Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30485
Title: Обгрунтування параметрів технологічного процесу індукційного наплавлення з використанням енергоощадного режиму
Other Titles: Substantiation of induction melting procedure parameters using energy saving mode
Authors: Шамрук, Юрій Гаррович
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Шамруку Ю.Г. Обґрунтування параметрів технологічного процесу індукційного наплавлення з використанням енергоощадного режиму : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Ю.Г. Шамрук — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 7 с.
Шамруку Ю.Г. Обґрунтування параметрів технологічного процесу індукційного наплавлення з використанням енергоощадного режиму : дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“/ Ю.Г. Шамрук — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 104 с.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Пулька, Чеслав Вікторович
UDC: УДК 621.791.927.7
Keywords: 131
прикладна механіка
ІНДУКЦІЙНЕ НАПЛАВЛЕННЯ
ІНДУКТОР
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК
ЗНОСОСТІЙКІ ПОРОШКОПОДІБНІ МАТЕРІАЛИ
ЕНЕРГООЩАДНИЙ РЕЖИМ
Abstract: Шамрук Ю.Г. Обґрунтування параметрів технологічного процесу індукційного наплавлення з використанням енергоощадного режиму. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 Прикладна механіка – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2019. Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології індукційного наплавлення долотоподібного леміша з використанням енергоощадного режиму. Проведений літературний огляд методів наплавлення, здійснено аналіз виробу, характеристики матеріалу та вибрано метод наплавлення. Обґрунтовано спосіб наплавлення. Запропоновано раціональне наплавлюване обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити показники виробництва та якості. Проведено аналітичні дослідження та запропоновано рекомендації щодо індукційного наплавлення долотоподібних лемішів з використання енергоощадного режиму для отримання експлуатаційних властивостей наплавленого шару з економною витратою електроенергії. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва при виробництві долотоподібних лемішів для народного господарства. Shamruk.Y.G. Substantiation of induction melting procedure parameters using energy saving mode . - The manuscript. The thesis for Master's Degree in specialism 131 Applied Mechanics – Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2019. The thesis is devoted to the improvement of technology of induction surfacing chisel blades using energy saving mode. The review surfacing methods has been carried out, product analysis, material characteristics and the surfacing method is selected. The rational welding equipment is offered and the corresponding technological equipment is developed, which will allow to improve indicators of production and quality. The analytical researches and suggestions for induction surfacing have been made chisel blades using energy saving mode to receive the operational properties of the deposited layer with economical consumption of electricity. The introduction of the proposed technology in production will contribute to the significant economic growth and production efficiency in the production of chisel blades for the national economy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30485
Copyright owner: Шамрук Юрій Гаррович, ТНТУ ім. І.Пулюя, ФМТ, м. Тернопіль, Україна, 2019
References (Ukraine): 1. Градиський Ю.О., Літовка С.В. Конструкція плугів загального призначення. Навчальне видання-Харків 2014. – 31 с. 2. Марочник сталей и сплавов [текст] / Под ред. В.Г.Сорокина. –М.: Машиностроение, 1989. – 640 с. 3. Хрущев М.М, Бабичев М.А. Сопротивление абразивному изнашению структурно-неоднородных материалов. Сб «Трение и износ в машинах», вып. М. Изд. АН СССР, 1958р. 415с. 4. Хрущев М.М, Трение, износ и микротвердость материалов, – М.: Машиностроение, –2015р. 512с. 5. Михальченков А.М., Жуков А.А., Михальченкова М.А. Технологические приемы армирования для повышения ресурса плужных лемехов // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2008, - №12. – с. 10-12. 6. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, випуск 43, част. ІІ. - М.І. Денисенко, В.І. Рубльов. Технологічні методи забезпечення довговічності робочих органів і надійності сільськогосподарських машин 2013р., 17 с. 7. Чернец М.В., Формирование и фрикционная стойкость эвтектических покрытий /Чернец М.В., Пашечко М.И., Голубец В.М. – Киев: Наукова думка, 1993. 8. Зміцнення лез ґрунтообробних робочих органів сільськогосподарських машин з утворенням ефекту самозагострювання / М. І. Денисенко, В. Д. Войтюк // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. - 2016. - № 6. - С. 175-182. 9. Тимошенко В.П., Боль А.А., Лесков С.П. Прграмирование режимов индукционной наплавки долотообразних лемехов // Автоматическая сварка – 1988. - №10. - С.73-74. 10. М. М. Хрущов, М. А. Бабичев, Исследование изнашивания металлов: Изд. Машиностроение АН СССР: 1960). 11. В. Н. Виноградов, Г. М. Сорокин, Износостойкость сталей и сплавов (Москва: Нефть и газ: 1994). 12. Патент № 95330 UA, МПК В23К 13/00. Спосіб наплавлення плоских сталевих деталей / Шаблій О. М., Пулька Ч. В., Базар М. С., Король О. І; заявник і власник Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. – № a 2009057495; заявл. 17.07.2009; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14, 2011р. 13. Дослідження мікроструктури і властивостей наплавленого металу, отриманого при індукційному нагріванні / О. Шаблій, Ч. Пулька // Вісник Тернопільського національного технічного університету. - 2009. - Т. 66, № 1. - С. 46-55. 14. Математична модель оптимізації енерговитрат індукційного наплавлення / Ч. В. Пулька, В. М. Барановський, В. Я. Гаврилюк, В. С. Сенчишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - 2015. - Вип. 226. - С. 386-393. 15. Корж В.М., Кузнецов В.Д., Борисов К.С., Ющенко К.А. Нанесення покриття: Навчальний посібник/За редакцією академіка НАН України К.А. Ющенка:-К.: Аристей, 2005.-204 с. 16. Рябцев И.А., Сенченков И.К. Теория и практика наплавочных работ — К.: «Екотехнолопя», 2013.-400 с. 17. Ткачев В.Н., Фиштейн Б.М., Казинцев Н.В., Алдырев Д.А. Индукционная наплавка твердых сплавов/– М.:Машиностроение, 1970.- 177 с. 18. Высокочастотные генераторы. Сайт http://nvzm.ru/index.php/generatory-vysokoj-chastoty. 19. http://www.inductorspb.ru/prod/vchg.htm. 20. Порошковая металургия и напиление покрития. Учебник для ВУЗов. В.Н. Анциферов Г.В. Бобров, Л.К. Дружинин и др. под ред. Митина Б.С.: Металургия, - 1987, 792 с. 21. Слухоцкий А. Е. и Рыскин С. Е. Индукторы для индукционного нагрева. Л., «Энергия», 1974. 264 с. 22. Ткачев В.Н. Индукционная наплавка твердых сплавов. – М.: Машиностроение. Москва. 1970. –177с. 23. Курсовое проектирование деталей машин: Учебние пособие / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. – 3-е изд. Стереотипное. Перепечатка с издание 1987 г. – М.:ООО ТИД «Альянс», 2005.-416с. 24. Охрана труда [текст] / [Е.Я. Юдин, С.В. Белов, С.К. Баланцев и др.]; Под ред. Е.Я. Юдина, С.В. Белова. - М.: Машиностроение, 1983. -432 с. 25. Левченко О.Г. Гігієна праці та виробнича санітарія у зварюваль-ному виробництві [текст] / Левченко О.Г.; -К.: Основа, 2004. -98 с. 26. М.П. Купчик Охорона праці. Лабораторний практикум [текст] / М.П. Купчик, М.П. Гандзюк, І.Ф. Степанець. - К.: Основа, 1998. - 224 с. 27. Справочник сварщика [текст] / Под ред. В.В.Степанова. – М.: Машиностроение, 1983. – 560 с. 28. Губський А.І. Цивільна оборона [текст] / Губський А.І. - К.:Міністерство освіти, 1995. -216 с. 29. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 438 с. 30. Кучерявий В.П. Екологія – Львів: Світ, 2001 – 500 с. 31. Юрченко Л. І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АВТОРЕФЕРАТ ШАМРУК.docx38,65 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Шамрук Ю.Г._ДРМ.pdf3,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools