Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23600
Title: Обґрунтування параметрів системи протруювання насіння машини ПНШ-3
Other Titles: Parameters substantiation of seeds treatment system of the machine PNSH-3
Authors: Ковтун, Тарас Арсенович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Ковтун Т.А. Обґрунтування параметрів системи протруювання насіння машини ПНШ-3: автореферат дипломної роботи магістра; спеціальність133/ Т.А. Ковтун. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 8 с.
Bibliographic description (International): Kovtun T. A. «Parameters substantiation of seeds treatment system of the machine PNSH-3». – Manuscript. Manuscript on obtaining qualifications of Master in the specialty 133 “Industrial Machinery Engineering”. – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.– 8 p.
Issue Date: 17-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Бабій, Андрій Васильович
Committee members: Ворощук, Віктор Ярославович
UDC: 631.3
Keywords: насіння
дозатор
бачок
рідина
протруювач
процес
seed
dispenser
tank
liquid
purifier
process
133
Page range: 12
Abstract: Ковтун Т.А. Обґрунтування параметрів системи протруювання насіння машини ПНШ-3. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів системи протруювання насіння машини ПНШ-3, шляхом використання дозатора рівня замість черпакового, що забезпечує конструктивне спрощення даної системи, підвищує надійність процесу протруювання та зменшує енергоспоживання машиною.
Description: Роботу виконано на кафедрі технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться 20 лютого 2018 р. об 10:00 годині на засіданні екзаменаційної комісії No 12 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус No2, ауд. 74.У вступі вказано на ефективність застосування протруювання насіння у підготовці насіння, яке проводять для запобігання зараження рослин хворобами та знищення наявних збудників. обґрунтовано, що цей процес ніяк не можна обійтися баз механізації. Тому тут особливу роль відіграють саме протруювачі, модернізація яких дозволяє підвищити якість технологічного процесу та зменшити ризики для обслуговуючого персоналу. У першому розділі описано принцип роботи протруювача, основна увага зосереджується на дозаторі рівня, вказано на недоліки, розглянуто конструктивні особливості машин-аналогів, обґрунтовано тему дипломної роботи. У другому розділі обґрунтовано зміни, внесені у конструкцію протруювача та виконано необхідні розрахунки. А саме: технологічні розрахунки; гідравлічні розрахунки дозатора рівня; розрахунок на міцність бачка рівня; обґрунтування параметрів приводу насоса дозатора та шнека. В третьому розділі – Дослідження параметрів об’єкту розробки – Виконано: визначення роботи сил тиску робочої рідини в бачку рівня; сила тиску рідини на плоску стінку бачка; виведення рівняння енергії для струменя рідини; рух рідини по трубах дозатора рівня; аналіз причин втрати напору. В розділі «САПР сільськогосподарських машин» – Проаналізовано методи САПР, розроблено модель об’єкту проектування та оброблено дані за результатами моделювання. В п’ятому розділі – Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі – спроектовано технологічний процес механічної обробки деталі кришка та розроблено комплект технічної документації. В розділі «Обґрунтування економічної ефективності» – висвітлено організацію науково-дослідних робіт при підготовці до випуску нового виробу. Виконано оцінку економічної ефективності запропонованих рішень. У розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» – розглянуто питання: інструкції з охорони праці; визначення і розрахунок шуму і вібрації при роботі протруювача; небезпека від дії електричного струму при роботі протруювача В розділі «Екологія» встановлено екологічні аспекти пилового забруднення робочої зони при протруюванні насіння; розглянуто методи нормалізації складу повітря робочої зони У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в роботі технічні рішення, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими. В додатках до пояснювальної записки наведено відомості специфікацій, комплект технологічної документації згідно ГОСТ 3.1404-86. В графічній частині наведено складальні креслення та схеми протруювального комплексу, деталювання окремих вузлів, схеми технологічних наладок, складальні креслення засобів технологічного оснащення та ін.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23600
Copyright owner: Ковтун Т.А.
References (Ukraine): 1. Hagen G. Ubеr den Einf1uss der Temperatur auf die Bewegung des Wassers in Rohren // Math. Аbb. d. Akad. d. Wisensch. Berlin, 854. S. 17 – 98. 2. Автухов А.Г., Гряник Г.В. Охорона праці в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1972. – 216 с. 3. Агрохімія / І.М.Карасюк , О.М.Геркіял, Г.М.Господаренко та інші / За ред. І.М.Карасюка. – К.: Вища школа, 1995. – 471с. 4. Альтшуль АД., Киселев П Г. Гидравлика и аэродинамика. – М., 1975. – 327 с. 5. Бабук В. В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. — Минск: 1979.– 461 с. 6. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995. – 165 с. 7. Бешенков С. А. Моделирование и формализация: методическое пособие. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2002. 8. Босой Е.С., Верняев О.В., Смирнов И.И, Султан-Шах Е.Г. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин. – М: Машиностроение, 1980. – 565 с. 9. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. 10. Великанов К.М. Расчет економической ефективности новой техники. - 2-е издание .Москва. 1990. – 420с. 11. Витков ГА, Орлов И.И. Гидравлические расчеты систем по их интеrральным характеристикам. -М., 1980. 30 С. Деп. в ВИНИТИ 28.01.80., № 337-80. 12. Вишнівський П.С. Загальні особливості вирорщування ріпаку ярого / П.С. Вишнівський, Г.Г. Ремез // Агроном. – 2005. – №1. – С. 77-79. 13. Врочинский К. К., Маковский В. Н. Применение пестицидов и охрана окружающей среды. – Киев: Вища школа, 1979. – 208 с. 14. Гапоненко Б.К., Гапоненко М.Б. Ваш сад. – К.: Урожай, 1994. – 400с. 15. Гиневский А.С., Колесников А.Б. Расчет начальноrо участка и участка стабилизированноrо течения в плоских безотрывных диффузорах // Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. 1969. № 6. С. 31 - 38. 16. Горбацевич А. Ф. и другие. Курсовое проектирование по технологии машиностроения. - Минск: Высшая школа, 1983. – 288 с. 17. ГОСТ 23728-88. Методи економічної оцінки. Техніка сільськогосподарська. 18. Данилевский В. В. Справочник молодого машиностроителя. М.: Высшая
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Ковтун.pdf315,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools