Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29433
Title: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Маркетинг в галузях та сферах діяльності” для студентів галузі знань 07 „Управління та адміністрування” спеціальність 075 „Маркетинг”/ Укл.: к.е.н., доц. І. Л. Піняк, д.е.н., проф. Л.Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя, 2019. – 23 с.
Authors: Піняк, Ірина Любомирівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Маркетинг в галузях та сферах діяльності” для студентів галузі знань 07 „Управління та адміністрування” спеціальність 075 „Маркетинг”/ Укл.: к.е.н., доц. І. Л. Піняк, д.е.н., проф. Л.Я. Якимишин. – Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя, 2019. – 23 с.
Issue Date: 2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: стратегії позиціювання
конкурентні стратегіїї
SWOT-аналіз
Abstract: В методичних рекомендаціях подано необхідний для виконання самостійної роботи методичний і теоретичний матеріал, розглянуто основні моменти, які допоможуть студентам у самостійній підготовці до практичних занять та під час надання відповідей на тестові завдання з навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 075 „Маркетинг”.
Description: У сучасних умовах господарювання актуальність використання принципів галузевого маркетингу полягає у тому, що керівники багатьох підприємств і досі розглядають маркетинг лише як допоміжний інструмент на шляху досягнення успіху. Якщо ж маркетинг стане основою розробки довгострокових і короткострокових стратегій розвитку підприємства, то його керівництво забезпечить собі ефективне управління збутовою, рекламною, комунікаційною діяльністю, товарною і ціновою політиками, а також зможе отримати прибуток через найкраще задоволення потреб покупців. Сучасний маркетинг – це не тільки прикладна економіка, але й частина стратегії підприємства, тому правильний підхід до маркетингу на підприємствах різної галузевої приналежності – запорука їх успіху. Здійснювані останнім часом економічні реформи в Україні створюють міцну основу для використання переважно економічних методів управління різними галузевими ринками. Успішний розвиток таких реформ нерозривно пов’язаний із удосконаленням товарно-грошових відносин, у тому числі за рахунок переходу від стихійного маркетингу до розвинутої системи маркетингових взаємовідносин на ринку. У зв’язку з цим необхідність вивчення навчальної дисципліни "Маркетинг в галузях та сферах діяльності" у межах програми підготовки магістрів спеціальності 075 „Маркетинг” є важливою і актуальною. Метою даної навчальної дисципліни є підготовка до роботи в відділах маркетингу, збуту та комерційних службах підприємств. У результаті вивчення курсу в студентів повинно сформуватися розуміння специфіки маркетингової діяльності організацій різної галузевої приналежності. Завдання: оволодіти навичками розробки корпоративної місії й стратегії ринкового суб'єкта на основі результатів маркетингових досліджень; адаптовувати організаційний механізм управління організацією згідно специфіки її діяльності; вирішувати проблему збуту продуктів галузевого підприємства; досягати бажаного конкурентного положення на ринку. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: знати: поняття, сутність і класифікацію суб'єктів галузевих ринків; специфічні особливості маркетингового середовища суб'єктів різної галузевої приналежності; конкурентні стратегії, стратегії позиціювання, стратегії маркетингових комунікацій організацій. вміти: організовувати розподільну систему збуту товарів та послуг галузевого підприємства; розробляти стратегію розвитку ринкового суб’єкта; управляти організаційним механізмом галузевого маркетингу; здійснювати планування й контроль маркетингу суб'єктів галузевих ринків; аналізувати та розробляти елементи комплексу маркетингу організації. Навчальна дисципліна вивчається на основі базової загальноеконо-мічної підготовки студентів, а також на базі попередньо вивчених навчальних дисциплін "Маркетинг", "Промисловий маркетинг", "Менеджмент", "Інфраструктура товарного ринку" та ін. Навчальна дисципліна є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних із галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації, виконання курсових та дипломних робіт. Вона сприяє отриманню студентами знань та навичок з питань ефективного просування продукції на різних галузевих ринках та отримання підприємством прибутку. У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і практичних або семінарських занять. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі види занять розроблено відповідно до положень вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час. Самостійна робота над навчальною дисципліною включає: опрацювання лекційного матеріалу, роботу з законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами, підготовку до практичних і семінарських занять, вивчення додаткової літератури за темами дисципліни, а також опрацювання питань, винесених на самостійну роботу.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29433
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): Про захист прав споживачів: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 1.
Про транспорт: Закон України // Голос України. — 1995. — 11 січ.
Про рекламу: Закон України // Голос України. — 1996. — 26 лип.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малої приватизації): Закон України // Голос України. — 1996. — 7 серп.
Про Міністерство транспорту України: Указ Президента України // Голос України. — 1992. — 26 листоп.
Акимова И. М. Промышленный маркетинг. — К.: Знання, 2000. — 294 с.
Банківські операції: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
Гончарова Н. П. Роль маркетинга в конкурентных отношениях // Актуальні проблеми економіки. — 2001. — № 11–12. — С. 46–49.
Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 240 с.
Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. — 256 с.
Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг: Підручник. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. — 336 с. 24
Лиходій В. Р. Маркетингова методологія як засіб дослідження сучасної економіки // Актуальні проблеми економіки. — 2001. — № 9–10. — C. 43–47.
Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М. Менеджмент та маркетинг у фармації / За ред. З. М. Мнушко. — Х.: Основа, 1999. — 263 с.
Промисловий маркетинг: Теорія та господарські ситуації / Під. ред. А. О. Старостіної. — К.: “Іван Федоров”, 1997. — 400 с.
Романенко Л. Ф. Стратегічний маркетинговий план, його зміст і структура // Маркетинг в Україні, 2001. — № 4. — C. 51–54.
Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 264 с.
Ткаченко В. А. Маркетинг послуг. Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2003. — 244 с.
Шканова О. М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор. 2003. — 220 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
марк в галузях сам роб.pdf529,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools