Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41152

Title: Методичні вказівки до практичної роботи №12 на тему: Моделювання та аналіз процесу лиття під тиском в середовищі програмного продукту solidworks plastics з дисципліни „CAM і CAE системи машинобудівних виробництв"
Authors: Васильків, Василь Васильович
Радик, Дмитро Леонідович
Данильченко, Лариса Миколаївна
Паращук, Владислав Романович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до практичної роботи №12 на тему: Моделювання та аналіз процесу лиття під тиском в середовищі програмного продукту solidworks plastics з дисципліни „CAM і CAE системи машинобудівних виробництв" / Укладачі: Василь Васильович Васильків, Дмитро Леонідович Радик, Лариса Миколаївна Данильченко, Владислав Романович Паращук. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023. — 42 с.
Issue Date: 19-Apr-2023
Submitted date: 27-Apr-2023
Date of entry: 23-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра інжинірингу машинобудівних технологій
Committee members: Олексюк, Василь Петрович
UDC: 621.01(07)
Number of pages: 42
Abstract: Методичні вказівки призначені для практичних занять та самостійної роботи студентів, а також дистанційного навчання зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» та блоку вибіркових дисциплін інших спеціальностей. Мета роботи: Набуття практичних навичок з моделювання процесу лиття полімерних деталі під тиском у прес-форму в середовищі програмного продукту SolidWorks Plastics, визначення місць розміщення та кількості ливників для реалізації такого процесу, виявлення причин появи та усунення можливих дефектів, визначення оптимальних режимів роботи для підвищення якості виконання виробу.
Description: Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
Content: 1 МЕТА РОБОТИ 2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 2.1 Загальне поняття про технологію лиття під тиском 2.2 Модуль програмного аналізу SOLIDWORKS PLASTICS 2.3 Вихідні дані для моделювання та аналізу процесу лиття під тиском 2.4 Основні етапи підготовки даних, моделювання та аналізу процесу лиття деталі 2.5 Програмне забезпечення для виконання роботи 3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА СТРУКТУРА ЗВІТУ 4 ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНУ РОБОТУ 5 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 6 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Додаток А. Приклад звіту про результати аналізу процесу лиття деталі під тиском за допомогою інструменту SOLIDWORKS PLASTICS
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41152
Copyright owner: © Васильків Василь Васильович, 2016
© Радик Дмитро Леонідович, 2023
© Данильченко Лариса Миколаївна, 2023
© Паращук Владислав Романович, 2023
References (Ukraine): 1. Комп’ютерне моделювання багатотільних моделей [Електронний ресурс]: конспект лекцій для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності: 163 «Біомедична інженерія» всіх форм навчання / уклад.: Ю. Г. Сагіров. – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – 104 с. – Режим доступу: https://events.pstu.edu/bioart/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/ computer-multi-body-design-lekcziyi-skorocheno.pdf
2. Formalized description and synthesis of schemes for shaping helical flights and auger billets based on the componentic methods / Vasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitry Radyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 44–57.
3. Терміни та визначення в технічній творчості й наукових дослідженнях. Посібник / Укладачі: Пилипець М.І, Васильків В.В., Радик Д.Л. – Тернопіль: Вид.-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. – 294 с.
4. Експериментальні дослідження у технології машинобудування. Навчальний посібник з дисципліни ”Наукові дослідження і теорія експерименту”. Уклад. Васильків В.В., Радик Д.Л. – Тернопіль: Вид.-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2012. – 256 с. https://koha.tntu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-imageviewer.pl?biblionumber=77425
5. Васильків, В.В. Розвиток науково-прикладних основ розроблення технологій виробництва гвинтових і шнекових заготовок з використанням уніфікації: дис. ... д-ра. техн. наук: 05.02.08 / Василь Васильович Васильків; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2015. – 312 с.
6. Масан, В. О. Моделювання процесу лиття під тиском для тонкостінних деталей: магістерська робота: 131 "Прикладна механіка" / В. О. Масан; керівник роботи С. В. Бойко; НУ «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. – 75 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27699/1/Simonchuk_magistr.pdf
7. David C. Planchard SOLIDWORKS 2018 Quick Start with Video Instruction. – Published on: 2018 CSWP.
8. SOLIDWORKS Plastic-моделирование процессов литья под давлением в среде SOLIDWORKS. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Dl_5O4oIEM0
9. Gordon J., Total Quality Process Control for Injection Molding. Second Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2012. 824p.
10. Zafar K. Trouble Shooting in Plastic Injection Molding Machines. New Jersey: New Jersey Institute of Technology, 1993. 171 p.
11. Design and manufacturing of plastic injection mould [online] [accessed 2023-03-27]. Available from: http://old.bgk.uniobuda.hu/ggyt/targyak/seged/bagim1ennb/imw.pdf.
12. Tremblay T. Injection Moulding Part Design For Dummies, Proto Labs Special Edition. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2012. 66 p.
13.Mariya Konsulova-Bakalova Application of SolidWorks Plastic in the Training in Mechanical Engineering. Annual Journal [online]. 2017. Vol. 1. No. 1. Available from: https://doi.org/10.29114/ajtuv.vol1.iss1.37.
14.Injection Molding Simulation Analysis of a Computer Exhaust Fan Using SolidWorks® Plastics [online] [accessed 2023-03-27]. Available from: https://www.academia.edu/10394782/Injection_Molding_Simulation_and_Analysis_using_SolidWorks_TM_Plastics_for_a_Computer_Exhaust_Fan.
15.Injection Molding: Definition, Construction, Working Process, Advantages, Application [online] [accessed 2023-03-27]. Available from:: https://themechanicalengineering.com/injection-molding/.
16.What Is Plastic Injection Molding [online] [accessed 2023-03-27]. Available from: http://help.solidworks.com/2021/English/swplastics/c_plastic_injection_molding.htm.
17.Sullyfaizura Mohd Rawi, Suzilawati Alias, Siti Aishah Wahid Design and development mini compression molding for teaching and learning. Education and Social Sciences Review [online]. 2020, 1(2), p. 48-53. Available from: https://doi.org/10.2921/07essr57300
18 Mikell P. Groover Fundamentals of modern manufacturing: Materials, Processes, and Systems, John Wiley & Sons, Inc., 4th Edition [online] [accessed 2023-03-27]. 2002, p. 1028. ISBN-10: 0470467002, ISBN-13: 978-0470467008. Available from: https://www.fcusd.org/cms/lib/CA01001934/Centricity/Domain/4529/Fundamentals%20of%20Modern%20Manufacturing%20Materials%20%20Processes%20and%20Systems%20%204th%20Edition.pdf
19. CAM і CAE системи машинобудівних виробництв. Сторінка навчальної дисципліни на сервері дистанційного навчання ТНТУ. Режим доступу: https://dl.tntu.edu.ua/login.php?course=5425
20. Методичні вказівки для виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни: “CAM і CAE системи машинобудівних виробництв” / В. В. Васильків, Д. Л. Радик, М. Д. Сіправська. - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021. – 19 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_2SolidWorks Plastics.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open
Васильків-Титул-2.jpeg372,89 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools