Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25894
Titre: Лук’янова В.В. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я.
Auteur(s): Лук’янова, Валентина Вячеславівна
Bibliographic description (Ukraine): Лук’янова В.В. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я. на тему «Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / В.В. Лук’янова. – ХНУ, 2018. – 13 с.
Date de publication: 11-jui-2018
Editeur: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Defense council: Д 58.052.05
Page range: 13
Collection/Numéro: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
URI/URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25894
Content type: Dissertation
Collection(s) :08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Відгук_Лук'янова В.В..pdf8,12 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.