Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23331

Назва: Обґрунтування параметрів канатних систем з лебідками на гвинтових опорах
Інші назви: Substantiation of the parameters of rope systems with winches on screw supports
Автори: Мельничук, Сергій Леонідович
Бібліографічний опис: Мельничук С.Л. Обґрунтування параметрів канатних систем з лебідками на гвинтових опорах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 “Піднімально-транспортні машини” / С.Л. Мельничук. – Тернопіль, 2018. – 20 с.
Дата публікації: 1-лют-2018
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Рівень дисертації: кандидатська дисертація
Шифр та назва спеціальності: 05.05.05 – піднімально-транспортні машини
Рада захисту: Спеціалізована вчена рада К 58.052.03
Установа захисту: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науковий керівник: Гевко, Богдан Матвійович
Члени комітету: Малащенко, Володимир Олександрович
Клендій, Микола Богданович
УДК: 621.867
Теми: піднімально-транспортна лебідка
гвинтові профільні опори
канат
процеси транспортування
кінематичні й динамічні процеси
ropeway transport installation
screw profile supports
rope
transportation processes
kinematic and dynamic processes
Кількість сторінок: 20
Короткий огляд (реферат): Робота присвячена підвищенню ефективності піднімально-транспортних лебідок з профільними гвинтовими опорами. Виведено аналітичні залежності визначення кінематичних і динамічних навантажень у лебідках, встановлених на профільні гвинтові опори при переміщенні вантажів. Обґрунтовано аналітичні залежності для визначення сумарних динамічних навантажень від поздовжніх і поперечних коливань каната, а також диференціальні рівняння динаміки лебідки з визначенням силових і конструктивних параметрів із використанням числового методу розв’язання диференційних рівнянь Рунге-Кутта. Для проведення експериментальних досліджень виготовлено канатно- транспортну установку довжиною 30м, висотою опор 2…3 м і кутом нахилу траси транспортування 2,6…3,8º. Параметри гвинтових профільних опор: зовнішні діаметри 80, 100, 120 мм, діаметри гвинтових елементів опор 130…160 мм з кількістю витків 6…12, кроком 20…40 мм. Встановлено максимальні значення навантажувальної здатності опор, які знаходились у межах 5000…30000 Н залежно від виду ґрунту. Представлено результати експериментальних досліджень впливу конструктивних і технологічних параметрів транспортно-канатної установки і параметрів гвинтових опор на динамічні навантаження.
The objective of the thesis is to improve the performance of lifting-transport winches with profile screw supports. The analytical dependencies for determining kinematic and dynamic loads in winches mounted on profile screw supports during the movement of loads are developed. The analytical dependencies for determining the total dynamic loads on the longitudinal and lateral vibrations of the rope are derived. The differential equations of winch dynamics with the definition of power and design parameters are deduced applying the numerical method for solving differential RungeKutta equations. To provide experimental studies, the ropeway transport installation was manufactured. Its length is 30 m, the height of supports varies from 3 to 2 m, the inclination angle of transportation routing ranges from 2.6 to 3.8º. Parameters of screw profile supports: outer diameters 80, 100 and 120 mm, diameters of screw elements of supports from130 to 160 mm with the number of turns from 6 to 12 and with the step from 20 to 40mm. The maximum values of loading capabilities of supports in the range from 5000 to 30000 N are defined depending on the type of soil. The results of experimental studies of the effect of structural and technological parameters of the ropeway transport system and the parameters of the screw profile supports on dynamic loads are analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23331
Власник авторського права: © Мельничук Сергій Леонідович, 2018
Перелік літератури: 1. Науково-прикладні основи проектування піднімально-транспортних лебідок підвищеної навантажувальної здатності з гвинтовими опорами / Б.М. Гевко, О.А. Колесник, М.М. Марчук, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук. – Рівне, 2016. – 196 с. (Автор запропонував лебідки підвищеної навантажувальної здатності з гвинтовими опорами).
2. Investigation of the dynamics of unloading the sapropel from a bucket of a cable installation / B.M. Hevko, A.Y. Diachun, V.O. Dzyura, O.P. Skyba, S.L. Mel’nychuk / INMATEH «Agricultural Engineering ». – Bucharest, 2017. – Vol 52, no2. – P. 55-61. ISSN 2068-2239 (Scopus) (Автор запропонував динаміку розвантаження сапропелів).
3. Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідки з використанням фрикційної запобіжної муфти / Б.М. Гевко, Р.В. Комар, С.Л. Мельничук, Т.С. Дубиняк // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2016. – Вип. 53. – С. 32–36. (Автор запропонував лебідки з використанням фрикційної запобіжної муфти). 4. Обґрунтування параметрів піднімально-транспортних лебідок / О.А. Колесник, О.Я. Гурик, А.І. Пік, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2017 – Вип. 57. – С.88–93. (Автор запропонував та обґрунтував параметри піднімально-транспортних лебідок). 5. Особливості конструкцій шнекових механізмів для добування сапропелів / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук, М.Д. Радик // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2017 – Вип. 57. – С. 57–60. (Автор запропонував шнекові механізми для добування сапропелів). 6. Динамічна модель роботи піднімально-транспортної лебідки / Б.М. Гевко, О.Л. Ляшук, В.М. Клендій, С.Л. Мельничук // Збірник наукових праць «Перспективні технології та прилади». – Луцьк, 2016 – Вип. №9 (2). – С. 7–12. (Автор запропонував динамічну модель роботи піднімально-транспортної лебідки). 7. Колесник О.Л. Обґрунтування параметрів лебідки переносної з підвищеною навантажувальною здатністю / О.Л. Колесник, С.Л. Мельничук // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2016. – №1 (93). – С.10-13. (Автор запропонував та обґрунтував параметри лебідки пересувної з підвищеною навантажувальною здатністю). 8. Дослідження лінійних коливань канатної системи під час завантаження / Б.М. Гевко, С.Л. Мельничук, С.Г. Білик, В.І. Диня // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2016. – №1 (93). – С.5–9. (Автором запропоновано лінійні коливання канатної системи під час завантаження). 9. Клендій В.М. Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів / В.М. Клендій, С.Л. Мельничук // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини». Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2015. – Вип. № 34. – С. 59–66. (Автор запропонував установку для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів). 10. Обґрунтування параметрів лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності / Б.М. Гевко, О.П. Скиба, С.Л. Мельничук, О.А. Колесник // Збірник наукових статей «Сільськогосподарські машини» Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2015. – Вип. № 33. – С. 52–57. (Автор запропонував та обґрунтував параметри лебідки переносної підвищеної навантажувальної здатності). 11. Ляшук О.Л. Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок / О.Л. Ляшук, О.А. Колесник, С.Л. Мельничук // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2016. – Вип. 53. – С. 97–101. (Автор запропонував підвісні механізми піднімально-транспортних лебідок). 12. Методика проектування гвинтових робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів / Б.М. Гевко, В.М. Клендій, Т.Д. Навроцька, С.Л. Мельничук // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». –Вінниця, 2017. – №1(96). – С.176–180. (Автор запропонував гвинтові робочі органи гнучких гвинтових конвеєрів). 13. Дослідження кінематики вантажу у середньошвидкісному гвинтовому конвеєрі-змішувачі з осьовим коливанням шнека / А.Є. Дячун, Р.І. Чвартацький, С.Л. Мельничук, О.П. Марунич // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». – Вінниця, 2017. – №1(96). – С.181–186. (Автор запропонував гвинтовий конвеєр-змішувач із осьовим коливанням шнека).
14. Пат. 112511 Україна, МПК B65G 33/08 (2006.01). Гнучкий вал / Дячун А.Є., Комар Р.В., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Гудь В.З.; заявники і патентоотримувачі Дячун А.Є., Комар Р.В., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Гудь В.З. – № u201604729; заявл. 28.04.16; опубл. 26.12.16, Бюл. № 24. (Частка всіх авторів однакова). 15. Пат. 112544 Україна, МПК B65G 25/00(2006.01). Канатна установка для видобування сапропелів / Гевко Б.М., Дячун А.Є., Мельничук С.Л., Клендій В.М., Довбиш А.П.; заявники і патентоотримувачі Гевко Б.М., Дячун А.Є., Мельничук С.Л., Клендій В.М., Довбиш А.П. – № u201605417; заявл. 19.05.16; опубл. 26.12.16, Бюл. №24. (Частка всіх авторів однакова). 16. Пат. 112545 Україна, МПК B21F 35/00 (2006.01). Пристрій для формування гвинтових пружних елементів на крок / Клендій В.М. Мельничук С.Л., Казмірчук П.В., Третьяков О.Л. Котик Р.М.; заявники і патентоотримувачі: Клендій В.М. Мельничук С.Л., Казмірчук П.В., Третьяков О.Л. Котик Р.М. – № u201605418; заявл. 19.05.16; опубл. 26.12.16, Бюл. №24. (Частка всіх авторів однакова). 17. Пат. 118404 Україна, МПК E02F 3/88 (2006.01). Гвинтовий добувний модуль озерних сапропелів / Гевко Б.М., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Навроцька Т.Д., Шуст І.М.; заявники і патентоотримувачі Гевко Б.М., Клендій В.М., Мельничук С.Л., Навроцька Т.Д., Шуст І.М. – № u201701003; заявл. 03.02.17; опубл. 10.08.17, Бюл. 15. (Частка всіх авторів однакова). 18. Пат. 108172 Україна, МПК B65G 33/08 (2006.01). Стенд для дослідження характеристик опор гвинтових лебідок / Марчук М.М., Кондратюк О.М., Марчук Н.М., Гевко Іг.Б., Мельничук С.Л.; заявники і патентоотримувачі Марчук М.М., Кондратюк О.М., Марчук Н.М., Гевко Іг.Б., Мельничук С.Л. – № u2015 12118; заявл. 07.12.15; опубл. 11.07.16, Бюл. №13. (Частка всіх авторів однакова).
19. Мельничук С.Л. Обґрунтування параметрів лебідки переносної навантажувальної здатності / С.Л. Мельничук // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»: 25–26 листопада 2015р.: тези доп. – Тернопіль, 2015. – Т.1. – С. 116–117. 20. Мельничук С.Л. Канатний механізм для переміщення вантажів / С.Л. Мельничук // XVI Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція «Машинобудування очима молодих: перспективні ідеї – наука – виробництво»: 26–29 жовтня 2016р.: тези доп. – Суми, 2016. – С. 48–50. 21. Мельничук С.Л. Канатна установка для добування сапропелю / С.Л. Мельничук, Б.М. Гевко // XIX наукова конференція ТНТУ ім. І.Пулюя: 18–19 травня 2016р.: тези доп. – Тернопіль, 2016. – С. 29–30. (Автор запропонував канатну установку для добування сапропелю). 22. Мельничук С.Л. Область використання піднімально-транспортних лебідок в народному господарстві держави / С.Л. Мельничук, Т.Б. Пиндус // Актуальні задачі сучасних технологій: Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів: 17–18 листопала 2016р.: тези доп. – Тернопіль, 2016. – Т.1 – С. 277–278. (Автор запропонував піднімально-транспортні лебідки в народному господарстві держави). 23. Радик М.Д. Гвинтовий добувальний модуль озерних сапропелів / М.Д. Радик, С.Л. Мельничук // ХХ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя: 17–18 травня 2017.: тези доп. – Тернопіль, 2017. – С. 48. (Автор запропонував гвинтовий добувальний модуль озерних сапропелів). 24. Мельничук С.Л. Дослідження динаміки розвантаження сапропеля із ковша канатної установки / С.Л. Мельничук // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Інноваційні розробки студентів та молодих науковців в галузі технічного сервісу машин»: 1–2 грудня 2016р.: тези доп. – Харків, 2016. – С. 91.
Тип вмісту : Dissertation Abstract
Розташовується у зібраннях:05.05.05 – піднімально-транспортні машиниУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.