Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25893
Titre: Головкова Л.С. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я.
Auteur(s): Головкова, Людмила Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Головкова Л.С. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я. на тему «Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / Л.С. Гололвкова. – ДНУЗТ, 2018. – 14 с.
Date de publication: 10-jui-2018
Editeur: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Defense council: Д 58.052.05
Page range: 14
Collection/Numéro: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
URI/URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25893
Content type: Dissertation
Collection(s) :08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
Відгук_Головкова Л.С..pdf8,27 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.