Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27296
Назва: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Інші назви: АСПЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИОННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
FORMATION OF THE MOTIVATION DETERMINANT SYSTEM TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
Formuvannia systemy motyvatsiinykh determinant zabezpechennia staloho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv
Автори: Мельник, Лілія
Шерстюк, Роман
Дяків, Лідія
Мельник, Лилия
Шерстюк, Роман
Дякив, Лидия
Melnyk, Liliya
Sherstiuk, Roman
Diakiv, Lidiia
Приналежність: *Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: liliana.mel0512@gmail.com д.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
**Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: romsher85@gmail.com д.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
***АТ «Ощадбанк», вул. Руська, 17-А, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: lidysik841@gmail.com провідний економіст
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: liliana.mel0512@gmail.com D.Sc., Assoc. Prof., Department of Management of Innovation Activity and Services Industry
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine ISSN 2223-3822 © Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 2 (19). — 2018 72 e-mail: romsher85@gmail.com D.Sc., Assoc. Prof., Department of Management of Innovation Activity and Services Industry
JSC «Oschadbank» 17-A Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: lidysik841@gmail.com lead economist
Бібліографічний опис: Мельник Л., Шерстюк Р., Дяків Л. Формування системи мотиваційних детермінант забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Лілія Мельник, Роман Шерстюк, Лідія Дяків // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 60-74. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mlmrmp.pdf
Bibliographic description: Melnyk, L., Sherstiuk, R. & Diakiv, L. (2018) Formuvannia systemy motyvatsiinykh determinant zabezpechennia staloho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv [Formation of the motivation determinant system to promote sustainable development of machine-building enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 60- 74. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mlmrmp.pdf
Конференція/захід: 60
74
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 2(19)
Дата публікації: гру-2018
Дата подання: вер-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 65.016:338.246.02
JEL: O44
Q56
Теми: регулювання
демотивація
фактори
сталий розвиток
державне регулювання
мотиваційні детермінанти
механізм
навколишнє середовище
соціальна відповідальність
економічна ефективність
мотивационные детерминанты
устойчивое развитие
государственное регулирование
демотивация
факторы
механизм
окружающая среда
социальная ответственность
экономическая эффективность
commodity circulation sphere
state regulation
socio-economic modernization
efficiency
development
Кількість сторінок: 15
Діапазон сторінок: 60-74
Короткий огляд (реферат): У статті визначено, що неодмінною умовою здійснення мотиваційного процесу є наявність мотиваційних детермінант, які розділено на зовнішні (примушування та заохочення) та внутрішні (можливість отримати зиск або винагороду та переконання). Обґрунтовано, що загалом зовнішні мотиваційні детермінанти, які здійснюють вплив на керівників машинобудівних підприємств з метою реалізації заходів забезпечення сталого розвитку підприємств, доцільно розділити на дві групи: такі, що формують негативну мотивацію і такі, що сприяють позитивній мотивації. Виділено переваги впровадження заходів із забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств, а саме: покращення фінансових показників діяльності; зниження операційних витрат; збільшення обсягів реалізації і покращення лояльності клієнтів; посилення іміджу бренду та репутації підприємства; підвищення продуктивності та якості праці; збільшення можливостей залучення та втримування працівників; зниження регулюючого нагляду; зниження відповідальності за безпечність продукції; вихід на ринок капіталу. Досліджено фактори демотивації реалізації заходів на рівні підприємства з метою забезпечення сталого розвитку, які розділено на стримуючі і дестимулюючі або знижуючі.
В статье определено, что непременным условием осуществления мотивационного процесса является наличие мотивационных детерминант, которые разделены на внешние (принуждение и поощрение) и внутренние (возможность получить выгоду или вознаграждение и убеждения). Обосновано, что в целом внешние мотивационные детерминанты, которые оказывают влияние на руководителей машиностроительных предприятий с целью реализации мер обеспечения устойчивого развития предприятий, целесообразно разделить на две группы: те, которые формируют негативную мотивацию и такие, что способствуют положительной мотивации. Выделены преимущества внедрения мероприятий по обеспечению устойчивого развития машиностроительных предприятий, а именно: улучшение финансовых показателей деятельности; снижение операционных расходов; увеличение объемов реализации и улучшения лояльности клиентов; усиление имиджа бренда и репутации предприятия; повышение производительности и качества труда; увеличение возможностей привлечения и содержание работников; снижение регулирующего надзора; снижение ответственности за безопасность продукции; выход на рынок капитала. Исследованы факторы демотивации принятия мер на уровне предприятия с целью обеспечения устойчивого развития, которые разделены на сдерживающие и дестимулирующие или понижающие.
In the article have been substantiated that the essential condition for motivation process is the presence of motivational determinants, which are divided into external (coercion and encouragement) and internal (the possibility of gaining or rewarding and persuasive). In general, those external motivational determinants that influence the leaders of machine-building enterprises to implement measures for ensuring the sustainable development of enterprises were divided into two groups: those that form negative motivation and those that promote positive motivation. The paper reiterates that the advantages of implementing measures to ensure the sustainable development of machine-building enterprises, are: improvement of financial performance indicators; reduction of operating expenses; increase sales volumes and improve customer loyalty; strengthening the image of the brand and the reputation of the company; increase in productivity and quality of work; increasing opportunities for attracting and retaining employees; reducing regulatory oversight; reduction of responsibility for product safety; entry into the capital market. There have been investigated the factors that demotivate to implement the measures to ensure sustainable development of enterprise, which are divided into restraining and destimulating or reducing.
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27296
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18mlmrmp.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2012_7_7.pdf
Перелік літератури: 1. Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління // Вісник Національної академії наук України. 2012. № 7. С. 47-53: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2012_7_7.pdf.
2. Білорус О., Мацейко Ю. Імперативи сталого розвитку в епоху глобалізації // Економічний часопис ХХІ. 2002. №3. С. 12-18.
3. Вайсман Я. И. Экологическая политика и экологический менеджмент в странах Европейского экономического сообщества и в России: учеб. пособие. 2-е изд. испр. и доп. Пермь : Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2011. 487 с.
4. Вергун А. М., Тарасенко І. О. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації // Вісник КНУТД. 2014. №2. С. 207-2018.
5. Гросул В. А. Методичне забезпечення організації сталого розвитку // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2010. Вип. 1. С. 160-167.
6. Деркач М. І. Концепт сталого розвитку як домінантна ідеологія людської цивілізації у ХХІ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. 2009. Випуск 3/1. С. 185-191.
7. Карпінський Б. А., Божко С. М. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель : монографія. Львів : Вид-во «Логос», 2005. 256 с.
8. Квятковська Л. А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 85-89.
9. Мельник Л. М. Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія, методологія, практика: монографія. Тернопіль, ФОП Паляниця В. А., 2018. 367 с.
10. Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. 714 с.
11. Пакулін С. Л. Державне регулювання і ресурсне забезпечення сталого розвитку соціального комплексу / С. Л. Пакулін // Економічний простір : зб.наук.пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2012. – №65. – С. 103-110.
12. Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: монографія / О. М. Алимов, І. М. Лицур, В. В. Микитенко та ін. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 520 с.
13. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. Л. Г. Мельника. Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. 1216 с.
14. Bajec M. and Krisper M. (2005), «A methodology and tool support for managing business rules in organisations», Information Systems, Vol. 30 No. 6, pp. 423-43.
15. Ciegis R., Jolita R., Bronislovas M. The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios // The economic conditions of enterprise functioning. 2009. P. 28-37.
16. Fien John, Macclean Rupert, Park Man-Gon (Editors). Work, learning and sustainable development. Opportunities and challenges // UNESCO-UNEVOC Book series. Technical and vocational education and training: Issues, concerns and prospects / Volume 8. Springer Science + Business Media B.V., 2009. 516 p.
17. Grabara J., Bajdor P., Mihaescu L. (June 2015). Steps of sustainable development implementation into enterprise activities. Management of Sustainable Development Sibiu, Romania, Volume 7, No.1.
18. Pooja Das, Smrutihara Biswal (2015). “Sustainable HR”: A need for a Sustainable Enterprise. International Journal of Research and Development – A Management Review, Volume-4, Issue–1, pp. 114-124.
19. Офіційний сайт державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua.
References: 1. Bystriakov, I. K. (2012) Stalyi rozvytok Ukrainy: postmodernizm, prostir, metodolohiia upravlinnia [Sustainable development of Ukraine: postmodernism, space, methodology of management]. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. No.7, pp. 47-53. [Electronic resource]. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2012_7_7.pdf.
2. Bilorus, O. & Matseiko, Y. (2002) Imperatyvy staloho rozvytku v epokhu hlobalizatsii [Imperations of Sustainable Development in the Age of Globalization. Economic Journal of the XXI Century]. No 3, pp. 12-18.
3. Vaisman, Ya. I. (2011) Ekolohycheskaia polytyka y ekolohycheskyi menedzhment v stranakh Evropeiskoho ekonomycheskoho soobshchestva i v Rossii: ucheb. posobye [Environmental policy and environmental management in the countries of the European Economic Community and in Russia: Study. Allowance]. 2nd ed. (corrected and add). Perm: Izvestia Perm. State Tech Univ.
4. Vergun, A. M & Tarasenko, I. O. (2014) Kontseptsiia staloho rozvytku v umovakh hlobalizatsii [Concept of sustainable development in the conditions of globalization]. Bulletin of KNUTD. No 2, pp. 207-218.
5. Grosul, V. A. (2010) Metodychne zabezpechennia orhanizatsii staloho rozvytku // Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh [Methodical provision of sustainable development organization. Economic strategy and prospects of trade and services development]. Edition 1, pp. 160-167.
6. Derkach, M. I. (2009) Kontsept staloho rozvytku yak dominantna ideolohiia liudskoi tsyvilizatsii u ХХІ st. [The Concept of Sustainable Development as a Dominant Ideology of Human Civilization in the 21st Century. Bulletin of the Dnipropetrovsk University]. Issue 3/1, pp. 185-191.
7. Karpinsky, B. A. & Bozhko, S. M. (2005) Stalyi rozvytok ekonomiky: uzahalnena model : monohrafiia [Sustainable development of the economy: a generalized model: a monograph]. Lviv: View of "Logos".
8. Kwiatkowska, L. A. (2013) Realizatsiia pryntsypiv kontseptsii staloho rozvytku v diialnosti pidpryiemstva [Realization of the principles of the concept of sustainable development in the enterprise]. Bulletin of social and economic research. Issue 1, pp. 85-89.
9. Melnyk, L. M. (2018) Zabezpechennia staloho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv zasobamy upravlinnia biznes-protsesamy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Ensuring Sustainable Development of Industrial Enterprises by means of Business Process Management: Theory, Methodology, Practice: Monograph]. Ternopil, FOP Palyanitsa V.A.
10. Naukovi zasady rozrobky stratehii staloho rozvytku Ukrainy: monohrafiia [Scientific principles of sustainable development strategy of Ukraine: monograph]. Odessa: IREPR NAS of Ukraine, (2012).
11. Pakulin, S. L. (2012) Derzhavne rehuliuvannia i resursne zabezpechennia staloho rozvytku sotsialnoho kompleksu [State regulation and resource support for the sustainable development of the social complex. Economic Space]. Dnipropetrovsk: PDABA. No. 65, pp. 103-110.
12. Alimov, O. M., Litsur, I. M. & Mykytenko, V. V. (2014) Potentsial staloho rozvytku Ukrainy na shliakhu realizatsii intehratsiinoho vyboru derzhavy: monohrafiia [Sustainable Development Potential of Ukraine on the Way to Implement the Integration Choice of the State: Monograph]. DU IEPPS NAS of Ukraine.
13. Melnyk, L. G. (2009) Ustoichyvoe razvytye: teoryia, metodolohyia, praktyka: uchebnyk [Sustainable Development: theory, methodology, practice: textbook]. Sumy: ITD “University Book”.
14. Bajec, M. and Krisper, M. (2005) A methodology and tool support for managing business rules in organisations, Information Systems, Vol. 30 No. 6, pp. 423-43.
15. Ciegis, R., Jolita, R. & Bronislovas, M. (2009) The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability Scenarios. The economic conditions of enterprise functioning. P. 28-37.
16. Fien John & Macclean Rupert, Park Man-Gon (Editors) (2009) Work, learning and sustainable development. Opportunities and challenges // UNESCO-UNEVOC Book series. Technical and vocational education and training: Issues, concerns and prospects / Volume 8. Springer Science + Business Media B.V.
17. Grabara, J., Bajdor, P. & Mihaescu, L. (June 2015). Steps of sustainable development implementation into enterprise activities. Management of Sustainable Development Sibiu, Romania, Volume 7, No.1.
18. Pooja Das & Smrutihara Biswal (2015). “Sustainable HR”: A need for a Sustainable Enterprise. International Journal of Research and Development – A Management Review, Volume-4, Issue–1, pp. 114-124.
19. The official site of the State Statistics Service of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
18mlmrmp.pdf818,58 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.