Utilize este identificador para referenciar este registo: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25892
Título: Анісімова О.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я.
Autor: Анісімова, Ольга Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Анісімова О.М. Відгук офіційного опонента на дисертацію Малюти Л.Я. на тему «Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку», поданої на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / О.М. Анісімова. – ДНУ, 2018. – 10 с.
Data: 9-Jul-2018
Editora: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Defense council: Д 58.052.05
Page range: 10
Relatório da Série N.º: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25892
Content type: Dissertation
Aparece nas colecções:08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Відгук_Анісімова О.М..pdf7,09 MBAdobe PDFVer/Abrir


Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.