Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29578
Title: Автореферат
Authors: Бицький, Роман Ігорович
Bibliographic description (Ukraine): 1. Бедринець М. Д. Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 292 с. Безбородова Т.В. Управління оборотними коштами підприємств / Т.В. Безбородова, Т.В. Даншина // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 59- 62. 2. Гаватюк Л.С. Теоретичні аспекти сутності управління оборотними активами підприємства / Л.С. Гаватюк, І.О. Захарчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №6 (11). – С. 107-110. 3. Дехтяр Н.А. Управління оборотними активами підприємства / Н.А. Дехтяр, О.В. Дейнека, Т.М. Черноус // Економіка і суспільство. – 2017. – №8. – С. 572-578. 3. Геєць В.М. Чому знову настав час починати спочатку / Економіка України. К. : Мінекономрозвитку, Мінфін, НАНУ, № 5/6, 2017 – с. 31-38. Гришина В. І., Борисова І. С.Сутність фінансової стійкості. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 26 жовтня 2017 р.). Полтава, 2017. С. 306 – 308. 4. Діденко Є. О. Модель антикризового управління підприємством / Є. О. Діденко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 3. - С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_3_8 (дата звернення: 02.03.2019). 5. Дробишева О. О. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості промислового підприємства з метою підвищення рівня його платоспроможності. / О. О. Дробишева, А. О. Гречка //Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. О. В. Коваленко. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 2 (14). - C. 56 – 62 6. Зянько В.В. Фінанси підприємств : навч. посіб. Частина 1 / Зянько В. В., Фурик В.Г., Вальдшмідт І.М. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 126 с. 7. Іванілов мероприятий О.С Економіка места підприємства: обеспечивающие Підручник особенности / отличительным О.С. Іванілов. – относятся К., 2009. – первой [Електронний поставка ресурс]. – предоставление Режим предприятия доступу: http://pidruchniki.ws/18860313/ekonomika/virobnicha_potuzhnist_mistse_rol_virobnichiy_programi_pidpriyemstva 8. Інноваційна модернізація менеджменту в умовах глобальної нестабільності: монографія / за заг. ред. А. Ю. Горбового // М. О. Кужелєв, С. В. Онишко, В. І. Куценко, А. А. Олешко, М. В. Гусятинський, А. А. Халецька та ін., – Ун-т державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи. – ІрпіньБілосток, 2018. – 305 с. 9. Карпунь І. Н. Санація підприємств : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – К. : Ліра-К, 2015. – 448 с. 10. Кизим представляют М.О. Оцінка прибыли і продвижении діагностика производитель фінансової процесс стійкості развивающейся підприємства: разделение Монографія/ разделении М.О. Кизим, распределение В.А. Забродський, распределением В.А. Зінченко, розничной Ю.С. Копчак. – связанные Харків: связаны ВД системе «ІНЖЕК», системы 2009. – сопровождаются 144 спроса с. 11 Коблянська І. О. Методика і організація обліку та внутрішнього контролю запасів підприємства в системі управління активами [Електронний ресурс] / О. І. Коблянська, А. А. Сіренко, Г. Ю. Коблянська // Modern Economics. - 2018. - № 7. - С. 85-97. - Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/methodology-and-organization-of-accounting-and-internal-control-of-inventories-of-the-company-in-the-system-of-asset-management/ 12. Колісник заключение Г.М. Економічна закупочной суть изыскание витрат информационное і коммерческая управління конечному ними конечный / мероприятий Г.М. Колісник места // обеспечивающие Науковий особенности вісник отличительным НЛТУ относятся України. – первой 2009. – поставка № предоставление 19. – предприятия 254-258 представлено с. 13. Константюк Наталія, Борко Назар. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства з метою пошуку резервів їхнього зростання// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2-х томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.1. – C.111-113 14. Константюк НІ Основні аспекти управління активами підприємства/Константюк Наталія, Когут Ірина//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах “, 22-24 вересня 2016 року—Т.: Крок, 2016—С. 85-87.—(Особливості розвитку локальних економічних систем та виробничих структур економіки). 15. Константюк НІ Управління фінансовими результатами діяльності підприємства з метою оптимізації структури капіталу/Константюк Наталія, Дзодз Ірина//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах “, 22-24 вересня 2016 року—Т.: Крок, 2016—С. 83-85.—(Особливості розвитку локальних економічних систем та виробничих структур економіки). Костецький В. В. Особливості здійснення фінансового оздоровлення підприємства / В.В. Костецький // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – 2016. – Том 26. – № 1. – С. 50-57. 16. Крамар І. Ю. Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації: монографія / за заг. ред. Б. М. Андрушківа. - Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2019. - 399 с. Кужелєв М. О. Внутрішні контрольно-наглядові системи в управлінні активами інституційних інвесторів: досвід України та Польщі / М. О. Кужелєв, М. М. Бойчук // Інноваційна модернізація менеджменту в умовах глобальної нестабільності : монографія ,Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь-Білосток, 2018. – С. 121–145. 17. Куліков факторов П.М. Економіко-математичне целом моделювання широкого фінансового экономическая стану элемент підприємства: элементов Навчальний элементы посібник этапом / этом П. Куліков, являясь Г. Іващенко. – активную Харків: более Інжек, внешней 2009. – внутренней 151 воздействие с. 18. Лучко Г.Й., Лебідь Т.В., Когут І.В. Сучасний стан та проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 501-506. 19. Олешко А. А. Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями. Ефективна економіка. 2018. № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6106 (дата звернення: 02.03.2019). 20. Петрович Й.М. Економіка та фінанси підприємств: підручник / Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів, 2014. – 408 с. 21. Плоха продвижении О.Б. Управління производитель витратами: процесс Конспект развивающейся лекцій разделение / разделении О.Б. Плоха. – распределение Х.: Вид. ХНЕУ, распределением 2009. – розничной 152 связанные с. 22. Погорелов, Ю.С., Миронова, Ю.Ю., Мазурьонок, В.В. 2015. Організація внутрішньогосподарського контролю на промислових підприємствах. Економіка і регіон. № 4, с. 135-139. 23. Погребняк А. Ю. Сутність складових елементів механізму антикризового управління на промисловому підприємстві / А. Ю. Погребняк // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2015. - № 12. - С. 300-310. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_45 (дата звернення: 02.03.2019) 24. Податковий кодекс України вiд 24.11.2011 №2755-VІ // zakon1.rada.gov.ua. 25. Полянська, А. 2012. Формування концепції розвитку підприємств на засадах ситуаційного управління. Науковий вісник «Демократичне врядування». Вип. 9, с. 56-65. 26. Приварникова І.Ю., Грибачова Г.Г. Управління виходом українських підприємств на міжнародні ринки сфери послуг / І.Ю. Приварникова, Г.Г. Грибачова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Випуск 5-1 (05). – 2016. – С. 141-144. 27. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України: документ від 27 червня 2013 р. № 635 / Кабінет Міністрів України. 3. Бердар М.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 28. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку. Загальні вимоги до фінансової звітності: документ z0336-13 / Кабінет Міністрів України, чинний, поточна редакція від 14 березня 2017 р., підстава z0267-17. 29. Рета М. В. Діагностика балансу підприємства: ключові проблеми / М. В. Рета, О. С. Блудова // Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб'єктів господарювання – міждисциплінарний підхід = Innovations in Accounting and Analytical Support and Management of Financial and Economic Security of State, Region, Business Entities – multidisciplinary approach : матеріали 7-ї міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищої освіти і молодих науковців,15 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ, 2018. – С. 299-301. 30. Романчик Т.В. Конкурентний потенціал підприємства: сутність поняття [Електронний ресурс] / Т.В. Романчик, Є.В. Павленко // «Е-КОНОМІКА». Електронна збірка наукових праць – 2017. – № 1 (1). – С. 136-140. 3. Михайлова Л. І. Нематеріальні активи в складі ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : монографія / Л. І. Михайлова, О. В. Киричок. - Суми, 2014. - 216 с. 31. Сирцева, С.В. та Мулява, Д.Г. 2015. Організація внутрішнього контролю фінансових результатів на підприємстві. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. Вип. 12(1), с. 308-316. Сич конечный Є.М. Стратегічний мероприятий аналіз: места Навчальний обеспечивающие посібник особенности для отличительным студентів относятся вищих первой навчальних поставка закладів предоставление / предприятия Є. Сич, представлено О. Пилипенко, представляют М. Стасишен. – прибыли К.: Каравела, продвижении 2010. – производитель 303 процесс с. 32. Скибінська развивающейся З.М. Економіка разделение та разделении управління распределение підприємством: распределением Навчальний розничной посібник связанные для связаны студентів системе дистанційної системы форми сопровождаются навчання спроса / степени З. М. Скибінська. – также Львів: товаров Львівська только політехніка, торгового 2005. – торговых 135 увязать с. 33. Скоропад І. О., Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва. Навчальний посібник І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 344 с. 34. Скоропад удобством І.С. Механізм управление управління услуг витратами установление підприємства уходящие / факторов І.С. Скоропад целом // широкого Науковий экономическая вісник элемент НЛТУ элементов України. – элементы 2010. – этапом № этом 20. – являясь С. 30-232. 35. Терентьєва О. В. Основні складові механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві // Бізнес Інформ. – 2014. – №5. – C. 311–316. - Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-5_0-pages311_316.pdf (дата звернення: 02.03.2019) 36. Тимошик Н. С. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства / Наталія Тимошик, Володимир Птушинський // Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“, 29-31 березня 2018 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2018. — Том 1. — С. 80–81. — (Інституційний та фінансовий базис формування інвестиційно-інноваційної моделі економіки: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії). 37. Тимошик Н.С. Економічні аспекти в управлінні витратами / Тимошик Наталія // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія: «Економіка і менеджмент» - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017 – С.4 – 7 Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/26-2-2017/3.pdf 38. Тимошик Н.С., Семчишин Є.В. Організаційні аспекти формуванння та оптимізації фінансових ресурсів підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського . Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 2 С. 232-238. 39. Федоронько, Н. І. 2014. Моделювання внутрішнього¬подарського контролю витрат на підприємствах. Вісник Чернівецького торго¬вельно-економічного інституту. Економічні науки. Вип. 3, с. 334-340. 40. Фінанси підприємств: проблеми теорії та практики : монографія / Н. Е. Аванесова, К. О. Колєдіна, В. І. Успаленко та ін. – Х. : Видавництво «Лідер», 2016. – 152 с. 41. Химич І.Г. Стратегія релокації: особливість сучасного бізнесу/І.Г. Химич, Н.С. Тимошик, Т.В. Подвірна//Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 19 квітня 2019).–Одеса: МГУ, 2019.–С. 141-142.
Issue Date: Dec-2019
Submitted date: Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Тимошик, Наталія Степанівна
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29578
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Бицький (1).docx103,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools