Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24257

Назва: Обґрунтування удосконалення конструкції верстатів токарно-фрезерної групи з метою формування регулярних мікрорельєфів на циліндричних і плоских поверхнях
Інші назви: Substantiation of design improvement of lathe-milling machine group aimed at regular micro relief providing on cylindrical and surfaces.
Автори: Михолович, Володимир Анатолійович
Mykhalovych, V.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Михалович В.А. Обґрунтування удосконалення конструкції верстатів токарно-фрезерної групи з метою формування регулярних мікрорельєфів на циліндричних і плоских поверхнях : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/В.А.Михалович — Тернопіль: ТНТУ, 2018. —12 с.
Дата публікації: 23-лют-2018
Дата подання: 20-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Кривий, Петро Дмитрович
Члени комітету: Дичковський, Михайло Григорович
УДК: 621.9
Теми: 133
галузеве машинобудування
верстат
математична модель
плоска поверхня
циліндрична поверхня
регулярний мікрорельєф
віброобкочування
відносна площа
амплітуда
віброголовка
пристрій для віброобкочування
machine-tool
mathematic model
plane surface
cylinder surface
regular microprojection
vibrorolling
relative square
amplitude
vibrohead
vibrorolling deice
Короткий огляд (реферат): Дипломна робота присвячена науково-технічній задачі, яка полягає в удосконаленні конструкцій верстатів токарно-фрезерної групи для формування на циліндричних і плоских поверхнях регулярних мікрорельєфів. Створено математичні моделі десятьох підвидів зигзагоподібних мікрорельєфів. Математичні моделі являють собою системи рівнянь і нерівностей, які описують частково регулярні мікрорельєфи, сформовані вібраційним обкочуванням плоских поверхонь, як, наприклад, із системою паралельних, синфазних канавок, що не дотикаються; із системою синфазних паралельних канавок, що дотикаються по всьому периметру; із системою асинфазних канавок, що дотикаються по вершинах; із системою асинфазних канавок, що повністю перетинаються, тощо. Розглянуто детально шість видів регулярних мікрорельєфів, у тому числі регулярний мікрорельєф з підвищеним ступенем перекриття, для яких отримано залежності для визначення відносної площі віброобкочування. Запропоновано ряд пристроїв для формування регулярних мікрорельєфів на плоских поверхнях на модернізованому широко універсальному фрезерному верстаті 676. Запропоновано принципово нову кінематичну схему і принципову конструкторську схему пристрою на токарно-гвинторізний верстат для формування регулярних мікрорельєфів на довгомірних циліндричних поверхнях. Подано необхідні техніко-економічні розрахунки, які підтверджують доцільність виконання даної роботи.
The diploma paper is devoted to scientific-technological task, which deals with the improvement of the machine-tools structures of the shaping-milling type for making microprojections on the cylinder and plane surfaces. The mathematic models of ten subtypes of the zigzag-like microprojections. Mathematic models are systems of equations and inequalities, cohich partially describe regular microprojects formed by the vibration rolling of the plane surfaces, such as with the system of the parallel, synphase groovers, which do not contact; the system of synphase parallel groovers contacting along the whole parameter; the system of the asynphase grooves contacting in the tips; the system of the asynphase grooves totally crossing each other, ete. Six types of regular microprojections are analyzed in details, the regular microprojections with the level of covering in particular, for which the dependencies for finding the relative square of the vibrorolling have been obtained. Some devices were proposed for the forming of regular microprojections on the plane surfaces on the updated versatile drilling machine 676. Sufficiently new kinematic scheme and construction scheme of the device for the shaping-screw-cutting machine for forming regular microprojection on the cylinder surfaces were proposed. All required technical-economic calculations testifying the relevance of the carried out work have been presented.
Опис: Михалович В.А. Обґрунтування удосконалення конструкції верстатів токарно-фрезерної групи з метою забезпечення формування регулярних мікрорельєфів на циліндричних і плоских поверхнях. Дипломна робота на здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль. 2018.
Mykhalovych V.A. Substantiation of design improvement of lathe-milling machine group aimed at regular micro relief providing on cylindrical and surfaces. Diploma paper for the education degree of Master in the specialism 133 “Branch mechanical engineering”. Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Ternopil. 2018.
Зміст: Вступ, Аналітичний розділ, Теоретико-експериментальне обґрунтування формування регулярних мікрорельєфів на плоских поверхнях, Проектування верстатно-технологічного оснащення для формування регулярних мікрорельєфів на плоских поверхнях, Обгрунтування економічної ефективності прийнятих рішень, Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях, Екологія, Висновки.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24257
Власник авторського права: Михалович В.А, ТНТУ, 2018
Перелік літератури: 1. Шнейдер Ю. Г. Эксплуатационные свойства деталей с регулярным микро-рельефом — 2-е изд., перераб. и доп.—Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1982. — 248 с, ил. 2. Белов В.А. Технология обработки плоскостей пластическим деформированием – К.: Техніка, 1972. - 72 с. 3. Браславский В.М. Обработка направляющих роликами. – «Станки и инструмент», 1958, №10. 4. Коновалов Е. Г.Чистовая и упрочняющая ротационная обработка поверхностей/ Коновалов Е. Г., Сидоренко В.А. - Минск.: Высшая школа, 1968. 5. Маталин А.А. Точность, производительность и экономичность механической обработки/ Маталин А.А., Рысцова В.С. - М. – Л.: Машгиз, 1963. 6. Шнейдер Ю. Г. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. Л.: Машиностроение, 1971 - 248 с. 7. Шнейдер Ю. Г. Регуляризация микрорельефов поверхности деталей. –Л: ЛДНТП, 1986. - 21 с. 8. Виттенберг Ю.Р. Накатывание регулярных микрорельефов фасонными роликами. – Вестник машиностроения, 1976. - №9. - С. 28 – 30 . 9. Демкин Н. Б. Контактирование шероховатых поверхностей. - М.:Наука, 1970. - 228 с. 10. Крагельский И.Б. Основы расчетов на трение и износ/ Крагельский И.Б., Комбалов В.С., Добычин М. Н. - М.: Машиностроение, 1977. - 526 с. 11. Улучшение физико-механических свойств деталей приборов за счет оптимизации качества поверхностей. – Тр. ЛИТМО. Л.: 1978. - 71 с. 12. Фельдман Я. С. Расчет параметров микрорельефа цилиндрических вибронакатанных поверхностей деталей машин, приборов и их технологического обеспечения. - Л.: ЛИТМО,1979. - 36 с. 13. Ударное вибрационное накатывание/ В.Б. Сахов, Ю.П. Лебедев, О. А. Парманин, О.И. Соколов, Н. А. Сыроегина. – В кн.: Прикладная механика в приборостроении. - Л.: ЛИАП, 1976. - вып. № 107. - с. 150 – 153 . 14. Исаев А.И. Микрогеометрия поверхности при токарной обработке. - М.: Машиностроение, 1950.- 160 с. 15. Михин Н.М. Внешнее трение твердых тел. - М.: Машиностроение, 1977.- 220 с. 16. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. - Т. 2/ Под ред. А.Г.Косиловой, Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение . 1985. – 496 с. 17. Суслов А. Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей. - М.: Машиностроение, 1987.- 208 с. 18. Третьяков А. В. Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением. 2-е изд. / Третьяков А. В., Зюзин В. И. - М.:Металлургия, 1973. - 224 с. 19. Шнейдер Ю. Г. Инструмент для чистовой обработки металлов давлением. - Л.:Машиностроение, 1970 . - 248 с. 20. Кривий П.Д. До питання формування і вимірювання шорсткості плоских поверхонь, утворених торцевим фрезеруванням/ П.Д.Кривий, Н.М.Тимошенко, С.П.Бутрин, В.А.Михалович// Збірник наукових праць VII-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні», 5-9 лютого 2018 р. – Львів: НУ «Львівська політехніка». – 2018. – С.60-62.
Тип вмісту : Master Thesis
Розташовується у зібраннях:133 — галузеве машинобудування

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Avtoreferat_(1).pdf814,5 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Avtoreferat_(1).djvu541,66 kBDjVuПереглянути/відкрити
Avtoreferat_(1)__COVER.png147,13 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора