Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25894
Título : Лук’янова В.В. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я.
Autor : Лук’янова, Валентина Вячеславівна
Bibliographic description (Ukraine): Лук’янова В.В. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я. на тему «Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / В.В. Лук’янова. – ХНУ, 2018. – 13 с.
Fecha de publicación : 11-jun-2018
Editorial : Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Defense council: Д 58.052.05
Page range: 13
Citación : спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
URI : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25894
Content type: Dissertation
Aparece en las colecciones: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Відгук_Лук'янова В.В..pdf8,12 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.