Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24784
Назва: Обґрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів
Інші назви: Substantiation of parameters of augers with working elastic surface for transportation of agricultural materials
Автори: Залуцький, Сергій Зіновійович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Залуцький С.З. Обґрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 “Піднімально-транспортні машини” / С.З. Залуцький. – Тернопіль, 2018. – 20 с.
Дата публікації: 7-тра-2018
Дата подання: 4-тра-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Науковий керівник: Гевко, Роман Богданович
Члени комітету: Дідух, Володимир Федорович
Серілко, Дмитро Леонідович
УДК: УДК 621.867.4
Теми: еластична секція
шнековий робочий орган
зерновий матеріал
деформація
ступінь пошкодження
продуктивність
енерговитрати
elastic section
screw working body
grain material
deformation
degree of damage
productivity
energy consumption
Короткий огляд (реферат): Дисертація присвячена теоретичному та експериментальному дослідженню технологічного процесу транспортування сипких матеріалів гвинтовими робочими органами із секційною еластичною поверхнею з метою підвищення експлуатаційних показників гвинтових конвеєрів. На основі виведених аналітичних залежностей обґрунтовано раціональні параметри взаємодії шнекового робочого органу з еластичними секціями із зерновим матеріалом форми півсфера-конус. Визначено зусилля деформації лопаті шнека при її взаємодії із зерниною еліпсоподібної форми, а також встановлені максимальні напруження, які виникають у зоні контакту зернини з внутрішньою поверхнею кожуха від величини прогину та параметрів еластичної лопаті. Встановлено вплив конструктивних і кінематичних параметрів еластичного шнека на характер руху сипкого матеріалу в зоні між сусідніми секціями. Визначено закономірності впливу параметрів шнека з еластичною поверхнею на ступінь пошкодження зернового матеріалу. Розроблено нову конструкцію шнекового робочого органу із секційною еластичною поверхнею та обґрунтовано його раціональні конструктивно-технологічні параметри. Запропоновано методику та пристрій для визначення впливу на величину деформації еластичної пластини її параметрів, величини консольного виступу та зусилля навантаження. Спроектовано та виготовлено лабораторну установку для визначення експлуатаційних параметрів конвеєра.
The thesis is devoted to theoretical and experimental research of the technological process of transporting bulk materials by screw working bodies with a sectional elastic surface in order to improve the operational parameters of screw conveyors. Based on the developed analytical dependencies, rational parameters of the interaction of the auger working body consisting of elastic sections with the half-sphere-cone grain material are substantiated. The efforts of deforming the screw blade during its interaction with the ellipsoid grain are determined; the maximum stresses that occur in the contact area of the grain with the inner surface of the casing are determined from the size of the deflection and the parameters of the elastic blade. The influence of the structural and kinematic parameters of the elastic screw on the nature of the bulk material movement in the zone between adjacent sections is established. The regularities of the influence of the screw parameters with the elastic surface on the parameters of conveyor operation are determined, as well as the degree of damage to the grain material. A new design of a screw working body with a sectional elastic surface was developed and its rational structural and technological parameters were substantiated. The method and device for determining the influence of the elastic plate parameters on the value of its deformation, the size of the console protrusion and the load force are proposed. The laboratory installation for determining the operational parameters of the conveyor is designed and manufactured.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24784
Власник авторського права: © Залуцький С.З., 2018
Перелік літератури: 1. Гевко Р. Б. Розробка конструкції та технологія виготовлення шнекового робочого органу з еластичною поверхнею / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький, М. Р. Гевко // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 152–159. (Автором наведено технологію виготовлення шнекового робочого органу). 2. Гевко Р. Б. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами конвеєра / Р. Б. Гевко, С. В. Залуцький // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини» Луцький НТУ. – Луцьк, 2014.– Випуск 24.– С. 75–81. (Автором проведено огляд існуючих способів і конструкцій еластичних шнекових робочих органів). 3. Гевко Р. Б. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2015. – № 1.– С. 241–246. (Автором проведено експериментальні дослідження). 4. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material / R. Hevko, Y. Dzyadykevych, I. Tkachenko, S. Zalutskyi // Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2016. – Том 81. – № 1. – С. 70–76. (Автором обґрунтовано параметри еластичного шнека). 5. Залуцький С. З. Методика та результати експериментальних досліджень шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею / С. З. Залуцький // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2016.– № 1. – С. 159–162. 6. Визначення зусиль деформації еластичної лопаті шнека при її взаємодії із зерновим матеріалом / С. З. Залуцький, Ю. Б. Гладьо, Р. Б. Гевко, Б. В. Погріщук // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13–19. (Автором визначені величини зусиль деформації лопаті). 7. Результати лабораторних досліджень еластичного секційного шнека / Р. Б. Гевко, С. З. Залуцький, Б. В. Погріщук, О. М. Клендій, Н. В.Добіжа // Вісник інженерної академії України. – Київ, 2017. – № 3. – С.245-250. (Автором проведені та обґрунтовані результати лабораторних досліджень).
8. Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface / R. B. Hevko, S. Z. Zalutskyi, I. G. Tkachenko , O. M. Klendiy // INMATEH «Agricultural Engineering». – Bucharest, 2015. – Vol 46, no 2.– P. 133–138. (Автором здійснено обробку проведених експериментальних досліджень).
9. Гевко Р. Напрямки зниження пошкодження сипких матеріалів при їх транспортуванні гвинтовими робочими органами / Р. Гевко, С. Залуцький // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій»: 19–20 грудня 2012 р.: тези доп. – Тернопіль, 2012. – С. 67–68. (Автором проведений аналіз конструктивних схем еластичних шнеків). 10. Залуцький С. З. Стенд для дослідження ступеня пошкодження сипких сільськогосподарських матеріалів / С. З. Залуцький // Матеріали XVIII наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя: 12–17 вересня 2014 р.:тези доп. – Тернопіль, 2014. – С. 78–79. 11. Залуцький С. З. Розробка та обґрунтування параметрів гвинтових робочих органів з еластичною поверхнею / С. З. Залуцький // Матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій»: 25–26 листоп. 2015р.: тези доп. – Тернопіль, 2015. – С. 144–145. 12. Залуцький С. З. Визначення параметрів еластичних гвинтових робочих органів для мінімізації пошкоджень зернових матеріалів / С. З. Залуцький // XIX наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя: 18–19 травня 2016 р.: тези доп. – Тернопіль, 2016. – С. 109–110. 13. Залуцький С. З. Результати експериментальних досліджень шнекових робочих органів з еластичною гвинтовою поверхнею / С. З. Залуцький // Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»: 17–18 листопада 2016 р.: тези доп. – Тернопіль, 2016. – Т.1. – С. 203–204. 14. Залуцкий С. З. Результаты экспериментальных исследований шнеков с эластической поверхностью / С. З. Залуцкий, С. В. Синий // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы международной научно-технической конференции молодых ученых: 27–28 октября 2016 г.: тезисы док. – Могилев, 2016. – С. 45. (Автором проаналізовано результати досліджень). 15. Залуцький С. З. Розробка та дослідження шнеків з еластичною гвинтовою поверхнею / С. З. Залуцький, Р. Б. Гевко, О. М. Клендій // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”: тези доп. – Херсон, 2017. Випуск 3.– С. 137–140. (Автором наведено результати експериментальних досліджень та їх аналіз). 16. Залуцький С. З. Розробка шнека з еластичною гвинтовою поверхнею / С. З. Залуцький // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва»: 24–25 травня 2017 р.: тези доп. – Умань, С. 74–75. 17. Гевко Р. Покращення якісних показників при транспортуванні сипких матеріалів / Р. Гевко, О. Клендій, С. Залуцький // Сучасні проблеми землеробської механіки: збірник наукових праць ХVIII міжнародної наукової конференції: 16–18 жовтня 2017 р.: тези доп. – Тернопіль, С. 49–52. (Автором запропоновано різні варіанти виконання гвинтових конвеєрів). 18. Залуцкий С. З. Разработка и исследования эластичных шнеков / С. З. Залуцкий, Р. Б. Гевко, С. В. Синий // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: материалы международной научно-технической конференции молодых ученых: 20-30 октября 2017 г.: тезисы док. – Могилев, 2017.– С. 47. (Автором проаналізовано результати досліджень еластичних шнеків). 19. Залуцький С. З. Способи зниження пошкодження сипких матеріалів гвинтовими робочими органами / С. З. Залуцький // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»: 1–3 листопада 2017р.: тези доп. – Кропивницький, 2017.– С. 120–122. 20. Залуцький С. З. Визначення параметрів еластичного шнека / С. З. Залуцький // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали IV міжнародна науково-практична конференція: 30 листопада 2017 р.: тези доп. – Тернопіль, С. 250–252.
21. Пат. № 80414 Україна, МПК В21D 11/06. Спосіб виготовлення шнека з еластичною гвинтовою поверхнею / Гевко Р. Б., Пилипець М. І., Залуцький С. З.; заявник і патентоотримувач Тернопільський національний економічний університет. – заявка № u 201214308; заявл. 14.12.12; опубл. 27.05.13, Бюл. № 10. (Автором запропоновано спосіб кріплення спіралі). 22. Пат. № 81469 Україна, МПК G01N 3/00, А01С 1/00. Стенд для дослідження ступеня пошкодження сільськогосподарських матеріалів / Гевко Р. Б., Залуцький С. З., Вітровий А. О.; заявник і патентоотримувач Тернопільський національний економічний університет.– заявка № u 201302116; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. № 12. (Автор запропонував спосіб кріплення імітатора). 23. Пат. № 101095 Україна, МПК В65G 33/26, В65G 33/16. Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею / Крисоватий А. І., Залуцький С. З., Ткаченко І. Г., Градова М. В.; заявники і патентоотримувачі Крисоватий А. І., Гевко Р. Б., Залуцький С. З., Ткаченко І. Г., Градова М. В. – заявка № u 201502180; заявл. 12.03.15; опубл. 25.08.15, Бюл. № 16. (Автором запропоновано конструкції секцій). 24. Пат. № 108782 Україна, МПК G65N 3/00, В 65G 33/26. Установка для дослідження шнека з еластичною гвинтовою поверхнею / Гевко Р. Б., Залуцький С. З., Рогатинська О. Р., Ткаченко І. Г.; заявники і патентоотримувачі Гевко Р. Б., Залуцький С. З., Рогатинська О. Р., Ткаченко І. Г. – заявка № u 201601953; заявл. 29.02.16; опубл. 25.07.16, Бюл. № 14. (Автор запропонував схему установки). 25. Пат. № 119856 Україна, МПК В65G 33/26, В65G 33/16. Шнек з секційною еластичною гвинтовою поверхнею / Гевко Р. Б., Ткаченко І. Г., Залуцький С. З., Градовий В. В.; заявники і патентоотримувачі Гевко Р.Б., Ткаченко І.Г., Залуцький С. З., Градовий В. В. – заявка № u 201704151; заявл. 26.04.17; опубл. 10.10.17, Бюл. № 19. (Автором запропоновано схему перекриття секцій).
Тип вмісту : Dissertation
Розташовується у зібраннях:05.05.05 – піднімально-транспортні машини

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref.pdfАвтореферат1,39 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_Diduh_V_F.pdf274,68 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
vidguk_Serilko_D_L.pdf3,46 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
dis.pdf10,17 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.