Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22448

Назва: Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до виконання курсового проекту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва»
Автори: Хомик, Надія Ігорівна
Довбуш, Тарас Анатолійович
Цьонь, Ганна Богданівна
Бібліографічний опис: Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до виконання курсового проекту / Н. І. Хомик, Т. А. Довбуш, Г Б. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 84 с.
Дата публікації: 28-лис-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 631.22(075)
ББК: 40.715
Серія/номер: Х;76
Короткий огляд (реферат): Посібник розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування спеціалізації «Машини сільськогосподарського виробництва». Мета даного посібника – надати методичну допомогу студентам при виконанні курсового проекту. У посібнику у короткій формі викладено основні вимоги і вказівки на всі види робіт над проектом, приведено ряд довідкових матеріалів, а також список рекомендованої літератури. Наведено загальні питання з курсового проектування, подано матеріали про корми та етапи годівлі сільськогосподарських тварин, вимоги до приготування кормових сумішей, схеми цехів, описано їх призначення, технічну характеристику машин та обладнання для комплектації кормоцехів. Наведено також методику розрахунку кормоцеху і кормодробарки.
Опис: Метою курсового проекту з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» є закріплення і систематизація набутих студентами знань з цього предмету, вироблення вміння самостійно працювати, користуватись науково-технічною літературою, досягненнями науки і передового досвіду при вирішенні конкретних практичних задач, що стосуються механізації виробничих процесів підготовки кормів до згодовування. Курсовий проект виконують після вивчення теоретичної частини предмету або його окремих розділів, які дають необхідні знання і є комплексом взаємно узгоджених задач. Окремі розділи курсового проекту повинні бути логічно зв’язані в єдину цілісну роботу. Успішне розв’язання поставлених завдань у курсовому проекті можливе тільки при оволодінні студентами знань з таких загальнотехнічних предметів, як «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Опір матеріалів», «Сільськогосподарські машини та знаряддя для рослинництва», «Основи конструювання». Курсовий проект після його виконання студенти захищають перед комісією. Під час захисту студенти повинні коротко доповісти про виконання завдання і дати відповіді на поставлені запитання. Комісія враховує якість виконання розрахунково-пояснювальної записки, графічної частини проекту, повноту відповідей на запитання і на основі цього виставляє відповідну оцінку.
Зміст: ЗМІСТ стр. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ……………. 4 1.1. Мета і задачі курсового проекту……………………………. 4 1.2. Структура, об’єм і зміст курсового проекту……………….. 5 1.3. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки……….. 6 1.4. Написи на кресленнях і схемах……………………………… 16 1.5. Специфікація і позначення креслень………………………... 16 2. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КОРМОПРИГОТУВАННЯ 20 2.1. Загальні відомості про корми і типи годівлі 20 2.2. Технологія обробки кормів і приготування кормових сумішей та зоотехнічні вимоги, що ставляться до них……. 20 2.3. Комплекти обладнання кормоцехів…………………………. 24 2.4. Призначення і типи кормоцехів…………………………….. 30 3. ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ……………………………….. 38 4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОРМОЦЕХУ І КОРМОДРОБАРКИ…………………………….. 42 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………. 71 ДОДАТКИ………………………………………………………………. 75
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22448
Власник авторського права: © Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Цьонь Г.Б., 2017
Перелік літератури: 1. Алешкин В.Р., Рощин П.М. Мехнизация животноводства. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с. 2. Белянчиков Н.Н., Белехов И.П., Кожевников Г.Н., Турчиев А.К. Механизация технологических процессов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 400 с. 3. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства. – М.: Колос, 1983. – 360 с. 4. Брагинец Н.В., Палишкин Д.А. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1984. – 191 с. 5. Бєлєхов І.П., Лєсников В.О. Механізація і автоматизація тваринницьких ферм і комплексів. – К.: Освіта, 1993. – 240 с. 6. Брагинец Н.В. Курсовое и дипломное проектирование по механизации животноводства. – М.: Колос, 1978. – 192 с. 7. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 [Електронний ресурс]: нові правила бібліогр. опису /Кн. палата України. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm 8. ГОСТ 3.1404-86. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием. – М.: Изд-во стандартов, 1986. – 56 с. 9. Горячкин В.П. Собрание сочинений в 3 томах, том 3. – М.: Колос, 1965. – 384 с. 10. Дегтерев Г.П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 11. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с. 12. ДСТУ ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие правила составления. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. 13. ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 14. Завражнов А.И., Николаев Д.И. Механизация приготовления и хранения кормов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 336 с. 15. 3емсков В.И., Ковальчук В.Д. Механизация приготовления кормов на фермах. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1976. 16. Егорченков М.И., Шамов Н.Г. Кормоцехи животноводческих ферм. – М.: Колос, 1983. – 175 с. 17. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 18. Ицкович Г.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин. – М.: Машиностроение, 1970. –560 с. 19. Клебан А.С. Коромприготувальні машини. – К.: Урожай, 1974. – 88 с. 20. Кормановский Л.П. Механизация животноводства и кормопроизводства на малой ферме. – М.: Агропромиздат, 1989. – 207 с. 21. Короткевич В.А. Механизация свиноводческих ферм и комплексов. – Мн.: Уроджай, 1979. – 127 с. 22. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. – М.: Агропромиздат, 1987. –303 с. 23. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. ч.1. Справочник. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 285 с. 24. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. ч.2. Справочник. – М.: Россельхозиздат, 1988. – 286 с. 25. Кулаковский И.В., Кирпичников Ф.С., Резник Е.И. Машины и оборудование для приготовления кормов. Справочник: В 2 т. – М.: Росагропромиздат, 1987 – 1988. – Т1. – 287с.; 1988. – Т2. – 286 с. 26. Куров Ю.А., Сєрий Г.П. Механізація приготування кормів для птиці. – К.: Урожай, 1970. – 177 с. 27. Курсове та дипломне проектування по механізації тваринницьких ферм /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін..; За ред. О.В. Нанки. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2003. – 356 с. 28. Курсове проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту на тему «Технологічний розрахунок кормоцеху з конструктивною розробкою кормодробарки» з дисципліни «Проектування машин та обладнання для механізації тваринницьких ферм» для студентів машинобудівного та заочного факультетів з спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) / М.С. Шведик. – Луцьк: ЛДТУ, 2000. – 52 с. 29. Лобановский Г.А. Кормоцехи на фермах. – М.: Колос, 1971. 30. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Нанка О.В., Полупанов В.М. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 1. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 225 с. 31. Машини та обладнання для тваринництва. Підручник /Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба А.І. та ін.; за ред. І.Г. Бойко. – Том 2. – Харків: Видавництво ЧП Червяк, 2006. – 279 с. 32. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. – 560с. 33. Мельников С.В. Технологическое оборудование животноводческих ферм и комплексов. – Л.: Агропромиздат, 1985. – 640 с. 34. Мельников СВ., Калюга В.В., Хазанов Е.Е. и др. Справочник по механизации животноводства. – Л.: Колос, 1983. – 336 с. 35. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Рибак Т.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2005. – 56 с. 36. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Сташків М.Я. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2006. – 112 с. 37. Механізація виробництва продукції тваринництва. – Ревенко І.І., Кукта Г.М., Манько В.М., Роговий В.Д., Шабельник Б.І., Сиротюк В.М., Дацишин О.В. /За ред. Ревенка І.І. – К.: Урожай, 1994. – 264 с. 38. Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві. /За ред. О.С. Марченка. – К.: Урожай, 1995. 39. Механизация приготовления кормов. Справочник. Под общ. ред. Сыроватка В.И. – М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с. 40. Мжельский Н.И., Смирнов А.И. Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов. – М.: Колос, 1984. – 336 с. 41. Муллаянов Р.Г., Цой Л.М. Техническое обслуживание машин и оборудования животноводческих ферм. – М.: Колос, 1979. – 207 с. 42. Новиков Г.И. Комплексная механизация в промышленном свиноводстве. – М.: Колос, 1973. 43. Носов М.С. Механізація робіт на тваринницьких фермах: Навч. посібник /Пер. з рос. І.І. Гогуля. – К.: Вища шк., 1994. – 367 с. 44. Омельченко А.А., Куцын Л.М. Кормораздаюшие устройства. – М.: Машиностроение, 1971. – 207 с. 45. Омельченко О.О., Ткач В.Д. Довідник з механізації тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів. – К.: Урожай, 1982. – 270 с. 46. Погорелый Л.В., Ясенецкий В.А., Мечта Н.П. Испытание техники для животноводства и кормоприготовления. – К.: УСХА, 1981. – 392 с. 47. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 р. //Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ-Пресс, 1999. – С. 168-188. 48. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва /За ред. I.I. Ревенка. – К.: Урожай, 1994. – 228 с. 49. Потапов Г.П. Транспортеры в животноводстве. – М.: Агропромиздат, 1987. – 95 с. 50. Практикум по машинах і обладнанню для тваринництва /І.Г. Бойко, В.І. Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. О.П. Скорик, О.І. Фісяченко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2004. – 275 с. 51. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті //Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008. – С. 9-13. 52. Проектування машин і обладнання для механізації тваринництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.090215) машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання. – М.С. Шведик. – Луцьк: ЛДТУ, 2004. – 110 с. 53. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва. /За ред. Скорика О.П., Полупанова В.М. (авт. Науменко О.А., Бойко І.Г., Грідасов В.І., Дзюба В.І. та інші) Харків ХНТУСГ, 2009. – 429с. 54. Райков В.И. Планировка и застройка животноводческих ферм. – К.: Урожай, 1989. – 220 с. 55. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча, 2004. – 200с. 56. Скороходов Е.А. и др. Общетехничекий справочник. – М.: Машиностроение, 1980. – 486 с. 57. Смирнов И.И. Механизация животноводческих ферм. – М.: Гос. н.-т. изд-во маш. лит., 1959. – 359 с. 58. Справочник по единой системе конструкторской документации / Под. ред. А.Ф. Раба. – К.: Прапор, 1988. – 255 с. 59. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /І.Г. Бойко, В.Г Грідасов, А.І. Дзюба та ін.; За ред. І.Г. Бойко. – X.: НМЦ ХНТУСГ, 2002. – 216с. 60. Троянов М.М. Механізація технологічних процесів у тваринництві. – Харків: Прапор, 1993. – 140 с. 61. Эксплуатация технологического оборудования ферм и комплексов / Под ред. Мельникова С.В. – М.: Агропромиздат, 1986. – 36 с. 62. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 1 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 63. Хомик Н.І., Довбуш А.Д. Машини та обладнання для тваринництва. Курс лекцій. Ч. 2 Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2013. – 224 с. 64. Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Цьонь Г.Б. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А, 2017. – 124 с. 65. Шабельник Б.П., Троянов М.М., Бойко І.Г. та ін. Теорія та розрахунок машин для тваринництва /За ред. Бойка І.Г. – Харків, 2002. – 216 с. 66. Шведик М.С. Курсове проектування. Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів з дисципліни «Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва» для студентів машинобудівного та заочного факультетів з спеціальності «Машини та обладнання сільськогоспо-дарського виробництва». – Луцьк: ЛДТУ. – 1999. – 52 с. 67. Шпаков Л.И. Водоснабжение, канализация и вентиляция на животноводческих фермах /Л.И. Шпаков, В.В. Юнаш. – М.: Агропромиздат, 1987. – 218 с.
Тип вмісту : Handbook
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри ТХУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора