Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25320
Назва: Методичний посібник до виконання дипломних робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентів спеціальності 
275 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)
Автори: Попович, Павло Васильович
Шевчук, Оксана Степанівна
Приналежність: ТНТУ ім І Пулюя, кафедра транспортних технологій та механіки
Бібліографічний опис: Методичний посібник до виконання дипломних робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентів спеціальності 
275 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)/П.В. Попович, О.С. Шевчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 66 с.
Дата публікації: тра-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя
Теми: транспорт, транспортні технології, безпека руху
дипломна робота магістра
Діапазон сторінок: 66
Короткий огляд (реферат): Методичний посібник до виконання дипломних робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентів спеціальності 
275 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)/П.В. Попович, О.С. Шевчук. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 66 с.
Опис: П.В. Попович. Методичний посібник до виконання дипломних робіт для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» студентів спеціальності 
275 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)//П.В. Попович, О.С. Шевчук/Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 66 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25320
Перелік літератури: 1. Аксенов И.Я. Единая транспортная система:Учеб. Для вузов.— М.: Высш. шк., 1991. —383 с. 2. Афанасьев Л.Л., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. —М.:Транспорт, 1984. —333 с. 3. Богаченко В.Н. Срахование транспортных рисков. — К., 2002.—284 с. 4. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. —М.: Высш. шк., 2000.—480с. 5. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. —М.: Высш. шк., 2000. —383 с. 6. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. — К.:Выща шк., 1986. —447 с. 7. Воркут А.И., Калинин А.Г., Рудык А.С. Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз. — К.:Технiка, 1985. —112 с. 8. Воркут Т.А. Проектний аналіз. —Київ: Український Центр духовної культури, 2000. — 440 с. 9. Великанов Д.П. и др. Автомобильные транспортные средства. — М.:Транспорт, 1977. —340 с. 10. Вопросы развития автомобильных транспортных средств /Под ред. Д.П.Великанова. — М.:Транспорт, 1978. —225 с. 11. Гаджинский А.М. Основы логистики. — М.:Маркетинг, 1996. —124 с. 12. Галушко В.Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. — К.:Выща шк., 1976. —232 с. 13. Геронимус В.Л., Царфин Л.В. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте. —М.:Транспорт, 1988. —192 с. 14. Дегтярев Г.Н. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте. — М.:Транспорт, 1980. —264 с. 15. Дубчак В.1., Мартинюк О.В. Митна справа. —К.: КНЕУ, 2002.— 310 с. 16. Эффективность логистического управления. / Под общ. ред. Л.Б.Миротина. — М.: Экзамен, 2004. —448 с. 17. Зайченко Ю.П. Исследование операций. Учеб. пос. для студ. вузов. — К.:Выща школа, 1979.—392 с. 18. Зеркалов Д.В., Коцюк О.Я. Нормативно-організаційна основа вантажних перевезень, — К.: Науковий світ, 2001. — 64 с. 19. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов. / Под общ. ред. Л.Б. Миротина. —М.: Экзамен, 2003.— 448 с. 20. Крушевский А.В. Теория игр. —К.:Выща школа, 1977. —216 с. 21. Линейное и нелинейное программирование /Под общ. Ред проф. И.Н.Ляшенко. —К.:Выща школа, 1975. —372 с. 22. Логистика: общественный пассажирский транспорт/Под общ. ред. Л.Б.Миротина. —М.: Экзамен, 2003. —224 с. 23. Логистика—технология транспортного процесса/Под. ред. Л.Г.Заенчика — К.: Кий, 2000.— 358 с. 24. Лукинский В.С., Бережной В.И. и др. Логистика автомобильного транспорта. — М.: Финансы и статистика, 2004. —368 с. 25. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю. Корлючков, С.А. Красильков и др. Под ред.. А.Н.Романова. — М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. —560 с. 26. 26. Маяк М.М. Автомобільне паливо та ефективність його використання. — К.:НМК Во, 1991. — 152 с. 27. 27. Савин В.И. Склады. — М.: Дело и Сервис. 2001. —544 с. 28. 28. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта /С.Л. Голованенко, О.М. Жарова, Т.И. Маслова, В.Г.Посыпай; Под ред. С.Л. Голованенко. —М.:Тэхника, 1991.—351 с. 29. 29. Справочник по организации и планированию грузовых автомобильных перевозок/ Крамаренко И.Г., Решетников Е.Б., Рыбанов Г.Л. и др.; Под. ред. Крамаренко И.Г.— К.:Тэхника, 1991.—208 с. 30. 30. Бортницький П.П. Охрана труда на автомобильном транспорте. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1988. -263с. 31. Попович П.В. Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем / Попович П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 223 - 225. 32. Попович П.В. Проблематика імітаційного моделювання в оцінці економічної ефективності у логістиці / П. Попович // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 226-229. 33. Попович П.В. Економічні аспекти використання послуг 3PL операторів вітчизняними підприємствами / П.В. Попович. // Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – № 2. - С. 125-129. 34. Попович П.В. Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів / Попович П., Шевчук О., Ляшук О.Л., Матвіїшин А.Й. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 181. – С. 198 - 203. 35. Попович П.В. Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг / Попович П., Шевчук О., Мурований І. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2017. – Вип. № 184. – С. 124 - 130. 36. Попович П. В. Дослідження тенденцій розвитку ринку вантажних автомобільних перевезень в сучасних умовах / П.В. Попович, О.С. Шевчук, А.Й. Матвіїшин, В.Н. Лотоцька // Науковий журнал. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – Житомир, 2016. – №2(77). – С. 224-228. 37. Popovych P. Analysis of the interaction of participants freight forwarding system / P. Popovych, S. Shyriaieva , N. Selivanova // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No, 1, pp. 17-21. (Польща). 38. Dzyura V. Ways of improvement of the city road network functioning / V. Dzyura // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 11-15. 39. Vovk Y. Resource-efficient intelligent transportation systems as a basis for sustainable development. Overview of initiatives and strategies / Y. Vovk // // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2016. – Vol. 1, No. 1. – p. 6-10. 40. Karpenko O., Kovalchuk S., Shevchuk O. Prospects on Ukrainian logistics market orientation for international customers. Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 27-33, dec. 2016. http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/12 41. Шевчук О.С. Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами/ Шевчук О. С. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169. – С. 205 - 209. 42. Цьонь О.П. Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні / Цьонь О.П. // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169.– с.209-211. 43. Цьонь О.П. Шляхи визначення оптимальних відстаней між пунктами транспортної мережі / Цьонь О.П. // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”. Випуск №55. – Луцьк.: ЛНТУ, 2016. – с. 418-421. 44. Бабій М.В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій [Текст] / М.В. Бабій, А.Й. Матвіїшин, А.В. Бабій // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2016. – Вип. № 169.– С.232-236. 45. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Технічні засоби і організація дорожнього руху” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами транспорту) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-59с. 46. Попович П.В. Фахово-ознайомча практика методичні вказівки та робоча програма для студентів денної форми навчання спеціальність 275 «Транспортні технології» (за видами транспорту)// Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-17с. 47. Конспект лекцій з дисципліни „ Основи економіки транспорту ” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Гаврон Н.Б. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.- 147с. 48. Попович П.В. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни „ Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-114 с. 49. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „ Основи економіки транспорту” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-36с. 50. Попович П.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „ Логістика” для студентів спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) // Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В. / ТНТУ ім. І. Пулюя.-Тернопіль 2017.-54 с.
Тип вмісту : Handbook
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри транспортних технологій та механіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
МЕТОД ПОСІБНИК ДИПЛ РОБОТА 275 МАГІСТРИ.docx1,21 MBMicrosoft Word XMLПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора