складова в системі економічної безпеки підприємства / Н.Є. Селюченко, В.П. Кічор, М.В. Зимин // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту : матер. всеукраїнської наук. - практ. конф.( Львів 8-10 листопада 2007 р). – Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – С.261-264. 168. Серебрянников В.В. Социальная безопасность России / В.В. Серебрянников, А. Т. Хлопьев. – М. : ИСПИ РАН, 1996. – 352 с. 169. Сидоренко-Стеценко С.Д. Сутність проблеми економічної безпеки України та методи її моделювання / С.Д. Сидоренко-Стеценко // Вісник Черкаського університету, 2009. – No 152. – С. 109–114. 170. Система економічної безпеки держави / за редакцією д.е.н., проф. Сухорукова А.І. – Київ : Видавничий дім Стилос. – 2011. – 350 с. 171. Сільченко А.І . Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку / А.І . Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2010. — No 1(9). — С. 31-36 172. Скринський Р.М. Методичний підхід до економічного оцінювання інвестиційної привабливості підприємств машинобудування / Р.М. Скринський // Регіональна економіка. – 2008. – No 4. – С. 185–192. 173. Соколенко Т.М. Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки. Матеріали VII міжнародної наук. -практ. інтеренет-конф. «Сучасна наука ХХІ століття» (19-21 травня 2011 р., Київ) [Електронний ресурс] / Т.М. Соколенко. – Режим доступу: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah- tranzitivnoyi-ekonomiki 174. Сопко В. В. Контролінг як засіб забезпечения системи економічної безпеки підприємства / В. В. Сопко, О. М. Ромашко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – No 2. – С. 176-179. 175. Сорока Л. С. Обліково-інформаційна система в управлінні економічною безпекою для різних поведінкових моделей підприємства / Л. С. Сорока // Облік і фінанси. – 2013. – No 1. – С. 51-55. 176. Сорокіна І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І. В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – No12. – С. 114-122. 177. Соснин А.С. Менеджмент безопасности предпринимательства: учеб. пособ. / А.С. Соснин, П.Я. Прыгунов – К.: Европ. ун-т, 2002. – 357 с. 178. Стеценко С. П. Економічна безпека: сутність і структура / С. П. Стеценко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – No24. – С. 104- 106. 179. Стеценко С. П. Облікові системи різного рівня як основа забезпечення економічної безпеки / С. П. Стеценко // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – No 22. – С. 105-107. 180. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І . Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 181. Сухоруков А.І . Система економічної безпеки держави : монографія / А.І.Сухоруков. – Київ: Видавничий дім Стилос. – 2011. – 350 с. Сухорукова Т. Индикаторы ресурсной безопасности предприятия / Т. Сухорукова // Бизнес Информ. – 1998. – No 6. – С. 44-47. 182. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура проблемы / В.Л. Тамбовцев // Вестн. Моск. ун-та. – сер.6.Экономика, 1995. – No3. – С. 3 -9. 183. Телефанко Н.Б. Теоретичні основи економічної безпеки країни / Н.Б . Телефанко, І.О. Ревак // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрями зміцнення: матеріали наук. -практ. конф. (Харків, 10 жовтня 2008р.). –Харків : ХНУВС,2007. – С. 76-78. 184. Тихомиров Ю.А. Публічне право : падіння і злети / Ю.А. Тихомиров // Держава і право. –1996. –No 1. – С. 3-12. 185. Ткач В. О. Механізм формування економічної безпеки : монографія / В. О. Ткач. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – 272 с. 186. Ткаченко А. М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства / А. М. Ткаченко, О. Л. Резінков // Вісник економічної науки України. – 2010. – No1. – С. 101-106. 187. Токар В. В. Еволюція наукових поглядів на ієрархізацію економічної безпеки / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – No3. – С. 12-17. 188. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник для вузов/ А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. – 1998. – 576 с. 189. Третяк В. В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В. В. Третяк, Т. М. Гордієнко // Економіка та держава. – 2010. – No1. – С. 6- 8. 190. Тринька Л. Я. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств / Л. Я. Тринька. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/15960/ 191. Турило А.А. Оцінка результативності, ефективності, продуктивності і збитковості підприємства : монографія / А.А Турило, А.М. Турило. – Кривий Ріг: «Етюд-Сервіс», 2009. – 196 с. 192. Турило А.М. Економічна безпека підприємства : монографія / А.М . Турило, С.Б. Новак, С.В Капітула. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 140с. 193. Федоренко І. А. Розвиток концептуальних підходів до визначення економічної безпеки промислових підприємств / І. А. Федоренко, В. І . Мейта // Інноваційна економіка. – 2013. – No 5. – С. 304-308. 194. Федулова Л.І . Актуальні проблеми менеджменту в Україні / Л.І . Федулова. – К.: Фенікс, 2005. – 320 с. 195. Філіппович О. П. Основні ризики економічної безпеки підприємства / О. П. Філіппович // Економіка АПК. – 2011. – No 12. – С. 173-176. 196. Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика : монографія / М. В. Фоміна. – Донецьк: Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2005. – 141 c. 197. Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки відкритих акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія / В.І. Франчук – Львівський держ. унів.внутр. справ, 2010. – 440 с. 198. Франчук В.І. Теоретична модель системи забезпечення економічної безпеки акціонерних підприємств / В.І. Франчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. – С. 155-162. 199. Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання / О.Г. Харламова // Фінанси України. – 2005. – No3. – С. 57-64. 200. Хринюк О. С. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи / О. С. Хринюк, М. Р . Корчовна // Ефективна економіка. – 2015. – No3. С.167-174. 201. Царенко О.М. Економіка розвитку : підручник / О.М. Царенко, Н.О. Бей, І.І. Дяконова, за ред. д.е.н., професора І.В. Сало. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 590 с. 202. Циганов В.В. Політична безпека і безпечна політика: складові, ознаки, стан, тенденції / В.В. Циганов. – К. : Ніка-Цнтр, 2006. – 53 с. 203. Чаварга Н. І. Грінмейлінг як особливий вид поглинання компаній [Електроний ресурс] / Н. І . Чаварга. - Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=1765. 204. Червяков І.М . Основи економічної безпеки : підручник / І.М. Червяков. – Харків: вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с. 205. Чесноков А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС / А.В. Чесноков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – No 6. – С.180-191. 206. Чорна О. Ю. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства / О. Ю Чорна, А. Г.Високоленко // Безпекознавство: теорія та практика : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, Луганськ, 15 березня – 15 квітня 2014 р. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 51-53. 207. Чорнодід І.С. Економічна безпека як категорія економічної теорії / І.С. Чорнодід // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – No11. – С.13-20. 208. Чумакова Т. М. Аналіз сучасного стану машинобудівного комплексу / Т.М Чумакова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – No2. – С. 58– 62. 209. Чумарин И. Что такое кадровая безопасность компании? / И. Чумарин //Кадры предприятия. – 2003. – No 2. – С.6-14. 210. Чупров С.В. Риск и управление устойчивостью промышленного предприятия / С.В. Чупров // Управление риском. – 2004. – No2. – С.20- 24. 211. Шабатура Т. С. Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства / Т. С. Шабатура, І. Ю . Гришова // Облік і фінанси. – 2013. – No1. – С. 99-104. 212. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навчальний посібник/ Швайка Л.А. – К. Знання, 2006. – 435 c. 213. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або Як перемогти зловживання персоналу / Н. Швець // Персонал. – 2006. – No5 – С. 45-58. 214. Шевченко І. Особливості забезпечення системи економічної безпеки підприємства / Ірина Шевченко // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2008. – Вип. 10. – С. 178-181. 215. Шемаєва Л. Г. Визначення властивостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства / Л. Г. Шемаєва, О. М. Ляшенко // Фінанси України. – 2012. – No10. – С. 76-83. 216. Шемаєва Л. Г. Когнітивний підхід до прогнозування економічної безпеки підприємства / Л. Г. Шемаєва // Проблеми науки. – 2009 – No12. – С. 24-29. 217. Шемаєва Л.Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища: монографія / Л.Г. Шемаєва. – К.: Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України, 2009. – 357 с. 218. Шкарлет С. М. Еволюція категорії "безпека" внауковому та економічному середовищі / С. М. Шкарлет // Формування ринкових відносин. – 2007. – No6. – С.7-12. 219. Шнипко О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект : монографія / О.С. Шнипко. – К. : Генеза, 2006. – 285 с. 220. Штангрет А. М. Методологічні засади економічної безпеки підприємства в Україні / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – No3. – С. 105-109. 221. Штамбург Н.В. Складові економічної безпеки підприємства / Н.В . Штамбург // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – No1. – С. 490-496. 222. Штангрет А. М. Теоретичні підходи до визначення ієрархічних рівнів категорії "економічна безпека" / А. М. Штангрет, О. М. Петрашова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – No1. – С. 24-29. 223. Щербакова Н.С. Аудит інформаційної безпеки: навч. посіб. / Н. С . Щербакова. – Харків: Ескада, 2004. – 328 с. 224. Юр'єва І. А. Системний підхід як складова економічної безпеки підприємства / І. А. Юр'єва // Інноваційна економіка. – 2012. – No 12. – С. 284-286. 225. Якубович З. Ідентифікація загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства / З.Якубович // Галицький економічний вісник. – 2010. – No3(28). – С.107-112 226. Якубович З. Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства / З. Якубович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – січень-березень (No1). – С. 81-86.-
dc.contributor.affiliationАвтор творчої ініціативи: Малюта Л.Я ., к.е.н, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя).-
dc.contributor.affiliationНауковий консультант: Андрушків Б.М., д.е.н. проф., Заслужений діяч науки і техніки України, зав.кафедри інноваційної діяльності та підприємництва (Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя).-
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послугItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools