กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25892
ชื่อเรื่อง: Анісімова О.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я.
ผู้แต่ง: Анісімова, Ольга Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Анісімова О.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я. на тему «Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О.М. Анісімова. – ДНУ, 2018. – 10 с.
วันที่เผยแพร่: 9-กรก-2018
สำนักพิมพ์: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Defense council: Д 58.052.05
Page range: 10
หมายเลขชุด/รายงาน: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25892
Content type: Dissertation
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Відгук_Анісімова О.М..pdf7,09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น