Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24099

Title: Енергоефективність застосування термоелектричних моду-лів для перетворення теплової енергії в електричну
Other Titles: Energy efficiency of thermoelectric modules application for the transformation of thermal energy into electric power
Authors: Кукла, Віталій Володимирович
Bibliographic description (Ukraine): Кукла В. В. Енергоефективність застосування термоелектричних модулів для перетво-рення теплової енергії в електричну : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ В. В. Кукла. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с.
Bibliographic description (International): Kukla V. V. Energy efficiency of thermoelectric modules application for the transformation of thermal energy into electric power : diploma paper abstract of a Master’s Degree of speciality „141 — Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics“/ V. V. Kukla. — Ternopil: TNTU, 2018. — 9 p.
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль-Яремче
Supervisor: Івасечко, Роман Романович
UDC: 621.362.2
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
термоелектричні модулі, термогенератор, ефект Зеєбека, портативна піч
Abstract: Дипломна робота магістра за спеціальністю 141 – Електроенергетика, еле-ктротехніка та електромеханіка. – Тернопільський національний технічний уні-верситет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2018. Проаналізовано ефективність застосування термогенератора на основі мо-дулів Зеєбека в портативних переносних пристроях для перетворення теплової енергії в електричну.
Diploma paper for a Master’s Degree, speciality 141 – Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics. – Ternopil Ivan Pul'uj Na-tional Technical University, Ternopil, 2018. The efficiency of the thermogenerator application based on Zeebek modules in portable devices for the transformation of thermal energy into electric power is ana-lyzed.
Description: Метою дипломної роботи є підвищення ефективності термоелектричних модулів, що працюють на твердому органічному паливі для широкого практич-ного використання в портативних переносних пристроях. Для досягнення поста-вленої мети необхідно було вирішити наступні завдання досліджень: розвинути теорію термоелектричних генераторів з полум’яними джерелами тепла на їх ос-нові; здійснити проектування й розробку термогенераторів з покращеними хара-ктеристиками – генераторів тепла та електрики, секційних генераторів, генерато-рів для живлення портативних печей на твердому органічному паливі.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24099
References (Ukraine): Кукла В. Енергоефективність застосування термоелектричних модулів для перетворення теплової енергії в електричну / В. Кукла, М. Зінь, В. Гетманюк // Тези VI міжнародної науково-технічної конференції «Світло-техніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи». – Терно-піль – м. Яремче: ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2018. – С.87.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kukla_V.V._Abstracts.pdfКукла В.В. Автореферат956,05 kBAdobe PDFView/Open
Kukla_V.V._Abstracts_cover.pngКукла В.В. Автореферат (титулка)113,82 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools