Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29579
Title: Автореферат
Authors: Прийма, Антоніна Богданівна
Bibliographic description (Ukraine): 1. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Національного Банку України від 18.06.2003 №255 2. Річні звіти АБ «УКРГАЗБАНК» 2015-2018рр. // https://www.ukrgasbank.com/upload/file/zvit_zsr.pdf 3. Навчальні матеріали онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/85328/bankivska_sprava/dekompozitsiyniy_analiz_pributkovosti_vlasnogo_kapitalu_banku 4. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: підручник за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с. 5. Прибутковість банку Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studentam.net.ua/content/view/5048/132/ 6. Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с 7. Банківські операції: Підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2007. – 550 с. 8. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с. 9. Закон України “Про банки і банківську діяльність”, 7 грудня 2000 року N 2121-III 10. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 16 липня 1999 року N 996-XIV 11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 28 12. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України 27.12.2007 N 480 13. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України 24.10.2011 N 373 14. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 327 с 15. Лисенок О. В. Практикум з курсу “Аналіз банківської діяльності”: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 307 с. 16. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с 17. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України. Затверджене постановою Правління Національного банку України 30.12.98 N 566 18. Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України. Затверджене постановою Правління Національного банку України 09.10.2001 N 427 19. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України. Затверджені постановою Правління Національного банку України 19.03.2003 N 124 20. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 316 с. 21. Офіційний портал Державної фіскальної служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/253286.html 22. Закон України “Про банки і банківську діяльність” 2001, № 5-6, ст.30 23. Рилова К. О. Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи України (на прикладі санаційного банку) / К. О. Рилова // Маґістеріум. Економічні студії. – Випуск 56 – 2014р. – С. 97-101. 24. Правове регулювання банківської таємниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/11/26.pdf 25. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/ 26. Законом України «Про акціонерні товариства» 2008, №50-51, ст.384 27. Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави:Постановою № 83 Кабінету Міністрів України від 04.03.2017 року 28. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 29. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 30. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 31. Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005 № 3161-ІV 32. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996№ 393/96-ВР 33. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-XІІ 34. Сюркало, Б. І. Концептуальні засади організації фінансового моніторингу в банках [Текст] / Б. І. Сюркало // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науковопрактичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2 т. / ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. - Т. 2. - С. 75-77. 35. Киркач С.М. Фінансове планування діяльності банку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : Киркач Світлана Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2014. - 120 с. 36. Нестор, О.Ю. Стратегічне фінансове планування в діяльності суб'єктів господарювання України: автореф. дис: / Нестор О.Ю. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. – 120с. 37. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі: монографія / [Л. О. Примостка та ін.] ; за ред. Л. О. Примостки ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 380 с 38. Економіка і фінанси підприємства: навч. посіб. / [Гурова К. Д. та ін.]. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. - 792 с. 39. Марусяк Н.Л. Фінанси підприємства: навч. посіб. / Н. Л. Марусяк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича : Рута, 2019. - 131 с. 40. Стратегічне та оперативне планування : навч. посіб. / Західноукр. ресурс. центр ; [упоряд. Ю. Завадовська]. - Львів : ЗУРЦ, 2016. - 96 с.. 41. Ставерська Т.О. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах: навч. посіб. / Ставерська Т. О., Андрющенко І. С. ; Харків. держ. ун-т харчування і торгівлі. - Харків : Іванченко І. С. [вид.], 2014. - 146 с. 42. Фінанси, банківська справа та страхування. Корпоративні фінанси та фінансове посередництво: підруч. для бакалаврів. - Чернівці : ЧНУ, 2019. - 296 с. 43. Таукешева Т.Д. Фінансове планування діяльності бюджетних установ: навч. посіб. / Т. Д. Таукешева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. - 405 с 44. Фінанси підприємств: навч. посіб. / [Аніловська Г. Я. та ін. ; за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2018. - 439 с. 45. Фінанси підприємств: навч. посіб. / [Яцух О. О. та ін. ; за ред. О. О. Яцух] ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2018. - 290 с. 46. Білик, М. Д. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. / Білик М. Д., Бєлялов Т. Е. ; Київ. нац. ун-т. - Київ : ПанТот, 2015. - 435 с. 47. Стратегічне планування: навч. посіб. / О. І. Карпіщенко, К. В. Ілляшенко, О. О. Карпіщенко ; Сум. держ. ун-т. - Суми :, 2014. - 445 с. 48. Зянько В.В. Банківський менеджмент: навч. посіб. / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - 2-ге вид., допов. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 125 с. 49. Коваль Н.О. Банківський менеджмент: практикум / Н. О. Коваль, І. Ю. Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 84 с. 50. Павленко О.П. Підприємство: економіка і фінанси: навч. посіб. / О. П. Павленко, А. Л. Розмарина ; Одес. держ. екол. ун-т, - Одеса : ТЕС, 2019. - 212 с 51. Кузьмак, О. М. Банківський ризик-менеджмент: теоретико-методологічний аспект: монографія / Кузьмак О. М. - Рівне : Червінко А. В., 2014. - 249 с.. 52. Бездітко, Ю.М.Банківська система: навч. посіб. для студентів / Ю. М. Бездітко ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вишемирський В. С., 2017. – 267с. 53. Зянько В.В. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В. В. Зянько, В. Г. Фурик, І. М. Вальдшмідт ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 143 с 54. Куць Н.В. Стратегічне планування діяльності банку: автореф. дис/ Куць Наталія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2017. - 120 с. 55. Охорона праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://vuzlit.ru/244396/ohorona_pratsi 56. Цивільна оборона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/11221213/bzhd/osnovni_napryamki_pidvischennya_stiykosti_roboti_obyekta_nadzvichaynih_situatsiyah 57. Зброя масового ураження [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 58. Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403- VI 59. Проектування засобів індивідуального захисту працюючих : навч.посіб. / В.І. Голінько, Л.Д. Третякова, С.І. Чеберячко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. 181 с. 60. Безпека життєдіяльності та цивільний захист [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/ 61. Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови: Наказ Міністерства Охорони Здоров’я №463 20.03.19
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Supervisor: Тимошик, Наталія Степанівна
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29579
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Прийма.docx65,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools